INTERPELACJE W KADENCJI 2018-2023

Interpelacje to podstawowe narzędzie radnego. Radny przekazuje wnioski Mieszkańców i zgłasza problemy, które obserwuje działając na rzecz ich rozwiązywania. Czy skutecznie, można ocenić. Niestety, ale poziom odpowiedzi jest coraz niższy.

1559 audyty energ. dla bud. przy ul.Sienkiewicza 13, 3 Maja 12 i 27, Piłsudskiego 18, Kołłątaja 21
1553 przywrócenie funkcjonowania linii autobusowych nr 603 i 606 dla mieszkańców Kuźniczka Nowa
1550 niebezpieczny zakręt w Ząbkowicach
1547 rzeka Trzebyczka
1542 kopia umowy dot. realizacji audytu energetycznego dla bud. przy ul. Sienkiewicza 13
1533 interpelacja nr BRM.0003.1488.2023
1532 interpelacja o nr BRM.0003.1423.2023
1531 przekazanie wyników przeprowadzonego audytu energetycznego dla bud. przy ul. Sienkiewicza 13
1523 likwidacja zapisów dot. premii dla pracowników administracji i obsługi
1520 dojazd do pomnika
1519 dojazd do kompostowni Lipówka w Strzemieszycach Małych
1516 naprawa nawierzchni i rowów melioracyjnych ul. Mostowa
1515 przejścia dla pieszych przy ul. Sobieskiego, ul. Kr. Jadwigi i ul. Al. J. Piłsudskiego
1514 harmonogram remontu ulic w Strzemieszycach
1513 zmiana organizacji ruchu na ul. Wiosennej i ul. Rodzinnej
1502 remont nawierzchni na ul. Środkowej ponownie
1501 remont i przebudowa ul. Kazimierzowskiej
1500 naprawa nawierzchni ul. Składowa
1499 naprawa nawierzchni ul. Kazdębie
1498 budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Szklanych Domów z ul. Strzemieszycką
1497 budowa łącznika ul. Szklanych Domów do ul. Magazynowej
1490 interpelacja o nr BRM.0003.1423.2023
1489 „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy DG” za lata 2014-2017
1488 koszty działalności operacyjnych w zakresie usług obcych jakie Gmina DG poniosła w 2022 r.
1483 inwestycje drogowe i kanalizacyjne w Strzemieszycach Małych
1476 brak oświetlenia przy ul. Oddziału AK Ordona 339a
1475 ekrany przy drodze krajowej DK94
1474 przesunięcie granicy posesji przy ul. Jamki
1473 naprawa wyrw w jezdni ul. Oddziału AK Ordona
1472 zasady koszenia trawy przy ulicach, na skwerach i placach zabaw
1471 system oceny jakości powietrza
1470 objazd do Kompostowni na Lipówce
1469 połączenie autobusowe Strzemieszyc z Gołonogiem
1467 naprawa nawierzchni ul. Transportowej
1466 brak odpowiedzi Burmistrza Sławkowa
1456 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1451 dofinansowania na termomodernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 13
1450 mapa systemu melioracji
1449 droga do cmentarza w Łęce
1448 naprawa nawierzchni ul. Strzemieszycka
1447 podtopienia ul. Aleja za Remizą
1446 ponowienie – podtopienia i brudna woda ul. Stacyjna
1445 wykonanie Budżetu Partycypacyjnego za 2023 rok
1444 stara wiata przy ul. Głównej
1443 ponowienie – podtopienia przy ul. Oddziału AK Ordona
1442 ponowienie – kanalizacja i nawierzchnia ul. Środkowa
1406 Pomnik Czerwonych Sztandarów
1405 inwestycja przy ul. Hotelowej
1404 plac zabaw i skwer przy ul. Łaziennej
1403 plac zabaw przy ul. Warszawskiej
1402 postępowanie ALBA
1401 przebudowa ul. Staszica
1400 przyszłość Przedszkola Nr 17
1399 ul. Białostockiego i ul. Myśliwska
1398 wizja na ul. Środkowej
1397 wyciek wody na ul. Hotelowej
1396 zepsuta lampa na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Obrońców Pokoju
1390 wyjaśnienie w sprawie stanu wody w budynku przy ul. Stacyjnej
1389 budowa terminalu samochodowego
1388 komunikacja
1387 protokół z wizji w firmie ZENMAR
1383 przeznaczenia działki na ul. Tworzeń
1382 uciążliwości, które powoduje firma przy ul. Tworzeń 12
1381 pomiar hałasu na ul. Tworzeń
1380 wycinka drzew przy ul. Tworzeń 9
1373 podtopienia Aleja za Remizą
1372 oznakowanie ulicy i oświetlenie ul. Strzemieszyckiej – ponownie
1371 wycinka drzew przy ul. Strzemieszyckiej – ponownie
1370 przebudowa i remont ul. Kazimierzowskiej
1369 budowa kanalizacji przy ul. Środkowej – nieprawidłowe informacje – ponownie
1314 przekazanie Klubowi sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gosp. odpadami komun.
