KONKURS NASZ HOŁD KIEŚLOWSKIEMU

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce  bierze udział w programie Aktywne Strzemieszyce  http://ngo.dabrowagornicza.pl/aktualnosci/20220519/3797/aktywne_strzemieszyce_znamy_wyniki.html

Organizatorem akcji jest Fundacja Godne Życie.  W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie na przeprowadzenie  Konkursu  „Nasz Hołd Kieślowskiemu” . Jest to konkurs na plakat filmowy i na zdjęcie związane ze Strzemieszycacmi. Plakat dotyczy dowolnego filmu, chociaż dobrze byłoby, aby związany był z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. 

 

Ogłoszenie  Regulamin konkursu

Regulamin w pdf  Regulamin konkursu   

w programie WORD Regulamin konkursu

Druki do wypełnienia Konkurs Nasz Hołd Kieślowskiemu Karta Zgłoszenia

Konkurs Nasz Hołd Kieślowskiemu Oświadczenie

Konkurs Nasz Hołd Kieślowskiemu Uczestnik Niepełnoletni

Ogólne warunki Konkursu:

 1. Praca plastyczna wykonana w formie plakatu powinna w sposób twórczy interpretować dowolne filmy fabularne lub    Fotografie powinny  być inspirowane  pobytem Krzysztofa Kieślowskiego w Strzemieszycach Wielkich.
 1. Termin konkursu: od 19.10.do 25.11.2022 r.
 2. Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach:

– plastyczna (wszystkie techniki płaskie)

– fotografia (dopuszcza się edycję w programach graficznych)

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.
 2.  Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk. WSZYSTKIE PRACE JEDNEGO AUTORA NALEŻY ZGŁASZAĆ NA JEDNEJ KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ. Niezależnie czy stanowią cykl czy nie, wszystkie prace jednego autora zgłaszamy pod jednym godłem na jednej karcie.
 3. Format prac: nie mniejszy niż A3 i nie większy niż 100×70 cm.
 4. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.
 5. Praca powinna być opatrzona godłem (godło: znak graficzny, pseudonim lub numer który przybiera autor).  Do pracy powinna być dołączona koperta z godłem zawierająca w środku czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych (pod regulaminem, osoby niepełnoletnie dołączają zgodę opiekuna/rodzica) oraz wersję elektroniczną pracy fotograficznej  na nośniku CD. Zamiast CD można również wysłać cyfrową wersję pracy na adres mailowy organizatora samorzadne.strzemieszyce@gmail.com
 6. Prace zgłaszane na konkurs powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Prace np. pogniecione lub uszkodzone w inny sposób, wynikający ze złego zapakowania, nie będą podlegały ocenie.
 7. Pula nagród wynosi 2000 zł. Jury dysponuje nią w dowolny sposób, dokonując podziału pomiędzy nagrodzonych i wyróżnionych. Mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody ufundowane przez patronów Konkursu.
 8. Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki oraz przedstawiciela Organizatora, dokona oceny prac w dwóch etapach: wstępnej selekcji i wyłonienia prac finałowych. Jury ma prawo dobrania dowolnych kryteriów podczas oceny prac, biorąc pod uwagę ich stylistykę i oryginalność. Jedną z naczelnych zasad jaką się kieruje jest ciekawe ujęcie tematu czyli obecność „ducha Kieślowskiego”.
 9. Termin nadsyłania prac upływa 14 listopada 2022 r. Decyduje data stempla pocztowego.
 10. Oryginały prac wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych należy nadsyłać na adres: Biblioteka   Miejska Filia nr 8 ul. Ofiar Katynia 93, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Prace z kartą zgłoszenia można składać również osobiście pod wskazanym adresem w wypożyczalni Biblioteki.
 11. Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Jerzy Reszke Kontakt: Tel.  mail: samorzadne.strzemieszyce@gmail.com  tel. 507120068
 12. Ogłoszenie wyników, wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończenia Konkursu na pracę plastyczną lub fotograficzną Nasz Hołd Kieślowskiemu w dniu 25 listopada 2022r.
 13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, telefonicznie i mailowo
  o wynikach konkursu oraz szczegółach związanych z wręczeniem nagród.
 14. Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający nagrodzone oraz wyselekcjonowane, spośród nadesłanych, prace.
 15.  Autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w katalogu, serwisach społecznościowych, mediach (radio, telewizja) mające na celu propagowanie twórczości artysty i konkursu.
 16. Nadesłane  prace przechodzą na własność organizatora.
 17. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie podlegająca reklamacjom.
 18. Wszelkie spory dotyczące konkursu nie objęte regulaminem rozstrzygane będą na drodze cywilnoprawnej.
 19. Dla chętnych zostaną zorganizowane warsztaty plastyczne i fotograficzne. Prace wykonane podczas warsztatów mogą brać udział w Konkursie.

Krzysztof Kieślowski w swoim życiu związany był przez kilka lat ze Strzemieszycami. Chodził tutaj do szkoły, urodziła się jego siostra. W Strzemieszycach mieszkała rodzina reżysera. podobno pierwszy raz poszedł do kina PAW. Chcemy przybliżyć postać Krzysztofa Kieślowskiego i poprzez konkurs spopularyzować jego osobę i twórczość.

 

 

POROZMAWIAJMY O STRZEMIESZYCACH

Niestety, ale pracownicy Urzedu Miejskiego zamiast pomagać szukają tylko możliwości, żeby ograniczać możliwości działania Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. Tak było, gdy nie dopuszczono do głosowania nad projektem Park Rowerowy Pumptrack na podstawie donosu Sławomira Haberki i Bogdana Banasika. Donosu rozpatrywanego bez załącznika (!), w którym rzekomo miały być dowody na istnienie bomby ekologicznej na terenie po oczyszczalni na Szałasowiźnie. A obecnie jest to rejon największej ilości budowy nowych domów. Tym razem nie dopuszczono do Budżetu Partycypacyjnego pomysłów złożonych przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. Bo złożono je drogą elektroniczną, czyli niezgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta. W Rozporządzeniu jest zapis, że pomysły można składać drogą elektroniczną. 

Nam jako Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce chodzi o jak najszerszą dyskusję nad tym, co można zmienić w Strzemieszycach. Co zrobić, zeby ożywić dzielnicę, żeby żyło sie lepiej. Zebraliśmy prawie wszystkie pomysły, nad którymi pracowaliśmy. Zablokowanie tej możliwości dyskusji traktujemy jako ograniczanie dyskusji i kolejny akt ostracyzmu wobec Stowarzyszenia. Chyba, że Pan Prezydent się przełamie. Jak na razie, to nawet nie chce się zpotkać z Mieszkańcami.

Chciałbym jeszcze zauważyć, że priorytetowym pomysłem powinno być dokończenie rewitalizacji Placu Zabaw na Sulnie, który nie został dokończony w poprzedniej edycji budżetu. 

Poniżej treść pisma, które przesłaliśmy z wnioskiem o jednak dopuszczenie pomysłów.

Prezydent Pan  Marcin Bazylak

Dąbrowa Górnicza

Dot. : wniosek o dopuszczenie pomysłów z Budżetu Partycypacyjnego  Budżetu Partycypacyjnego złożonych przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

 

Zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie do procedowania pomysłów złożonych przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce do dalszego procedowania ponieważ brak jest podstaw prawnych do ich odrzucenia.

Uzasadnienie

Dla procedury  VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego ogłoszonej  w  Zarządzeniu Nr 2460.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 10.05.2022 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących procesu pn.: „Partycypacyjne wypracowanie pakietów zadań osiedlowych na rok 2023”  obowiązuje wg  § 4 pkt 5 załącznika do ww. zarządzenia sposób składania pomysłów:  

 1. elektronicznieza pośrednictwem formularza na stronie pl,  
 2. listowniena adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją  na kopercie „Konsultacje społeczne – Partycypacyjne wypracowanie pakietów zadań osiedlowych na rok 2023”, 
 3. osobiściew Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Klienta 
 4. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”) oraz w Centrum Aktywności Obywatelskiej – Wydziale Organizacji Pozarządowych  i Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a  w Dąbrowie Górniczej.    

W Rozporządzeniu nie ma zapisu, że formularz musi być wypełniany online. Przesłanie formularza elektronicznie może odbywać się również za pomocą poczty elektronicznej i taki sposób przesłania nie jest wykluczony.

  Po wejściu w słowo „ tutaj” otwiera się formularz podany w pdf, który może być przesłany elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, czyli taki sposób złożenia formularza nie jest wykluczony. Nie ma w Rozporządzeniu zapisu „wypełniony online” co jednoznacznie określałoby sposób jego przesłania i wypełnienia. Zapis jest nieprecyzyjny i może być dowolnie interpretowany. W takim przypadku prawo działa na korzyść obywatela. Jak określa Kodeks Postępowania Administracyjnego Art. 81a. – [Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony] Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j. Art.  81a.  [Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony] §  1.  Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony.

W tym przypadku wszelkie wątpliwości zostały zinterpretowane na niekorzyść członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce jako strony zgłaszającej pomysły.

Należy również przytoczyć stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zajęte w sprawie o sygn. SK 4/02 (wyrok z 15 kwietnia 2003 r., OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 31), , że „administracja pełni wobec obywatela rolę służebną i w sytuacji, gdy zakończenie procesu weryfikacji dokumentacji jest utrudnione z przyczyn niezależnych od zainteresowanego, to jej obowiązkiem jest fachowa i rzetelna pomoc. Brak takiej pomocy, skutkujący pozbawieniem możliwości dochodzenia uprawnień przez strony postępowania, jest wysoce naganny i nie może prowadzić do naruszenia konstytucyjnie chronionej godności człowieka, na której straży stoi także administracja publiczna. Prawo do dobrej administracji gwarantuje także Kodeks Dobrej Administracji (w tym przypadku w szczególności jego art. 17 i 22) przyjęty przez Parlament Europejski z 6 września 2001 r.” (zob. także art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, sporządzony w Nicei w 2000 r.).

Pracownicy Urzędu Miejskiego mieli nie tylko czas, ale i obowiązek zażądać ponownego złożenia pomysłów, jeżeli uważali, że zostały one złożone niezgodnie z przepisami. Niestety nie uczynili tego.

Potwierdzają to kolejne zapisy w KPA  w art. 63 i art., 64.

Art. 64. § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. § 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sposób postępowania Urzędu Miejskiego jest więc naruszeniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zgłaszający pomysły nie otrzymali żadnej informacji, ze pomysły zostały zgłoszone niezgodnie z Rozporządzeniem.

 

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku podania i wnioski mogą być wnoszone do organów w formie zwykłego e-maila. Bez bezpiecznego podpisu elektronicznego nie będą jednak skuteczne. Dlatego organ powinien wezwać stronę do usunięcia braku formalnego pisma, a nie stwierdzać bezskuteczność czynności.

W przedstawionym przypadku SKO wydało postanowienie, ze został przekroczony termin odwołania. Wanda M. zaskarżyła postanowienie do sądu administracyjnego wnosząc o przywrócenie terminu ustawowego i rozstrzygnięcie odwołania w sprawie. Podniosła, że odwołanie wysłała w terminie pocztą mailową,
a później ponowiła wysyłkę pocztą tradycyjną.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżone postanowienie. Wskazał, że skarżąca złożyła do organu I instancji odwołanie od decyzji burmistrza pocztą elektroniczną (w formie zwykłego e-maila), które następnie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Kolegium. Zgodnie z art. 63 par. 1 k.p.a. forma złożenia podania w postaci elektronicznej jest dopuszczalna. Jednak podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Brak na podaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest zatem brakiem formalnym, który może być usunięty w trybie art. 64 par. 2 k.p.a., o ile znany jest adres wnoszącego podanie. Tymczasem organ odwoławczy nie uczynił zadość temu obowiązkowi, co niewątpliwie stanowiło naruszenie wskazanego przepisu postępowania. Ostatecznie skarżąca uzupełniła brak formalny pisma z własnej inicjatywy poprzez nadesłanie do Kolegium podpisanego odwołania. Obecnie wzywanie jej w tym trybie do uzupełnienia braku formalnego byłoby zatem bezcelowe. W tej sytuacji organ powinien rozpatrzyć odwołanie. Wyrok WSA w Gdańsku z  15 kwietnia 2021 r. III SA/Gd 933/20.

Przedstawiony przypadek, jak i tez podana podstawa prawna wskazują,
że Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej nie miał podstaw odrzucić pomysły złożone przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce.

Jest też aspekt społeczny i polityczny całej sprawy. Pomysły to efekt szerokiej dyskusji w Stowarzyszeniu, co powinno zrobić się w Strzemieszycach. Stąd pomysły zostały przedstawione jako zgłoszenia kilkuosobowe. Pracujemy zespołowo co jest zgodne z ideą Budżetu Partycypacyjnego. Taką dyskusję chcieliśmy przenieść na forum zebrania Mieszkańców. Podobnie jak to było
w latach ubiegłych, gdzie podczas spotkań była konstruktywna dyskusja i osiągano pełny konsensus.

Projekty mają wymiar społeczny. Dotyczą istotnych spraw dzielnicy

i pozbawienie mieszkańców dyskusji nad nimi byłoby wykluczeniem istotnych problemów i propozycji, które są ważne dla Strzemieszyc.

