PIĘTNAŚCIE PROPOZYCJI NA PRZYSZŁOŚĆ

Popieram w pełni program PiS. Dzięki programom społecznym żyje się obecnie lepiej, rozwijają się strategiczne inwestycje, działają liczne programy samorządowe. Ale pracując jako radny nie jestem w stanie wielu spraw załatwić, bardzo źle i niekompetentnie działają niektóre instytucje centralne i brak przepisów hamuje działania. Są też sprawy, przy których po prostu opadają ręce. Część z tych problemów zebrałem. Występowałem wielokrotnie o zmianę prawa, ale tylko częściowo się to udało. Zajmuję się głównie obszarami ochrony środowiska i samorządu, stąd dominuje ta właśnie tematyka. Postaram się poszczególne zagadnienia rozwinąć w najbliższych wpisach. I niezależnie od wyniku wyborów będę o te zmiany występował w przyszłości.

15 PROPOZYCJI DZIAŁAŃ I KIERUNKÓW

 1. Zakaz  obsady miejsc w Radach Nadzorczych i Zarządach Spółek przez Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz członków ich rodzin i Radnych

 2. Budowa Toru Pumptrack w Dąbrowie Górniczej

 3. Likwidacja opłaty adiacenckiej w obecnej formie

 4. Wprowadzenie obowiązku tworzenia  w każdym mieście Rad Dzielnic tworzących i nadzorujących harmonogram remontów ulic i inwestycji

 5. Wprowadzenie przepisów antyodorowych

 6. Wprowadzenie referendum lokalnego dla każdej dzielnicy miasta

 7. Doprowadzenie do ujęcia w przepisach obowiązku kontroli wpływu nowych inwestycji na zdrowie człowieka

 8. Utworzenie Lasów Społecznych w miastach spełniających funkcje rekreacyjne

 9. Opracowanie i realizacja Programu Badań dla Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce i Ząbkowice

 10. Zmiana przepisów wydawania Decyzji Środowiskowych w celu zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości inwestycji dla Mieszkańców

 11. Opracowanie na nowo dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza

  z rozszerzeniem na wszystkie substancje

 12. Wprowadzenie w każdym województwie Policji Środowiskowej działającej na zasadzie Inspekcji Pracy

 13. Wprowadzenie do planów inwestycyjnych inwestycji drogowych: Obwodnica Ząbkowic, Ronda w zjazdach na Błędów, Okradzionów, ul. Główną i wiadukty Podlesie-Tworzeń i na Staszicu

 14. Doprowadzenie do szerokiej rewitalizacji domów komunalnych i kolejowych oraz terenu osiedli

 15. Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w sprawie funkcjonowania komunikacji autobusowej i kolejowej

Jerzy Reszke

PIĘTNASTEGO GŁOSUJ NA 15  lISTA NR 4 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

PIĘTNAŚCIE PYTAŃ DO PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ

Wiele lat pracy Radnego Rady Miejskiej pozwoliło mi na zebranie 15 pytań, na które nie otrzymywałem  odpowiedzi i również postanowiłem dołożyć pytania, które zamierzałem zadać. W najbliższych wpisach rozszerzę treść z uzasadnieniem,

15 PROSTYCH PYTAŃ Do Prezydenta Dąbrowy Górniczej

 1. Jak długo będzie trwała przebudowa ulic w Centrum i ile kosztowała w całości?

 2. Czy jest zagrożenie dla utrzymania Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny ze względu na rosnące zadłużenie?

 3. Ile wynosi całkowite dofinansowanie do NEMO i Fabryki Życia?

 4. Dlaczego normalnie pracują i rozbudowują się zakłady, które nie posiadają prawomocnych Decyzji Środowiskowych?

 5. Ile na terenie miasta jest „bomb ekologicznych” w postaci wysypisk i dlaczego nie są one usuwane?

 6. Dlaczego w Dąbrowie Górniczej  zlikwidowano system monitoringu czystości powietrza?

 7. Dlaczego władze miasta odmawiają rozwiązania problemu podtopień domów?

 8. Dlaczego odmawia się przez lata montażu ekranów dźwiękochłonnych?

 9. Dlaczego nie podaje się do publicznej wiadomości harmonogramu remontów ulic i doprowadzono do ich degradacji w wielu dzielnicach?

 10. Dlaczego nie prowadzi się konsultacji w sprawie organizacji komunikacji miejskiej?

 11. Dlaczego brak jest zrównoważonego rozwoju w inwestycjach na terenie miasta i remontach dróg ?

 12. Dlaczego nie rozwiązuje się problemu nadmiernej populacji dzików i innych zwierząt?

 13. Dlaczego nie stworzono Programu Rozwoju Demograficznego przy drastycznym spadku ilości Mieszkańców?

 14. Ile wyniosły wpływy do budżetu miasta ze względu na wzrost podatków, ceny wody i ceny odbioru odpadów?

 15. Dlaczego doprowadzono do tragicznego stanu domy i mieszkania komunalne oraz teren wokół nich?

  Jerzy Reszke

PIĘTNASTEGO GŁOSUJ NA 15  lISTA NR 4 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

BRUDNA GRA TORAMI CPK

Dzisiaj odbyło się wyjazdowe posiedzenie Doraźnej Komisji ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową, w kontekście ich wpływu na realizację zadań Województwa Śląskiego powołanej przez Sejmik Śląski.

  https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/komisje_sejmiku/dorazna-komisja-ds-analizy-inwestycji-kolejowych-i-innych-inwestycji-realizowanych-przez-administracje-rzadowa/dorazna-komisja-ds-analizy-inwestycji-kolejowych-i-innych-inwestycji-realizowanych-przez-administracje-rzadowa-w-kontekscie-ich-wplywu-na-realizacje-zadan-wojewodztwa-slaskiego.html?fbclid=IwAR0kHBoOH6RIGk8M8kJtXrNTjKD50LDj4u1OdbRoKf6etUIlAH8MsLV180o

Sprawozdanie z posiedzenia znajduje się na stronie https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/torowiska-do-cpk-do-zly-pomysl-mieszkancy-sa-przeciwni-wspieraja-ich-samorzadowcy-i-parlamentarzysci/?fbclid=IwAR3TmvV9vGYUKUmLOg3X6Ey8yf5BnijloYKOJ_6ZW47FTRMCxXAkyowLZss  .  I co ustalono? Czytamy:

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada budowę lotniska pomiędzy Łodzią a Warszawą (w okolicy Baranowa), a także nowych dróg i torów, które mają skomunikować je z pozostałymi częściami kraju. Planowane przebiegi nowych linii kolejowych w wielu miejscowościach przebiegają przez tereny mieszkalne. W Dąbrowie Górniczej projektanci wytyczyli tory przez środek Błędowa i Kuźniczki Nowej. Ich realizacja wiązałaby się z wyburzeniem dziesiątek domów i dewastacją przyrody. Podobnie jest w rejonie Redenu i Staszica, gdzie nowa linia kolejowa została nakreślona wzdłuż plant przy ul. Poniatowskiego (przy targowisku miejskim), dalej plantami wzdłuż ul. Korczaka do ul. Wojska Polskiego i przecinając DK94 oraz ul. Staszica w stronę Sosnowca.

Plany zaprezentowano na początku 2020 r., co spotkało się ze sprzeciwem dąbrowian. 7 tys. mieszkańców podpisało się pod protestem w tej sprawie.

Czyli zorganizowano wielkie spotkanie na podstawie danych których nie ma !

Po informacji w 2020 roku  o planach (powtarzam PLANACH ) budowy sieci szybkich kolei utrzymuję cały czas regularny kontakt z CPK odnośnie terminów przygotowania planów okreslających kierunki przebiegu linii. Trochę korespondencji na dowód. Pobierz KRI_7041_2022_NAB.5926_49-51_ASP (4)

Cytat :  Realizacja projektów w tym zakresie znajduje się na etapie przygotowawczym.
W najbliższych  
miesiącach planowane jest ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy Studium TechnicznoEkonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), którego przedmiotem będzie m.in. opracowanie i analiza potencjalnych wariantów przebiegu inwestycji.
Wykonawca Studium opracuje kilkanaście trasowań wariantów wstępnych, a następnie rozpocznie się kolejny etap prac, który będzie polegał na analizie zasadności poszczególnych trasowań.  
warianty zostaną poddane szerokim konsultacjom, jakie zostaną przeprowadzone z jednostkami
samorządu terytorialnego, konsultacjom branżowym oraz konsultacjom społecznym z mieszkańcami.
Centralny Port Komunikacyjny planuje rozpocząć konsultacje z mieszkańcami w III kwartale 2023 r., tj. na Etapie II realizacji STEŚ. Wszystkie informacje na temat przebiegu Studium, w tym harmonogram spotkań zostaną opublikowane na stronie internetowej CPK. Realizacja projektów w  tym zakresie znajduje się na etapie przygotowawczym. W najbliższych  miesiącach planowane jest ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy Studium TechnicznoEkonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), którego przedmiotem będzie m.in. opracowanie i analiza  potencjalnych wariantów przebiegu inwestycji.
Wykonawca Studium opracuje kilkanaście trasowań wariantów wstępnych, a następnie rozpocznie się kolejny etap prac, który będzie polegał na analizie zasadności poszczególnych trasowań. Wszystkie warianty zostaną poddane szerokim konsultacjom, jakie zostaną przeprowadzone z jednostkami samorządu terytorialnego, konsultacjom branżowym oraz konsultacjom społecznym z   mieszkańcami.
Centralny Port Komunikacyjny planuje rozpocząć konsultacje z mieszkańcami w III kwartale 2023 r., tj. na Etapie II realizacji STEŚ. Wszystkie informacje na temat przebiegu Studium, w tym harmonogram spotkań zostaną opublikowane na stronie internetowej CPK.”

Kolejne pismo Pobierz KRI.41.21.2023_49-51.MK pop (3)   Cytat : …”w odpowiedzi na pismo [1] dotyczące informacji na temat przebiegu nowych linii kolejowych CPK w
Zagłębiu Dąbrowskim w związku z planowaną budową linii kolejowej nr 111 Biała Błotna – Węzeł
Małopolsko-Śląski (WMŚ) – Chełmek oraz budową linii kolejowej nr 113 Katowice – Węzeł MałopolskoŚląski (WMŚ) – Kraków dziękujemy za przesłaną korespondencję, jednocześnie podtrzymujemy
stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 26.09.2022 roku w zakresie zaawansowania inwestycji.
2
Realizacja projektów znajduje się na etapie prac przygotowawczych. Przetarg na opracowanie Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (dalej STEŚ) dla budowy linii kolejowych nr 111 Biała
Błotna – Węzeł Małopolsko-Śląski – Chełmek oraz nr 113 Katowice – Węzeł Małopolsko-Śląski – Kraków
znajduje się na liście przetargów do uruchomienia. Aktualne pozostają informacje dotyczące
przedmiotowych inwestycji znajdujące się w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym (SSL).
Jak każda inwestycja celu publicznego, również budowa linii kolejowych nr 111 i 113,
ma zarezerwowany przedział czasowy przeznaczony na spotkania informacyjno-konsultacyjne ze
stroną społeczną. O terminie tych spotkań zostaną Państwo poinformowani z należytym
wyprzedzeniem na odpowiednim etapie prac, po podpisaniu umowy z Wykonawcą na opracowanie
STEŚ.
Podkreślić należy fakt, iż propozycje wariantów przebiegu linii kolejowych nr 111 i 113 pojawią się na
etapie opracowania STEŚ, wtedy to wybrany w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie
opracowanie wstępnych wariantów przebiegu linii kolejowej a następnie w dalszych etapach prac
studialnych oraz wraz z pozyskiwaniem materiałów przez zespół projektowy będzie możliwość bardziej precyzyjnego określenia przebiegu linii kolejowej dla przedmiotowego projektu.
Na obecnym etapie prac „dojrzałość projektu” jest zbyt mała, aby można było określić w sposób pełny
i jednoznacznie rozstrzygający trasowania linii kolejowej oraz zajętość terenu na potrzeby inwestycji, co jest informacją najbardziej pożądaną przez mieszkańców danego obszaru. Poszczególne przebiegi wariantów linii kolejowej będą opracowywane na późniejszym etapie, w takcie prac projektowych.
Również dla naszej Spółki głos społeczny jest jednym z istotnych elementów procesu inwestycyjnego,
dlatego spotkanie z mieszkańcami powinno się odbyć na właściwym etapie prac, co umożliwi
odniesienie się mieszkańców do zaproponowanych rozwiązań projektowych.

I ostatnie  pobierz Odpowiedź w sprawie CPK 14 09 2023  Cytat : ” Szanowny Panie Prezesie,
odpowiadając na wiadomość e‐mail [3] dotyczącą informacji na temat przebiegu nowych linii
kolejowych CPK w Zagłębiu Dąbrowskim w związku z planowaną budową linii kolejowej nr 111 Biała
Błotna – Węzeł Małopolsko‐Śląski (WMŚ) – Chełmek oraz budową linii kolejowej nr 113 Katowice ‐
Węzeł Małopolsko‐Śląski (WMŚ) – Kraków dziękujemy za przesłaną korespondencję.
Informujemy jednocześnie, że podtrzymujemy stanowisko przedstawione w piśmie [2] w zakresie
zaawansowania inwestycji, tj. realizacja projektów znajduje się na etapie prac przygotowawczych.
Wskazać należy, iż wszystkie uwagi, które wpłynęły w trakcie konsultacji do Strategicznego Studium
Lokalizacyjnego, zostaną przekazane do wybranego w przyszłości Wykonawcy STEŚ dla
przedmiotowych projektów. Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie linii kolejowej w sposób,
który uwzględni głos społeczny przy jednoczesnym zachowaniu założeń projektów”. Podpisano Mariusz Kruszyński
Lider Projektu/Project Manager
Biuro Realizacji Podprogramu Kolejowego

Czyli można zapytać i uzyskać odpowiedź? Kiedy nie ma dotychczas p/lanów przebiegu linii i nie ma jeszcze powołanego podmiotu do opracowania Studium
i później konsultacji środowiskowych to trzeba stworzyć problem. Bo takie dyspozycje przyszły od kierownictwa?

