Hałas dalej głośny czyli trochę uwag do Programu Ochrony przed Hałasem

Zgłaszam następujące uwagi do Programu Ochrony przed Hałasem Miasta Dąbrowa Górnicza:

 1. Na stronie Mapy Akustycznej nie można odnaleźć Mapy Wrażliwości, która ma pokazywać dopuszczalne poziomy hałasu. Mapa powinna być widoczna i łatwo dostępna, ponieważ nie można znaleźć poziomów odniesienia do wartości przekraczających dopuszczalny poziom.
 2. Wyniki pomiarów pokazane na Mapie Akustycznej znacznie odbiegają od wyników z monitoringu miejskiego. Różnice są tak znaczne, że podważają sposób opracowania mapy. Nie uwzględniono również pomiarów WIOŚ które wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów (Strzemieszycka, Fabryczna, Orkana, Tworzeń).
 3. W Programie Ochrony Środowiska przed Hałasem nie ujęto wszystkich głównych miejsc będących przedmiotem skarg mieszkańców i licznych protestów. Dotyczy to następujących miejsc:
 • Obszar wzdłuż linii kolejowej nr 133. Badania WIOŚ wykazały przekroczenia, jest nakaz inspekcji postawienia ekranów
 • Droga krajowa nr 94. Nie można doprosić się o dokładne badania, a na posesjach wzdłuż drogi nie można wytrzymać panującego hałasu. Podczas realizacji remontu drogi zrezygnowano z części ekranów i obecnie teren nie jest zabezpieczony. Ekranu są postawione odcinkami, są w niektórych miejscach z jednej strony, co powoduje odbicia i gorsze warunki dla zabudowy po drugiej stronie, brak jest ekranów na wiaduktach, co rozszerza obszar oddziaływania. Ruch na drodze DK94 jest znacznie większy od planowanego.
 • Obszar wzdłuż ul. Strzemieszyckiej. Ulica służy jako główna droga dojazdowa do EUROTERMINALU w Sławkowie, do zakładów : DSS Recykling, Zenmar, Miner, Saint Gobain, baz samochodowych i innych, co powoduje że ulicą przejeżdża ponad tysiąc ciężkich pojazdów na dobę. Ponadto na hałas drogowy nakłada się hałas przemysłowy z Saint Gobain. Urząd Miejski ustalił na tym obszarze dopuszczalny hałas, przyjmując, że jest to teren usługowy i w związku z tym przyjął poziomy o 5 dB wyższe.
 • Zabudowania przy ul. Fabrycznej. Ulica nie jest przystosowana do ciężkiego transportu. Przy ulicy jest hałas dochodzący do 90 dB spowodowany między innymi ruchem transportu ciężkiego. Na ulicy było ograniczenie tonażu, ale znak został skradziony. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza mógł nie dopełnić procedury zmiany organizacji ruchu wykorzystując fakt kradzieży znaku i nie ustalając nowej organizacji ruchu, nie doprowadził do badania drgań w budynkach, do czego się zobowiązał w korespondencji,  narażając mieszkańców na utratę majątku i zdrowia oraz pokrył koszty remontu mostku, mimo, że zobowiązał się do tego inwestor. Z dokumentów wynika, ze było zobowiązanie inwestora, czyli firmy DSS Recykling do pokrycia kosztów remontu mostu. Koszty  pokrył Urząd Miejski.  Prezydent również nie wyegzekwował budowy drogi dojazdowej w postaci obwodnicy ul. Fabrycznej, do czego zobowiązał się inwestor. Ul. Fabryczna jest ulicą o nierównej nawierzchni wyłożonej kostką, która jest uszkodzona, jest wąska, co utrudnia wymijanie się dwóch pojazdów o dużym tonażu. Ulica stanowi dojazd do zakładów: Zenmar Polska, Miner, DSS Recykling.
 • Orkana i ul. Narutowicza. Nakładają się na siebie hałas z linii kolejowej nr 133, hałas uliczny i hałas przemysłowy z DSS Recykling i Zenmaru. Według wskazań monitoringu przekroczenia podobnie jak na ul. Fabrycznej dochodzą do 40 dB. Nakaz WIOŚ budowy ekranów wzdłuż linii nr 133 nie został wykonany
 • Orna. Pomiary WIOŚ wykazały przekroczenie hałasu przemysłowego z Koksowni. Brak jest działań dla wyeliminowania hałasu, który nasilił się po wycięciu drzew w pasie oddzielającym zakład od zabudowań
 • Kazdębie wchodzi w obszar ograniczonego użytkowania. Dlaczego przeniesiono dodatkowo w ten rejon zakład przerobu złomu? Dlaczego mieszkańcy nie skorzystali z przysługujących im środków przy tworzeniu obszaru?
 • Tworzeń. Hałas przemysłowy i drogowy nakładają się. Ulica stanowi dojazd do bramy towarowej AMP oraz wzdłuż ulicy utworzono bazy transportowe, co jest przedmiotem wielu protestów mieszkańców
 • Hotelowa. Miejsce licznych skarg mieszkańców na hałas przemysłowy i drogowy
 • Rudna i Rodzinna. Hałas z Bazy Przeładunku Rud. Mieszkańcy walczą od ponad 30 lat z hałasem. Miała być zrealizowana inwestycja do końca roku 2018, ale brak jest na razie efektów.
 • Głowna, która stanowi dojazd do wysypisk odpadów
 • Hałas z Eletrociepłowni Tameh