            Kontekst polityczny to niestety ostracyzm z jakim spotyka się Stowarzyszenie ze strony pracowników Urzędu. Uważamy, że rozpatrywanie donosu bez załączonych dokumentów stanowiących dowody w sprawie, który pozbawił Strzemieszyce udziału w głosowaniu nad projektem Parku Rowerowego Pumptrack było takim działaniem. Również wpisy w mediach społecznościowych są tego dowodem.

Takie sytuacje nie miały miejsca, natomiast świadczą o nastawieniu do Stowarzyszenia pracowników Urzędu Miejskiego.

Nasz wniosek dotyczy pomysłów:

 • Centrum Formy – Fitness i siłownia .Centrum mogłoby pomoc osobom
  w każdym wieku uprawiać ćwiczenia gimnastyczne zapewniające rozwój
  i zdrowie. Wyposażenie powinno obejmować tradycyjny sprzęt do ćwiczeń umożliwiający wykonywanie ćwiczeń jednocześnie kilku osobom. Dodatkowo wskazane jest posiadanie salki do ćwiczeń w grupie
 • Kino Letnie

Proponujemy utworzenie kina letniego, które mogłoby przybliżać Mieszkańcom ciekawe filmy. Byłaby to okazja do wspólnych spotkań i dyskusji.

 • Kort Tenisowy

Proponujemy wybudowanie na terenie obok dawnego Liceum kortu tenisowego.  Dotychczas w Strzemieszycach Wielkich nie było takiego obiektu

 • Lodowisko

Podstawą zapewnienia możliwości spędzania wolnego czasu powinna być różnorodność oferty skierowanej do mieszkańców. Proponujemy rozszerzyć tę ofertę o lodowisko sezonowe.
W Dąbrowie Górniczej brak jest takiego obiektu

 • Park Sportowy

Boisko typu Orlik znajdujące się przy ul. Sportowej nie jest wykorzystane publicznie. Przy szkołach brak jest obiektów do gry w piłkę nożną. . Proponuje się utworzenie Parku Sportowego w skład którego wchodziłyby następujące obiekty:

 1. Boisko do gry w piłkę nożną
 2. Tor Pumptrack dla dzieci
 3. Tor Pumptrack  dla zaawansowanych.
 • Pumptrack

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch  Torów  rowerowych  Pumptrack. Toru dla dzieci i toru dla zaawansowanych.   Realizacja Projektu budowy toru rowerowego   jest działaniem mającym na celu budowę legalnego miejsca do uprawiania sportów rowerowych, skupiającym w jednym funkcjonalnym miejscu kilka dyscyplin sportów rowerowych jak Racing , Dirt, oraz Pumptrack.

 • Skwer Kieślowskiego

W Strzemieszycach jest kilka skwerów. Jednym z nich jest skwer przed Bazyliką przy ul. Oddziału AK Ordona.  Skwer powinien stać się jednym z reprezentacyjnych miejsc Strzemieszyc Wielkich. Jest tutaj plac zabaw, jest siłownia. Proponuję doposażenie skweru w ławki i remont alejek oraz nasadzenia krzewów i kwiatów ozdobnych.

 1. W Strzemieszycach Wielkich na placu przed dawnym dworcem powstała tężnia. Ma zostać przeniesiony przystanek autobusowy. Zostały opracowane wytyczne do zagospodarowania terenu. Proponujemy w ramach Budżetu zagospodarowanie placu poprzez :
 2. -postawienie kurtyny wodnej lub zamgławiacza
 3. -postawienie kilku dodatkowych ławek i koszy
 4. – stworzenie małego placu zabaw składającego się z kilku huśtawek, karuzeli i innych urządzeń.
 5. -dodatkowe nasadzenia roślin ozdobnych
 6. -postawienie tablicy z planem Strzemieszyc i historią dzielnicy
 7. -stworzenie alei spacerowej do powstającego tunelu
 8. -usypanie małej górki do jazdy na sankach
 • Strzemieszyckie Miejsce Spotkań

W Strzemieszycach Wielkich jako miejsce spotkań wykorzystywany jest plac przy dawnym Liceum. Znajduje się przy nim mała scena, która jest wykorzystywana do występów. Proponujemy wykorzystanie obiektu jako miejsca spotkań poprzez jego  rozbudowę obejmującą : zadaszenie sceny i stworzenie części zadaszonej dla widzów.

 • Świetlica środowiskowa i placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Strzemieszyce Wielkie są jedną z nielicznych dzielnic na terenach zielonych , w której nie ma świetlicy środowiskowej.  W Dąbrowie Górniczej jest ich obecnie 9. Chodzi o stworzenie w Strzemieszycach Wielkich placówki, w której. mogliby spotykać się mieszkańcy, prowadzone byłyby zajęcia dla grup w różnym wieku i następowałyby integracja środowiska.

 • Zielone tereny dla Strzemieszyc

W Strzemieszycach Wielkich znajdują się tereny zielone, które przez lata nie były wykorzystane na cele rekreacyjne. Obecnie to się zmienia, jednak w zbyt małym stopniu, w związku z czym proponujemy:

 1. Góra Bordowicza – utworzenie miejsca postojowego wyposażonego w ławki i stoły, doprowadzenie do możliwości przejścia Szlaku Kruszcowego, wyznaczenie tras dla narciarzy biegowych i wyznaczenie stoku dla zjazdu na sankach. Pożądana jest budowa kładki na górę od strony ul. Oddziału AK Ordona
 2. Góra Srocza – dodatkowe wyposażenie w ławki i stoliki, kosze na śmieci, punkt widokowy.
 3. Park im. J. Kuronia – wykonanie dojścia do parku od strony Strzemieszyc.
 • Place zabaw – integracja rodziców
 1. Plac zabaw przy ul. Łaziennej – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 2. Plac zabaw przy ul. Białostockiego – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 3. Plac zabaw na Wywierzyskach – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 4. Mały plac zabaw przy Tężni – wyposażony w kilka ławek, karuzelę, Huśtawki, równoważnię itp.
 5. Plac zabaw przy ul. Rudnej- nowy plac, proponujemy doposażenie w huśtawkę dla wózków w celu umożliwienia korzystania z placu osobom niepełnosprawnym.
 6. Plac zabaw przy ul. Grabocińskiej – proponujemy budowę nowego placu w miejscu, w którym brak jest tego typu urządzeń. Jako wyposażenie obok typowego dla placów proponujemy plac z przeszkodami do nauki i doskonalenia jazdy na rowerze dla dzieci.
 7. Plac zabaw przy ul. Warszawskiej – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 8. Plac zabaw przy ul. Oddziału AK Ordona Na terenie Sulna znajduje się jeden plac zabaw. Był on rewitalizowany w poprzedniej Edycji Budżetu Partycypacyjnego, jednak jego modernizacja nie została zakończona. Konieczne są dalsze działania aby plac służył dzieciom z osiedla. Według informacji Urzędu Miejskiego plac zostanie dokończony według ustalonego zakresu jeżeli zostanie zakwalifikowany w obecnej edycji Budżetu Partycypacyjnego.

 

 

Dochodzi do tego sytuacja co najmniej dziwna. Mieszkańcy nie zauważyli,że projekty nie zostały dopuszczone.  Jak widać na fragmencie dokumentuz projektami ze strony Urzędu przy projektach Stowarzyszenia są małe gwiazdki i poniżej jest tekst bardzo drobnym drukiem wyjaśniający, że projekty są niezgodne z Rozporządzeniem.

Czy to jest uczciwe? Drobny druk jest obecnie zakazany w umowach.

Tego typu teksty sa zakazane prawem w reklamach i umowach. Ich zastosowanie w oficjalnym dokumencie miejskim  może mieć cel wprowadzenia mieszkańców  w błąd.

Zaznaczamy, że zgłaszający pomysły nie otrzymali zadnej informacji pisemnej i są gotowi do złożenia pomysłów w wersji papierowej, co spełniłoby wymóg przytoczonego wyroku sądu.

Mając na względzie niejasne i niejednoznaczne sformułowania
w Rozporządzeniu i naruszenie przepisów KPA wnosimy o dopuszczenie projektów do procedowania.

Z poważaniem
Prezes Jerzy Reszke

 

 

Zagrożenie skażenia ujęć wody dla Dąbrowy Górniczej

Zostało kilka dni do zamknięcia odwodnienia Kopalni Pomorzany. W piątek odbędzie się posiedzenie Komisji Godpodarki Morskiej i Ochrony Środowiska. Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce skierowało do Ministra Infrastruktury kolejne pismo w tej sprawie. MI skażenie ujęć wody pilne

Ważne są również prezentacje Pana Prof. Mariusza Czopa z AGH. LIKWIDACJA_KOPALŃ_ZAGROŻENIA  i  WODA_Olkusz_Skutki_2021 (1) (1)

To kolejne pismo. Były petycje i pisma. W odpowiedziach uzyskaliśmy stanowisko, ze urzędy nie chca się zajmować tą sprawą. Mamy mase odpowiedzi, wszystkie są na nie. Również Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej w podjętej Uchwale odmówiła poparcia dla ratowania Sztoły, Białej i Baby. Wszyscy radni ze wszystkich opcji politycznych i stowarzyszeń byli za odrzuceniem petycji. Smutne to, ze lekceważy się sprawy środowiska naturalnego.

Ekorajd w tym roku był poświęcony ratowaniu Sztoły.

Obecnie nie ma sensu przytaczać wszystkich odpowiedzi. Są również interpelacje, które czekają na rozpatrzenie. 1027JR (1)  i  1042JR

W sobotę 4 grudnia o godz. 13.00 przed Pałacem Kultury Zagłebia odbedzie się pikieta mieszkańców zorganizowana przez Zielony Ring Przemszy. Zapraszamy

Jerzy Reszke

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

Czy potrzebne są zmiany w samorządzie?

Czy potrzebne są zmiany w samorządzie? Zmiany w Ustawie o samorządzie gminnym i powiatowym?

Doświadczenia 7 lat pracy jako radnego, działającego w samorządzie jako rady opozycyjny, są smutne. Reforma samorządowa wprowadziła wyrażną dominację władzy wykonawczej nad władzą  stanowiącą. Układ w gminie, gdy Wójtem lub Prezydentem jest osoba pochodząca z koalicji, która rządzi Radą Gminy, ma władzę wręcz absolutną. Są gminy, że radni opozycyjni nie są dopuszczani do żadnych, nawet najmniejszych funkcji, a żeby zrealizować swoje ustawowe prawa mają duze trudności. 

Złożyłem petycję do Komisji Petycji w Sejmie RP proponując zmiany. Może wywoła to chocby dyskusję nad potrzebą zmian, bo według mnie sa one konieczne.

Jerzy Reszke

PETYCJA w sprawie zmian w samorządzie

Ustawa o Samorządzie gminnym i Ustawa o samorządzie powiatowym  wprowadziły miasta na prawach powiatu posiadające jednocześnie uprawnienia powiatów, jak i gmin. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta. Są one jednostkami samorządu terytorialnego (podziału terytorialnego). W tekście pierwotnym ustawy powiatowej (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 578) ustanowiono w art. 3: „Powiat jako jednostka zasadniczego podziału terytorialnego obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin albo cały obszar miasta na prawach powiatu„, z czego można było wysnuć wniosek, iż miasto na prawach powiatu jest powiatem w znaczeniu terytorialnym. Po nowelizacji z 2001 roku ustawa w art. 91 nadaje miastom na prawach powiatu jedynie prawa przysługujące powiatom sensu stricto. Można  więc przyjąć, iż miasta na prawach powiatu nie są powiatami, a jedynie gminami, którym ustawodawca,
ze względu na swoją specyfikę, powierzył rozszerzony zakres zadań. Konsekwencje nadania miastom praw powiatu są następujące:

 • organy w mieście na prawach powiatu (tj. rada miastaprezydent miasta) wykonują kompetencje właściwe dla – odpowiednio – rady gminy i rady powiatu oraz wójta (burmistrza) i starosty,

 • organ wykonawczy miasta na prawach powiatu jest organem monokratycznym,

 • rada nie wybiera organu wykonawczego i nie może go odwołać,

 • radni składają ślubowanie według tekstu roty z art. 23a ustawy gminnej.

Czyli co do zasady miasto na prawach powiatu jest gminą, jego organy podlegają przede wszystkim regulacjom ustawy o samorządzie gminnym.

Problemem miast na prawach powiatu jest nie tylko sprawne zarządzanie, ale też udział społeczeństwa w decydowaniu o funkcjonowaniu miasta, podejmowaniu decyzji i wpływie na zarządzanie. Wpływy te są ograniczone , a wynika to właśnie
z przyjętych regulacji. Czy można zagwarantować jednakowe prawa w gminach, które mają 5 tys. Mieszkańców i w gminach, które mają 700 000 mieszkańców? Regulacja prawna daje w miastach na prawach powiatu przede wszystkim prawie nieograniczoną władzę organowi wykonawczemu. Jeżeli jeszcze w wyborach rada
i prezydent są z tej samej opcji, to tworzy się organ o nieograniczonej władzy, decydujący o wszystkim, co dzieje się w gminie-powiecie. W ten sposób stworzono warunki do powstania lokalnych układów zapewniających sobie, czy swojemu układowi rządzenie na kilka kadencji. Przykładów jest aż za wiele.