Oczywiście sa problemy i protesty, ale w innych rejonach. Kiedy zaczęły wpływać uchwały protestujące przeciwko przebiegom niektórych linii przesłałem jedno z pism do wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. I jak sie okazało …….. nikt nie zadzwonił, nie wysłał emaila. Pewnie dlatego, bo takie spotkanie jak dzisiaj nie miałoby sensu.

Oczywiście problemy są przed nami. Są protesty np. w Mikołowie. Warto przeczytać wyjaśnienia https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/category/odpowiedzi

I takich dyskusji nie unikniemy. Ale może za rok czy za dwa lata. Przy obecnej strukturze i gestej zabudowie Zagłębia Dąbrowskiego nie ma możliwości poprowadzenia tras całkowicie bez wyburzeń.
Z tego wszyscy sobie zdają sprawę. Ale granie emocjami Mieszkańców przed wyborami może mieć tylko na celu szukanie „paliwa wyborczego”.  Od takiej polityki jestem jak najdalej.

I pytanie: GDZIE BYLI WSZYSCY SAMORZĄDOWCY GDY PROTESTOWALIŚMY ZA BUDOWĄ OBWODNICY DO EUROTERMINALU? ALBO DLACZEGO NIE WSPOMAGAJĄ MIESZKAŃCÓW W WALCE Z UCIĄŻLIWYMI INWESTYCJAMI? Mam wyliczyć firmy i problemy?

Jeżeli będą protesty i jeżeli przebiegi linii naruszą prawa Mieszkańców ja i Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce na pewno przyłączymy się do protestów i będziemy żądali wyjasnień. Ale na zdrowych zasadach w oparciu o oficjalne dane w momencie gdy przyjdzie czas ich opublikowania,

Jerzy Reszke

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

AKCJA OBYWATELSKA – ŻĄDAMY NAPRAWY DRÓG

Stan techniczny ulic w Dąbrowie Górniczej pogarsza się z każdym miesiącem. Władze Dąbrowy Górniczej lekceważą wszystkie zgłoszenia o złym stanie dróg. Czy mamy dalej dać się ignorować czy trzeba podjąć walkę o doprowadzenie do należytego stanu nawierzchni i usunięcia ubytków w jezdniach?

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce po analizie prawnej proponuje akcję obywatelską doprowadzenia do naprawy dróg. Może w ten sposób poprzez nasze wnioski Inspekcja Budowlana zmusi władze do zajęcia się drogami w mieście?

Wysyłajmy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Dąbrowie Górniczej  wnioski o kontrolę i o wydanie nakazu naprawy wszystkich dziur, które widzimy, które są niebezpieczne dla ruchu pojazdów i pieszych.

Poniżej wzór wniosku do wypełnienia  i uzasadnienie prawne. Celowe jest złożenie kopii do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Na właścicielu bądź zarządcy drogi ciąży obowiązek utrzymania jej w należytym stanie technicznym bez względu na to, czy stan ten jest efektem podjętych inwestycji, czy też naturalnego pogorszenia parametrów użytkowanych związanych
z upływem czasu.

 Zgłoszenie pogorszenia się stanu technicznego drogi do organu nadzoru budowlanego jest prawem każdego mieszkańca.

Tym, co możemy zrobić  jest zawiadomienie PINB o stanie drogi, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w zakresie nakazania wykonania określonych prac celem doprowadzenia drogi do odpowiedniego stanu technicznego.

Mamy do tego pełne prawo.  Pobierz  pełny tekst z uzasadnieniem      pełny tekst

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie kontroli drogi i doprowadzenia jej do odpowiedniego stanu technicznego

Pobierz  Wniosek o kontrolę w WORD   ,     Wniosek o kontrolę w PDF

Wniosek o przeprowadzenie kontroli do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Sprawy są przyjmowane:
– za pośrednictwem poczty, na adres Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
– faxem (0-32) 295-69-24
– składane bezpośrednio w sekretariacie Inspektoratu w godzinach urzędowania.

Uwaga:
Informujemy, iż skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

Kopia do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

https://www.gunb.gov.pl/strona/dane-teleadresowe

GUNB udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, e-maile), w których jest imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub wystąpienia z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego znajdują się np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl.

Na wystąpienia, które nie mają powyższych elementów, z wyjątkiem wystąpień dotyczących

Dla poznania sposobu załatwiania interwencji zgłaszanych w sprawach dotyczących dróg i komunikacji proszę zobaczyć Interpelacje i odpowiedzi na nie w kadencji 2018-2024.  Linki:

 

1519 dojazd do kompostowni Lipówka w Strzemieszycach Małych
1516 naprawa nawierzchni i rowów melioracyjnych ul. Mostowa
1515 przejścia dla pieszych przy ul. Sobieskiego, ul. Kr. Jadwigi i ul. Al. J. Piłsudskiego
1514 harmonogram remontu ulic w Strzemieszycach
1513 zmiana organizacji ruchu na ul. Wiosennej i ul. Rodzinnej
1502 remont nawierzchni na ul. Środkowej ponownie
1501 remont i przebudowa ul. Kazimierzowskiej
1500 naprawa nawierzchni ul. Składowa
1499 naprawa nawierzchni ul. Kazdębie
1498 budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Szklanych Domów z ul. Strzemieszycką
1497 budowa łącznika ul. Szklanych Domów do ul. Magazynowej
1483 inwestycje drogowe i kanalizacyjne w Strzemieszycach Małych
1476 brak oświetlenia przy ul. Oddziału AK Ordona 339a
1475 ekrany przy drodze krajowej DK94
1473 naprawa wyrw w jezdni ul. Oddziału AK Ordona
1472 zasady koszenia trawy przy ulicach, na skwerach i placach zabaw
1470 objazd do Kompostowni na Lipówce
1469 połączenie autobusowe Strzemieszyc z Gołonogiem
1467 naprawa nawierzchni ul. Transportowej
1466 brak odpowiedzi Burmistrza Sławkowa
1456 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1450 mapa systemu melioracji
1449 droga do cmentarza w Łęce
1448 naprawa nawierzchni ul. Strzemieszycka
1447 podtopienia ul. Aleja za Remizą
1446 ponowienie – podtopienia i brudna woda ul. Stacyjna
1444 stara wiata przy ul. Głównej
1443 ponowienie – podtopienia przy ul. Oddziału AK Ordona
1442 ponowienie – kanalizacja i nawierzchnia ul. Środkowa
1401 przebudowa ul. Staszica
1399 ul. Białostockiego i ul. Myśliwska
1398 wizja na ul. Środkowej
1397 wyciek wody na ul. Hotelowej
1396 zepsuta lampa na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Obrońców Pokoju
1389 budowa terminalu samochodowego
1388 komunikacja
1373 podtopienia Aleja za Remizą
1372 oznakowanie ulicy i oświetlenie ul. Strzemieszyckiej – ponownie
1371 wycinka drzew przy ul. Strzemieszyckiej – ponownie
1370 przebudowa i remont ul. Kazimierzowskiej
1369 budowa kanalizacji przy ul. Środkowej – nieprawidłowe informacje – ponownie
1309 dojazd do kompostowni na Lipówce
1308 skrzyżowanie ul. Koksowniczej z ul. Główną
1307 budowa kanalizacji przy ul. Środkowej
1303 budowa kanalizacji przy ul. Strzemieszyckiej – usterki
1302 remont ul. Ofiar Katynia dojście do Pomnika
1275 ul. Strzemieszycka
1256 inwestycje na 2023 rok
1251 fotoradar na ul. Szosowej
1250 remont ul. Staszica i budowa ścieżki rowerowej
1247 naprawa nawierzchni ul. Stacyjna ponownie 2 raz
1246 inwestycje drogowe przy ul. Strzemieszyckiej
1245 szerokość ul. Strzemieszyckiej
1244 przejazd na ul. Grabocińskiej
1243 połączenie kolejowe Dąbrowa Górnicza Ząbkowice do Jaworzno Szczakowa
1242 inwestycje i remonty dróg w Strzemieszycach
1241 środki na inwestycje i remonty dróg
1240 sytuacja szpitala miejskiego
1239 zablokowanie ul. Kawa
1238 wyniki monitoringu zakładu ArcelorMittal Poland S.A.
1237 topole przy DK94
1236 naprawa nawierzchni ul. Wiosenna i Rodzinna
1235 remont ul. Kazimierzowskiej
1186 szerokość jezdni ul. Strzemieszycka
1185 mostek ul.Hotelowa ponownie
1184 stan prawny terenu stacyjnego
1171 naprawa ul. Rodzinnej i Wiosennej
1141 przedłużenie ul. Akacjowej – ponownie
1139 rowy przy ul. Oddziału AK ponownie
1138 rondo na granicy z Sosnowcem
1135 uporządkowanie terenu Wywierzysk i okolicy
1134 terminy realizacji inwestycji – ponownie
1133 drogi dojazdowe do Panattoni – ponownie
1132 rozwalony mostek ul. Hotelowa
1131 rowy przy ul. Aleja za Remizą – ponownie
1098 ułatwienia dla niepełnosprawnych na przejściach przez jezdnię
1096 remont ulicy dojazdowej do ALBA MPGK Sp. z o.o.
1091 remont ul. Wiosennej
1090 gminny program remontów dróg i inwestycji drogowych
1089 nawierzchnia ul. Gawronówka
1082 przejście wyniesione na ul. Strzemieszyckiej
1081 zwiększenie produkcji
1080 drogi dojazdowe do Panattoni
1079 przedłużenie ul. Akacjowej
1078 podtopienia Aleja za Remizą – ponownie
1076 utrudniony wjazd – ponownie
1047 podtopienia ul. Oddziału AK Ordona
1046 naprawa nawierzchni ul. Stacyjna
1044 ekrany przy DK-94 – sprostowanie
1040 przejście wyniesione na ul. Narutowicza
1026 bariery przy przejściach dla pieszych w dz. Strzemieszyce
1024 ograniczenie wjazdu na posesję przy ul. Oddziału AK Ordona – wysoki krawężnik
1012 remont ul. Gawronówka
1011 dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
984 rondo przy ul. Strzemieszyckiej i Szklanych Domów
981 budowa drogi do terenów inwestycyjnych Panattoni
963 terminy realizacji inwestycji w Strzemieszycach
957 trasa przebiegu łącznika od ul. Szklanych Domów do Magazynowej w Strzemieszycach
956 remont ul. Rodzinnej i Wiosennej w Strzemieszycach
948 inwestycje kolejowe
940 zbiornik retencyjny – sprostowanie
907 zapytania dot. Akcji Zima 2020/2021
906 rozliczenia zakresu prac związanych z realizacją z przygotowania terenów inwestycyjnych KAZDĘBIE
905 prace remontowe dróg na terenie DG
903 wydatki poniesione przy realizacji zadania: „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP
886 wysokość wkładu własnego przy dofinansowaniu inwestycji
885 dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
884 stan studzienek
883 odwodnienie terenu przy ul. Ofiar Katynia
881 budowa zbiornika retencyjnego przy ul Oddziału AK Ordona
880 działania dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych
872 utworzenie nowego połączenia autobusowego
870 budowa kładki na Górę Bordowicza
867 stan prawny terenu stacyjnego w Strzemieszycach
864 niepełna realizacja Projektu Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej
863 oznakowanie Drogi Krajowej DK94
861 zbiornik retencyjny do opadów z Góry Bordowicza
860 stacjonarny punkt pomiaru hałasu
859 pomiar natężenia ruchu pojazdów
858 niebezpieczne miejsca na nowej ścieżce rowerowej
857 dofinansowanie z funduszy i programów rządowych i unijnych
850 wykaz ulic i chodników do listy działań inwestycyjnych i remontowych
828 zmiany własności działek kolejowych
823 rów przydrożny przy Al. Za Remizą
782 kontrola Sp. ALBA MPGK w zakresie zimowego oczyszczania chodników, alejek, parkingów
781 analiza zamówienia publicznego na zimowe oczyszczanie chodników, alejek, parkingów
769 zasypany rów melioracyjny Al. Za Remizą
767 stan techniczny ul. Stacyjna
759 działania inwestycyjne przeniesione z 2020 na 2021r.
758 badanie ruchu pojazdów na ul. Strzemieszyckiej
756 wykorzystanie działki na cele społeczne
755 procedura zmiany organizacji ruchu ul. Strzemieszycka
740 remonty i inwestycje drogowe w 2021 r.
738 inwestycje w Zielonych Dzielnicach
737 inwestycje 2021 w Strzemieszycach
736 bezpieczeństwo ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych – ponownie
734 wnioski budżetowe Klubu Radnych PiS
730 ograniczenie dla ruchu pojazdów powyżej 7 ton
688 ruch tirów w Strzemieszycach
641 zbiornik retencyjny
640 rowy melioracyjne
639 remonty dróg
634 ekrany przy linii kolejowej nr 133
632 zmiana lokalizacji przystanku końcowego linii nr 34
625 sprawy inwestycji i stanu prawnego terenu stacyjnego
623 próg na ul. Szałasowizna
622 pomiary natężenia ruchu ul. Strzemieszycka, ul. Rudna, ul. Łuszczaka, ul. Fabryczna
613 próg na ul. Łuszczaka
588 budowa instalacji wodno-ściekowej ul. Chabrowa
587 kładka nad DK94
586 kosze na odpady
585 drogi leśne na Sulnie
583 oznakowanie dróg dz. Strzemieszyce Wielkie
556 teren przy ul. Rzecznej
554 termin realizacji inwestycji w Strzemieszycach
525 zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych
511 zmiana organizacji na ul. Strzemieszyckiej
508 chodnik przy ul. Łuszczaka
507 wprowadzenia dróg pieszo-rowerowych
506 remont ul. Kazimierzowskiej
504 oznakowanie ścieżki rowerowej do Jamek z Podlesia
503 bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów ul. Staszic
502 przebieg nowych linii kolejowych i drogowych
499 udrożnienie rowu melioracyjnego ul. Parkowa
475 oświetlenie ul. Oddziału AK Ordona
472 ul. Zagrabie
470 remont nawierzchni ul. Szałasowizna na granicy z Sosnowcem
469 nawierzchnia i kanalizacja ul. Środkowa
468 rozliczenie festynów i imprez
311 ograniczenia prędkości
302 ekrany przy DK94
299 budowa sygnalizacji ul. Koksownicza, Główna
190 wykorzystanie środków z Funduszu Dróg Samorz.
188 budowa placu zabaw ul. Rudna, Rodzinna – ponownie
187 przesunięcie progu zwalniającego ul. Puszkina
122 brak lustra ul. Warszawska z Narutowicza
121 sprzedaż terenu dla DSS Recykling
119 ul. Rudna bodowa nawierzchni
118 ruch wahadłowy na przejeździe kolejowym ul. Strzemieszycka
117 prace ziemne przy drodze bocznej ul. Chabrowa
114 ekrany przy linii kolejowej nr 133
113 budowa chodnika ul. Łuszczaka

 

 

Dość lekceważenia bezpieczeństwa na drogach

 

Jerzy Reszke

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

 

KONKURS NASZ HOŁD KIEŚLOWSKIEMU

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce  bierze udział w programie Aktywne Strzemieszyce  http://ngo.dabrowagornicza.pl/aktualnosci/20220519/3797/aktywne_strzemieszyce_znamy_wyniki.html

Organizatorem akcji jest Fundacja Godne Życie.  W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie na przeprowadzenie  Konkursu  „Nasz Hołd Kieślowskiemu” . Jest to konkurs na plakat filmowy i na zdjęcie związane ze Strzemieszycacmi. Plakat dotyczy dowolnego filmu, chociaż dobrze byłoby, aby związany był z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. 