 

 1. W Programie oprócz braku głównych miejsc budzących sprzeciw mieszkańców, nie określono środków zaradczych, które mogą rozwiązać przedstawione problemy. Dotyczy to:
 • Budowa drogi dojazdowej do EUROTERMINALU. Były interpelacje poselskie, ministerstwo wskazało, ze droga ma powstać ze środków wojewódzkich
 • Budowa wiaduktu na przedłużeniu ul. Podlasie. Wiadukt był planowany podczas budowy Huty Katowice i miał stanowić drogę dojazdową do bramy towarowej. Budowa wiaduktu jest jedynym rozwiązaniem, które może ograniczyć ciężki transport na ulicach Dąbrowy Górniczej
 • Budowa wiaduktu na przedłużeniu ul. Szklanych Domów. Inwestycja jest w planach strategicznych miasta.
 • Budowa zastępczej drogi dojazdowej do Lipówki w celu wyeliminowania ciężkiego transportu z ul. Głównej i Składowej

 

 1. Niezrozumiałe jest wskazanie w Programie, ze należy wprowadzić zapisy odnośnie hałasu w planach zagospodarowania przestrzennego. Tego rodzaju zapisy są obligatoryjne, lecz gmina nie wywiązuje się z zapisów ustawowych. Obecnie brak jest odpowiednich zapisów w ponad 40 planach. Przepisy określają obowiązek określenia poziomu hałasu w następujących dokumentach:

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 15.

 1. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

U S T AWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Art. 113. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku kierując się potrzebą zapewnienia należytej ochrony środowiska przed hałasem oraz mając na uwadze przepisy prawa Unii Europejskiej odnoszące się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

 1. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:

1) zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów faktycznie zagospodarowanych:

 1. a) pod zabudowę mieszkaniową,
 2. b) pod szpitale i domy pomocy społecznej,
 3. c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 4. d) na cele uzdrowiskowe,
 5. e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 6. f) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2) dopuszczalne poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu;

3) okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.

 1. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone poziomy hałasu z uwzględnieniem:

1) zmienności działania źródeł hałasu w czasie;

2) charakterystyki częstotliwościowej hałasu;

3) zawartości impulsów akustycznych.

Art. 114. 1. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1. 2. Jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu.

 

Obwieszczenie MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 • 1. Określa się:

1) zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów przeznaczonych:

 1. a) pod zabudowę mieszkaniową,
 2. b) pod szpitale i domy opieki społecznej,
 3. c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 4. d) na cele uzdrowiskowe,
 5. e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 6. f) na cele mieszkaniowo-usługowe;

2) poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu;

3) okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.

 • 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku są określone w załączniku do rozporządzenia.
 1. a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
 2. b) Tereny szpitali poza miastem
 3. a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 4. b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
 5. c) Tereny domów opieki społecznej
 6. d) Tereny szpitali w miastach
 7. a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
 8. b) Tereny zabudowy zagrodowej
 9. c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
 10. d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

Właśnie obszary wymienione w tabeli załącznika, w której określa się dopuszczalne poziomy hałasu, muszą być uwzględnione w każdym planie zagospodarowania przestrzennego, a brak zapisów w planie umożliwia dowolną interpretację, często niekorzystną dla mieszkańców, a korzystną dla przemysłu.

 

 1. Niezrozumiałe jest zalecenie umieszczone w Programie, że należy ograniczyć budownictwo mieszkaniowe w niektórych obszarach.
 2. Mapy umieszczone w Programie są nieczytelne.
 3. W Programie nie wskazano błędów w lokalizacji zakładów, do których nie zabezpieczono dróg dojazdowych.

 

Generalnie przedstawiony program nie oddaje rzeczywistego stanu zagrożeń i nie pokazuje ani najbardziej zagrożonych miejsc, ani środków poprawy obecnej sytuacji, a szczególnie kuriozalne jest pominięcie
w Programie problemów dzielnicy Strzemieszyce.

 

Jerzy Reszke