Przede wszystkim prezydent jest największym pracodawcą. Miasto tworzy jednostki budżetowe i inne, a o składzie zarządów, które decydują o przyjęciach do pracy,  decyduje rządzący układ. Miasto wydaje prasę, organizuje festyny i imprezy dla mieszkańców. Rozdziela środki i dotacje dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Tworzy „inwestycyjne cykle wyborcze”. Decyduje o wszystkim. Czy dużo trzeba, żeby powstał patologiczny układ władzy, której głównym celem jest przetrwanie oznaczające zachowanie przywilejów i korzyści?

Radni opozycyjni nie mają wystarczających mechanizmów umożliwiających im działanie. Zależą od większości w radzie, która może ich nie dopuścić do działania. Są gminy, w których na przestrzeni wielu lat nie wybrano radnego z opozycji jako pełniącego choćby najmniej ważną funkcję w strukturach rady. Nie mają również szans, aby zostać przedstawicielem rady w innych instytucjach lub organach.

Występuję z petycją w sprawie wprowadzenia następujących zmian w USTAWIE z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

 1. W Ustawie dopisać : radni mają możliwość tworzenia Zespołów Radnych. Zespół tworzy min. 3 radnych. Zespoły mają prawo organizowania spotkań, występowania z inicjatywą uchwałodawczą, zapraszania na spotkania wskazanych przedstawicieli Urzędu Gminy i spółek lub jednostek miejskich.

  W pracach zespołu mogą brać również udział osoby nie będące radnymi.

 2. W Ustawie dopisać: Interpelacje i zapytania radnych mogą być, niezależnie od złożenia w formie pisemnej , wygłaszane również na sesjach rady w punkcie posiedzenia – Interpelacje, który jest punktem obligatoryjnym porządku obrad. Interpelacje i odpowiedzi na nie są publikowane w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy.

 3. W Ustawie dopisać: Radni mogą składać zapytania w trybie pilnym jeżeli wymagają tego okoliczności bezpośrednio do naczelników wydziałów
  i do władz jednostek i spółek miejskich.
  Odpowiedź na zapytanie musi być udzielona pisemnie lub mailowo w terminie 3 dni.

 4. W Ustawie dopisać: Radny ma prawo występować z ad vocem do każdej wypowiedzi wygłaszanej na sesji

 5. W Ustawie dopisać: Z każdego posiedzenia komisji i z sesji rady do protokołu jest dołączana w formie załącznika transkrypcja nagrania. Protokół jest oficjalnym dokumentem Rady Gminy

 6. W Ustawie dopisać: Przewodniczący Rady Gminy jest zobowiązany zapewnić radnym pomoc prawną realizowaną niezależnie od prawnej obsługi Urzędu Gminy

 7. Przewodniczący rady Gminy ma obowiązek zapewnić dla każdego radnego

  w jego okręgu wyborczym pomieszczenie na dyżury radnych.

 8. W Ustawie dopisać: Porządek sesji rady gminy i treść uchwał są publikowane w biuletynie informacji publicznej na 7 dni roboczych przed sesją. Dla każdej uchwały jest podawany terminarz opiniowania przez komisje merytoryczne Rady Gminy

 9. W Ustawie dopisać: Każdy mieszkaniec gminy dysponujący poparciem min. 10 mieszkańców wyrażonym podpisem na liście ma prawo zabrać głos na posiedzeniach komisji merytorycznych i na sesji podczas procedowania danej uchwały w ramach wysłuchania publicznego

 10. W Ustawie dopisać: Przedstawiciel największego klubu opozycyjnego ma prawo objęcia funkcji jednego z Wiceprzewodniczących Rady Gminy

 11. W Ustawie dopisać: Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy może zostać tylko radny z największego klubu opozycyjnego

 12. W Ustawie dopisać: W organach i komisjach,  do których są wybierani przedstawiciele Rady Gminy, musi być wybrany również    przedstawiciel opozycji w radzie Gminy

 13. W Ustawie dopisać: Jeżeli gmina wydaje cyklicznie biuletyn lub gazetę informacyjną, w jej treści musi zagwarantowane miejsce na publikację dla wszystkich klubów i radnych reprezentowanych w Radzie Gminy, proporcjonalnie do procentu uzyskanych głosów

 14. W Ustawie dopisać: Przed powołaniem zastępców Wójt (Prezydent) musi uzyskać opinię o nich  Rady Gminy i komisji Rady Gminy wyrażoną po przedstawieniu przez kandydatów swojego programu i odpowiedzi na zadane pytania

 15. W Ustawie dopisać: Przed powołaniem na stanowiska Naczelników Wydziałów Wójt (Prezydent) musi uzyskać opinię komisji merytorycznych Rady Gminy wyrażoną po przedstawieniu przez kandydatów swojego programu i odpowiedzi na zadane pytania

 16. W Ustawie dopisać: Gmina w spółkach, w których ma udziały, musi posiadać pakiet zawierający min. 51% udziałów

 17. W Ustawie dopisać: Spółki, w których udziały posiada gmina, są spółkami non profit

 18. W Ustawie dopisać: Radni mają prawo wglądu w dokumenty spółek
  z udziałem gminy, niezależnie od wysokości udziału gminy. Za zapewnienie dostępu odpowiedzialny jest Wójt (Prezydent)

 19. W Ustawie dopisać: Radni są wyposażeni w legitymacje radnego, którą okazują podczas wykonywania działań wynikających z mandatu radnego

 20. W Ustawie dopisać: W przypadku sponsoringu w gminie dotyczącego finansowania imprez publicznych należy zachować pełną jawność wysokości przekazywanych kwot. Mogą one być wpłacane tylko na podane konto i rozliczone po zakończeniu imprezy. Sponsorem nie może być firma lub osoba wobec której toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub sądowe

 21. W Ustawie dopisać: W zarządach spółek lub jednostek miejskich nie mogą zasiadać osoby pełniące funkcje Wójta, Zastępców Wójta, Radni, Naczelnicy wydziałów oraz członkowie ich rodzin.

 22. W Ustawie dopisać: W zarządach spółek lub jednostek miejskich mogą zasiadać osoby mieszkające na terenie gminy od min. 5 lat

 23. Wprowadzić zasadę, że w spółkach i jednostkach miejskich wynagrodzenie kierownictwa nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wójta (Prezydenta).

 24. W Ustawie dopisać: Władze gminy są zobowiązane do sporządzenia wykazu ulic i chodników oraz obiektów technicznych drogowych do remontu w gminie. Wykaz z podaniem terminów remontów wykaz należy umieścić w biuletynie informacji publicznej. To samo dotyczy inwestycji drogowych w gminie

 25. W art. 5a w ustępie 3) zmienić zapis o wysokości środków: 2% budżetu gminy. 1% na projekty miejskie, 1% na projekty dzielnicowe. Wartość projektu nie może przekraczać 50% przyznanej kwoty.

Dopisać: Głosowanie na projekty odbywa się za pomocą kart do głosowania. Głosowanie przeprowadza komisja miejska i komisje  powołane w każdej dzielnicy.’ Od negatywnej weryfikacji projektu przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta. Decyzja Prezydenta Miasta może być zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 1. W Ustawie dopisać: Wprowadza się w miastach na prawach powiatu określenie : tereny wiejskie – są to tereny, które przed włączeniem do miasta stanowiły tereny rolnicze. Decyzję o zakwalifikowaniu terenów do terenów wiejskich podejmuje Rada Miasta. Kuriozalne jest ograniczenie korzystania przez tereny wiejskie położone na skutek zmian administracyjnych w miastach z szerszych praw ustawowych dla terenów wiejskich leżących poza miastem.

 2. W Ustawie dopisać: Wprowadza się w miastach na prawach powiatu określenie : tereny zdegradowane – są to tereny, na których prowadzona jest działalność uciążliwych firm. Decyzję o zakwalifikowaniu terenów do terenów zdegradowanych  podejmuje Rada Miasta. korzystających

  z przepisów ustawowych jak dla terenów zdegradowanych zwolnionych z opłat i danin publiczno-prawnych. Jako teren zdegradowany należy uznać teren  dzielnicy w której występuje skażenie historyczne gleb lub są zlokalizowane co najmniej dwa zakłady zaliczone do mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Uzależnić budowę kolejnych zakładów na terenach zdegradowanych od referendum mieszkańców.

 3. Proponuję stworzenie Sejmików Miejskich w miastach na prawach powiatu złożonych z radnych Rad Dzielnic i z radnych Rady Miasta. Upoważnić Sejmik do udzielania absolutorium prezydentowi za wykonanie budżetu oraz zobowiązać prezydentów do przedstawiania planów budżetowych Sejmikowi.

 4. Wprowadzić ustawowe zapisy o Radach Dzielnic w miastach na prawach powiatu obejmujące:

 • Obowiązek tworzenia rad dzielnic

 • Zniesienie progów frekwencji przy wyborach

 • Głosowanie w okręgach jednomandatowch

 • Umożliwić udział przedstawicieli Rady Dzielnicy w komisjach konkursowych instytucji działających w dzielnicy

 • Wprowadzić inicjatywę uchwałodawczą dla Rad Dzielnic

 • Ustalić obligatoryjne konsultowanie uchwał dotyczących dzielnicy

 • Wprowadzić budżet na potrzeby dzielnicy do dyspozycji Rady Dzielnicy

 1. Do Ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzić referendum

  w którym o przyszłości powiatu jako miasta na prawach powiatu lub powiatu ziemskiego decydują mieszkańcy na wniosek 10% ogółu osób mieszkających w mieście. Dodatkowo wprowadzić możliwość przeprowadzania na wniosek mieszkańców dzielnicy referendum, czy chce ona pozostać w mieście na prawach powiatu, czy uzyskać samodzielność jako gmina.

Uzasadnienie

Proponowane działania uważam za krok w stronę demokratyzacji życia zwiększenia praw mieszkańców.  Zmiana obecnego układu to nadanie dodatkowych  praw obywatelskich mieszkańcom miast na prawach powiatu, które często są obecnie bardzo iluzoryczne. W Raporcie „Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania.”  Opracowanym przez zespół pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera w 2013 r. zawarto taką ocenę stanu samorządu : Wprowadzenie w 2002 r. do ustroju samorządu gminnego modelu prezydenckiego, dodatkowo niezgodnie
z podstawowymi dla systemu tego regułami, przyczyniło się do pogłębienia już wcześniej występujących słabości w zakresie demokracji samorządowej lub zaowocowało nowymi negatywnymi trendami:

 1. Nadmiernej dominacji władzy wykonawczej kosztem działania mechanizmu kontrolowania i równoważenia (checks and balances), a głównie kompetencji kontrolnych rad gmin.

 2. Ograniczenia zatem odpowiedzialności władzy wykonawczej wobec obywateli głównie do aktu wyborów powszechnych.

 3. Utrwalenia aktywności obywateli wyłącznie w formie demokracji negatywnej i kontroli władzy ex post.

 4. Petryfikowania stanu, w którym obywatele są wyeliminowani z dialogu społecznego ex ante, ze wstępnej fazy procesu decyzyjnego (co jest zgodne z filozofią prezydencjalizmu – najpierw „zwycięzca bierze wszystko”, a potem dopiero może być oceniany).

 5. Utrwalenia stanu, w którym mieszkaniec gminy stał się bardziej klientem władzy niż obywatelem, co prowadzi do uwiądu sfery publicznej. Polski porządek instytucjonalny nie sprzyja aktywności obywatelskiej i obecności obywateli w przestrzeni publicznej. Są oni z niej wypierani i wycofali się do sfery prywatnej. A jeśli już pojawiają się w przestrzeni publicznej, to jako klienci podmiotów władzy, reprezentanci indywidualnych lub korporacyjno-zawodowych interesów. ( http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/04/raport_dysfunkcje.pdf )

Diagnozy przedstawiane w licznych opracowaniach wskazują na konieczność podjęcia działań, które uzdrowią samorząd. Przedstawione w petycji  propozycje są próbą odpowiedzi na istniejące ograniczenia i dysfunkcje pomiędzy władzą stanowiącą a władzą wykonawczą. Zawierają propozycje w następujących obszarach:

 • Usprawnienia pracy radnych

 • Zwiększenia odpowiedzialności radnych za działalność rady poprzez nadanie uprawnień radnym opozycyjnym

 • Umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w procedowaniu uchwał

 • Zwiększenia transparentności na styku władza wykonawcza-rada gminy-obywatele

 • Ograniczenie nepotyzmu i przejrzystość obsady stanowisk

 • Nadanie praw obszarom wykluczonym..

Jerzy Reszke

 

DIAGNOZA STRZEMIESZYCE WIELKIE

W ramach przeprowadzonych konsultacji w dzielnicach Dabrowy Górniczej tworzone są diagnozy dla każdej dzielnicy. 

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce przygotowało własną diagnozę. Pokazujemy, jak widzimy nasze problemy, jak chcemy je rozwiązywać i jakie mamy marzenia. Pokazujemy to wszystko, co było przedmiotem naszych pism i wystąpień oraz  interpelacji radnego Jerzego Reszke i projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego . Poniżej treść diagnozy. To duży skrót zapisany tylko w postaci samych tematów. Będziemy je stopniowo rozwijać.