 

Ogłoszenie  Regulamin konkursu

Regulamin w pdf  Regulamin konkursu   

w programie WORD Regulamin konkursu

Druki do wypełnienia Konkurs Nasz Hołd Kieślowskiemu Karta Zgłoszenia

Konkurs Nasz Hołd Kieślowskiemu Oświadczenie

Konkurs Nasz Hołd Kieślowskiemu Uczestnik Niepełnoletni

Ogólne warunki Konkursu:

 1. Praca plastyczna wykonana w formie plakatu powinna w sposób twórczy interpretować dowolne filmy fabularne lub    Fotografie powinny  być inspirowane  pobytem Krzysztofa Kieślowskiego w Strzemieszycach Wielkich.
 1. Termin konkursu: od 19.10.do 25.11.2022 r.
 2. Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach:

– plastyczna (wszystkie techniki płaskie)

– fotografia (dopuszcza się edycję w programach graficznych)

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.
 2.  Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk. WSZYSTKIE PRACE JEDNEGO AUTORA NALEŻY ZGŁASZAĆ NA JEDNEJ KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ. Niezależnie czy stanowią cykl czy nie, wszystkie prace jednego autora zgłaszamy pod jednym godłem na jednej karcie.
 3. Format prac: nie mniejszy niż A3 i nie większy niż 100×70 cm.
 4. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.
 5. Praca powinna być opatrzona godłem (godło: znak graficzny, pseudonim lub numer który przybiera autor).  Do pracy powinna być dołączona koperta z godłem zawierająca w środku czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych (pod regulaminem, osoby niepełnoletnie dołączają zgodę opiekuna/rodzica) oraz wersję elektroniczną pracy fotograficznej  na nośniku CD. Zamiast CD można również wysłać cyfrową wersję pracy na adres mailowy organizatora samorzadne.strzemieszyce@gmail.com
 6. Prace zgłaszane na konkurs powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Prace np. pogniecione lub uszkodzone w inny sposób, wynikający ze złego zapakowania, nie będą podlegały ocenie.
 7. Pula nagród wynosi 2000 zł. Jury dysponuje nią w dowolny sposób, dokonując podziału pomiędzy nagrodzonych i wyróżnionych. Mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody ufundowane przez patronów Konkursu.
 8. Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki oraz przedstawiciela Organizatora, dokona oceny prac w dwóch etapach: wstępnej selekcji i wyłonienia prac finałowych. Jury ma prawo dobrania dowolnych kryteriów podczas oceny prac, biorąc pod uwagę ich stylistykę i oryginalność. Jedną z naczelnych zasad jaką się kieruje jest ciekawe ujęcie tematu czyli obecność „ducha Kieślowskiego”.
 9. Termin nadsyłania prac upływa 14 listopada 2022 r. Decyduje data stempla pocztowego.
 10. Oryginały prac wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych należy nadsyłać na adres: Biblioteka   Miejska Filia nr 8 ul. Ofiar Katynia 93, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Prace z kartą zgłoszenia można składać również osobiście pod wskazanym adresem w wypożyczalni Biblioteki.
 11. Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Jerzy Reszke Kontakt: Tel.  mail: samorzadne.strzemieszyce@gmail.com  tel. 507120068
 12. Ogłoszenie wyników, wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończenia Konkursu na pracę plastyczną lub fotograficzną Nasz Hołd Kieślowskiemu w dniu 25 listopada 2022r.
 13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, telefonicznie i mailowo
  o wynikach konkursu oraz szczegółach związanych z wręczeniem nagród.
 14. Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający nagrodzone oraz wyselekcjonowane, spośród nadesłanych, prace.
 15.  Autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w katalogu, serwisach społecznościowych, mediach (radio, telewizja) mające na celu propagowanie twórczości artysty i konkursu.
 16. Nadesłane  prace przechodzą na własność organizatora.
 17. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie podlegająca reklamacjom.
 18. Wszelkie spory dotyczące konkursu nie objęte regulaminem rozstrzygane będą na drodze cywilnoprawnej.
 19. Dla chętnych zostaną zorganizowane warsztaty plastyczne i fotograficzne. Prace wykonane podczas warsztatów mogą brać udział w Konkursie.

Krzysztof Kieślowski w swoim życiu związany był przez kilka lat ze Strzemieszycami. Chodził tutaj do szkoły, urodziła się jego siostra. W Strzemieszycach mieszkała rodzina reżysera. podobno pierwszy raz poszedł do kina PAW. Chcemy przybliżyć postać Krzysztofa Kieślowskiego i poprzez konkurs spopularyzować jego osobę i twórczość.

 

 

POROZMAWIAJMY O STRZEMIESZYCACH

Niestety, ale pracownicy Urzedu Miejskiego zamiast pomagać szukają tylko możliwości, żeby ograniczać możliwości działania Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. Tak było, gdy nie dopuszczono do głosowania nad projektem Park Rowerowy Pumptrack na podstawie donosu Sławomira Haberki i Bogdana Banasika. Donosu rozpatrywanego bez załącznika (!), w którym rzekomo miały być dowody na istnienie bomby ekologicznej na terenie po oczyszczalni na Szałasowiźnie. A obecnie jest to rejon największej ilości budowy nowych domów. Tym razem nie dopuszczono do Budżetu Partycypacyjnego pomysłów złożonych przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. Bo złożono je drogą elektroniczną, czyli niezgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta. W Rozporządzeniu jest zapis, że pomysły można składać drogą elektroniczną. 

Nam jako Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce chodzi o jak najszerszą dyskusję nad tym, co można zmienić w Strzemieszycach. Co zrobić, zeby ożywić dzielnicę, żeby żyło sie lepiej. Zebraliśmy prawie wszystkie pomysły, nad którymi pracowaliśmy. Zablokowanie tej możliwości dyskusji traktujemy jako ograniczanie dyskusji i kolejny akt ostracyzmu wobec Stowarzyszenia. Chyba, że Pan Prezydent się przełamie. Jak na razie, to nawet nie chce się zpotkać z Mieszkańcami.

Chciałbym jeszcze zauważyć, że priorytetowym pomysłem powinno być dokończenie rewitalizacji Placu Zabaw na Sulnie, który nie został dokończony w poprzedniej edycji budżetu. 

Poniżej treść pisma, które przesłaliśmy z wnioskiem o jednak dopuszczenie pomysłów.

Prezydent Pan  Marcin Bazylak

Dąbrowa Górnicza

Dot. : wniosek o dopuszczenie pomysłów z Budżetu Partycypacyjnego  Budżetu Partycypacyjnego złożonych przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

 

Zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie do procedowania pomysłów złożonych przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce do dalszego procedowania ponieważ brak jest podstaw prawnych do ich odrzucenia.

Uzasadnienie

Dla procedury  VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego ogłoszonej  w  Zarządzeniu Nr 2460.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 10.05.2022 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących procesu pn.: „Partycypacyjne wypracowanie pakietów zadań osiedlowych na rok 2023”  obowiązuje wg  § 4 pkt 5 załącznika do ww. zarządzenia sposób składania pomysłów:  

 1. elektronicznieza pośrednictwem formularza na stronie pl,  
 2. listowniena adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją  na kopercie „Konsultacje społeczne – Partycypacyjne wypracowanie pakietów zadań osiedlowych na rok 2023”, 
 3. osobiściew Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Klienta 
 4. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”) oraz w Centrum Aktywności Obywatelskiej – Wydziale Organizacji Pozarządowych  i Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a  w Dąbrowie Górniczej.    

W Rozporządzeniu nie ma zapisu, że formularz musi być wypełniany online. Przesłanie formularza elektronicznie może odbywać się również za pomocą poczty elektronicznej i taki sposób przesłania nie jest wykluczony.

  Po wejściu w słowo „ tutaj” otwiera się formularz podany w pdf, który może być przesłany elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, czyli taki sposób złożenia formularza nie jest wykluczony. Nie ma w Rozporządzeniu zapisu „wypełniony online” co jednoznacznie określałoby sposób jego przesłania i wypełnienia. Zapis jest nieprecyzyjny i może być dowolnie interpretowany. W takim przypadku prawo działa na korzyść obywatela. Jak określa Kodeks Postępowania Administracyjnego Art. 81a. – [Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony] Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j. Art.  81a.  [Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony] §  1.  Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony.

W tym przypadku wszelkie wątpliwości zostały zinterpretowane na niekorzyść członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce jako strony zgłaszającej pomysły.

Należy również przytoczyć stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zajęte w sprawie o sygn. SK 4/02 (wyrok z 15 kwietnia 2003 r., OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 31), , że „administracja pełni wobec obywatela rolę służebną i w sytuacji, gdy zakończenie procesu weryfikacji dokumentacji jest utrudnione z przyczyn niezależnych od zainteresowanego, to jej obowiązkiem jest fachowa i rzetelna pomoc. Brak takiej pomocy, skutkujący pozbawieniem możliwości dochodzenia uprawnień przez strony postępowania, jest wysoce naganny i nie może prowadzić do naruszenia konstytucyjnie chronionej godności człowieka, na której straży stoi także administracja publiczna. Prawo do dobrej administracji gwarantuje także Kodeks Dobrej Administracji (w tym przypadku w szczególności jego art. 17 i 22) przyjęty przez Parlament Europejski z 6 września 2001 r.” (zob. także art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, sporządzony w Nicei w 2000 r.).

Pracownicy Urzędu Miejskiego mieli nie tylko czas, ale i obowiązek zażądać ponownego złożenia pomysłów, jeżeli uważali, że zostały one złożone niezgodnie z przepisami. Niestety nie uczynili tego.

Potwierdzają to kolejne zapisy w KPA  w art. 63 i art., 64.

Art. 64. § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. § 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sposób postępowania Urzędu Miejskiego jest więc naruszeniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zgłaszający pomysły nie otrzymali żadnej informacji, ze pomysły zostały zgłoszone niezgodnie z Rozporządzeniem.

 

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku podania i wnioski mogą być wnoszone do organów w formie zwykłego e-maila. Bez bezpiecznego podpisu elektronicznego nie będą jednak skuteczne. Dlatego organ powinien wezwać stronę do usunięcia braku formalnego pisma, a nie stwierdzać bezskuteczność czynności.

W przedstawionym przypadku SKO wydało postanowienie, ze został przekroczony termin odwołania. Wanda M. zaskarżyła postanowienie do sądu administracyjnego wnosząc o przywrócenie terminu ustawowego i rozstrzygnięcie odwołania w sprawie. Podniosła, że odwołanie wysłała w terminie pocztą mailową,
a później ponowiła wysyłkę pocztą tradycyjną.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżone postanowienie. Wskazał, że skarżąca złożyła do organu I instancji odwołanie od decyzji burmistrza pocztą elektroniczną (w formie zwykłego e-maila), które następnie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Kolegium. Zgodnie z art. 63 par. 1 k.p.a. forma złożenia podania w postaci elektronicznej jest dopuszczalna. Jednak podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Brak na podaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest zatem brakiem formalnym, który może być usunięty w trybie art. 64 par. 2 k.p.a., o ile znany jest adres wnoszącego podanie. Tymczasem organ odwoławczy nie uczynił zadość temu obowiązkowi, co niewątpliwie stanowiło naruszenie wskazanego przepisu postępowania. Ostatecznie skarżąca uzupełniła brak formalny pisma z własnej inicjatywy poprzez nadesłanie do Kolegium podpisanego odwołania. Obecnie wzywanie jej w tym trybie do uzupełnienia braku formalnego byłoby zatem bezcelowe. W tej sytuacji organ powinien rozpatrzyć odwołanie. Wyrok WSA w Gdańsku z  15 kwietnia 2021 r. III SA/Gd 933/20.

Przedstawiony przypadek, jak i tez podana podstawa prawna wskazują,
że Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej nie miał podstaw odrzucić pomysły złożone przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce.

