POROZUMIENIE PONAD GŁOWAMI MIESZKAŃCÓW STRZEMIESZYC

Wiele dobrego ostatnio działo się w Strzemieszycach. Ruszyły inwestycje, są planowane nowe. Optymistyczne było spotkanie Prezydenta Marcina Bazylaka z mieszkańcami. Bardzo dobrze została przyjęta decyzja Prezydenta o ograniczeniu  tonażu ciężkiego transportu na ul. Strzemieszyckiej. Niestety była to radość krótkotrwała. Decyzja okazała się tymczasowa. Jest to dla nas nie do przyjęcia. Co więcej, decyzja została wydana bez żadnych konsultacji z mieszkańcami. Stało się niedobrze, bo jeżeli nie ma Rady Dzielnicy, to są choćby radni z V okręgu, którzy zostali wybrani. Można było zorganizować zebranie, choćby na ulicy. Niestety złe zwyczaje decydowania o sprawach Mieszkańców Strzemieszyc bez ich obecności wróciły.

Występowałem wielokrotnie o ujęcie w planach inwestycyjnych przedłużenie ul. Szklanych Domów do ul. Rodzinnej z łącznikiem do ul. Magazynowej. Jest to jedyne rozwiązanie, eliminuje ciężki transport na Strzemieszyckiej od ul. Szklanych Domów do Puszkina i na Fabrycznej. Ale to rozwiązanie może być realizowane dla Strzemieszyc a nie jako zastępstwo łącznika Euroterminalu z DK94. Przy takim rozwiązaniu Strzemieszyce przejmują cały transport do Euroterminala, Bazy Przeładunku Rud, znajdujących się tam firm  i firm przy Fabrycznej i Magazynowej.

Przy przyjętym POROZUMIENIU Sławków właściwie nie musi więcej walczyć o budowę połączenia z Euroterminalem. Wszystkie niedogodności wzięła na siebie Dąbrowa Górnicza. Bo to jest dobre rozwiązanie, ale w takim znaczeniu o którym napisałem. Nie i nie jako jedyna droga dojazdowa do obszaru Euroterminala i Bazy Przeładunku Rud. Do tego dochodzą jeszcze koszty utrzymania drogi w latach następnych.

Po wybudowaniu łącznika na Hrubieszowskiej dzieci będą mogły spokojnie jeździć na rowerkach i rolkach. A u nas chciałbym poznać odpowiedź na szereg wątpliwości związanych z projektem, bo nie widzę w oświadczeniach na nie odpowiedzi. I takie pytania zostaną zadane. Dotyczy to:

 • Jaki jest koszt projektu? Czy wykonano Feabisility Study dla projektu, czyli czy określono wykonalność i wstępne koszty
 • Co z domami przy ul. Szklanych Domów (kilkanaście), które ucierpią najbardziej i czy właściciele otrzymają oferty wykupienia?
 • Co ze skrzyżowaniami Drogi 790 i ul. Szklanych Domów z : wyjazdem z magazynów Panattoni ( nie uzyskało zgody na wyjazd na 790), z ul. Strzemieszycką, ze zjazdem do Saint Gobain, ze zjazdem na Magazynową, z ul. Rodzinną. To wszystko  potencjalne miejsca tworzenia korków.
 • Jakie jest zakładane natężenie ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych?
 • Jakie będzie skażenie środowiska i hałas?
 • Dlaczego sprzedano ul. Szklanych Domów firmie Saint Gobain, wskutek czego łącznik musi zostać poprowadzony naokoło firmy, a nie jak jest pokazane na rysunku w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • W jakim trybie zostaną wywłaszczone działki pod budowę łącznika?
 • W jakich miejscach zostaną usytuowane ekrany dźwiękochłonne?

Chciałbym dodać, że w związku z obecną sytuacją wystąpię o:

 • Umieszczenie punktu monitoringu hałasu przy ul. Strzemieszyckiej w rejonie nr 290
 • O badanie gleby w rejonie ul. Strzemieszyckiej ze względu na ostatni wynik badania, który dla węglowodorów aromatycznych w Przedszkolu wykazał przekroczenie normy ponad 800%
 • Umieszczenie przy ul. Strzemieszyckiej punktu monitoringu badania jakości powietrza
 • O pomiary natężenia ruchu na ul. Strzemieszyckiej, drodze 790 i ul. Fabrycznej
 • Częste kontrole Policji i TDT w Strzemieszycach ruchu ciężkiego transportu
 • Weryfikacje decyzji w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu przy ul. Strzemieszyckiej zgodnie z rzeczywistą zabudową terenu

Budowa łącznika jest ogromnym przedsięwzięciem wymagającym ogromnych nakładów. Nieznany jest przede wszystkim teren (torfowy), nieznana jest wymagana długość wiaduktu.

W obecnej sytuacji przed przystąpieniem do budowy powinien być znany koszt budowy łącznika ul. Szklanych Domów z Magazynową i koszt budowy łącznika Euroterminalu z DK94 przez las w Sławkowie. Dopiero porównanie kosztów powinno umożliwić podjęcie ostatecznej decyzji. Takie rozwiązanie byłoby na dzień dzisiejszy optymalne i chyba najtańsze. Zapewniłoby dojazd z pominięciem osiedli mieszkaniowych. Łącznik Euroterminalu z S1 to zadanie na późniejsze lata.

Na obecne rozwiązanie i przejęcie całego ruchu samochodowego przez Strzemieszyce nie może być zgody. Również na wycofanie się z decyzji i wprowadzenia okresów dwumiesięcznych.

Jerzy Reszke