DIAGNOZA DZIELNICY STRZEMIESZYCE WIELKIE – INICJATYWY STOWARZYSZENIA SAMORZĄDNE STRZEMIESZYCE

 1. Uporządkowanie terenu stacyjnego
 • Budowa tunelu na drugą stronę do ul. Astrów
 • Budowa parkingów
 • Centrum przesiadkowe, przeniesienie przystanku końcowego do zatoki przy ul. Transportowej
 • Uporządkowanie skweru przed dworcem
 • Budowa drogi spacerowej pomiędzy tunelem a dworcem
 • Uporządkowanie terenów wzdłuż torów
 1. Remonty ulic i chodników, inwestycje drogowe

Wykaz:

 • Ul. Stacyjna odcinek od placu dworcowego – remont
 • Ul. Środkowa- remont
 • ul. Puszkina – remont i budowa chodnika
 • ul. Transportowa – remont i budowa chodnika
 • ul. Hotelowa – remont za przejazdem
 • ul. Szałasowizna – remont odcinka przy granicy z Sosnowcem
 • ul. Grzybowa – remont
 • ul. Torowa – remont
 • ul. Wiosenna – remont i budowa chodnika
 • ul. Mostowa – remont
 • ul. Rodzinna – remont
 • ul. Łuszczaka – budowa chodnika od ul. Żurawiej do Szałasowizny, poszerzenie ulicy od strony terenu PKP
 • ul. Sosnowiecka – odcinki dróg bocznych (szczególnie boczne droga pomiędzy nr 42-40)
 • ul. Rzeczna – droga do nowych domów i odcinkami chodnik
 • ul. Fabryczna – remont
 • ul. Białostockiego – remont
 • ul. Myśliwska- remont
 • ul. Oddziału AK Ordona – budowa chodnika i ścieżek rowerowych do ul. Staszica, usunięcie niebezpiecznych kolizji na ścieżce rowerowej połączonych z wyjazdem na jezdnię (mostek i przejazd kolejowy)
 • ul. Kazimierzowska z budową ścieżek rowerowych
 • ul. Cmentarna – remont
 • ul. Składowa – remont
 • ul. Łazienna – remont i budowa chodnika
 • ul. Krucza – remont
 • ul/ Przełajka – remont
 • ul. Akacjowa – budowa chodnika
 • ul. Ofiar Katynia – budowa chodnika od ul. Stacyjnej i remont
 • ul. Boczna (na wprost paczkomatu), obecnie nieurządzona droga gminna (ozn. nr 3480/8) 32KDD1/2
 • ul. Rudna – boczne dojazdy do budynków nr 23 i sąsiednie)
 • Ul .Oddzialu AK Ordona 339A dokończenie wjazdu
 • ul. Strzemieszycka – droga za Wywierzyskami i dojazd do Przedszkola nr 17
 • Ul. Ofiar Katynia – budowa drogi z odwodnieniem na łączniku do Pomnika 11 Powieszonych
 • Obwodnica od DK94 do EUROTERMINAL-a przez Sławków
 • Przedłużenie ul. Szklanych Domów do Magazynowej
 • Budowa wiaduktu na przedłużeniu ul. Podlesie do Bramy Towarowej ArcelorMittal Poland
 • Budowa łącznika od ul. Szklanych Domów do ul. Magazynowej
 • Budowa obwodnicy do EUROTERMINAL-u  jako łącznik  od EUROTERMINAL-u do DK94
 1. Przyszłość budynku po Liceum i Gimnazjum i placu szkolnego
 • Przeznaczenie części budynku pod filię Centrum Nauki Kopernik  w Warszawie. Jest to jeden z punktów Programu Nowy Polski Ład.
 • Przeznaczenie części budynku świetlice środowiskowe wsparcia dziennego dla dzieci. Świetlice są miejscem pełnym różnorodnych aktywności, organizowanych akcji i wreszcie – spotkań integracyjnych  takich jak: mikołajki, dzień dziecka, dni sportu. Świetlice powstają z myślą
  o integracji, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, ale także dla dzieci
  z deficytami czy niepełnosprawnościami. Taka placówka jest bardzo potrzebna w Strzemieszycach. Gotowość utworzenia świetlicy wyraziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W okresie dzierżawy budynku przez WSPS odbyła się wizja lokalna, wybrano pomieszczenia, lecz wypowiedzenie umowy uniemożliwiło podjęcie się realizacji pomysłu.
 • Utworzenie Żłobka Miejskiego. Potrzeba utworzenia żłobka jest silnie podnoszona przez mieszkańców. Strzemieszyce się rozwijają. Buduje się setki nowych domów. Paradoksem jest odwożenie dzieci do żłobka w Dąbrowie Górniczej i powrót do pracy w Strzemieszycach. System dopłat do opłat nie zdał egzaminu.
 • Dalsze wykorzystanie budynku szkoły na cele sportowe. Uważamy,
  że budynek, a zwłaszcza sala gimnastyczna, powinien dalej służyć tym celom.
 • Wykorzystanie placu szkolnego na spotkania dzielnicowe. Wykorzystanie placu na różnego rodzaju spotkania stało się już tradycją. Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce podczas najbliższej edycji Budżetu Partycypacyjnego planuje wystąpić o budowę zadaszenia sceny i zadaszenia dla mieszkańców (podobne jak w Łęce).
 • Ponownie powinna zostać przeanalizowana wcześniejsza propozycja utworzenia w budynku centralnego przedszkola i żłobka miejskiego.
 1. Utworzenie filii żłobka miejskiego

W budynku po Liceum, po przedszkolu na Kozubka lub po przedszkolu kolejowym

 1. Remonty kamienic

Kamienice ul. Warszawska 72 i 74, ul. Hotelowa oraz budynki kolejowe, dawne STRM-u.

 1. Tereny sportowe
 • Budowa Parku Rowerowego Pumtrack na Szałasowiźnie
 • Rozbudowa zaplecza stadionu Unii
 • Budowa kortów tenisowych
 1. Przywrócenie Komisariatu Policji

Jest już decyzja, że budynek zostanie rozebrany a na jego miejscu postawiony nowy

 1. Odbudowa dworca kolejowego

Na razie jest odmowa włączenia odbudowy dworca do programu odbudowy dworców kolejowych ze względu na niejasny stan prawny terenu stacyjnego. Budynek powinien zostać odbudowany mniejszy w stylu nawiązującym do poprzedniego.

 1. Budowa ścieżek rowerowych

Ścieżka do Sulna ma zostać wydłużona do ul. Wojska Polskiego. W planach jest budowa ścieżki wzdłuż ul. Kazimierzowskiej do granicy z Sosnowcem i ścieżki do Szklanych Domów od przejazdu. Występujemy również o ścieżkę wzdłuż ul. Myśliwskiej do Gołonoga.

 1. Uporządkowanie placów zabaw

       Stan prawny placów zabaw został określony w interpelacji BRM.0003.961.2021. Konieczne są dalsze działania dla uporządkowania stanu prawnego części placów. Do remontu są place przy ul. Białostockiego, Łaziennej i Warszawskiej.

 1. Uporządkowanie skwerów

Do uporządkowania są skwery obok Bazyliki, na Wywierzyskach i obok dawnego dworca.

 1. Zagospodarowanie nieczynnych budynków

Do zagospodarowania są budynki kolejowe dawnej stołówki, przychodni, Dworca Południowego  i przedszkola oraz budynek przedszkola przy ul. Kozubka i budynek po Liceum.

 1. Przestrzeń parkowa i tereny rekreacyjne
 • Dalsze zagospodarowanie Sroczej Góry
 • Budowa kładki do Wapiennika Bordowicza
 • Budowa dojścia do Parku im. Jacka Kuronia
 • Budowa Parku Grabocin ( projekt z budżetu partycypacyjnego)
 • Budowa zbiornika retencyjnego mokrego przy ul. Rodzinnej
 1. Rewitalizacja Szlaku Metalurgów

Szlak został oznakowany. Konieczna jest ponowna wycinka i wzmocnienie drogi od strony ul. Kamiennej

Opieka lekarska specjalistyczna i rehabilitacja

 • Strzemieszyce jako tereny zdegradowane powinny mieć łatwiejszy dostęp do opieki medycznej specjalistycznej i do rehabilitacji. Można wykorzystać obecnie puste budynki.
 • Badania profilaktyczne mieszkańców
 1. Walka z hałasem

Walka z hałasem jest jednym z priorytetów. Należy zapewnić:

 • Weryfikację mapy wrażliwości i mapy akustycznej
 • Zamontowanie nowych stałych punktów pomiarowych przy ul. Strzemieszyckiej i ul. Hotelowej
 • Uzupełnienie ekranów wzdłuż drogi DK94
 • Uzupełnienie ekranów wzdłuż linii kolejowej nr 133 i postawienie nowych wzdłuż linii nr 62
 • Ograniczenie ciężkiego transportu
 1. Bezpieczeństwo drogowe i publiczne
 • Nowy monitoring wizyjny
 • Budowa progów zwalniających
 • Lepsze oznakowanie dróg i przejść
 • Oznakowanie chodników jako dróg rowerowo-pieszych w miejscach, gdzie brak miejsca na budowę ścieżki rowerowej
 1. Połączenia autobusowe i kolejowe
 • Zwiększenie ilości połączeń kolejowych na trasie Olkusz-Katowice
 • Przywrócenie ruchu pasażerskiego na Dworcu Południowym
 • Wydłużenie do Strzemieszyc linii metropolitalnej M4
 • Utworzenie nowej linii autobusowej z centrum Dąbrowy Górniczej, obok Urzędu Miejskiego, przez Gołonóg, obok cmentarza do dworca północnego i dalej do terenów inwestycyjnych w Tucznawie przez Strzemieszyce Małe, Łosień, Łękę
 1. Stan środowiska naturalnego
 • Podjęcie stałych badań pyłów grubych na terenie całej dzielnicy
 • Powtórzenie badań wód płynących
 • Inwentaryzacja dzikich wysypisk
 • Montaż kolejnych punktów stałych pomiaru hałasu
 • Weryfikacja działalności firm pod kątem posiadanych pozwoleń środowiskowych
 • Zalesienia wolnych terenów
 • Rozszerzenie badań w sieci monitoringu badań powietrza

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Włączenie do sieci kanalizacyjnej ulic Środkowa, Puszkina ( z wymianą wodociągu azbestowego), Strzemieszycka, Fabryczna

 1. Działalność edukacyjna i kulturalna
 • Stworzenie świetlicy środowiskowej
 • Zwiększenie ilości występów i imprez w Bibliotece
 • Utworzenie filii Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej
 • Utrzymanie corocznych festynów
 • Organizacja dożynek dzielnicowych
 1. Wyznaczenie miejsca pod plac targowy

Wiele tematów jest rozwojowych. Trwają obecnie prace przy budowie tężni, są realizowane inwestycje drogowe. I mamy kolejne zgłoszenia. Zostałem poproszony o interwencję w sprawie drogi na przedłużeniu ul. Akacjowej do przejazdu. Tragedia, jak wygląda dojazd i dojście do domów. Okazało się też, że na Jamkach nie ma gazu.

I takich spraw jest dużo. Prosimy o zgłaszanie ich do Stowarzyszenia Samorządne Stzremieszyce, gdyż naszym celem i i misją jest zmiana Strzemieszyc na lepsze, przyjazne do zycia dla Mieszkańców.

Jerzy Reszke

 

LIST OTWARTY CZYLI  CZARNY PIJAR TDF

LIST OTWARTY CZYLI  CZARNY PIJAR TDF

W związku z listem  otwartym skierowanym do Pana Posła Roberta Warwasa z żadaniem odwołania radnego Jerzego Reszke czyli mojej skromnej osoby  z funkcji Radnego Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej czuję się zobowiązany wobec Mieszkańców Dąbrowy Górniczej w obowiązku, żeby pokazać fałsz oskarżeń
i przedstawiam swoje stanowisko.

 List do Posła został podpisany przez władze Koła Gospodyń Wiejskich w Strzemieszycach Wielkich, przez Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce, Klub Ronin i przez Stowarzyszenie Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne. Został nagłośniony w mediach społecznościowych  i stał się przedmiotem hejtu na moją osobę i na Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Uważam jego  opublikowanie, jak też kampanię czarnego PR prowadzoną przez Panią Tatianę Duraj-Fert za działania mające na celu zdyskredytowanie mojej osoby w oczach mieszkańców oraz poprzez poniżanie i przedstawianie fałszywych informacji doprowadzenie do utraty zaufania w stosunku do mnie jako osoby publicznej.  Działania te podlegają pod art. 212 §1 i §2 k.k.oraz art.216 §2 (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.).

List jest kierowany nie wiadomo w jakim trybie do pana Posła Roberta Warwasa. Poseł nie ma żadnych uprawnień, żeby odwołać Radnego Rady Gminy. List jest więc wyłącznie zagrywką PR mającą zdyskredytować moją osobę.

Do Stowarzyszenia Budzimy Strzemieszyce i do KGW Strzemieszyce Wielkie zwróciłem się pisemnie z wyjaśnieniami do przedstawionych zarzutów. KGW nie odpowiedziało, natomiast Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce odpowiedziało podtrzymując zarzuty i powielając kolejne nieprawdziwe fakty. Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce odmówiło współpracy ze mną w pracy na rzecz Strzemieszyc.