Jest też aspekt społeczny i polityczny całej sprawy. Pomysły to efekt szerokiej dyskusji w Stowarzyszeniu, co powinno zrobić się w Strzemieszycach. Stąd pomysły zostały przedstawione jako zgłoszenia kilkuosobowe. Pracujemy zespołowo co jest zgodne z ideą Budżetu Partycypacyjnego. Taką dyskusję chcieliśmy przenieść na forum zebrania Mieszkańców. Podobnie jak to było
w latach ubiegłych, gdzie podczas spotkań była konstruktywna dyskusja i osiągano pełny konsensus.

Projekty mają wymiar społeczny. Dotyczą istotnych spraw dzielnicy

i pozbawienie mieszkańców dyskusji nad nimi byłoby wykluczeniem istotnych problemów i propozycji, które są ważne dla Strzemieszyc.

            Kontekst polityczny to niestety ostracyzm z jakim spotyka się Stowarzyszenie ze strony pracowników Urzędu. Uważamy, że rozpatrywanie donosu bez załączonych dokumentów stanowiących dowody w sprawie, który pozbawił Strzemieszyce udziału w głosowaniu nad projektem Parku Rowerowego Pumptrack było takim działaniem. Również wpisy w mediach społecznościowych są tego dowodem.

Takie sytuacje nie miały miejsca, natomiast świadczą o nastawieniu do Stowarzyszenia pracowników Urzędu Miejskiego.

Nasz wniosek dotyczy pomysłów:

 • Centrum Formy – Fitness i siłownia .Centrum mogłoby pomoc osobom
  w każdym wieku uprawiać ćwiczenia gimnastyczne zapewniające rozwój
  i zdrowie. Wyposażenie powinno obejmować tradycyjny sprzęt do ćwiczeń umożliwiający wykonywanie ćwiczeń jednocześnie kilku osobom. Dodatkowo wskazane jest posiadanie salki do ćwiczeń w grupie
 • Kino Letnie

Proponujemy utworzenie kina letniego, które mogłoby przybliżać Mieszkańcom ciekawe filmy. Byłaby to okazja do wspólnych spotkań i dyskusji.

 • Kort Tenisowy

Proponujemy wybudowanie na terenie obok dawnego Liceum kortu tenisowego.  Dotychczas w Strzemieszycach Wielkich nie było takiego obiektu

 • Lodowisko

Podstawą zapewnienia możliwości spędzania wolnego czasu powinna być różnorodność oferty skierowanej do mieszkańców. Proponujemy rozszerzyć tę ofertę o lodowisko sezonowe.
W Dąbrowie Górniczej brak jest takiego obiektu

 • Park Sportowy

Boisko typu Orlik znajdujące się przy ul. Sportowej nie jest wykorzystane publicznie. Przy szkołach brak jest obiektów do gry w piłkę nożną. . Proponuje się utworzenie Parku Sportowego w skład którego wchodziłyby następujące obiekty:

 1. Boisko do gry w piłkę nożną
 2. Tor Pumptrack dla dzieci
 3. Tor Pumptrack  dla zaawansowanych.
 • Pumptrack

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch  Torów  rowerowych  Pumptrack. Toru dla dzieci i toru dla zaawansowanych.   Realizacja Projektu budowy toru rowerowego   jest działaniem mającym na celu budowę legalnego miejsca do uprawiania sportów rowerowych, skupiającym w jednym funkcjonalnym miejscu kilka dyscyplin sportów rowerowych jak Racing , Dirt, oraz Pumptrack.

 • Skwer Kieślowskiego

W Strzemieszycach jest kilka skwerów. Jednym z nich jest skwer przed Bazyliką przy ul. Oddziału AK Ordona.  Skwer powinien stać się jednym z reprezentacyjnych miejsc Strzemieszyc Wielkich. Jest tutaj plac zabaw, jest siłownia. Proponuję doposażenie skweru w ławki i remont alejek oraz nasadzenia krzewów i kwiatów ozdobnych.

 1. W Strzemieszycach Wielkich na placu przed dawnym dworcem powstała tężnia. Ma zostać przeniesiony przystanek autobusowy. Zostały opracowane wytyczne do zagospodarowania terenu. Proponujemy w ramach Budżetu zagospodarowanie placu poprzez :
 2. -postawienie kurtyny wodnej lub zamgławiacza
 3. -postawienie kilku dodatkowych ławek i koszy
 4. – stworzenie małego placu zabaw składającego się z kilku huśtawek, karuzeli i innych urządzeń.
 5. -dodatkowe nasadzenia roślin ozdobnych
 6. -postawienie tablicy z planem Strzemieszyc i historią dzielnicy
 7. -stworzenie alei spacerowej do powstającego tunelu
 8. -usypanie małej górki do jazdy na sankach
 • Strzemieszyckie Miejsce Spotkań

W Strzemieszycach Wielkich jako miejsce spotkań wykorzystywany jest plac przy dawnym Liceum. Znajduje się przy nim mała scena, która jest wykorzystywana do występów. Proponujemy wykorzystanie obiektu jako miejsca spotkań poprzez jego  rozbudowę obejmującą : zadaszenie sceny i stworzenie części zadaszonej dla widzów.

 • Świetlica środowiskowa i placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Strzemieszyce Wielkie są jedną z nielicznych dzielnic na terenach zielonych , w której nie ma świetlicy środowiskowej.  W Dąbrowie Górniczej jest ich obecnie 9. Chodzi o stworzenie w Strzemieszycach Wielkich placówki, w której. mogliby spotykać się mieszkańcy, prowadzone byłyby zajęcia dla grup w różnym wieku i następowałyby integracja środowiska.

 • Zielone tereny dla Strzemieszyc

W Strzemieszycach Wielkich znajdują się tereny zielone, które przez lata nie były wykorzystane na cele rekreacyjne. Obecnie to się zmienia, jednak w zbyt małym stopniu, w związku z czym proponujemy:

 1. Góra Bordowicza – utworzenie miejsca postojowego wyposażonego w ławki i stoły, doprowadzenie do możliwości przejścia Szlaku Kruszcowego, wyznaczenie tras dla narciarzy biegowych i wyznaczenie stoku dla zjazdu na sankach. Pożądana jest budowa kładki na górę od strony ul. Oddziału AK Ordona
 2. Góra Srocza – dodatkowe wyposażenie w ławki i stoliki, kosze na śmieci, punkt widokowy.
 3. Park im. J. Kuronia – wykonanie dojścia do parku od strony Strzemieszyc.
 • Place zabaw – integracja rodziców
 1. Plac zabaw przy ul. Łaziennej – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 2. Plac zabaw przy ul. Białostockiego – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 3. Plac zabaw na Wywierzyskach – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 4. Mały plac zabaw przy Tężni – wyposażony w kilka ławek, karuzelę, Huśtawki, równoważnię itp.
 5. Plac zabaw przy ul. Rudnej- nowy plac, proponujemy doposażenie w huśtawkę dla wózków w celu umożliwienia korzystania z placu osobom niepełnosprawnym.
 6. Plac zabaw przy ul. Grabocińskiej – proponujemy budowę nowego placu w miejscu, w którym brak jest tego typu urządzeń. Jako wyposażenie obok typowego dla placów proponujemy plac z przeszkodami do nauki i doskonalenia jazdy na rowerze dla dzieci.
 7. Plac zabaw przy ul. Warszawskiej – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 8. Plac zabaw przy ul. Oddziału AK Ordona Na terenie Sulna znajduje się jeden plac zabaw. Był on rewitalizowany w poprzedniej Edycji Budżetu Partycypacyjnego, jednak jego modernizacja nie została zakończona. Konieczne są dalsze działania aby plac służył dzieciom z osiedla. Według informacji Urzędu Miejskiego plac zostanie dokończony według ustalonego zakresu jeżeli zostanie zakwalifikowany w obecnej edycji Budżetu Partycypacyjnego.

 

 

Dochodzi do tego sytuacja co najmniej dziwna. Mieszkańcy nie zauważyli,że projekty nie zostały dopuszczone.  Jak widać na fragmencie dokumentuz projektami ze strony Urzędu przy projektach Stowarzyszenia są małe gwiazdki i poniżej jest tekst bardzo drobnym drukiem wyjaśniający, że projekty są niezgodne z Rozporządzeniem.

Czy to jest uczciwe? Drobny druk jest obecnie zakazany w umowach.

Tego typu teksty sa zakazane prawem w reklamach i umowach. Ich zastosowanie w oficjalnym dokumencie miejskim  może mieć cel wprowadzenia mieszkańców  w błąd.

Zaznaczamy, że zgłaszający pomysły nie otrzymali zadnej informacji pisemnej i są gotowi do złożenia pomysłów w wersji papierowej, co spełniłoby wymóg przytoczonego wyroku sądu.

Mając na względzie niejasne i niejednoznaczne sformułowania
w Rozporządzeniu i naruszenie przepisów KPA wnosimy o dopuszczenie projektów do procedowania.

Z poważaniem
Prezes Jerzy Reszke

 

 

Zagrożenie skażenia ujęć wody dla Dąbrowy Górniczej

Zostało kilka dni do zamknięcia odwodnienia Kopalni Pomorzany. W piątek odbędzie się posiedzenie Komisji Godpodarki Morskiej i Ochrony Środowiska. Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce skierowało do Ministra Infrastruktury kolejne pismo w tej sprawie. MI skażenie ujęć wody pilne

Ważne są również prezentacje Pana Prof. Mariusza Czopa z AGH. LIKWIDACJA_KOPALŃ_ZAGROŻENIA  i  WODA_Olkusz_Skutki_2021 (1) (1)

To kolejne pismo. Były petycje i pisma. W odpowiedziach uzyskaliśmy stanowisko, ze urzędy nie chca się zajmować tą sprawą. Mamy mase odpowiedzi, wszystkie są na nie. Również Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej w podjętej Uchwale odmówiła poparcia dla ratowania Sztoły, Białej i Baby. Wszyscy radni ze wszystkich opcji politycznych i stowarzyszeń byli za odrzuceniem petycji. Smutne to, ze lekceważy się sprawy środowiska naturalnego.

Ekorajd w tym roku był poświęcony ratowaniu Sztoły.

Obecnie nie ma sensu przytaczać wszystkich odpowiedzi. Są również interpelacje, które czekają na rozpatrzenie. 1027JR (1)  i  1042JR

W sobotę 4 grudnia o godz. 13.00 przed Pałacem Kultury Zagłebia odbedzie się pikieta mieszkańców zorganizowana przez Zielony Ring Przemszy. Zapraszamy

Jerzy Reszke

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

Czy potrzebne są zmiany w samorządzie?

Czy potrzebne są zmiany w samorządzie? Zmiany w Ustawie o samorządzie gminnym i powiatowym?

Doświadczenia 7 lat pracy jako radnego, działającego w samorządzie jako rady opozycyjny, są smutne. Reforma samorządowa wprowadziła wyrażną dominację władzy wykonawczej nad władzą  stanowiącą. Układ w gminie, gdy Wójtem lub Prezydentem jest osoba pochodząca z koalicji, która rządzi Radą Gminy, ma władzę wręcz absolutną. Są gminy, że radni opozycyjni nie są dopuszczani do żadnych, nawet najmniejszych funkcji, a żeby zrealizować swoje ustawowe prawa mają duze trudności. 

Złożyłem petycję do Komisji Petycji w Sejmie RP proponując zmiany. Może wywoła to chocby dyskusję nad potrzebą zmian, bo według mnie sa one konieczne.

Jerzy Reszke

PETYCJA w sprawie zmian w samorządzie

Ustawa o Samorządzie gminnym i Ustawa o samorządzie powiatowym  wprowadziły miasta na prawach powiatu posiadające jednocześnie uprawnienia powiatów, jak i gmin. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta. Są one jednostkami samorządu terytorialnego (podziału terytorialnego). W tekście pierwotnym ustawy powiatowej (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 578) ustanowiono w art. 3: „Powiat jako jednostka zasadniczego podziału terytorialnego obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin albo cały obszar miasta na prawach powiatu„, z czego można było wysnuć wniosek, iż miasto na prawach powiatu jest powiatem w znaczeniu terytorialnym. Po nowelizacji z 2001 roku ustawa w art. 91 nadaje miastom na prawach powiatu jedynie prawa przysługujące powiatom sensu stricto. Można  więc przyjąć, iż miasta na prawach powiatu nie są powiatami, a jedynie gminami, którym ustawodawca,
ze względu na swoją specyfikę, powierzył rozszerzony zakres zadań. Konsekwencje nadania miastom praw powiatu są następujące:

 • organy w mieście na prawach powiatu (tj. rada miastaprezydent miasta) wykonują kompetencje właściwe dla – odpowiednio – rady gminy i rady powiatu oraz wójta (burmistrza) i starosty,

 • organ wykonawczy miasta na prawach powiatu jest organem monokratycznym,

 • rada nie wybiera organu wykonawczego i nie może go odwołać,

 • radni składają ślubowanie według tekstu roty z art. 23a ustawy gminnej.

Czyli co do zasady miasto na prawach powiatu jest gminą, jego organy podlegają przede wszystkim regulacjom ustawy o samorządzie gminnym.

Problemem miast na prawach powiatu jest nie tylko sprawne zarządzanie, ale też udział społeczeństwa w decydowaniu o funkcjonowaniu miasta, podejmowaniu decyzji i wpływie na zarządzanie. Wpływy te są ograniczone , a wynika to właśnie
z przyjętych regulacji. Czy można zagwarantować jednakowe prawa w gminach, które mają 5 tys. Mieszkańców i w gminach, które mają 700 000 mieszkańców? Regulacja prawna daje w miastach na prawach powiatu przede wszystkim prawie nieograniczoną władzę organowi wykonawczemu. Jeżeli jeszcze w wyborach rada
i prezydent są z tej samej opcji, to tworzy się organ o nieograniczonej władzy, decydujący o wszystkim, co dzieje się w gminie-powiecie. W ten sposób stworzono warunki do powstania lokalnych układów zapewniających sobie, czy swojemu układowi rządzenie na kilka kadencji. Przykładów jest aż za wiele.