1309 dojazd do kompostowni na Lipówce
1308 skrzyżowanie ul. Koksowniczej z ul. Główną
1307 budowa kanalizacji przy ul. Środkowej
1306 Program Ochrony Środowiska ponownie
1305 remont bramy ul. Warszawska 72
1304 żłobek w Strzemieszycach
1303 budowa kanalizacji przy ul. Strzemieszyckiej – usterki
1302 remont ul. Ofiar Katynia dojście do Pomnika
1276 Program Ochrony Środowiska
1275 ul. Strzemieszycka
1274 Ząbkowice – pismo Stowarzyszenia Akcja Sąsiedzka Ząbkowice
1273 koszenie traw w Strzemieszycach
1256 inwestycje na 2023 rok
1255 przebieg linii metropolitalnej M26
1254 linia autobusowa nr 609
1252 Park Grabocin
1251 fotoradar na ul. Szosowej
1250 remont ul. Staszica i budowa ścieżki rowerowej
1249 procedura Budżetu Partycypacyjnego
1248 odory w Strzemieszycach
1247 naprawa nawierzchni ul. Stacyjna ponownie 2 raz
1246 inwestycje drogowe przy ul. Strzemieszyckiej
1245 szerokość ul. Strzemieszyckiej
1244 przejazd na ul. Grabocińskiej
1243 połączenie kolejowe Dąbrowa Górnicza Ząbkowice do Jaworzno Szczakowa
1242 inwestycje i remonty dróg w Strzemieszycach
1241 środki na inwestycje i remonty dróg
1240 sytuacja szpitala miejskiego
1239 zablokowanie ul. Kawa
1238 wyniki monitoringu zakładu ArcelorMittal Poland S.A.
1237 topole przy DK94
1236 naprawa nawierzchni ul. Wiosenna i Rodzinna
1235 remont ul. Kazimierzowskiej
1234 dziki w Strzemieszycach
1233 ilość zgłoszeń opadów pyłu w Dąbrowie Górniczej
1205 tablica informacyjna – Rondo Żołnierzy Wyklętych
1189 Szlak Metalurgów
1188 budynek po Liceum i Gimnazjum ponownie
1187 wykonanie tężni
1186 szerokość jezdni ul. Strzemieszycka
1185 mostek ul.Hotelowa ponownie
1184 stan prawny terenu stacyjnego
1171 naprawa ul. Rodzinnej i Wiosennej
1142 wycięcie pnia drzewa przy ul. Warszawskiej – ponownie
1141 przedłużenie ul. Akacjowej – ponownie
1140 teren po oczyszczalni
1139 rowy przy ul. Oddziału AK ponownie
1138 rondo na granicy z Sosnowcem
1137 plac zabaw na Sulnie
1136 dokumentacja DSS Recykling
1135 uporządkowanie terenu Wywierzysk i okolicy
1134 terminy realizacji inwestycji – ponownie
1133 drogi dojazdowe do Panattoni – ponownie
1132 rozwalony mostek ul. Hotelowa
1131 rowy przy ul. Aleja za Remizą – ponownie
1130 podwyższenie terenu
1129 mapa akustyczna
1128 budynek po Liceum i Gimnazjium
1098 ułatwienia dla niepełnosprawnych na przejściach przez jezdnię
1097 uszkodzona lampa przy ul. Strzemieszyckiej
1096 remont ulicy dojazdowej do ALBA MPGK Sp. z o.o.
