KONKURS NASZ HOŁD KIEŚLOWSKIEMU

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce  bierze udział w programie Aktywne Strzemieszyce  http://ngo.dabrowagornicza.pl/aktualnosci/20220519/3797/aktywne_strzemieszyce_znamy_wyniki.html

Organizatorem akcji jest Fundacja Godne Życie.  W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie na przeprowadzenie  Konkursu  „Nasz Hołd Kieślowskiemu” . Jest to konkurs na plakat filmowy i na zdjęcie związane ze Strzemieszycacmi. Plakat dotyczy dowolnego filmu, chociaż dobrze byłoby, aby związany był z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. 

 

Ogłoszenie  Regulamin konkursu

Regulamin w pdf  Regulamin konkursu   

w programie WORD Regulamin konkursu

Druki do wypełnienia Konkurs Nasz Hołd Kieślowskiemu Karta Zgłoszenia

Konkurs Nasz Hołd Kieślowskiemu Oświadczenie

Konkurs Nasz Hołd Kieślowskiemu Uczestnik Niepełnoletni

Ogólne warunki Konkursu:

 1. Praca plastyczna wykonana w formie plakatu powinna w sposób twórczy interpretować dowolne filmy fabularne lub    Fotografie powinny  być inspirowane  pobytem Krzysztofa Kieślowskiego w Strzemieszycach Wielkich.
 1. Termin konkursu: od 19.10.do 25.11.2022 r.
 2. Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach:

– plastyczna (wszystkie techniki płaskie)

– fotografia (dopuszcza się edycję w programach graficznych)

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.
 2.  Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk. WSZYSTKIE PRACE JEDNEGO AUTORA NALEŻY ZGŁASZAĆ NA JEDNEJ KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ. Niezależnie czy stanowią cykl czy nie, wszystkie prace jednego autora zgłaszamy pod jednym godłem na jednej karcie.
 3. Format prac: nie mniejszy niż A3 i nie większy niż 100×70 cm.
 4. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.
 5. Praca powinna być opatrzona godłem (godło: znak graficzny, pseudonim lub numer który przybiera autor).  Do pracy powinna być dołączona koperta z godłem zawierająca w środku czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych (pod regulaminem, osoby niepełnoletnie dołączają zgodę opiekuna/rodzica) oraz wersję elektroniczną pracy fotograficznej  na nośniku CD. Zamiast CD można również wysłać cyfrową wersję pracy na adres mailowy organizatora samorzadne.strzemieszyce@gmail.com
 6. Prace zgłaszane na konkurs powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Prace np. pogniecione lub uszkodzone w inny sposób, wynikający ze złego zapakowania, nie będą podlegały ocenie.
 7. Pula nagród wynosi 2000 zł. Jury dysponuje nią w dowolny sposób, dokonując podziału pomiędzy nagrodzonych i wyróżnionych. Mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody ufundowane przez patronów Konkursu.
 8. Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki oraz przedstawiciela Organizatora, dokona oceny prac w dwóch etapach: wstępnej selekcji i wyłonienia prac finałowych. Jury ma prawo dobrania dowolnych kryteriów podczas oceny prac, biorąc pod uwagę ich stylistykę i oryginalność. Jedną z naczelnych zasad jaką się kieruje jest ciekawe ujęcie tematu czyli obecność „ducha Kieślowskiego”.
 9. Termin nadsyłania prac upływa 14 listopada 2022 r. Decyduje data stempla pocztowego.
 10. Oryginały prac wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych należy nadsyłać na adres: Biblioteka   Miejska Filia nr 8 ul. Ofiar Katynia 93, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Prace z kartą zgłoszenia można składać również osobiście pod wskazanym adresem w wypożyczalni Biblioteki.
 11. Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Jerzy Reszke Kontakt: Tel.  mail: samorzadne.strzemieszyce@gmail.com  tel. 507120068
 12. Ogłoszenie wyników, wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończenia Konkursu na pracę plastyczną lub fotograficzną Nasz Hołd Kieślowskiemu w dniu 25 listopada 2022r.
 13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, telefonicznie i mailowo
  o wynikach konkursu oraz szczegółach związanych z wręczeniem nagród.
 14. Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający nagrodzone oraz wyselekcjonowane, spośród nadesłanych, prace.
 15.  Autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w katalogu, serwisach społecznościowych, mediach (radio, telewizja) mające na celu propagowanie twórczości artysty i konkursu.
 16. Nadesłane  prace przechodzą na własność organizatora.
 17. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie podlegająca reklamacjom.
 18. Wszelkie spory dotyczące konkursu nie objęte regulaminem rozstrzygane będą na drodze cywilnoprawnej.
 19. Dla chętnych zostaną zorganizowane warsztaty plastyczne i fotograficzne. Prace wykonane podczas warsztatów mogą brać udział w Konkursie.

Krzysztof Kieślowski w swoim życiu związany był przez kilka lat ze Strzemieszycami. Chodził tutaj do szkoły, urodziła się jego siostra. W Strzemieszycach mieszkała rodzina reżysera. podobno pierwszy raz poszedł do kina PAW. Chcemy przybliżyć postać Krzysztofa Kieślowskiego i poprzez konkurs spopularyzować jego osobę i twórczość.