Przede wszystkim prezydent jest największym pracodawcą. Miasto tworzy jednostki budżetowe i inne, a o składzie zarządów, które decydują o przyjęciach do pracy,  decyduje rządzący układ. Miasto wydaje prasę, organizuje festyny i imprezy dla mieszkańców. Rozdziela środki i dotacje dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Tworzy „inwestycyjne cykle wyborcze”. Decyduje o wszystkim. Czy dużo trzeba, żeby powstał patologiczny układ władzy, której głównym celem jest przetrwanie oznaczające zachowanie przywilejów i korzyści?

Radni opozycyjni nie mają wystarczających mechanizmów umożliwiających im działanie. Zależą od większości w radzie, która może ich nie dopuścić do działania. Są gminy, w których na przestrzeni wielu lat nie wybrano radnego z opozycji jako pełniącego choćby najmniej ważną funkcję w strukturach rady. Nie mają również szans, aby zostać przedstawicielem rady w innych instytucjach lub organach.

Występuję z petycją w sprawie wprowadzenia następujących zmian w USTAWIE z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

 1. W Ustawie dopisać : radni mają możliwość tworzenia Zespołów Radnych. Zespół tworzy min. 3 radnych. Zespoły mają prawo organizowania spotkań, występowania z inicjatywą uchwałodawczą, zapraszania na spotkania wskazanych przedstawicieli Urzędu Gminy i spółek lub jednostek miejskich.

  W pracach zespołu mogą brać również udział osoby nie będące radnymi.

 2. W Ustawie dopisać: Interpelacje i zapytania radnych mogą być, niezależnie od złożenia w formie pisemnej , wygłaszane również na sesjach rady w punkcie posiedzenia – Interpelacje, który jest punktem obligatoryjnym porządku obrad. Interpelacje i odpowiedzi na nie są publikowane w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy.

 3. W Ustawie dopisać: Radni mogą składać zapytania w trybie pilnym jeżeli wymagają tego okoliczności bezpośrednio do naczelników wydziałów
  i do władz jednostek i spółek miejskich.
  Odpowiedź na zapytanie musi być udzielona pisemnie lub mailowo w terminie 3 dni.

 4. W Ustawie dopisać: Radny ma prawo występować z ad vocem do każdej wypowiedzi wygłaszanej na sesji

 5. W Ustawie dopisać: Z każdego posiedzenia komisji i z sesji rady do protokołu jest dołączana w formie załącznika transkrypcja nagrania. Protokół jest oficjalnym dokumentem Rady Gminy

 6. W Ustawie dopisać: Przewodniczący Rady Gminy jest zobowiązany zapewnić radnym pomoc prawną realizowaną niezależnie od prawnej obsługi Urzędu Gminy

 7. Przewodniczący rady Gminy ma obowiązek zapewnić dla każdego radnego

  w jego okręgu wyborczym pomieszczenie na dyżury radnych.

 8. W Ustawie dopisać: Porządek sesji rady gminy i treść uchwał są publikowane w biuletynie informacji publicznej na 7 dni roboczych przed sesją. Dla każdej uchwały jest podawany terminarz opiniowania przez komisje merytoryczne Rady Gminy

 9. W Ustawie dopisać: Każdy mieszkaniec gminy dysponujący poparciem min. 10 mieszkańców wyrażonym podpisem na liście ma prawo zabrać głos na posiedzeniach komisji merytorycznych i na sesji podczas procedowania danej uchwały w ramach wysłuchania publicznego

 10. W Ustawie dopisać: Przedstawiciel największego klubu opozycyjnego ma prawo objęcia funkcji jednego z Wiceprzewodniczących Rady Gminy

 11. W Ustawie dopisać: Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy może zostać tylko radny z największego klubu opozycyjnego

 12. W Ustawie dopisać: W organach i komisjach,  do których są wybierani przedstawiciele Rady Gminy, musi być wybrany również    przedstawiciel opozycji w radzie Gminy

 13. W Ustawie dopisać: Jeżeli gmina wydaje cyklicznie biuletyn lub gazetę informacyjną, w jej treści musi zagwarantowane miejsce na publikację dla wszystkich klubów i radnych reprezentowanych w Radzie Gminy, proporcjonalnie do procentu uzyskanych głosów

 14. W Ustawie dopisać: Przed powołaniem zastępców Wójt (Prezydent) musi uzyskać opinię o nich  Rady Gminy i komisji Rady Gminy wyrażoną po przedstawieniu przez kandydatów swojego programu i odpowiedzi na zadane pytania

 15. W Ustawie dopisać: Przed powołaniem na stanowiska Naczelników Wydziałów Wójt (Prezydent) musi uzyskać opinię komisji merytorycznych Rady Gminy wyrażoną po przedstawieniu przez kandydatów swojego programu i odpowiedzi na zadane pytania

 16. W Ustawie dopisać: Gmina w spółkach, w których ma udziały, musi posiadać pakiet zawierający min. 51% udziałów

 17. W Ustawie dopisać: Spółki, w których udziały posiada gmina, są spółkami non profit

 18. W Ustawie dopisać: Radni mają prawo wglądu w dokumenty spółek
  z udziałem gminy, niezależnie od wysokości udziału gminy. Za zapewnienie dostępu odpowiedzialny jest Wójt (Prezydent)

 19. W Ustawie dopisać: Radni są wyposażeni w legitymacje radnego, którą okazują podczas wykonywania działań wynikających z mandatu radnego

 20. W Ustawie dopisać: W przypadku sponsoringu w gminie dotyczącego finansowania imprez publicznych należy zachować pełną jawność wysokości przekazywanych kwot. Mogą one być wpłacane tylko na podane konto i rozliczone po zakończeniu imprezy. Sponsorem nie może być firma lub osoba wobec której toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub sądowe

 21. W Ustawie dopisać: W zarządach spółek lub jednostek miejskich nie mogą zasiadać osoby pełniące funkcje Wójta, Zastępców Wójta, Radni, Naczelnicy wydziałów oraz członkowie ich rodzin.

 22. W Ustawie dopisać: W zarządach spółek lub jednostek miejskich mogą zasiadać osoby mieszkające na terenie gminy od min. 5 lat

 23. Wprowadzić zasadę, że w spółkach i jednostkach miejskich wynagrodzenie kierownictwa nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wójta (Prezydenta).

 24. W Ustawie dopisać: Władze gminy są zobowiązane do sporządzenia wykazu ulic i chodników oraz obiektów technicznych drogowych do remontu w gminie. Wykaz z podaniem terminów remontów wykaz należy umieścić w biuletynie informacji publicznej. To samo dotyczy inwestycji drogowych w gminie

 25. W art. 5a w ustępie 3) zmienić zapis o wysokości środków: 2% budżetu gminy. 1% na projekty miejskie, 1% na projekty dzielnicowe. Wartość projektu nie może przekraczać 50% przyznanej kwoty.

Dopisać: Głosowanie na projekty odbywa się za pomocą kart do głosowania. Głosowanie przeprowadza komisja miejska i komisje  powołane w każdej dzielnicy.’ Od negatywnej weryfikacji projektu przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta. Decyzja Prezydenta Miasta może być zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 1. W Ustawie dopisać: Wprowadza się w miastach na prawach powiatu określenie : tereny wiejskie – są to tereny, które przed włączeniem do miasta stanowiły tereny rolnicze. Decyzję o zakwalifikowaniu terenów do terenów wiejskich podejmuje Rada Miasta. Kuriozalne jest ograniczenie korzystania przez tereny wiejskie położone na skutek zmian administracyjnych w miastach z szerszych praw ustawowych dla terenów wiejskich leżących poza miastem.

 2. W Ustawie dopisać: Wprowadza się w miastach na prawach powiatu określenie : tereny zdegradowane – są to tereny, na których prowadzona jest działalność uciążliwych firm. Decyzję o zakwalifikowaniu terenów do terenów zdegradowanych  podejmuje Rada Miasta. korzystających

  z przepisów ustawowych jak dla terenów zdegradowanych zwolnionych z opłat i danin publiczno-prawnych. Jako teren zdegradowany należy uznać teren  dzielnicy w której występuje skażenie historyczne gleb lub są zlokalizowane co najmniej dwa zakłady zaliczone do mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Uzależnić budowę kolejnych zakładów na terenach zdegradowanych od referendum mieszkańców.

 3. Proponuję stworzenie Sejmików Miejskich w miastach na prawach powiatu złożonych z radnych Rad Dzielnic i z radnych Rady Miasta. Upoważnić Sejmik do udzielania absolutorium prezydentowi za wykonanie budżetu oraz zobowiązać prezydentów do przedstawiania planów budżetowych Sejmikowi.

 4. Wprowadzić ustawowe zapisy o Radach Dzielnic w miastach na prawach powiatu obejmujące:

 • Obowiązek tworzenia rad dzielnic

 • Zniesienie progów frekwencji przy wyborach

 • Głosowanie w okręgach jednomandatowch

 • Umożliwić udział przedstawicieli Rady Dzielnicy w komisjach konkursowych instytucji działających w dzielnicy

 • Wprowadzić inicjatywę uchwałodawczą dla Rad Dzielnic

 • Ustalić obligatoryjne konsultowanie uchwał dotyczących dzielnicy

 • Wprowadzić budżet na potrzeby dzielnicy do dyspozycji Rady Dzielnicy

 1. Do Ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzić referendum

  w którym o przyszłości powiatu jako miasta na prawach powiatu lub powiatu ziemskiego decydują mieszkańcy na wniosek 10% ogółu osób mieszkających w mieście. Dodatkowo wprowadzić możliwość przeprowadzania na wniosek mieszkańców dzielnicy referendum, czy chce ona pozostać w mieście na prawach powiatu, czy uzyskać samodzielność jako gmina.

Uzasadnienie

Proponowane działania uważam za krok w stronę demokratyzacji życia zwiększenia praw mieszkańców.  Zmiana obecnego układu to nadanie dodatkowych  praw obywatelskich mieszkańcom miast na prawach powiatu, które często są obecnie bardzo iluzoryczne. W Raporcie „Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania.”  Opracowanym przez zespół pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera w 2013 r. zawarto taką ocenę stanu samorządu : Wprowadzenie w 2002 r. do ustroju samorządu gminnego modelu prezydenckiego, dodatkowo niezgodnie
z podstawowymi dla systemu tego regułami, przyczyniło się do pogłębienia już wcześniej występujących słabości w zakresie demokracji samorządowej lub zaowocowało nowymi negatywnymi trendami:

 1. Nadmiernej dominacji władzy wykonawczej kosztem działania mechanizmu kontrolowania i równoważenia (checks and balances), a głównie kompetencji kontrolnych rad gmin.

 2. Ograniczenia zatem odpowiedzialności władzy wykonawczej wobec obywateli głównie do aktu wyborów powszechnych.

 3. Utrwalenia aktywności obywateli wyłącznie w formie demokracji negatywnej i kontroli władzy ex post.

 4. Petryfikowania stanu, w którym obywatele są wyeliminowani z dialogu społecznego ex ante, ze wstępnej fazy procesu decyzyjnego (co jest zgodne z filozofią prezydencjalizmu – najpierw „zwycięzca bierze wszystko”, a potem dopiero może być oceniany).

 5. Utrwalenia stanu, w którym mieszkaniec gminy stał się bardziej klientem władzy niż obywatelem, co prowadzi do uwiądu sfery publicznej. Polski porządek instytucjonalny nie sprzyja aktywności obywatelskiej i obecności obywateli w przestrzeni publicznej. Są oni z niej wypierani i wycofali się do sfery prywatnej. A jeśli już pojawiają się w przestrzeni publicznej, to jako klienci podmiotów władzy, reprezentanci indywidualnych lub korporacyjno-zawodowych interesów. ( http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/04/raport_dysfunkcje.pdf )

Diagnozy przedstawiane w licznych opracowaniach wskazują na konieczność podjęcia działań, które uzdrowią samorząd. Przedstawione w petycji  propozycje są próbą odpowiedzi na istniejące ograniczenia i dysfunkcje pomiędzy władzą stanowiącą a władzą wykonawczą. Zawierają propozycje w następujących obszarach:

 • Usprawnienia pracy radnych

 • Zwiększenia odpowiedzialności radnych za działalność rady poprzez nadanie uprawnień radnym opozycyjnym

 • Umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w procedowaniu uchwał

 • Zwiększenia transparentności na styku władza wykonawcza-rada gminy-obywatele

 • Ograniczenie nepotyzmu i przejrzystość obsady stanowisk

 • Nadanie praw obszarom wykluczonym..

Jerzy Reszke

 

DIAGNOZA STRZEMIESZYCE WIELKIE

W ramach przeprowadzonych konsultacji w dzielnicach Dabrowy Górniczej tworzone są diagnozy dla każdej dzielnicy. 

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce przygotowało własną diagnozę. Pokazujemy, jak widzimy nasze problemy, jak chcemy je rozwiązywać i jakie mamy marzenia. Pokazujemy to wszystko, co było przedmiotem naszych pism i wystąpień oraz  interpelacji radnego Jerzego Reszke i projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego . Poniżej treść diagnozy. To duży skrót zapisany tylko w postaci samych tematów. Będziemy je stopniowo rozwijać.