1095 linia autobusowa Nr 928
1094 gazociąg na Jamki
1093 usterki w bloku przy ul. Armii Krajowej Nr 8 w Dąbrowie Górniczej
1092 stan techniczny obiektów kultury w Dąbrowie Górniczej
1091 remont ul. Wiosennej
1090 gminny program remontów dróg i inwestycji drogowych
1089 nawierzchnia ul. Gawronówka
1083 decyzje środowiskowe dla firmy DSS Recykling
1082 przejście wyniesione na ul. Strzemieszyckiej
1081 zwiększenie produkcji
1080 drogi dojazdowe do Panattoni
1079 przedłużenie ul. Akacjowej
1078 podtopienia Aleja za Remizą – ponownie
1077 przekształcenie własnościowe
1076 utrudniony wjazd – ponownie
1061 dokumentacja likwidacji oczyszczalni
1060 wyniki badań terenu po oczyszczalni
1056 korzystanie z działki zgodnie z mpzp
1048 podatki od firm ze Strzemieszyc
1047 podtopienia ul. Oddziału AK Ordona
1046 naprawa nawierzchni ul. Stacyjna
1045 opinie wydane do projektu Park Rowerowy Pumtrack – sprostowanie
1044 ekrany przy DK-94 – sprostowanie
1043 własność terenów obok zbiornika Kuźnica Warężyńska (Pogoria IV)
1042 stanowisko wobec petycji w sprawie ratowania rzek
1041 przycięcie drzew na posesji przy ul. Warszawskiej 99
1040 przejście wyniesione na ul. Narutowicza
1039 budynek po przedszkolu przy ul. Kozubka
1038 badanie terenu oczyszczalni
1031 pomiar hałasu przy ul. Budowlanych
1028 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy ALBA MPKK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
1027 zagrożenie skażenia ujęć wody dla Dąbrowy Górniczej
1026 bariery przy przejściach dla pieszych w dz. Strzemieszyce
1025 decyzje dla firmy DSS Recykling Sp. z o.o.
1024 ograniczenie wjazdu na posesję przy ul. Oddziału AK Ordona – wysoki krawężnik
1023 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy REMONDIS
1012 remont ul. Gawronówka
1011 dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
988 projekt Park Rowerowy Pumtrack – opinie
987 sprzedaż terenu po oczyszczalni
986 podstawy prawne działania firmy Zenmar Polska
985 podstawy prawne działania firmy DSS Recykling
984 rondo przy ul. Strzemieszyckiej i Szklanych Domów
983 pozwolenie środkowiskowe na przerób odpadów firmy Metrans 2
982 podstawy prawne do działania firmy przerobu węgla przy ul. Magazynowej
981 budowa drogi do terenów inwestycyjnych Panattoni
963 terminy realizacji inwestycji w Strzemieszycach
962 rozwój budownictwa w Strzemieszycach
961 place zabaw
960 budowa tężni w Strzemieszycach
959 procedury Budżetu Obywatelskiego
958 nieczynny SOR w szpitalu
957 trasa przebiegu łącznika od ul. Szklanych Domów do Magazynowej w Strzemieszycach
956 remont ul. Rodzinnej i Wiosennej w Strzemieszycach
953 kamienice przy ul. Warszawskiej 72 i 74
952 Orlik w Strzemieszycach
951 skażenie terenu Park Hallera
950 likwidacja oczyszczalni w Strzemieszycach
949 skażenie terenu Toru do Motocrossu
948 inwestycje kolejowe
947 obszary historycznego zanieczyszczenia w Dąbrowie Górniczej
946 skażenie terenu po Hałdzie Kazdębie
945 rozliczenie głosowania w Budżecie Obywatelskim w 2020 roku
944 skażenie terenu Centrum Handlowe Pogoria
943 basen przy SP nr 5
942 skażenie terenu Aquapark NEMO
941 skażenie przy Strzemieszyckiej
940 zbiornik retencyjny – sprostowanie
907 zapytania dot. Akcji Zima 2020/2021
906 rozliczenia zakresu prac związanych z realizacją z przygotowania terenów inwestycyjnych KAZDĘBIE
905 prace remontowe dróg na terenie DG
904 zasugerowanie wykreślenia jednego z punktów w zamowieniu publicznym nr 2021/S 035-083976
903 wydatki poniesione przy realizacji zadania: „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP
902 zapytanie o osobę administ. terenów po składowiskach odpadów komunalnych Lipówka 1 i Lipówka 2
887 dot. odpowiedzi na interpelację o decyzji środowiskowej DSS Recykling
886 wysokość wkładu własnego przy dofinansowaniu inwestycji
885 dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
884 stan studzienek
883 odwodnienie terenu przy ul. Ofiar Katynia
882 nasadzenie w wyniku wyroku dla firmy Saint-Gobain
881 budowa zbiornika retencyjnego przy ul Oddziału AK Ordona
880 działania dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych
872 utworzenie nowego połączenia autobusowego
871 umorzenie postępowania dla firmy Remondis Medison
870 budowa kładki na Górę Bordowicza
869 weryfikacja decyzji WER.6251.3.2015.JL z dn. 14.09.2015r.