Pani Tatiana Duraj-Fert od kilku miesięcy  niesłuszne przypisuje mi zachowania i zaniechania w pełnieniu obowiązków radnego poprzez wysuwanie  i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na mój temat. Pomówienia mają postać listów otwartych, pytań w sprawie braku podejmowania działań do których byłem rzekomo zobligowany oraz podawanie przykładów zaniechań   w działaniach, do których według niej  byłem zobowiązany jako radny.

Podejmowane działania i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji prowadzi do utraty zaufania u mieszkańców wobec mojej osoby oraz prowadzi do publicznych wypowiedzi innych osób, które mi ubliżają publicznie wyzywając od chamów, ciulów, buców itp. Jestem pomawiany o branie korzyści majątkowych
z tytułu swojej działalności oraz  o oszukiwanie urzędów w zakresie mojego miejsca zamieszkania.

Poniżej przedstawiam przykłady działań

 1. Pomówienia w liście otwartym do Pana Posła Roberta Warwasa o odwołanie mnie z funkcji radnego.

Pani Tatiana Duraj-Fert jako osoba wykształcona i startująca w wyborach na prezydenta Miasta powinna posiadać wiedzę zawartą w Ustawie  o samorządzie gminnym, że Poseł nie jest organem który może odwołać radnego. Zasady określa Ustawa z 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy.

Wobec powyższego wysyłanie tego typu apeli i ich publiczne nagłaśnianie ma na celu wyłącznie nagłośnienie fałszywych zarzutów wobec mojej osoby
i prowadzenie kampanii czarnego PR. Rzekome zarzuty nie mają żadnego oparcia w faktach i w rzeczywistości.

Odpowiedź na zarzuty postawione w LIŚCIE OTWARTYM  w punktach :

 1. Zarzut – Pracę radnego ogranicza do terenu Strzemieszyc Wielkich
  z pominięciem pozostałych obszarów (okręg V to także inne dzielnice Dąbrowy Górniczej: Ząbkowice, Łęka, Łosień, Błędów, Tucznawa, Antoniów, Strzemieszyce Małe)

Odpowiedź: Dlaczego organizacje działające w Strzemieszycach Wielkich mają mi za złe, że dużo uwagi i pracy poświęcam dzielnicy, w której mieszkam?

Do czego zobowiązany jest radny? Ustawa o samorządzie gminnym w sprawie radnych stanowi:

Postanowienia o radnych zawarte są w art. 23-25 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (z późn. zmianami).

Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

2. Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.

Art. 23a. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

Art. 24. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Czy nie wypełniam zapisów Ustawy?  A w sprawach innych dzielnic podejmowałem liczne działania. Przypomnę niektóre z nich:

 • Akcja protestacyjna przeciw sprowadzeniu przez SARPI toksycznych odpadów z Salwadoru – Strzemieszyce Małe
 • Organizacja spotkań, pisanie petycji przeciw opłacie adiacenckiej, które doprowadziły do zmiany Ustawy o gospodarce nieruchomościami – dotyczy prawie wszystkich dzielnic z V Okręgu
 • Wystąpienia o realizację Programu badań dla dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Małe ( dotyczy również Łośnia)
 • Zgłoszenie wspólnie ze Stowarzyszeniem Samorządne Strzemieszyce 17 dzikich wysypisk – Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Okradzionów, Sławków
 • Zgłaszanie co roku we wnioskach inwestycyjnych do budżetu gminy pozycji obejmujących wszystkie Zielone Dzielnice z V Okręgu
 • Inicjatywa w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu i zmian w mapie wrażliwości – cała Dąbrowa Górnicza
 • Inicjatywa w sprawie stypendiów dla dzieci uzdolnionych artystycznie – cała Dąbrowa Górnicza
 • Jestem inicjatorem akcji Posadź Drzewo, która została przyjęta w nieco zmienionej formie w stosunku do moich propozycji. Akcja umożliwia mieszkańcom sadzenie drzew na terenie całego miasta
 • Działania na rzecz wprowadzenia bezpłatnych biletów dla dzieci i młodzieży – cała Dąbrowa Górnicza
 • Akcja w sprawie cen za odbiór odpadów – cała Dąbrowa Górnicza
 • Wsparcie działań dla uratowania Lasu Bienia
 • Występowałem o nowe połączenia autobusowe
 • Prowadzę działania na rzecz przywrócenia Komisariatu Policji, który swoim zasięgiem obejmie Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie dzielnice
 • Propozycje włączenia Strzemieszyc Małych do obszaru rewitalizacji
 • Interpelacje w sprawie bezpieczeństwa ruchu w Strzemieszycach Małych
 • Wystąpienie o budowę rond na skrzyżowaniach dróg wyjazdowych
  z Okradzionowa i Błędowa
 • Badania prowadzone przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce na terenie Strzemieszyc Wielkich i Strzemieszyc Małych, czyli badanie wód przeprowadzone przez Uniwersytet Śląski, badania powietrza przeprowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, prace dyplomowe Uniwersytetu Śląskiego
 • Wystąpienia o budowę obwodnicy do Euroterminalu – Strzemieszyce Wielkie
  i Sławków
 • Interwencje podejmowane doraźnie na wnioski Mieszkańców

Załączam wnioski budżetowe, jakie zgłosiłem  w imieniu Klubu Radnych PiS na 2021 rok :

Prezydent Miasta Marcin Bazylak / Komisja Budżetowa Rady Miejskiej

Dąbrowa Górnicza

Dot.: wnioski budżetowe na 2021 rok

Jako Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej wnioskujemy o uwzględnienie następujących inwestycji finansowych i remontowych w naszym mieście w planie budżetowym na 2021 rok i w WPF finansowanych z budżetu miasta z ewentualnym dofinansowaniem z programów rządowych i unijnych:

 1. Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej PODLESIE-WSCHÓD, jako efekt połączenia ulicy Podlesie z ulicą Tworzeń/Torową (na wprost bramy towarowej nr 7 ArcelorMittal Poland) poprzez budowę wiaduktu nad torami PKP (nie rozpoczęta inwestycja centralna podczas budowy Huty Katowice (obecnie Huty ArcelorMittal), istniejąca także w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej s. 180 i 191 jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym 10KDZ oraz jako początek ciągu komunikacyjnego przez Torową do ulicy Puszkina – opracowanie rozpoczęte w 2014 r.).
 2. Budowa centralnego skweru dzielnicowego przed dawnym dworcem Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce wyposażonego w strefę aktywności mieszkańców, parking i tężnię oraz alejki i ławki oraz obejmującego budowę drogi do planowanego tunelu od dawnego dworca.
 3. Realizacja Programu Badań Środowiskowych i Zdrowotnych dla Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe.
 4. Kompleksowe odnowienie (wykonanie) oznakowania poziomego i pionowego na drogach w mieście, wypracowanie sposobu naprawy doraźnej przełomów zimowych.
 5. Poprawa oznakowania szlaków turystycznych oraz uporządkowanie ścieżek (wycinka z wykarczowaniem pniaków i usunięcie kamieni) na terenie Dąbrowy Górniczej, w szczególności Szlaku Powstańców 1863 r., Szlaku Kruszcowego, Szlaku Metalurgów i Szlaku Szwajcarii Zagłębiowskiej. Reaktywacja i wytyczenie nowej trasy Szlaku Zamonitu na terenie Dąbrowy Górniczej (od granicy z gminą Łazy do stacji PKP Dąbrowa Górnicza Ząbkowice).
 6. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu przedłużenia ul. Tysiąclecia (za DK94) z ul. Staszica i drogi wjazdowej na Wschodnią obwodnicę GOP.
 7. 7. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. ul. Staszica i Starocmentarnej z ul. Wojska Polskiego.
 8. Przedłużenie ulicy Szklanych Domów do ulicy Magazynowej i Rodzinnej oraz budowa obwodnicy do Euroterminalu (ze Sławkowem) w celu wyeliminowania ciężkiego transportu z ul. Fabrycznej i ul. Strzemieszyckiej.
 9. Ekrany dźwiękochłonne przy DK94 oraz w okolicy ul. Białostockiego i na wiadukcie nad ul. Jamki.
 10. Wykonanie ułożenia kostki brukowej na wjazdach i dojazdach do domów przy ulicy Rudnej oraz na dojeździe do domów przy drogach dojazdowych do ulicy (dokończenie inwestycji).
 11. Budowa ronda i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głównej z Koksowniczą.
 12. Remont ulic w dzielnicy Okradzionów: zakończenie ulicy Rudy od strony ul. Białej Przemszy i Łaz Błędowskich oraz mostek w ulicy Turystycznej, ul. Białej Przemszy od wiaduktu LK 154 w stronę skrzyżowania SKR, odcinek drogi Kuźniczka Nowa oraz w dzielnicy Łęka ulic: ul. Dąbrowszczaków, Przelotowej, Szkotnica i Szatanówka.
 13. Budowa ścieżek rowerowych z centrum miasta do dzielnic: Strzemieszyce, Strzemieszyce Małe, Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Antoniów.
 14. Budowa drogi łączącej dzielnicę Ratanice z Mariankami oraz kompleksowy remont drogi i utwardzenie poboczy na ul. Ratanice w Ratanicach.
 15. Remont ulic (nawierzchnia i budowa chodników jeżeli nie ma): Kruczej, Myśliwskiej, Białostockiego, Podlesie, Kuźnica Błędowska, Stacyjnej od dworca. Składowej, Głównej, Zagórcze, Zagrabie, Zagórze, Transportowa, Fabryczna, Grzybowa, Hotelowa (za przejazdem) i Przełajka.
 16. Budowa Ronda w Błędowie na skrzyżowaniu ul. Laskowej z ul. Przelotową i Białej Przemszy ( bezpieczny wyjazd z i na Okradzionów) oraz Ronda na skrzyżowaniu ul. Laskowa z ul. Wypaleniska ( bezpieczny wyjazd z i na Błędów).
 17. Kanalizacja przy ul. Puszkina, ul. Ząbkowicka z wymianą rur azbestowych i remontem nawierzchni i dobudowaniem chodników. Budowa kanalizacji i wykonanie nawierzchni ul. Środkowa.
 18. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy Koksowniczej.
 19. Budowa centrum sportu i torów rowerowych na terenie po oczyszczalni w Strzemieszycach (jeżeli nie uzyska akceptacji w budżecie obywatelskim).
 20. Budowa kładki do Wapiennika Bordowicza od ul. Oddziału AK Ordona.
 21. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w niebezpiecznych miejscach.
 22. Rozbudowa monitoringu hałasu poprzez umieszczenie dodatkowych punktów pomiarowych.
 23. Modernizacja chodnika łączącego budynki przy ulicy Cieszkowskiego 14 i 16.
 24. Budowa dodatkowego wjazdu na ulicę Cieszkowskiego od strony Intermarche.
 25. Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na kostkę przy ul. 1000-lecia bloków 15, 17, 19, 21.
 26. Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Tysiąclecia 4 (między blokami 4 i 6) w Gołonogu.
 27. Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na kostkę przy ul. 1000-lecia od strony byłego banku BP PKO w Gołonogu.
 28. Utwardzenie uliczek dojazdowych: do posesji przy ul. Grabowej oraz uliczek pobocznych od ul. Hallerczyków w dzielnicy Sikorka.
 29. Przywrócenie wydarzenia w postaci Międzynarodowego Pikniku Country, (proponowany termin koniec czerwca 2021 r.).
 30. Budowa basenu przy jednej ze szkół na terenach zielonych, np. w Błędowie lub Łośniu.
 31. Budowa nowego parkingu samochodowego na osiedlu Tysiąclecia w rejonie     obiektu sportowego ( kort tenisa ziemnego) strona wschodnia.
  32, Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w dzielnicy Łazy Błędowskie oraz w Błędowie na całej długości ulicy Żołnierskiej.

 

                Prosimy o informację, jeżeli wnioski nie zostaną przyjęte, kiedy zaproponowane zadania zostaną wykonane oraz o informację w stosunku do których wniosków wystąpiono o dofinansowanie z programów rządowych.

                                     Za Klub Radnych PIS:

Jerzy Reszke

 1. Zarzut – Interwencje, jakie podejmuje w imieniu Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce wielokrotnie nie rozwiązuje poprzez dialog
  a konflikt

Prezesem Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce jestem od 6.07.2020 roku. Przedtem Prezesem był Pan Jacek Sobczyk. Wszystkie działania, jakie podejmuje Stowarzyszenie, podejmowane są po przegłosowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia. Nie ma moich samodzielnych wystąpień lub interwencji. Wszystkie działania Stowarzyszenia podejmowane są w granicach prawa i w granicach uprawnień przysługujących stowarzyszeniom. Zarzut jest gołosłowny. Jeżeli naraziliśmy się komukolwiek to nie na skutek braku dialogu, lecz poprzez wytykanie naruszeń przepisów przez instytucję, zakłady lub osoby fizyczne. Jesteśmy gotowi do spotkań z każdym, co wielokrotnie udowodniliśmy. Chętnie odniosę się do każdego przykładu takich działań rzekomo podejmowanych przez Stowarzyszenie.