DIAGNOZA DZIELNICY STRZEMIESZYCE WIELKIE – INICJATYWY STOWARZYSZENIA SAMORZĄDNE STRZEMIESZYCE

 1. Uporządkowanie terenu stacyjnego
 • Budowa tunelu na drugą stronę do ul. Astrów
 • Budowa parkingów
 • Centrum przesiadkowe, przeniesienie przystanku końcowego do zatoki przy ul. Transportowej
 • Uporządkowanie skweru przed dworcem
 • Budowa drogi spacerowej pomiędzy tunelem a dworcem
 • Uporządkowanie terenów wzdłuż torów
 1. Remonty ulic i chodników, inwestycje drogowe

Wykaz:

 • Ul. Stacyjna odcinek od placu dworcowego – remont
 • Ul. Środkowa- remont
 • ul. Puszkina – remont i budowa chodnika
 • ul. Transportowa – remont i budowa chodnika
 • ul. Hotelowa – remont za przejazdem
 • ul. Szałasowizna – remont odcinka przy granicy z Sosnowcem
 • ul. Grzybowa – remont
 • ul. Torowa – remont
 • ul. Wiosenna – remont i budowa chodnika
 • ul. Mostowa – remont
 • ul. Rodzinna – remont
 • ul. Łuszczaka – budowa chodnika od ul. Żurawiej do Szałasowizny, poszerzenie ulicy od strony terenu PKP
 • ul. Sosnowiecka – odcinki dróg bocznych (szczególnie boczne droga pomiędzy nr 42-40)
 • ul. Rzeczna – droga do nowych domów i odcinkami chodnik
 • ul. Fabryczna – remont
 • ul. Białostockiego – remont
 • ul. Myśliwska- remont
 • ul. Oddziału AK Ordona – budowa chodnika i ścieżek rowerowych do ul. Staszica, usunięcie niebezpiecznych kolizji na ścieżce rowerowej połączonych z wyjazdem na jezdnię (mostek i przejazd kolejowy)
 • ul. Kazimierzowska z budową ścieżek rowerowych
 • ul. Cmentarna – remont
 • ul. Składowa – remont
 • ul. Łazienna – remont i budowa chodnika
 • ul. Krucza – remont
 • ul/ Przełajka – remont
 • ul. Akacjowa – budowa chodnika
 • ul. Ofiar Katynia – budowa chodnika od ul. Stacyjnej i remont
 • ul. Boczna (na wprost paczkomatu), obecnie nieurządzona droga gminna (ozn. nr 3480/8) 32KDD1/2
 • ul. Rudna – boczne dojazdy do budynków nr 23 i sąsiednie)
 • Ul .Oddzialu AK Ordona 339A dokończenie wjazdu
 • ul. Strzemieszycka – droga za Wywierzyskami i dojazd do Przedszkola nr 17
 • Ul. Ofiar Katynia – budowa drogi z odwodnieniem na łączniku do Pomnika 11 Powieszonych
 • Obwodnica od DK94 do EUROTERMINAL-a przez Sławków
 • Przedłużenie ul. Szklanych Domów do Magazynowej
 • Budowa wiaduktu na przedłużeniu ul. Podlesie do Bramy Towarowej ArcelorMittal Poland
 • Budowa łącznika od ul. Szklanych Domów do ul. Magazynowej
 • Budowa obwodnicy do EUROTERMINAL-u  jako łącznik  od EUROTERMINAL-u do DK94
 1. Przyszłość budynku po Liceum i Gimnazjum i placu szkolnego
 • Przeznaczenie części budynku pod filię Centrum Nauki Kopernik  w Warszawie. Jest to jeden z punktów Programu Nowy Polski Ład.
 • Przeznaczenie części budynku świetlice środowiskowe wsparcia dziennego dla dzieci. Świetlice są miejscem pełnym różnorodnych aktywności, organizowanych akcji i wreszcie – spotkań integracyjnych  takich jak: mikołajki, dzień dziecka, dni sportu. Świetlice powstają z myślą
  o integracji, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, ale także dla dzieci
  z deficytami czy niepełnosprawnościami. Taka placówka jest bardzo potrzebna w Strzemieszycach. Gotowość utworzenia świetlicy wyraziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W okresie dzierżawy budynku przez WSPS odbyła się wizja lokalna, wybrano pomieszczenia, lecz wypowiedzenie umowy uniemożliwiło podjęcie się realizacji pomysłu.
 • Utworzenie Żłobka Miejskiego. Potrzeba utworzenia żłobka jest silnie podnoszona przez mieszkańców. Strzemieszyce się rozwijają. Buduje się setki nowych domów. Paradoksem jest odwożenie dzieci do żłobka w Dąbrowie Górniczej i powrót do pracy w Strzemieszycach. System dopłat do opłat nie zdał egzaminu.
 • Dalsze wykorzystanie budynku szkoły na cele sportowe. Uważamy,
  że budynek, a zwłaszcza sala gimnastyczna, powinien dalej służyć tym celom.
 • Wykorzystanie placu szkolnego na spotkania dzielnicowe. Wykorzystanie placu na różnego rodzaju spotkania stało się już tradycją. Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce podczas najbliższej edycji Budżetu Partycypacyjnego planuje wystąpić o budowę zadaszenia sceny i zadaszenia dla mieszkańców (podobne jak w Łęce).
 • Ponownie powinna zostać przeanalizowana wcześniejsza propozycja utworzenia w budynku centralnego przedszkola i żłobka miejskiego.
 1. Utworzenie filii żłobka miejskiego

W budynku po Liceum, po przedszkolu na Kozubka lub po przedszkolu kolejowym

 1. Remonty kamienic

Kamienice ul. Warszawska 72 i 74, ul. Hotelowa oraz budynki kolejowe, dawne STRM-u.

 1. Tereny sportowe
 • Budowa Parku Rowerowego Pumtrack na Szałasowiźnie
 • Rozbudowa zaplecza stadionu Unii
 • Budowa kortów tenisowych
 1. Przywrócenie Komisariatu Policji

Jest już decyzja, że budynek zostanie rozebrany a na jego miejscu postawiony nowy

 1. Odbudowa dworca kolejowego

Na razie jest odmowa włączenia odbudowy dworca do programu odbudowy dworców kolejowych ze względu na niejasny stan prawny terenu stacyjnego. Budynek powinien zostać odbudowany mniejszy w stylu nawiązującym do poprzedniego.

 1. Budowa ścieżek rowerowych

Ścieżka do Sulna ma zostać wydłużona do ul. Wojska Polskiego. W planach jest budowa ścieżki wzdłuż ul. Kazimierzowskiej do granicy z Sosnowcem i ścieżki do Szklanych Domów od przejazdu. Występujemy również o ścieżkę wzdłuż ul. Myśliwskiej do Gołonoga.

 1. Uporządkowanie placów zabaw

       Stan prawny placów zabaw został określony w interpelacji BRM.0003.961.2021. Konieczne są dalsze działania dla uporządkowania stanu prawnego części placów. Do remontu są place przy ul. Białostockiego, Łaziennej i Warszawskiej.

 1. Uporządkowanie skwerów

Do uporządkowania są skwery obok Bazyliki, na Wywierzyskach i obok dawnego dworca.

 1. Zagospodarowanie nieczynnych budynków

Do zagospodarowania są budynki kolejowe dawnej stołówki, przychodni, Dworca Południowego  i przedszkola oraz budynek przedszkola przy ul. Kozubka i budynek po Liceum.

 1. Przestrzeń parkowa i tereny rekreacyjne
 • Dalsze zagospodarowanie Sroczej Góry
 • Budowa kładki do Wapiennika Bordowicza
 • Budowa dojścia do Parku im. Jacka Kuronia
 • Budowa Parku Grabocin ( projekt z budżetu partycypacyjnego)
 • Budowa zbiornika retencyjnego mokrego przy ul. Rodzinnej
 1. Rewitalizacja Szlaku Metalurgów

Szlak został oznakowany. Konieczna jest ponowna wycinka i wzmocnienie drogi od strony ul. Kamiennej

Opieka lekarska specjalistyczna i rehabilitacja

 • Strzemieszyce jako tereny zdegradowane powinny mieć łatwiejszy dostęp do opieki medycznej specjalistycznej i do rehabilitacji. Można wykorzystać obecnie puste budynki.
 • Badania profilaktyczne mieszkańców
 1. Walka z hałasem

Walka z hałasem jest jednym z priorytetów. Należy zapewnić:

 • Weryfikację mapy wrażliwości i mapy akustycznej
 • Zamontowanie nowych stałych punktów pomiarowych przy ul. Strzemieszyckiej i ul. Hotelowej
 • Uzupełnienie ekranów wzdłuż drogi DK94
 • Uzupełnienie ekranów wzdłuż linii kolejowej nr 133 i postawienie nowych wzdłuż linii nr 62
 • Ograniczenie ciężkiego transportu
 1. Bezpieczeństwo drogowe i publiczne
 • Nowy monitoring wizyjny
 • Budowa progów zwalniających
 • Lepsze oznakowanie dróg i przejść
 • Oznakowanie chodników jako dróg rowerowo-pieszych w miejscach, gdzie brak miejsca na budowę ścieżki rowerowej
 1. Połączenia autobusowe i kolejowe
 • Zwiększenie ilości połączeń kolejowych na trasie Olkusz-Katowice
 • Przywrócenie ruchu pasażerskiego na Dworcu Południowym
 • Wydłużenie do Strzemieszyc linii metropolitalnej M4
 • Utworzenie nowej linii autobusowej z centrum Dąbrowy Górniczej, obok Urzędu Miejskiego, przez Gołonóg, obok cmentarza do dworca północnego i dalej do terenów inwestycyjnych w Tucznawie przez Strzemieszyce Małe, Łosień, Łękę
 1. Stan środowiska naturalnego
 • Podjęcie stałych badań pyłów grubych na terenie całej dzielnicy
 • Powtórzenie badań wód płynących
 • Inwentaryzacja dzikich wysypisk
 • Montaż kolejnych punktów stałych pomiaru hałasu
 • Weryfikacja działalności firm pod kątem posiadanych pozwoleń środowiskowych
 • Zalesienia wolnych terenów
 • Rozszerzenie badań w sieci monitoringu badań powietrza

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Włączenie do sieci kanalizacyjnej ulic Środkowa, Puszkina ( z wymianą wodociągu azbestowego), Strzemieszycka, Fabryczna

 1. Działalność edukacyjna i kulturalna
 • Stworzenie świetlicy środowiskowej
 • Zwiększenie ilości występów i imprez w Bibliotece
 • Utworzenie filii Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej
 • Utrzymanie corocznych festynów
 • Organizacja dożynek dzielnicowych
 1. Wyznaczenie miejsca pod plac targowy

Wiele tematów jest rozwojowych. Trwają obecnie prace przy budowie tężni, są realizowane inwestycje drogowe. I mamy kolejne zgłoszenia. Zostałem poproszony o interwencję w sprawie drogi na przedłużeniu ul. Akacjowej do przejazdu. Tragedia, jak wygląda dojazd i dojście do domów. Okazało się też, że na Jamkach nie ma gazu.

I takich spraw jest dużo. Prosimy o zgłaszanie ich do Stowarzyszenia Samorządne Stzremieszyce, gdyż naszym celem i i misją jest zmiana Strzemieszyc na lepsze, przyjazne do zycia dla Mieszkańców.

Jerzy Reszke

 

LIST OTWARTY CZYLI  CZARNY PIJAR TDF

LIST OTWARTY CZYLI  CZARNY PIJAR TDF

W związku z listem  otwartym skierowanym do Pana Posła Roberta Warwasa z żadaniem odwołania radnego Jerzego Reszke czyli mojej skromnej osoby  z funkcji Radnego Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej czuję się zobowiązany wobec Mieszkańców Dąbrowy Górniczej w obowiązku, żeby pokazać fałsz oskarżeń
i przedstawiam swoje stanowisko.

 List do Posła został podpisany przez władze Koła Gospodyń Wiejskich w Strzemieszycach Wielkich, przez Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce, Klub Ronin i przez Stowarzyszenie Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne. Został nagłośniony w mediach społecznościowych  i stał się przedmiotem hejtu na moją osobę i na Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Uważam jego  opublikowanie, jak też kampanię czarnego PR prowadzoną przez Panią Tatianę Duraj-Fert za działania mające na celu zdyskredytowanie mojej osoby w oczach mieszkańców oraz poprzez poniżanie i przedstawianie fałszywych informacji doprowadzenie do utraty zaufania w stosunku do mnie jako osoby publicznej.  Działania te podlegają pod art. 212 §1 i §2 k.k.oraz art.216 §2 (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.).

List jest kierowany nie wiadomo w jakim trybie do pana Posła Roberta Warwasa. Poseł nie ma żadnych uprawnień, żeby odwołać Radnego Rady Gminy. List jest więc wyłącznie zagrywką PR mającą zdyskredytować moją osobę.

Do Stowarzyszenia Budzimy Strzemieszyce i do KGW Strzemieszyce Wielkie zwróciłem się pisemnie z wyjaśnieniami do przedstawionych zarzutów. KGW nie odpowiedziało, natomiast Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce odpowiedziało podtrzymując zarzuty i powielając kolejne nieprawdziwe fakty. Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce odmówiło współpracy ze mną w pracy na rzecz Strzemieszyc.

Pani Tatiana Duraj-Fert od kilku miesięcy  niesłuszne przypisuje mi zachowania i zaniechania w pełnieniu obowiązków radnego poprzez wysuwanie  i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na mój temat. Pomówienia mają postać listów otwartych, pytań w sprawie braku podejmowania działań do których byłem rzekomo zobligowany oraz podawanie przykładów zaniechań   w działaniach, do których według niej  byłem zobowiązany jako radny.

Podejmowane działania i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji prowadzi do utraty zaufania u mieszkańców wobec mojej osoby oraz prowadzi do publicznych wypowiedzi innych osób, które mi ubliżają publicznie wyzywając od chamów, ciulów, buców itp. Jestem pomawiany o branie korzyści majątkowych
z tytułu swojej działalności oraz  o oszukiwanie urzędów w zakresie mojego miejsca zamieszkania.

Poniżej przedstawiam przykłady działań

 1. Pomówienia w liście otwartym do Pana Posła Roberta Warwasa o odwołanie mnie z funkcji radnego.

Pani Tatiana Duraj-Fert jako osoba wykształcona i startująca w wyborach na prezydenta Miasta powinna posiadać wiedzę zawartą w Ustawie  o samorządzie gminnym, że Poseł nie jest organem który może odwołać radnego. Zasady określa Ustawa z 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy.

Wobec powyższego wysyłanie tego typu apeli i ich publiczne nagłaśnianie ma na celu wyłącznie nagłośnienie fałszywych zarzutów wobec mojej osoby
i prowadzenie kampanii czarnego PR. Rzekome zarzuty nie mają żadnego oparcia w faktach i w rzeczywistości.