868 zalesienie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
867 stan prawny terenu stacyjnego w Strzemieszycach
866 brak pozwoleń środowiskowych
865 terminy zgłaszania wniosków
864 niepełna realizacja Projektu Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej
863 oznakowanie Drogi Krajowej DK94
862 Miejski System Informacji Przestrzennej
861 zbiornik retencyjny do opadów z Góry Bordowicza
860 stacjonarny punkt pomiaru hałasu
859 pomiar natężenia ruchu pojazdów
858 niebezpieczne miejsca na nowej ścieżce rowerowej
857 dofinansowanie z funduszy i programów rządowych i unijnych
852 wyciszenie taśmociągu
851 stan prawny osiedlowych placów zabaw
850 wykaz ulic i chodników do listy działań inwestycyjnych i remontowych
849 hałas w nocy w Strzemieszycach
848 uciążliwość zakładu przy ul. Mostowej i rowy melioracyjne
847 plac zabaw przy ul Warszawskiej
846 ruch osobowy Dąbrowa Górnicza Południowa
845 ograniczenia formalno-prawne budowy Parku Grabocin
844 stara kanalizacjia przy ul. Transportowej
843 wykorzystanie budynku po Gimnazjum
842 siedziba Koła Gospodyń Wiejskich w Strzemieszycach Małych
841 plac zabaw przy ul. Łaziennej
840 plac zabaw przy ul. Białostockiego
833 błędnie zawarte umowy najmu działek gminnych przez UM z ArcelorMittal S.A.
828 zmiany własności działek kolejowych
827 inwazja szczurów
826 hałas z DK94
825 budżet partycypacyjny i budżet obywatelski w 2021 r.
824 woda w piwnicy
823 rów przydrożny przy Al. Za Remizą
822 działanie Firmy ZENMAR POLSKA
821 pomieszczenia dla KGW w Strzemieszycach Małych
814 odp. na interpelację BRM.0003.783.2021
813 odp. na interpelacje BRM.0003.781,782.2021
802 doprecyzowanie udzielonych informacji
801 umowy najmu działek gminnych przez ArcelorMittal S.A. – 2
790 umowy najmu działek gminnych przez ArcelorMittal S.A.
783 odp. na interpelację BRM.0003.744.2020 z dn. 28.12.2020r.
782 kontrola Sp. ALBA MPGK w zakresie zimowego oczyszczania chodników, alejek, parkingów
781 analiza zamówienia publicznego na zimowe oczyszczanie chodników, alejek, parkingów
769 zasypany rów melioracyjny Al. Za Remizą
768 kamienice nr 72, 74 ul. Warszawska
767 stan techniczny ul. Stacyjna
765 odpowiedzi na interpelacje BRM.0003.722-724.2020
764 potwierdzenie przelewu na rachunek
763 wypis z aktu notarialnego
759 działania inwestycyjne przeniesione z 2020 na 2021r.
758 badanie ruchu pojazdów na ul. Strzemieszyckiej
757 zalesienie zg. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta D.G.
756 wykorzystanie działki na cele społeczne
755 procedura zmiany organizacji ruchu ul. Strzemieszycka
748 smród w Dąbrowie Górniczej
745 sprawozdania finansowe ALBA MPGK Sp. z o.o. lata 2014-2017
744 ulotki pt. Śmieci-to kosztuje Dlaczego płacimy coraz więcej
743 umowa na odbiór odpadów
740 remonty i inwestycje drogowe w 2021 r.