 1. Zarzut – Nie odpowiada na akcje społeczne dotyczące ważnych spraw dla
  Okręgu V

Nie znam przypadku, żebym lekceważył akcje społeczne organizowane w V okręgu poza akcjami organizowanymi podczas pandemii,  w których nie biorę udziału ze względu na bezpieczeństwo rodziny i możliwość zarażenia się. Wspieram działania
w różny sposób, jeżeli uznaję je za społecznie pożyteczne.

 1. Zarzut – Narusza zasady współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

Zarzut nie wiadomo czego dotyczy. Jak już napisałem, Prezesem Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce jestem od lipca 2020 roku. Ze względu na okres pandemii kontakty z innymi stowarzyszeniami są zawieszone. W poprzednik okresie kiedy Prezesem Stowarzyszenia był Jacek Sobczyk nie było sytuacji spornych
z żadną organizacją. Nie przedstawiono w piśmie żadnych dowodów, że odmówiłem przekazania postulatów mieszkańców i ich organizacji. Wielokrotnie występowałem do innych organizacji o wsparcie działań na rzecz mieszkańców w akcjach prowadzonych przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Organizacje są zapraszane zawsze na spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce i które są chętne, korzystają z zaproszeń.

Na marginesie, czy pozwolenie na umieszczanie niezgodnie z regulaminem grupy Zgromadzenie Mieszkańców Strzemieszyc  ogłoszeń firm i inicjatyw różnych organizacji działających w Strzemieszycach jest przejawem złej współpracy czy raczej zrozumieniem obecnej trudnej sytuacji?

Czy jako radny mam wspierać komercyjne działania prywatnych osób, np. prowadzenie kawiarni? Mogę wspierać, ale tylko w granicach wspierania lokalnej przedsiębiorczości, co robię.

 1. Zarzut – Nie wspiera inicjatyw na rzecz rozwoju sportu i aktywnego trybu życia mieszkańców

W liście nie przedstawiono dowodów których  inicjatyw nie wspieram. Występowałem z wieloma inicjatywami na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w Dąbrowie Górniczej. Były to między innymi:

 • wnioski o oznakowanie Szlaku Metalurgów,
 • wnioski o oznakowanie Szlaku Kruszcowego,
 • składanie wniosków budżetowych o budowę ścieżek rowerowych, co pozwoliło między innymi na przedłużenie ścieżki przy ul. Oddziału AK Ordona do Sulna
 • wsparcie i opracowanie zgłoszenia do budżetu obywatelskiego budowy toru Pumptrack,
 • zgłoszenie projektów budowy stref aktywności rodzinnej przy ul. Rudnej, ul. Oddziału AK Ordona, ul. Hetmańskiej, ul. Warszawskiej, ul. Białostockiego, ul. Łaziennej
 • występowanie z wnioskami o doprowadzenie do budowy dojścia do Parku im. Jacka Kuronia, kładki do wapiennika Bordowicza, doposażenia Sroczej Góry
 • inicjatywa budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Rodzinnej
 • i inne.
 1. Zarzut – Nie przestrzega zasad współżycia społecznego, obraża mieszkańców Strzemieszyc oraz osoby, które podejmują się działalności na rzecz poprawy jakości życia m.in. w Strzemieszycach Wielkich

W tym zarzucie jest akurat odwrotnie. Ja sam jestem przedmiotem ataków i próbuję się bronić prostując kłamstwa na mój temat. Do tej pory było wiele kampanii czarnego PR prowadzonych przeciwko mnie:

 • Akcja rozpętana w Urzędzie Miejskim i wsparta przez media, że nie mieszkam w Strzemieszycach. Udowodniłem że to nieprawda i Rada Miejska przyjęła moje argumenty a Wojewoda Śląski z PO na podstawie przedstawionych dokumentów nie znalazł powodów do wydania rozstrzygnięcia zastępczego wygaszającego mandat. Również Urząd Skarbowy przyjął wyjaśnienia do wiadomości
 • Akcja Gazety Wyborczej po moim wpisie, że nie podobają mi się memy Pani Marty Frey
 • Utworzenie specjalnej strony na Facebooku Oceń radnego Jerzego Reszke w celu oczerniania mojej osoby
 • Akcja dezinformacyjna, że głosowałem za wprowadzeniem opłaty adiacenckiej. W rzeczywistości opłata została wprowadzona na wniosek Prezydenta Zbigniewa Podrazy a ja nie byłem wtedy radnym.. Z mojej inicjatywy były podjęte działania, które miały złagodzić skutki opłaty.
 • Utworzenie profilu na Facebooku Adam Miauczek w celu ataków na mnie
  i na Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Profil został zlikwidowany w dniu zgłoszenia na Policję a Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej umorzył postępowanie wobec braku wykrycia sprawców
 • Wysyłanie do mnie sms z wpisami, w których grożono mi śmiercią
 • Akcja dezinformacyjna prowadzona przez Bogdana Banasika i Sławomira Haberkę, że na skutek swoich działań doprowadziłem do wstrzymania budowy Parku Grabocin. W rzeczywistości uratowałem środki, które zostały przeznaczone na place zabaw, a Park Grabocin ze względów prawnych nie może powstać do dnia dzisiejszego. Gdyby 3 lata temu wydano środki na jego budowę, mogły one zostać zmarnowane i stracone dla Mieszkańców.
 • Ciągłe obraźliwe wpisy umieszczane przez niektóre osoby
 1. Zarzut – Dokonuje nieprawdziwych i obraźliwych wpisów m.in. na Fb wobec mieszkańców Strzemieszyc i osób publicznych

Sytuacja jak w poprzednim zarzucie. Nie umieszczam obraźliwych wpisów tylko bronię swojej godności.

Ostatnio w obrażaniu mnie celuje Grupa na Facebooku Dąbrowskie Inicjatywy Spoleczne. Umieszczono tam wpisy ( tylko część) :

 • Fałszywe informacje o moim miejscu zamieszkania, co powyżej wyjaśniłem
 • Brak moich działań w sprawie wycinki topoli. Uważam, że topole, które zagrażają mieszkańcom, powinny być wycinane
 • Brak mojej reakcji na wycinkę drzew na terenie lasów. Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną, która obejmuje i nasadzenia i wycinkę, więc trudno jest interweniować w wewnętrze sprawy firmy, jeżeli postępuje zgodnie z zasadami gospodarki
 • Brak moich działań w sprawie placu zabaw w Ząbkowicach. Jest to nieprawda, bo znam sprawę i nawet według odpowiedzi na interpelację radnego Grzegorza Jaszczury plac zabaw może zostać zrealizowany tylko na terenie spółdzielni lub wspólnoty, a sami mieszkańcy zrezygnowali
  z placu przy wyborze projektów z budżetu partycypacyjnego
 • Brak uczestnictwa w mszy w kościele. Okres pandemii wyklucza takie spotkania. Ze swojej strony wspieram działania w parafii.
 • Zły stan dróg w Dąbrowie Górniczej to moja wina – radni nie odpowiadają za drogi
 • Brak działań na rzecz uratowania dworca kolejowego w Ząbkowicach. Wpisanie dworca do rejestru zabytków spowodowało ogromny wzrost kosztów remontu, co może spowodować brak zainteresowanych. Również PKP odwołało się i teraz przez wiele lat może trwać batalia podobna do tego, co dzieje się z terenem stacyjnym w Strzemieszycach
 • Negatywny wpływ mojego wstrzymania się od głosu w sprawie wycofania środków na szpital, co spowodowało trudności szpitala. Wyjaśniam, że szpital nie przedstawił projektu wydania tych środków i dalsze ich przetrzymywanie nie miało sensu. Z chwilą przedstawienia propozycji przez kierownictwo szpitala według zapewnień Prezydenta środki te ponownie zostaną ujęte w WPF.

Brak sensu i potwierdzenia w rzeczywistości  zarzutów przedstawionych powyżej prowadzi do wniosku, że są to elementy kampanii CZARNEGO PR. W związku z tym  umieściłem wpis podważający kompetencje Pani Tatiany Duraj-Fert, bo tak należy bezstronnie oceniać jej  wpisy. Została  rozpętana wyjątkowo agresywna   i brudna akcja, w której zostały umieszczone liczne  wpisy, które mają  mnie dyskredytować. Są one powszechnie znane, więc je pominę. Poza jednym, które jest oczywistym kłamstwem wymagającym sprostowania

Wpis użytkownika Fb Alicja Cieplak

 Wielki ukłon dla Pani Tatiany która ze środków własnych angażuje się społecznie, wspierając najuboższych mieszkańców DG. No cóz Pani Tatiano ten wpis radnego to zwykła zazdrość. Jako prezes strzemieszyckiego stowarzyszenia mógł również zrobić coś dobrego dla mieszkanców z przydzielonych od huty środków w wysokości 6 tyś. zł.na Zielony Dzień Strzemieszyc. Niestety jako nowy prezes zajął się obrażaniem ludzi i robieniem czystek politycznych w stowarzyszeniu no i nie miał kim spożytkować przydzielonych środków. Brak 3 aktywnych osób w zarządzie stowarzyszenia to strata z którą jednak pan radny w tym roku sobie nie poradził i pieniądze od firm wspierających stowarzyszenie nie zostały wydane na cel ekologiczny . Akcja rozadawania drzewek połączona z festynem była za trudna do zorganizowania. Konkurs ekologiczny w szkołach który jeszcze w tamtym roku ja organizowałam z ramienia stowarzyszenia w ramach Zielonego Dnia Strzemieszyc przejął Pan Bogdan B. no i mamy to co mamy czyli nic . Pan który poobrażał ludzi nie ma więc kim spożytkować nie własnych ale darowanych pieniędzy od firm i zostało mu jedynie obrażanie ludzi. A w tym jest napewno skuteczny.

(wyjaśnienie moje – jest to kłamstwo Pani Alicji Cieplak. W 2020 roku nie było realizacji grantów z ArcelorMittal Poland więc nie można było wydać pieniędzy i ze względu na pandemię zorganizować konkursów. Fragment pisma AMP w tej sprawie  poniżej:

Dzień dobry, Uprzejmie informuję, że odbyło się posiedzenie komisji grantowej (online). Komisja wybrała zaproponowany przez Państwa projekt pt.:  ZIELONY DZIEŃ STRZEMIESZYC  proponując 5.000,00 zł na dofinansowanie jego realizacji. Jednakże w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego kolejnymi ograniczeniami, również ArcelorMittal Poland musi podjąć szereg trudnych decyzji. Jedną z nich jest przesunięcie projektów społeczne zaplanowanych na najbliższy czas na późniejszy termin.  Mając na uwadze dobre relacje z naszymi interesariuszami nie rezygnujemy z realizacji programu i wybranych projektów, a jedynie odsuwamy go w czasie. Umowę podpiszemy z Państwem w momencie unormowania sytuacji epidemicznej. Mamy świadomość, że w takiej sytuacji zarówno terminy jak i zakres projektu mogą ulec zmianie, dlatego będą Państwo mogli dostosować zarówno termin jego realizacji jak i zakres lub zmianę jeżeli będzie to konieczne.  Liczymy na Państwa zrozumienie i życzymy dużo zdrowia oraz sił w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Pozdrawiam / with regards

Odpowiedzialność Biznesu i Employer Branding

HR

Za lata pracy w samorządzie zostałem potraktowany jak wróg publiczny.
I ze mną Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce.
Mieszkańcy Strzemieszyc potrafią ocenić, czy działamy na szkodę, czy dla dobra Strzemieszyc.

Zarzuca mi się, że nie pracuję jako radny. Radnego można ocenić po pracy między innymi po ilości złożonych interpelacji. Dla radnych z V Okręgu w obecnej kadencji wygląda to następująco:

Piotr Bobrowski – 14 interpelacji

Adam Klimczyk – 19 interpelacji

Jerzy Reszke –   182 interpelacje

Krystyna Szaniawska – 8 interpelacji

Katarzyna Zagajska – 124 interpelacje.

W poprzedniej kadencji złożyłem 631 interpelacji (2 miejsce w Radzie Miejskiej).

Chciałbym przy tym zaznaczyć, że Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne nie biorą udziału w miejskich konsultacjach społecznych w przeciwieństwie do Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce.

Pracując jako radny działam jednocześnie w Stowarzyszeniu Samorządne Strzemieszyce. Stanowimy zespół, mamy różne poglądy i nie licytujemy się
w zasługach, ale zależy nam na dobru Mieszkańców. Mogę wymienić naszą  aktywność w ostatnich latach poprzez podanie różnych działań na rzecz mieszkańców:

protesty przeciw sprowadzeniu odpadów z Salwadoru, protesty przeciw opłacie adiacenckiej, badania profilaktyczne pulmonologiczne, kardiologiczne
i alergologiczne, badanie dzieci na ołów, zatrzymanie budowy kompostowni, wstrzymanie rozbudowy DSS Recykling, parking przy cmentarzu, wyjazd z Biedronki, ścieżka rowerowa do Sulna, chodnik i ścieżka przy Białostockiego, obwodnica do EUROTERMINAL-a, badania wód, badania powietrza, Badania podejmowane wspólnie z Uniwersytetem śląskim, z Uniwersytetem Jagiellońskim, zgłoszenie 17 dzikich wysypisk, konferencje ekologiczne, program badań zdrowotnych
i środowiskowych, konferencja organizacji ekologicznych z całej Polski, Srocza Góra, Szlak Kruszcowy, Szlak Metalurgów, odwodnienie ul. Rudnej, place zabaw, dotacje do szkół i przedszkola,  rozdawanie sadzonek, Zielony Dzień Strzemieszyc
i konkursy, zagospodarowanie terenu stacyjnego, zbiornik retencyjny przy ul. Oddziału AK Ordona, tężnia, Pumptrack, konferencja historyczna i wystawa, zmiana nazwy ul. Majewskiego, uratowanie szkoły, walka z krocionogami, ekrany akustyczne, dworzec w Strzemieszycach, udział w postępowaniach środowiskowych wielu firm, udział we wszystkich konsultacjach społecznych, wytłumienie hałasu
z Bazy Przeładunku Rud, nagłaśnianie w mediach problemów Strzemieszyc,  działania na rzecz budowy żłobka i wiele różnych innych akcji. Część udało się zakończyć, inne trwają, jeszcze inne czekają na swoją przyszłość. Opisanie wszystkich działań to byłoby dodatkowo kilkadziesiąt stron. Były wyjazdy do Sejmu, Kancelarii Prezydenta, apele i petycje.