Odpowiedź na zarzuty postawione w LIŚCIE OTWARTYM  w punktach :

 1. Zarzut – Pracę radnego ogranicza do terenu Strzemieszyc Wielkich
  z pominięciem pozostałych obszarów (okręg V to także inne dzielnice Dąbrowy Górniczej: Ząbkowice, Łęka, Łosień, Błędów, Tucznawa, Antoniów, Strzemieszyce Małe)

Odpowiedź: Dlaczego organizacje działające w Strzemieszycach Wielkich mają mi za złe, że dużo uwagi i pracy poświęcam dzielnicy, w której mieszkam?

Do czego zobowiązany jest radny? Ustawa o samorządzie gminnym w sprawie radnych stanowi:

Postanowienia o radnych zawarte są w art. 23-25 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (z późn. zmianami).

Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

2. Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.

Art. 23a. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

Art. 24. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Czy nie wypełniam zapisów Ustawy?  A w sprawach innych dzielnic podejmowałem liczne działania. Przypomnę niektóre z nich:

 • Akcja protestacyjna przeciw sprowadzeniu przez SARPI toksycznych odpadów z Salwadoru – Strzemieszyce Małe
 • Organizacja spotkań, pisanie petycji przeciw opłacie adiacenckiej, które doprowadziły do zmiany Ustawy o gospodarce nieruchomościami – dotyczy prawie wszystkich dzielnic z V Okręgu
 • Wystąpienia o realizację Programu badań dla dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Małe ( dotyczy również Łośnia)
 • Zgłoszenie wspólnie ze Stowarzyszeniem Samorządne Strzemieszyce 17 dzikich wysypisk – Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Okradzionów, Sławków
 • Zgłaszanie co roku we wnioskach inwestycyjnych do budżetu gminy pozycji obejmujących wszystkie Zielone Dzielnice z V Okręgu
 • Inicjatywa w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu i zmian w mapie wrażliwości – cała Dąbrowa Górnicza
 • Inicjatywa w sprawie stypendiów dla dzieci uzdolnionych artystycznie – cała Dąbrowa Górnicza
 • Jestem inicjatorem akcji Posadź Drzewo, która została przyjęta w nieco zmienionej formie w stosunku do moich propozycji. Akcja umożliwia mieszkańcom sadzenie drzew na terenie całego miasta
 • Działania na rzecz wprowadzenia bezpłatnych biletów dla dzieci i młodzieży – cała Dąbrowa Górnicza
 • Akcja w sprawie cen za odbiór odpadów – cała Dąbrowa Górnicza
 • Wsparcie działań dla uratowania Lasu Bienia
 • Występowałem o nowe połączenia autobusowe
 • Prowadzę działania na rzecz przywrócenia Komisariatu Policji, który swoim zasięgiem obejmie Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie dzielnice
 • Propozycje włączenia Strzemieszyc Małych do obszaru rewitalizacji
 • Interpelacje w sprawie bezpieczeństwa ruchu w Strzemieszycach Małych
 • Wystąpienie o budowę rond na skrzyżowaniach dróg wyjazdowych
  z Okradzionowa i Błędowa
 • Badania prowadzone przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce na terenie Strzemieszyc Wielkich i Strzemieszyc Małych, czyli badanie wód przeprowadzone przez Uniwersytet Śląski, badania powietrza przeprowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, prace dyplomowe Uniwersytetu Śląskiego
 • Wystąpienia o budowę obwodnicy do Euroterminalu – Strzemieszyce Wielkie
  i Sławków
 • Interwencje podejmowane doraźnie na wnioski Mieszkańców

Załączam wnioski budżetowe, jakie zgłosiłem  w imieniu Klubu Radnych PiS na 2021 rok :

Prezydent Miasta Marcin Bazylak / Komisja Budżetowa Rady Miejskiej

Dąbrowa Górnicza

Dot.: wnioski budżetowe na 2021 rok

Jako Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej wnioskujemy o uwzględnienie następujących inwestycji finansowych i remontowych w naszym mieście w planie budżetowym na 2021 rok i w WPF finansowanych z budżetu miasta z ewentualnym dofinansowaniem z programów rządowych i unijnych:

 1. Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej PODLESIE-WSCHÓD, jako efekt połączenia ulicy Podlesie z ulicą Tworzeń/Torową (na wprost bramy towarowej nr 7 ArcelorMittal Poland) poprzez budowę wiaduktu nad torami PKP (nie rozpoczęta inwestycja centralna podczas budowy Huty Katowice (obecnie Huty ArcelorMittal), istniejąca także w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej s. 180 i 191 jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym 10KDZ oraz jako początek ciągu komunikacyjnego przez Torową do ulicy Puszkina – opracowanie rozpoczęte w 2014 r.).
 2. Budowa centralnego skweru dzielnicowego przed dawnym dworcem Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce wyposażonego w strefę aktywności mieszkańców, parking i tężnię oraz alejki i ławki oraz obejmującego budowę drogi do planowanego tunelu od dawnego dworca.
 3. Realizacja Programu Badań Środowiskowych i Zdrowotnych dla Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe.
 4. Kompleksowe odnowienie (wykonanie) oznakowania poziomego i pionowego na drogach w mieście, wypracowanie sposobu naprawy doraźnej przełomów zimowych.
 5. Poprawa oznakowania szlaków turystycznych oraz uporządkowanie ścieżek (wycinka z wykarczowaniem pniaków i usunięcie kamieni) na terenie Dąbrowy Górniczej, w szczególności Szlaku Powstańców 1863 r., Szlaku Kruszcowego, Szlaku Metalurgów i Szlaku Szwajcarii Zagłębiowskiej. Reaktywacja i wytyczenie nowej trasy Szlaku Zamonitu na terenie Dąbrowy Górniczej (od granicy z gminą Łazy do stacji PKP Dąbrowa Górnicza Ząbkowice).
 6. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu przedłużenia ul. Tysiąclecia (za DK94) z ul. Staszica i drogi wjazdowej na Wschodnią obwodnicę GOP.
 7. 7. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. ul. Staszica i Starocmentarnej z ul. Wojska Polskiego.
 8. Przedłużenie ulicy Szklanych Domów do ulicy Magazynowej i Rodzinnej oraz budowa obwodnicy do Euroterminalu (ze Sławkowem) w celu wyeliminowania ciężkiego transportu z ul. Fabrycznej i ul. Strzemieszyckiej.
 9. Ekrany dźwiękochłonne przy DK94 oraz w okolicy ul. Białostockiego i na wiadukcie nad ul. Jamki.
 10. Wykonanie ułożenia kostki brukowej na wjazdach i dojazdach do domów przy ulicy Rudnej oraz na dojeździe do domów przy drogach dojazdowych do ulicy (dokończenie inwestycji).
 11. Budowa ronda i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głównej z Koksowniczą.
 12. Remont ulic w dzielnicy Okradzionów: zakończenie ulicy Rudy od strony ul. Białej Przemszy i Łaz Błędowskich oraz mostek w ulicy Turystycznej, ul. Białej Przemszy od wiaduktu LK 154 w stronę skrzyżowania SKR, odcinek drogi Kuźniczka Nowa oraz w dzielnicy Łęka ulic: ul. Dąbrowszczaków, Przelotowej, Szkotnica i Szatanówka.
 13. Budowa ścieżek rowerowych z centrum miasta do dzielnic: Strzemieszyce, Strzemieszyce Małe, Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Antoniów.
 14. Budowa drogi łączącej dzielnicę Ratanice z Mariankami oraz kompleksowy remont drogi i utwardzenie poboczy na ul. Ratanice w Ratanicach.
 15. Remont ulic (nawierzchnia i budowa chodników jeżeli nie ma): Kruczej, Myśliwskiej, Białostockiego, Podlesie, Kuźnica Błędowska, Stacyjnej od dworca. Składowej, Głównej, Zagórcze, Zagrabie, Zagórze, Transportowa, Fabryczna, Grzybowa, Hotelowa (za przejazdem) i Przełajka.
 16. Budowa Ronda w Błędowie na skrzyżowaniu ul. Laskowej z ul. Przelotową i Białej Przemszy ( bezpieczny wyjazd z i na Okradzionów) oraz Ronda na skrzyżowaniu ul. Laskowa z ul. Wypaleniska ( bezpieczny wyjazd z i na Błędów).
 17. Kanalizacja przy ul. Puszkina, ul. Ząbkowicka z wymianą rur azbestowych i remontem nawierzchni i dobudowaniem chodników. Budowa kanalizacji i wykonanie nawierzchni ul. Środkowa.
 18. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy Koksowniczej.
 19. Budowa centrum sportu i torów rowerowych na terenie po oczyszczalni w Strzemieszycach (jeżeli nie uzyska akceptacji w budżecie obywatelskim).
 20. Budowa kładki do Wapiennika Bordowicza od ul. Oddziału AK Ordona.
 21. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w niebezpiecznych miejscach.
 22. Rozbudowa monitoringu hałasu poprzez umieszczenie dodatkowych punktów pomiarowych.
 23. Modernizacja chodnika łączącego budynki przy ulicy Cieszkowskiego 14 i 16.
 24. Budowa dodatkowego wjazdu na ulicę Cieszkowskiego od strony Intermarche.
 25. Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na kostkę przy ul. 1000-lecia bloków 15, 17, 19, 21.
 26. Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Tysiąclecia 4 (między blokami 4 i 6) w Gołonogu.
 27. Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na kostkę przy ul. 1000-lecia od strony byłego banku BP PKO w Gołonogu.
 28. Utwardzenie uliczek dojazdowych: do posesji przy ul. Grabowej oraz uliczek pobocznych od ul. Hallerczyków w dzielnicy Sikorka.
 29. Przywrócenie wydarzenia w postaci Międzynarodowego Pikniku Country, (proponowany termin koniec czerwca 2021 r.).
 30. Budowa basenu przy jednej ze szkół na terenach zielonych, np. w Błędowie lub Łośniu.
 31. Budowa nowego parkingu samochodowego na osiedlu Tysiąclecia w rejonie     obiektu sportowego ( kort tenisa ziemnego) strona wschodnia.
  32, Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w dzielnicy Łazy Błędowskie oraz w Błędowie na całej długości ulicy Żołnierskiej.

 

                Prosimy o informację, jeżeli wnioski nie zostaną przyjęte, kiedy zaproponowane zadania zostaną wykonane oraz o informację w stosunku do których wniosków wystąpiono o dofinansowanie z programów rządowych.

                                     Za Klub Radnych PIS:

Jerzy Reszke

 1. Zarzut – Interwencje, jakie podejmuje w imieniu Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce wielokrotnie nie rozwiązuje poprzez dialog
  a konflikt

Prezesem Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce jestem od 6.07.2020 roku. Przedtem Prezesem był Pan Jacek Sobczyk. Wszystkie działania, jakie podejmuje Stowarzyszenie, podejmowane są po przegłosowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia. Nie ma moich samodzielnych wystąpień lub interwencji. Wszystkie działania Stowarzyszenia podejmowane są w granicach prawa i w granicach uprawnień przysługujących stowarzyszeniom. Zarzut jest gołosłowny. Jeżeli naraziliśmy się komukolwiek to nie na skutek braku dialogu, lecz poprzez wytykanie naruszeń przepisów przez instytucję, zakłady lub osoby fizyczne. Jesteśmy gotowi do spotkań z każdym, co wielokrotnie udowodniliśmy. Chętnie odniosę się do każdego przykładu takich działań rzekomo podejmowanych przez Stowarzyszenie.

 1. Zarzut – Nie odpowiada na akcje społeczne dotyczące ważnych spraw dla
  Okręgu V

Nie znam przypadku, żebym lekceważył akcje społeczne organizowane w V okręgu poza akcjami organizowanymi podczas pandemii,  w których nie biorę udziału ze względu na bezpieczeństwo rodziny i możliwość zarażenia się. Wspieram działania
w różny sposób, jeżeli uznaję je za społecznie pożyteczne.

 1. Zarzut – Narusza zasady współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

Zarzut nie wiadomo czego dotyczy. Jak już napisałem, Prezesem Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce jestem od lipca 2020 roku. Ze względu na okres pandemii kontakty z innymi stowarzyszeniami są zawieszone. W poprzednik okresie kiedy Prezesem Stowarzyszenia był Jacek Sobczyk nie było sytuacji spornych
z żadną organizacją. Nie przedstawiono w piśmie żadnych dowodów, że odmówiłem przekazania postulatów mieszkańców i ich organizacji. Wielokrotnie występowałem do innych organizacji o wsparcie działań na rzecz mieszkańców w akcjach prowadzonych przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Organizacje są zapraszane zawsze na spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce i które są chętne, korzystają z zaproszeń.

Na marginesie, czy pozwolenie na umieszczanie niezgodnie z regulaminem grupy Zgromadzenie Mieszkańców Strzemieszyc  ogłoszeń firm i inicjatyw różnych organizacji działających w Strzemieszycach jest przejawem złej współpracy czy raczej zrozumieniem obecnej trudnej sytuacji?

Czy jako radny mam wspierać komercyjne działania prywatnych osób, np. prowadzenie kawiarni? Mogę wspierać, ale tylko w granicach wspierania lokalnej przedsiębiorczości, co robię.