739 działania formalno-prawne na Sroczej Górze
738 inwestycje w Zielonych Dzielnicach
737 inwestycje 2021 w Strzemieszycach
736 bezpieczeństwo ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych – ponownie
735 skład osobowy władz spółek i jednostek miejskich
734 wnioski budżetowe Klubu Radnych PiS
733 dokumenty przetrgu MZGO na odbiór odpadów
730 ograniczenie dla ruchu pojazdów powyżej 7 ton
688 ruch tirów w Strzemieszycach
641 zbiornik retencyjny
640 rowy melioracyjne
639 remonty dróg
638 budynek po Gimnazjum w Strzemieszycach
637 dopłaty do ogniw fotowoltaicznych
636 odrolnienie działek przy ul. Strzemieszyckiej
635 konsultacje w sprawie krocionogów
634 ekrany przy linii kolejowej nr 133
633 żłobek w Strzemieszycach
632 zmiana lokalizacji przystanku końcowego linii nr 34
631 umieszczenie punktu monitoringu hałasu przy ul. Strzemieszyckiej i przywrócenie przy ul. Narutow
630 umieszczenie przy ul. Strzemieszyckiej punktu monitoringu badania jakości powietrza
629 stan prawny terenu pod budowę Parku Grabocin
628 stan prawny terenu placu zabaw przy ul. Warszawskiej
627 stan prawny terenu placu zabaw przy ul. Łaziennej
626 stan prawny terenu placu zabaw przy ul. Białostockiego
625 sprawy inwestycji i stanu prawnego terenu stacyjnego
624 rozliczenie karty dużej rodziny
623 próg na ul. Szałasowizna
622 pomiary natężenia ruchu ul. Strzemieszycka, ul. Rudna, ul. Łuszczaka, ul. Fabryczna
621 opinie w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu
620 dziki w Strzemieszycach
619 odpowiedź PKP Dąbrowa Górnicza Wschodnia
618 monitoring wizyjny
617 drzewo przy ul. Oddziału AK Ordona
616 błoto w bramie kamienicy przy ul Warszawskiej
615 badanie gleby ul. Strzemieszycka
614 badania WIOŚ
613 próg na ul. Łuszczaka
591 udostępnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
590 decyzja dla stacji bazowej ul. Koksownicza
589 uciążliwość firmy Walotek (ponownie)
588 budowa instalacji wodno-ściekowej ul. Chabrowa
587 kładka nad DK94
586 kosze na odpady
585 drogi leśne na Sulnie
584 odpowiedź na interpelację BRM.0003.501.2020
583 oznakowanie dróg dz. Strzemieszyce Wielkie
582 polityka planowania przestrzennego w Strzemieszycach Małych
581 legalność budowy stacji bazowej ul. Fabryczna
580 stacja bazowa telefonii komórkowej w dz. Łosień
579 tablice informacyjne
578 działania w sprawie firmy Zenmar Polska Sp. z o.o.
577 stan prawny terenu po oczyszczalni w Strzemieszycach
558 zanieczyszczenie jezdni ul. Fabryczna
557 dzikie wysypisko w lesie za Koksownią
556 teren przy ul. Rzecznej
555 teren po zakładach STREM
554 termin realizacji inwestycji w Strzemieszycach
553 pomoc mieszkańcom w zwalczaniu krocionogów
552 II etap zmiany org. ruchu na ul. Strzemieszyckiej
527 program osłonowy dla przedsiębiorców dąbrowskich w zw. z pandemią koronawirusa (COVID-19), c.d.
526 budowa stacji bazowej w Strzemieszycach ul. Fabryczna
525 zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych
524 wydawanie pozwoleń na budowę stacji bazowej
523 budowa stacji bazowej w Strzemieszycach Małych
521 program osłonowy dla przedsiębiorców dąbrowskich w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19)
514 projekt uporządkowania gospodarki wod.-kan. w Strzemieszycach
513 dopuszczalny poziom hałasu ul. Fabryczna
512 dopuszczalny poziom hałasu ul. Orna
511 zmiana organizacji na ul. Strzemieszyckiej
510 stan prawny powierzchni leśnych
508 chodnik przy ul. Łuszczaka
507 wprowadzenia dróg pieszo-rowerowych
506 remont ul. Kazimierzowskiej
505 maź na ul. Fabrycznej
504 oznakowanie ścieżki rowerowej do Jamek z Podlesia
503 bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów ul. Staszic
502 przebieg nowych linii kolejowych i drogowych
501 pozwolenia wodno-prawne
500 termin spotkania w spr. odpadów przy ul. Oddziału AK Ordona
499 udrożnienie rowu melioracyjnego ul. Parkowa
498 wycinka drzew w D.G.
497 wyznaczenia Szlaku Kruszcowego
479 decyzja środowiskowa DSS Recykling z 2010 r.