Jestem w stanie wytłumaczyć każde działanie, jego cele, przebieg na każdym etapie i osiągnięte rezultaty. W każdym z nich brało aktywny udział Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce i ja osobiście, Czy z pozycji Mieszkańca Strzemieszyc zasłużyłem  na podpisanie listu o odwołanie mnie z funkcji radnego? 

Co do podpisu pod listem członków Rady Dzielnicy to jest to kolejne kłamstwo pani Tatiany Duraj-Fert. Nie ma takiej jednostki samorządowej. Podpis z tego, co mi wiadomo, umieściło tylko dwóch byłych Radnych dawnej Rady Dzielnicy z kadencji 2014-2018 i nie było podejmowania żadnych wspólnych akcji.

A Rodzicom dzieci trenujących w UKS Ronin tylko współczuję, że nie wiedzą, kto zajmuje się wychowaniem Ich dzieci i jakie ma poglądy i jaką działalność historyczną prowadzi Prezes Klubu..

Uważam za swój obowiązek wobec rozpowszechniania fałszywych informacji
i  hejtu jaki spotkał mnie i Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce za przedstawienie swoich argumentów i odpowiedź na przedstawione zarzuty.

Wielokrotnie występowałem z propozycjami współpracy. Taką propozycję w stosunku do wszystkich organizacji i Mieszkańców ponawiam. Jestem gotowy do spotkania i odpowiedzi na każde pytanie i wyjaśnienie każdej sprawy. Mieszkańcy Strzemieszyc tylko działając razem mają szanse utrzymać ten kierunek rozwoju, który udało się wypracować w ostatnich latach. Nie może być przekazu, że jesteśmy skłóceni, bo tak nie jest. Zachowajmy kulturę i szacunek. Nie ulegajmy fałszywym plotkom i nie dajmy nabierać się ludziom, którzy je rozpowszechniają. 

Jerzy Reszke

SZLAK KRUSZCOWY – sukces po interpelacjach

Szukając materiałów na temat Szlaku Metalurgów trafiłem w starych dokumentach na mapke z zaznaczonym Szlakiem Kruszcowym.  Na starej mapie wygląda on tak jak zaznaczono czerwonymi kropkami. Biegnie od Dworca Dąbrowa Górnicza Południowa do Wywierzysk. Pokazuje historię górnictwa w Strzemieszycach Wielkich i Małych. Będzie oznakowany czerwonym paskiem, będa tablice edukacyjne i oznakowane wejścia, np. z ul. Strzemieszyckiej na Sroczą Górę.

Zacząłem pisać. Jeden z pierwszych tekstów powstał o możliwościach utworzenia szlaków turystycznych w Strzemieszycach Strzemieszyce-rowerowe

Złożyłem interpelacje  2144_Reszke  i odpowiedź  2144_Reszke_odp

następna  2542_Reszke  i odpowiedź  2542_Reszke_odp 

i z zeszłego roku 497R (6) i odpowiedź  497R odp

Ta ostatnia była decydująca. Odbyło się spotkanie w terenie z udziałem zainteresowanych i został przyjęty wstępny przebieg trasy.

Informacja ze spotkania 

i zdjęcie 

9 stycznia 2021 roku ukazał sie w Gazecie Wyborczej artykuł o powstaniu Szlaku Kruszcowego Szlak Kruszcowy ma stać się nową atrakcją Dąbrowy Górniczej (wyborcza.pl)

Szlak Kruszcowy ma stać się nową atrakcją Dąbrowy Górniczej

Tomasz Nieć

Słupek po górniczej eksploatacji na terenie danej kopalni Kawia Góra.

Słupek po górniczej eksploatacji na terenie danej kopalni Kawia Góra. (Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej)

Najpierw wydobywano srebro, cynk i ołów, choć to z węglem kojarzy się nazwa Dąbrowy Górniczej. Szlak Kruszcowy może to zmienić. Trasę w terenie chce wyznaczyć Muzeum Miejskie „Sztygarka”. Prace już trwają.Górnictwo kruszcowe rozwijało się w kilku dzielnicach Dąbrowy Górniczej, między innymi w Strzemieszycach – mówi Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Kierowana przez niego placówka wyszła z inicjatywą wytyczenia Szlaku Kruszcowego – trasy, która ma przypomnieć, gdzie niegdyś znajdowały się wyrobiska i szyby. 

– Kończymy uzgadnianie ostatnich szczegółów związanych z wyznaczeniem szlaku. Chcemy pokazać mało znane mieszkańcom miasta miejsca – wyjaśnia dyrektor Sztygarki.

Szlak Kruszcowy będzie oznakowany, muzeum planuje postawienie tablic informacyjnych historycznych i przyrodniczych, bo ścieżka powstaje we współpracy z Lasami Państwowymi, PTTK oraz Urzędem Miejskim. Powstanie też strona internetowa, na której będzie można znaleźć dodatkowe informacje o dawnym wydobyciu, zdjęcia, mapy oraz dokumenty. Ścieżka ma powstać do jesieni tego roku, ale – jak zapewnia dyrektor Rybak – będzie się rozwijać. Kolejnym etapem ma być oznaczenie szybów i oczyszczenie terenu wokół nich. W zależności od finansów, muzeum nie wykluczają, że w dalszej kolejności uda się udostępnić zwiedzającym jeden z szybów, bo zwykle mają one niewielką głębokość, sięgającą zaledwie 20 do 25 metrów.

Szlak Kruszcowy ma stać się nową atrakcją Dąbrowy Górniczej

Chodzi przede wszystkim o pozostałości po kopalniach Anna i Kawia Góra oraz płuczkę galmanu, która dziś jest użytkiem ekologicznym Wywierzyska w Strzemieszycach.

– Mało kto zdaje sobie sprawę, patrząc na pływające pstrągi, że w tym miejscu płukano wydobyte w okolicy rudy, które potem transportowano do zagłębiowskich hut cynku – mówi Rybak.

Szlak Kruszcowy wyznaczają pracownicy Muzeum Miejskiego 'Sztygarka' w Dąbrowie Górniczej.

Szlak Kruszcowy wyznaczają pracownicy Muzeum Miejskiego ‚Sztygarka’ w Dąbrowie Górniczej. Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej

Kruszcowa przeszłość ma tu wiele odsłon. Na dzisiejszych terenach dzisiejszej Dąbrowy Górniczej ołów i srebro wydobywano już w średniowieczu. Kopalnię Anna, w której wydobywano galman, czyli rudy cynku, zakładał Stanisław Staszic, jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od jego wychowanki księżnej Anny Sapiehy, której był mentorem. Funkcjonowała w Strzemieszycach Małych w latach 1820–1893, zatrudniając w szczytowym momencie rozwoju około 200 osób. Jej dawny teren jest w znacznym stopniu zalesiony, ale ślady działalności górniczej sprzed ponad 130 lat wciąż są widoczne. Podobnie jest na terenach po pobliskiej, nieco młodszej kopalni Kawia Góra, gdzie można znaleźć pozostałości po eksploatacji górniczej, w tym hałdę. Ta kopalnia prowadziła wydobycie galmanu w latach 1829–1850.

Gazeta Wyborcza jak pisała o mnie to tylko kłamstwa albo robiła sztuczne afery. Teraz przemilczała mój udział w reaktywacji  po kilkunastu latach tematu powstania Szlaku Kruszcowego. Czy bez moich interpelacji i nagłaśniania tematu szlak by powstał? Czy mapka przeleżała by kolejne 17 lat gdzieś głeboko w szafie? To jest więcej niż pewne. Osobiście cieszę się, ze szlak powstaje i będzie nowa atrakcja. I że niezależnie od obecnych wypowiedzi nie do końca lojalnych udało się doprowadzić do końca ważny temat.

Radni mają możliwość poprzez interpelacje czy zgłaszanie w oświadczeniach poruszanie ważnych spraw dla Mieszkańców. I cieszy sam efekt jeżeli się uda zrobić coś dobrego a nie reklama. No chyba, że ktoś udaje celebrytę … Czy ktokolwiek wie na przykład, że zgłosilem na komisjach i w interpelacjach tematy potrzeby wprowadzenia stypendiów dla zdolnej  artystycznie młodzieży ( były tylko sportowe), kilka razy zgłaszałem potrzebę wprowadzenia bezpłatnych biletów dla uczniów czy doprowadziłem do uruchomienia  Akcji Posadź Drzewo? To wszystko działa i jest z tego powodu duża satysfakcja. 

Jerzy Reszke

POROZUMIENIE PONAD GŁOWAMI MIESZKAŃCÓW STRZEMIESZYC

Wiele dobrego ostatnio działo się w Strzemieszycach. Ruszyły inwestycje, są planowane nowe. Optymistyczne było spotkanie Prezydenta Marcina Bazylaka z mieszkańcami. Bardzo dobrze została przyjęta decyzja Prezydenta o ograniczeniu  tonażu ciężkiego transportu na ul. Strzemieszyckiej. Niestety była to radość krótkotrwała. Decyzja okazała się tymczasowa. Jest to dla nas nie do przyjęcia. Co więcej, decyzja została wydana bez żadnych konsultacji z mieszkańcami. Stało się niedobrze, bo jeżeli nie ma Rady Dzielnicy, to są choćby radni z V okręgu, którzy zostali wybrani. Można było zorganizować zebranie, choćby na ulicy. Niestety złe zwyczaje decydowania o sprawach Mieszkańców Strzemieszyc bez ich obecności wróciły.

Występowałem wielokrotnie o ujęcie w planach inwestycyjnych przedłużenie ul. Szklanych Domów do ul. Rodzinnej z łącznikiem do ul. Magazynowej. Jest to jedyne rozwiązanie, eliminuje ciężki transport na Strzemieszyckiej od ul. Szklanych Domów do Puszkina i na Fabrycznej. Ale to rozwiązanie może być realizowane dla Strzemieszyc a nie jako zastępstwo łącznika Euroterminalu z DK94. Przy takim rozwiązaniu Strzemieszyce przejmują cały transport do Euroterminala, Bazy Przeładunku Rud, znajdujących się tam firm  i firm przy Fabrycznej i Magazynowej.

Przy przyjętym POROZUMIENIU Sławków właściwie nie musi więcej walczyć o budowę połączenia z Euroterminalem. Wszystkie niedogodności wzięła na siebie Dąbrowa Górnicza. Bo to jest dobre rozwiązanie, ale w takim znaczeniu o którym napisałem. Nie i nie jako jedyna droga dojazdowa do obszaru Euroterminala i Bazy Przeładunku Rud. Do tego dochodzą jeszcze koszty utrzymania drogi w latach następnych.

Po wybudowaniu łącznika na Hrubieszowskiej dzieci będą mogły spokojnie jeździć na rowerkach i rolkach. A u nas chciałbym poznać odpowiedź na szereg wątpliwości związanych z projektem, bo nie widzę w oświadczeniach na nie odpowiedzi. I takie pytania zostaną zadane. Dotyczy to:

 • Jaki jest koszt projektu? Czy wykonano Feabisility Study dla projektu, czyli czy określono wykonalność i wstępne koszty
 • Co z domami przy ul. Szklanych Domów (kilkanaście), które ucierpią najbardziej i czy właściciele otrzymają oferty wykupienia?
 • Co ze skrzyżowaniami Drogi 790 i ul. Szklanych Domów z : wyjazdem z magazynów Panattoni ( nie uzyskało zgody na wyjazd na 790), z ul. Strzemieszycką, ze zjazdem do Saint Gobain, ze zjazdem na Magazynową, z ul. Rodzinną. To wszystko  potencjalne miejsca tworzenia korków.
 • Jakie jest zakładane natężenie ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych?
 • Jakie będzie skażenie środowiska i hałas?
 • Dlaczego sprzedano ul. Szklanych Domów firmie Saint Gobain, wskutek czego łącznik musi zostać poprowadzony naokoło firmy, a nie jak jest pokazane na rysunku w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • W jakim trybie zostaną wywłaszczone działki pod budowę łącznika?
 • W jakich miejscach zostaną usytuowane ekrany dźwiękochłonne?