 1. Zarzut – Nie wspiera inicjatyw na rzecz rozwoju sportu i aktywnego trybu życia mieszkańców

W liście nie przedstawiono dowodów których  inicjatyw nie wspieram. Występowałem z wieloma inicjatywami na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w Dąbrowie Górniczej. Były to między innymi:

 • wnioski o oznakowanie Szlaku Metalurgów,
 • wnioski o oznakowanie Szlaku Kruszcowego,
 • składanie wniosków budżetowych o budowę ścieżek rowerowych, co pozwoliło między innymi na przedłużenie ścieżki przy ul. Oddziału AK Ordona do Sulna
 • wsparcie i opracowanie zgłoszenia do budżetu obywatelskiego budowy toru Pumptrack,
 • zgłoszenie projektów budowy stref aktywności rodzinnej przy ul. Rudnej, ul. Oddziału AK Ordona, ul. Hetmańskiej, ul. Warszawskiej, ul. Białostockiego, ul. Łaziennej
 • występowanie z wnioskami o doprowadzenie do budowy dojścia do Parku im. Jacka Kuronia, kładki do wapiennika Bordowicza, doposażenia Sroczej Góry
 • inicjatywa budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Rodzinnej
 • i inne.
 1. Zarzut – Nie przestrzega zasad współżycia społecznego, obraża mieszkańców Strzemieszyc oraz osoby, które podejmują się działalności na rzecz poprawy jakości życia m.in. w Strzemieszycach Wielkich

W tym zarzucie jest akurat odwrotnie. Ja sam jestem przedmiotem ataków i próbuję się bronić prostując kłamstwa na mój temat. Do tej pory było wiele kampanii czarnego PR prowadzonych przeciwko mnie:

 • Akcja rozpętana w Urzędzie Miejskim i wsparta przez media, że nie mieszkam w Strzemieszycach. Udowodniłem że to nieprawda i Rada Miejska przyjęła moje argumenty a Wojewoda Śląski z PO na podstawie przedstawionych dokumentów nie znalazł powodów do wydania rozstrzygnięcia zastępczego wygaszającego mandat. Również Urząd Skarbowy przyjął wyjaśnienia do wiadomości
 • Akcja Gazety Wyborczej po moim wpisie, że nie podobają mi się memy Pani Marty Frey
 • Utworzenie specjalnej strony na Facebooku Oceń radnego Jerzego Reszke w celu oczerniania mojej osoby
 • Akcja dezinformacyjna, że głosowałem za wprowadzeniem opłaty adiacenckiej. W rzeczywistości opłata została wprowadzona na wniosek Prezydenta Zbigniewa Podrazy a ja nie byłem wtedy radnym.. Z mojej inicjatywy były podjęte działania, które miały złagodzić skutki opłaty.
 • Utworzenie profilu na Facebooku Adam Miauczek w celu ataków na mnie
  i na Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Profil został zlikwidowany w dniu zgłoszenia na Policję a Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej umorzył postępowanie wobec braku wykrycia sprawców
 • Wysyłanie do mnie sms z wpisami, w których grożono mi śmiercią
 • Akcja dezinformacyjna prowadzona przez Bogdana Banasika i Sławomira Haberkę, że na skutek swoich działań doprowadziłem do wstrzymania budowy Parku Grabocin. W rzeczywistości uratowałem środki, które zostały przeznaczone na place zabaw, a Park Grabocin ze względów prawnych nie może powstać do dnia dzisiejszego. Gdyby 3 lata temu wydano środki na jego budowę, mogły one zostać zmarnowane i stracone dla Mieszkańców.
 • Ciągłe obraźliwe wpisy umieszczane przez niektóre osoby
 1. Zarzut – Dokonuje nieprawdziwych i obraźliwych wpisów m.in. na Fb wobec mieszkańców Strzemieszyc i osób publicznych

Sytuacja jak w poprzednim zarzucie. Nie umieszczam obraźliwych wpisów tylko bronię swojej godności.

Ostatnio w obrażaniu mnie celuje Grupa na Facebooku Dąbrowskie Inicjatywy Spoleczne. Umieszczono tam wpisy ( tylko część) :

 • Fałszywe informacje o moim miejscu zamieszkania, co powyżej wyjaśniłem
 • Brak moich działań w sprawie wycinki topoli. Uważam, że topole, które zagrażają mieszkańcom, powinny być wycinane
 • Brak mojej reakcji na wycinkę drzew na terenie lasów. Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną, która obejmuje i nasadzenia i wycinkę, więc trudno jest interweniować w wewnętrze sprawy firmy, jeżeli postępuje zgodnie z zasadami gospodarki
 • Brak moich działań w sprawie placu zabaw w Ząbkowicach. Jest to nieprawda, bo znam sprawę i nawet według odpowiedzi na interpelację radnego Grzegorza Jaszczury plac zabaw może zostać zrealizowany tylko na terenie spółdzielni lub wspólnoty, a sami mieszkańcy zrezygnowali
  z placu przy wyborze projektów z budżetu partycypacyjnego
 • Brak uczestnictwa w mszy w kościele. Okres pandemii wyklucza takie spotkania. Ze swojej strony wspieram działania w parafii.
 • Zły stan dróg w Dąbrowie Górniczej to moja wina – radni nie odpowiadają za drogi
 • Brak działań na rzecz uratowania dworca kolejowego w Ząbkowicach. Wpisanie dworca do rejestru zabytków spowodowało ogromny wzrost kosztów remontu, co może spowodować brak zainteresowanych. Również PKP odwołało się i teraz przez wiele lat może trwać batalia podobna do tego, co dzieje się z terenem stacyjnym w Strzemieszycach
 • Negatywny wpływ mojego wstrzymania się od głosu w sprawie wycofania środków na szpital, co spowodowało trudności szpitala. Wyjaśniam, że szpital nie przedstawił projektu wydania tych środków i dalsze ich przetrzymywanie nie miało sensu. Z chwilą przedstawienia propozycji przez kierownictwo szpitala według zapewnień Prezydenta środki te ponownie zostaną ujęte w WPF.

Brak sensu i potwierdzenia w rzeczywistości  zarzutów przedstawionych powyżej prowadzi do wniosku, że są to elementy kampanii CZARNEGO PR. W związku z tym  umieściłem wpis podważający kompetencje Pani Tatiany Duraj-Fert, bo tak należy bezstronnie oceniać jej  wpisy. Została  rozpętana wyjątkowo agresywna   i brudna akcja, w której zostały umieszczone liczne  wpisy, które mają  mnie dyskredytować. Są one powszechnie znane, więc je pominę. Poza jednym, które jest oczywistym kłamstwem wymagającym sprostowania

Wpis użytkownika Fb Alicja Cieplak

 Wielki ukłon dla Pani Tatiany która ze środków własnych angażuje się społecznie, wspierając najuboższych mieszkańców DG. No cóz Pani Tatiano ten wpis radnego to zwykła zazdrość. Jako prezes strzemieszyckiego stowarzyszenia mógł również zrobić coś dobrego dla mieszkanców z przydzielonych od huty środków w wysokości 6 tyś. zł.na Zielony Dzień Strzemieszyc. Niestety jako nowy prezes zajął się obrażaniem ludzi i robieniem czystek politycznych w stowarzyszeniu no i nie miał kim spożytkować przydzielonych środków. Brak 3 aktywnych osób w zarządzie stowarzyszenia to strata z którą jednak pan radny w tym roku sobie nie poradził i pieniądze od firm wspierających stowarzyszenie nie zostały wydane na cel ekologiczny . Akcja rozadawania drzewek połączona z festynem była za trudna do zorganizowania. Konkurs ekologiczny w szkołach który jeszcze w tamtym roku ja organizowałam z ramienia stowarzyszenia w ramach Zielonego Dnia Strzemieszyc przejął Pan Bogdan B. no i mamy to co mamy czyli nic . Pan który poobrażał ludzi nie ma więc kim spożytkować nie własnych ale darowanych pieniędzy od firm i zostało mu jedynie obrażanie ludzi. A w tym jest napewno skuteczny.

(wyjaśnienie moje – jest to kłamstwo Pani Alicji Cieplak. W 2020 roku nie było realizacji grantów z ArcelorMittal Poland więc nie można było wydać pieniędzy i ze względu na pandemię zorganizować konkursów. Fragment pisma AMP w tej sprawie  poniżej:

Dzień dobry, Uprzejmie informuję, że odbyło się posiedzenie komisji grantowej (online). Komisja wybrała zaproponowany przez Państwa projekt pt.:  ZIELONY DZIEŃ STRZEMIESZYC  proponując 5.000,00 zł na dofinansowanie jego realizacji. Jednakże w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego kolejnymi ograniczeniami, również ArcelorMittal Poland musi podjąć szereg trudnych decyzji. Jedną z nich jest przesunięcie projektów społeczne zaplanowanych na najbliższy czas na późniejszy termin.  Mając na uwadze dobre relacje z naszymi interesariuszami nie rezygnujemy z realizacji programu i wybranych projektów, a jedynie odsuwamy go w czasie. Umowę podpiszemy z Państwem w momencie unormowania sytuacji epidemicznej. Mamy świadomość, że w takiej sytuacji zarówno terminy jak i zakres projektu mogą ulec zmianie, dlatego będą Państwo mogli dostosować zarówno termin jego realizacji jak i zakres lub zmianę jeżeli będzie to konieczne.  Liczymy na Państwa zrozumienie i życzymy dużo zdrowia oraz sił w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Pozdrawiam / with regards

Odpowiedzialność Biznesu i Employer Branding

HR

Za lata pracy w samorządzie zostałem potraktowany jak wróg publiczny.
I ze mną Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce.
Mieszkańcy Strzemieszyc potrafią ocenić, czy działamy na szkodę, czy dla dobra Strzemieszyc.

Zarzuca mi się, że nie pracuję jako radny. Radnego można ocenić po pracy między innymi po ilości złożonych interpelacji. Dla radnych z V Okręgu w obecnej kadencji wygląda to następująco:

Piotr Bobrowski – 14 interpelacji

Adam Klimczyk – 19 interpelacji

Jerzy Reszke –   182 interpelacje

Krystyna Szaniawska – 8 interpelacji

Katarzyna Zagajska – 124 interpelacje.

W poprzedniej kadencji złożyłem 631 interpelacji (2 miejsce w Radzie Miejskiej).

Chciałbym przy tym zaznaczyć, że Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne nie biorą udziału w miejskich konsultacjach społecznych w przeciwieństwie do Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce.

Pracując jako radny działam jednocześnie w Stowarzyszeniu Samorządne Strzemieszyce. Stanowimy zespół, mamy różne poglądy i nie licytujemy się
w zasługach, ale zależy nam na dobru Mieszkańców. Mogę wymienić naszą  aktywność w ostatnich latach poprzez podanie różnych działań na rzecz mieszkańców:

protesty przeciw sprowadzeniu odpadów z Salwadoru, protesty przeciw opłacie adiacenckiej, badania profilaktyczne pulmonologiczne, kardiologiczne
i alergologiczne, badanie dzieci na ołów, zatrzymanie budowy kompostowni, wstrzymanie rozbudowy DSS Recykling, parking przy cmentarzu, wyjazd z Biedronki, ścieżka rowerowa do Sulna, chodnik i ścieżka przy Białostockiego, obwodnica do EUROTERMINAL-a, badania wód, badania powietrza, Badania podejmowane wspólnie z Uniwersytetem śląskim, z Uniwersytetem Jagiellońskim, zgłoszenie 17 dzikich wysypisk, konferencje ekologiczne, program badań zdrowotnych
i środowiskowych, konferencja organizacji ekologicznych z całej Polski, Srocza Góra, Szlak Kruszcowy, Szlak Metalurgów, odwodnienie ul. Rudnej, place zabaw, dotacje do szkół i przedszkola,  rozdawanie sadzonek, Zielony Dzień Strzemieszyc
i konkursy, zagospodarowanie terenu stacyjnego, zbiornik retencyjny przy ul. Oddziału AK Ordona, tężnia, Pumptrack, konferencja historyczna i wystawa, zmiana nazwy ul. Majewskiego, uratowanie szkoły, walka z krocionogami, ekrany akustyczne, dworzec w Strzemieszycach, udział w postępowaniach środowiskowych wielu firm, udział we wszystkich konsultacjach społecznych, wytłumienie hałasu
z Bazy Przeładunku Rud, nagłaśnianie w mediach problemów Strzemieszyc,  działania na rzecz budowy żłobka i wiele różnych innych akcji. Część udało się zakończyć, inne trwają, jeszcze inne czekają na swoją przyszłość. Opisanie wszystkich działań to byłoby dodatkowo kilkadziesiąt stron. Były wyjazdy do Sejmu, Kancelarii Prezydenta, apele i petycje.

Jestem w stanie wytłumaczyć każde działanie, jego cele, przebieg na każdym etapie i osiągnięte rezultaty. W każdym z nich brało aktywny udział Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce i ja osobiście, Czy z pozycji Mieszkańca Strzemieszyc zasłużyłem  na podpisanie listu o odwołanie mnie z funkcji radnego? 

Co do podpisu pod listem członków Rady Dzielnicy to jest to kolejne kłamstwo pani Tatiany Duraj-Fert. Nie ma takiej jednostki samorządowej. Podpis z tego, co mi wiadomo, umieściło tylko dwóch byłych Radnych dawnej Rady Dzielnicy z kadencji 2014-2018 i nie było podejmowania żadnych wspólnych akcji.

A Rodzicom dzieci trenujących w UKS Ronin tylko współczuję, że nie wiedzą, kto zajmuje się wychowaniem Ich dzieci i jakie ma poglądy i jaką działalność historyczną prowadzi Prezes Klubu..

Uważam za swój obowiązek wobec rozpowszechniania fałszywych informacji
i  hejtu jaki spotkał mnie i Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce za przedstawienie swoich argumentów i odpowiedź na przedstawione zarzuty.

Wielokrotnie występowałem z propozycjami współpracy. Taką propozycję w stosunku do wszystkich organizacji i Mieszkańców ponawiam. Jestem gotowy do spotkania i odpowiedzi na każde pytanie i wyjaśnienie każdej sprawy. Mieszkańcy Strzemieszyc tylko działając razem mają szanse utrzymać ten kierunek rozwoju, który udało się wypracować w ostatnich latach. Nie może być przekazu, że jesteśmy skłóceni, bo tak nie jest. Zachowajmy kulturę i szacunek. Nie ulegajmy fałszywym plotkom i nie dajmy nabierać się ludziom, którzy je rozpowszechniają. 

Jerzy Reszke