478 dopłaty do kanalizacji
477 nieprawidłowy dopuszczalny poziom hałasu w Łośniu
476 umorzenie postępowania w sprawie odpadów
475 oświetlenie ul. Oddziału AK Ordona
474 teren stacyjny
473 remont bram w budynkach ul. Warszawska 72, 74
472 ul. Zagrabie
471 brak udogodnień dla niepełnosprawnych na stacji kolejowej D.G. Wschodnia
470 remont nawierzchni ul. Szałasowizna na granicy z Sosnowcem
469 nawierzchnia i kanalizacja ul. Środkowa
468 rozliczenie festynów i imprez
422 informacja z firmy ALBA MPGK Sp. z o.o.
402 połączenie autobusowe z Gołonogiem
401 uciążliwość firmy Walotek ul. Ofiar Katynia
397 żłobek w Strzemieszycach (ponownie)
357 umowy dot. Akcja Zima
356 przygotowanie terenów inwestycyjnych
355 majątek SP nr 24
354 Miejska Biblioteka Publiczna
347 wynagrodzenia ALBA MPGK Sp. z o.o.
346 ALBA MPGK Sp. z o.o.
345 stan zatrudnienia w MZGO
315 remont bram i klatek schodowych ul. Warszawska
314 pozwolenia na budowę – firma PPUH METRANS 2
313 pozwolenia na budowę – firma MINER
312 pozwolenia dla formy CHEMOKOR
311 ograniczenia prędkości
310 teren po oszyszczalni w Strzemieszycach
309 decyzje środowiskowe DSS Recykling
308 gazyfikacja Strzemieszyc Małych
307 remont zapadliska
306 pozwolenie na budowę – firma ZENMAR Polska
305 pozwolenie na budowę – firma PPUH Kuśmierczyk
304 pozwolenie na budowę – firma DSS Recykling
303 kalkulacja ceny na usługi firmy ALBA MPGK
302 ekrany przy DK94
301 dopuszczalny poziom hałasu dz. Łosień
300 bank drzew
299 budowa sygnalizacji ul. Koksownicza, Główna
297 wynagrodzenia pracowników, utrzymanie MZGO w 2013-2018
296 realizacja zadań ze środków WFOŚiGW, PFOŚiGW w 2019-2022
295 zadania realizowane dla D.G. przez ALBA MPGK Sp. z o.o.
294 wynagrodzenia pracowników MZGO
279 wynagrodzenia pracowników ALBA MPGK
278 zadania realizowane ze środków z WFOŚiGW, PFOŚiGW
277 przejęcie zadań MZGO przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
191 podstawy prawne-zablokowania inwestycji przez radnego-ponownie
190 wykorzystanie środków z Funduszu Dróg Samorz.
189 wycięcie drzew ul. Warszawska
188 budowa placu zabaw ul. Rudna, Rodzinna – ponownie
187 przesunięcie progu zwalniającego ul. Puszkina
186 dokumenty w spr. Parku Grabocin
129 stan demograficzny dz. Strzemieszyce Wielkie i Małe
128 likwidacja SP 24
127 liczba uczniów i przedszkolaków w dz. Strzemieszyce Wielkie i Małe
126 pozwolenie na budowę dla DSS Recykling
125 decyzja o warunkach środowiskowych dla DSS Recylking
124 dojście do ścieżki w Parku Grabocin
123 liczba uczniów i przedszkolaków w obwodzie SP 24
122 brak lustra ul. Warszawska z Narutowicza
121 sprzedaż terenu dla DSS Recykling
120 ul. Rudna, Rodzinna – budowa placu zabaw
119 ul. Rudna bodowa nawierzchni
118 ruch wahadłowy na przejeździe kolejowym ul. Strzemieszycka
117 prace ziemne przy drodze bocznej ul. Chabrowa
116 pozwolenia dla DSS Recykling
115 pomieszczenia dla organizacji społecznych
114 ekrany przy linii kolejowej nr 133
113 budowa chodnika ul. Łuszczaka
112 podstawy prawne zablokowania przez radnego inwestycji
111 dojazd do ścieżek w I i II etapie budowy Parku Grabocin
110 własność działek pod budowę Parku Grabocin i cel wywłaszczenia
109 uporządkowanie działek pod Park Grabocin
67 środki na park Grabocin
66 odpady ul. Oddziału AK Ordona
65 pomnik Armii Czerwonej
64 identyfikacja firmy ul. Magazynowa
63 identyfikacja formy ul. Hotelowa
40 stan realizacji uchwały w spr. wykupu lokali komunalnych
25 realizacja projektów w ramach V edycji DBP
19 szczegółowy plan przychodów, kosztów MZBM
18 skład Zespołu oceniającego sytuację w ZCO
Posted in Blog.