Chciałbym dodać, że w związku z obecną sytuacją wystąpię o:

 • Umieszczenie punktu monitoringu hałasu przy ul. Strzemieszyckiej w rejonie nr 290
 • O badanie gleby w rejonie ul. Strzemieszyckiej ze względu na ostatni wynik badania, który dla węglowodorów aromatycznych w Przedszkolu wykazał przekroczenie normy ponad 800%
 • Umieszczenie przy ul. Strzemieszyckiej punktu monitoringu badania jakości powietrza
 • O pomiary natężenia ruchu na ul. Strzemieszyckiej, drodze 790 i ul. Fabrycznej
 • Częste kontrole Policji i TDT w Strzemieszycach ruchu ciężkiego transportu
 • Weryfikacje decyzji w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu przy ul. Strzemieszyckiej zgodnie z rzeczywistą zabudową terenu

Budowa łącznika jest ogromnym przedsięwzięciem wymagającym ogromnych nakładów. Nieznany jest przede wszystkim teren (torfowy), nieznana jest wymagana długość wiaduktu.

W obecnej sytuacji przed przystąpieniem do budowy powinien być znany koszt budowy łącznika ul. Szklanych Domów z Magazynową i koszt budowy łącznika Euroterminalu z DK94 przez las w Sławkowie. Dopiero porównanie kosztów powinno umożliwić podjęcie ostatecznej decyzji. Takie rozwiązanie byłoby na dzień dzisiejszy optymalne i chyba najtańsze. Zapewniłoby dojazd z pominięciem osiedli mieszkaniowych. Łącznik Euroterminalu z S1 to zadanie na późniejsze lata.

Na obecne rozwiązanie i przejęcie całego ruchu samochodowego przez Strzemieszyce nie może być zgody. Również na wycofanie się z decyzji i wprowadzenia okresów dwumiesięcznych.

Jerzy Reszke

Rok 1905 w Hucie Bankowej

Załączam  fragment Kroniki Huty Bankowej obejmującej okres wydarzeń 1905 roku. Uważam, że mimo nieraz nowomowy  i terminów z PRL,  jest to dokument pokazujący zarówno przebieg wydarzeń, jak i wysuwane postulaty. Nie dotyczyły one zmiany ustroju. Były to postulaty pracownicze i niepodległościowe.  I osiągnięto mimo wszystko dużo ustępstw. 

Pobierz huta bankowa rozdział drugi  . Dokument jest znany w Muzeum Miejskim.

Dla równowagi tekst na temat fałszowania historii pracownika IPN Macieja Wiktora Korkuć umieszczony na stronie

http://www.omp.org.pl/stareomp/indexbb41-2.html

Dyskusja o pomnikach nie powinna zastępować dyskusji o fałszowaniu historii.

Jerzy Reszke

21 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCH CZYLI OBYWATELE WALCZĄ O ŻYCIE

W wielu miastach jest kryzys samorządu. O tym trzeba mówić wprost i głośno. Kryzys w miastach na prawach powiatu , ale nie tylko wynika z przerostu  uprawnień władzy wykonawczych nad stanowiącą. Rada gminy czy miasta przestała być reprezentantem mieszkańców a atała się elementem układu, który bardziej jest wspólnotą interesów niż wspólnotą mieszkańców. Wiele miast tworzonych było na zasadzie przyłączania sąsiednich miasteczek lub gmin, nie pytając mieszkańców o zgodę. To wychodzi teraz. Połączenie zadań gminy i powiatu, tylko jeden zapis o miastach na prawach powiatu w Ustawie o samorządzie powiatowych sprawia wrażenie, że reforma administracyjna zapomniała o regulacjach prawnych dla miast i powstał bubel prawny, który skutkuje obecnie wieloma konfliktami, które częściowo wynikają  z pozbawienia praw części mieszkańców, zwłaszcza dzielnic peryferyjnych. Przerost wladzy i klientelizm to zjawiska zbyt często wystepujące.

Ogłoszone przez Związek Miast 21 postulatów to propozycje, które jeszcze pogłębią kryzys. Wzmocnienie władzy prezydentów miast i osłabienie władzy centralnej posluży do demontażu państwa i rozbicia na udzielne księstwa. To działanie niebezpieczne.

To co proponujemy, to działania w innym kierunku. Absolutnie to nie są propozycje stojące przeciw tym 21 postulatom.  To działanie mające zupełnie inny charakter. Te propozycje to są marzenia o innym państwie, o innych mechanizmach funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Stanowią tylko wycinek potrzebnych działań, sa bardziej przykładem, co można zrobić, niż próbą reformy.  Bardziej próbą dyskusji  i głosem sprzeciwu niż receptą. Wynikają z doświadczeń i to głównie tych negatywnych. Część działań wymaga również zmiany konstytucji.

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce wielokrotnie występowało  publicznie o pomoc w rozwiązaniu problemów ochrony środowiska
w dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Były liczne protesty, wizyty w Sejmie  i w Kancelarii Prezydenta RP. Osiągnęliśmy niewiele. Nagłośniliśmy problemy,
ale dalej one pozostały. Nie mamy pomocy z instytucji powołanych do przestrzegania prawa. W tym oraz w partykularnych interesach samorządów gminnych  czy też w jego bezczynności widzimy główne przyczyny bezradności i obecnego stanu. Proponujemy zmiany w przepisach, które mogą zmienić regulacje i poprawić funkcjonowanie instytucji i samorządu oraz zwiększyć wpływ obywateli na rozwiązywanie problemów, które ich dotyczą. Oto zaproponowane 21 postulatów:

 

 1. Wprowadzić w Ustawie prawo ochrony środowiska w art. 3 podpunkt 50 uzupełnienie zapisu definicji zrównoważonego rozwoju

Art. 3.:  50) zrównoważonym rozwoju – rozumie się przez to taki rozwój społeczno- -gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.  Dopisać:  Rozwój społeczno-gospodarczy nie może doprowadzić do zagrożeń zdrowotnych mieszkańców i  powstania na skutek podejmowanych działań czynników trwale wywołujących te zagrożenia lub stwarzających ryzyko ich wystąpienia. Podstawą systemu przyrodniczego jest człowiek, jego warunki życia i stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju dla przyszłych pokoleń.

 1. Proponuję stworzenie Sejmików Miejskich w miastach na prawach powiatu złożonych z radnych Rad Dzielnic i z radnych Rady Miasta. Upoważnić Sejmik do udzielania absolutorium prezydentowi
  za wykonanie budżetu oraz zobowiązać prezydentów do przedstawiania planów budżetowych Sejmikowi.

 

 1. Wprowadzić ustawowe zapisy o Radach Dzielnic w miastach na prawach powiatu obejmujące:

 

 • Obowiązek tworzenia rad dzielnic
 • Zniesienie progów frekwencji przy wyborach
 • Głosowanie na ilość kandydatów na karcie wyborczej maksymalnie do liczby członków rady
 • Upoważnić Rady Dzielnic do ustalania list preferencyjnych inwestycji i remontów w dzielnicy oraz do rozdziału 20% budżetu gminy na inwestycje dzielonych na dzielnice według ilości mieszkańców i wielkości obszaru
 • Umożliwić udział przedstawicieli Rady Dzielnicy w komisjach konkursowych instytucji działających w dzielnicy
 • Ustalić obligatoryjne konsultowanie uchwał dotyczących dzielnicy
 • Wprowadzić budżet na potrzeby dzielnicy do dyspozycji Rady Dzielnicy

 

 

 1. Zwiększyć uprawnienia radnych Rad Miasta i Rad Gminy poprzez:
 • Stworzenie możliwości tworzenia zespołów radnych na wzór zespołów parlamentarnych
 • Przywrócenie możliwości przedstawiania interpelacji na sesji rady
 • Przyjęcie zasady, ze przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny opozycji, a komisję tworzą przedstawiciele klubów radnych ( po jednym)
 • Przyjęcie zasady, że do prezydium rady wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów
 • Zapewnić udział opozycji w mediach utrzymywanych przez gminę

 

 1. Do Ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzić definicję terenów wiejskich oraz wprowadzić możliwość uznawania przez radę poszczególnych dzielnic jako tereny wiejskie korzystające z przepisów ustawowych jak dla terenów wiejskich leżących poza miastami.

 

 1. Do Ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzić definicję terenów zdegradowanych oraz wprowadzić możliwość uznawania przez radę poszczególnych dzielnic jako tereny zdegradowane korzystających
  z przepisów ustawowych jak dla terenów zdegradowanych zwolnionych z opłat i danin publiczno-prawnych. Jako teren zdegradowany należy uznać teren  dzielnicy w której występuje skażenie historyczne gleb lub są zlokalizowane co najmniej dwa zakłady zaliczone do mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Uzależnić budowę kolejnych zakładów na terenach zdegradowanych
  od referendum mieszkańców.

 

 

 1. Do Ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzić referendum
  w którym o przyszłości powiatu jako miasta na prawach powiatu lub powiatu ziemskiego decydują mieszkańcy na wniosek 10% ogółu osób zameldowanych w mieście. Dodatkowo wprowadzić możliwość przeprowadzania na wniosek mieszkańców dzielnicy referendum, czy chce ona pozostać w mieście na prawach powiatu, czy uzyskać samodzielność jako gmina.

 

 1. Wprowadzić zasadę , że w gminie pozostaje 10% dochodów z PIT (PIT lokalny) i uwzględnić to w dotacjach celowych.
 2. Wprowadzić zapis w Ustawie prawo ochrony środowiska, że decyzja
  o budowie nowego zakładu może zostać podjęta, jeżeli teren przeznaczony pod budowę posiada oddzielną drogę dojazdową,
  nie przebiegającą przez tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

 1. Wprowadzić w Ustawie prawo ochrony środowiska obowiązek spełniania poziomu Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT). Uzupełnić BAT
  dla wszystkich stosowanych technologii i działań gospodarczych.

 

 1. Przekazać wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do urzędów wojewódzkich oraz przeprowadzić weryfikację wydanych pozwoleń. Wprowadzić odpowiedzialność karną urzędnika za wydanie decyzji budowlanej dla podmiotu, który nie posiada środowiskowych uwarunkowań.

 

 1. W postępowaniach środowiskowych uwzględniać zagrożenia zdrowotne mieszkańców i możliwość powstania na skutek podejmowanych działań gospodarczych czynników wywołujących te zagrożenia w chwili obecnej i w przyszłości.

 

 1. W planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzić szczegółowe zapisy w zakresie dopuszczalnych poziomów skażenia środowiska dla powietrza, gleby, wód i hałasu dla każdego rodzaju terenu.

 

 1. Wyeliminować z obiegu prawnego i z postępowań środowiskowych pojęcie „emisja niezorganizowana”.

 

 1. Wprowadzić aktualne normy dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich substancji i je zweryfikować a w niektórych przypadkach obniżyć do obecnych standardów. Wyeliminować z obiegu urządzenia monitorujące, które nie analizują składu chemicznego substancji oraz wprowadzić zasadę, że substancje pyłowe wytwarzane przez firmę nie mogą być obecne poza terenem działalności firmy w żadnej postaci.

 

 1. Ustalić jako minimalną odległość zakładów zaliczonych do mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko od zabudowy mieszkaniowej na 3 km.

 

 1. Przeprowadzić reorganizację instytucji ochrony środowiska poprzez stworzenie jednej „policji środowiskowej” mającej uprawnienia kontroli bez uprzedzenia podmiotów gospodarczych i samorządowych, wyposażonej w środki i laboratoria do badań.

 

 1. Wprowadzić Ustawę antyodorową dla działalności gospodarczej.

 

 1. Wprowadzić w Ustawie prawo ochrony środowiska obowiązek prowadzenia procesu kruszenia wszystkich substancji oraz ich sortowania w halach.

 

 1. Wprowadzić w Ustawie prawo ochrony środowiska odpowiedzialność za nadzór nad ochroną środowiska i przestrzeganiem prawa dla burmistrzów, wójtów i prezydentów na obszarze na którym sprawują władzę samorządową oraz odpowiedzialność dla inspekcji ochrony środowiska za kontrolę przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

 

 1. Wprowadzić centralny rejestr odpadów prowadzony przez inspekcję ochrony środowiska z systemem śledzenia od momentu opuszczenia zakładu do dostarczenia do końcowego odbiorcy, rejestr odpadów odbieranych od mieszkańców oraz rejestr odpadów powstających
  w procesie produkcji w zakładach i składowanych na wewnątrzzakładowych składowiskach.

Uważamy, że są to niezbędne regulacje dla zapewnienia właściwej równowagi pomiędzy warunkami życia mieszkańców a realizacją koniecznych dla gospodarki inwestycji oraz wpływu mieszkańców na samorząd podejmujący decyzje w imieniu mieszkańców. Obecnie brak takiej równowagi wywołuje społeczne konflikty i prowadzi do poważnych niepokojów społecznych. Wszystkie protesty podejmowane przez mieszkańców wielu miast  mają głębokie uzasadnienie. Oczekujemy, że instytucje odpowiedzialne za ład prawny w Rzeczypospolitej Polskiej  podejmą wreszcie działania zapewniające właściwe funkcjonowanie ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju, które będzie brało uwagę przede wszystkim dobro człowieka. Nie jesteśmy przeciwko budowie nowych zakładów, ale muszą to być zakłady nie szkodzące obywatelom naszego państwa, działające w ramach czytelnych i jednoznacznych oraz powszechnie akceptowanych ram prawnych.

Jerzy Reszke