LIST OTWARTY CZYLI  CZARNY PIJAR TDF

LIST OTWARTY CZYLI  CZARNY PIJAR TDF

W związku z listem  otwartym skierowanym do Pana Posła Roberta Warwasa z żadaniem odwołania radnego Jerzego Reszke czyli mojej skromnej osoby  z funkcji Radnego Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej czuję się zobowiązany wobec Mieszkańców Dąbrowy Górniczej w obowiązku, żeby pokazać fałsz oskarżeń
i przedstawiam swoje stanowisko.

 List do Posła został podpisany przez władze Koła Gospodyń Wiejskich w Strzemieszycach Wielkich, przez Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce, Klub Ronin i przez Stowarzyszenie Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne. Został nagłośniony w mediach społecznościowych  i stał się przedmiotem hejtu na moją osobę i na Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Uważam jego  opublikowanie, jak też kampanię czarnego PR prowadzoną przez Panią Tatianę Duraj-Fert za działania mające na celu zdyskredytowanie mojej osoby w oczach mieszkańców oraz poprzez poniżanie i przedstawianie fałszywych informacji doprowadzenie do utraty zaufania w stosunku do mnie jako osoby publicznej.  Działania te podlegają pod art. 212 §1 i §2 k.k.oraz art.216 §2 (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.).

List jest kierowany nie wiadomo w jakim trybie do pana Posła Roberta Warwasa. Poseł nie ma żadnych uprawnień, żeby odwołać Radnego Rady Gminy. List jest więc wyłącznie zagrywką PR mającą zdyskredytować moją osobę.

Do Stowarzyszenia Budzimy Strzemieszyce i do KGW Strzemieszyce Wielkie zwróciłem się pisemnie z wyjaśnieniami do przedstawionych zarzutów. KGW nie odpowiedziało, natomiast Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce odpowiedziało podtrzymując zarzuty i powielając kolejne nieprawdziwe fakty. Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce odmówiło współpracy ze mną w pracy na rzecz Strzemieszyc.

Pani Tatiana Duraj-Fert od kilku miesięcy  niesłuszne przypisuje mi zachowania i zaniechania w pełnieniu obowiązków radnego poprzez wysuwanie  i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na mój temat. Pomówienia mają postać listów otwartych, pytań w sprawie braku podejmowania działań do których byłem rzekomo zobligowany oraz podawanie przykładów zaniechań   w działaniach, do których według niej  byłem zobowiązany jako radny.

Podejmowane działania i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji prowadzi do utraty zaufania u mieszkańców wobec mojej osoby oraz prowadzi do publicznych wypowiedzi innych osób, które mi ubliżają publicznie wyzywając od chamów, ciulów, buców itp. Jestem pomawiany o branie korzyści majątkowych
z tytułu swojej działalności oraz  o oszukiwanie urzędów w zakresie mojego miejsca zamieszkania.

Poniżej przedstawiam przykłady działań

 1. Pomówienia w liście otwartym do Pana Posła Roberta Warwasa o odwołanie mnie z funkcji radnego.

Pani Tatiana Duraj-Fert jako osoba wykształcona i startująca w wyborach na prezydenta Miasta powinna posiadać wiedzę zawartą w Ustawie  o samorządzie gminnym, że Poseł nie jest organem który może odwołać radnego. Zasady określa Ustawa z 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy.

Wobec powyższego wysyłanie tego typu apeli i ich publiczne nagłaśnianie ma na celu wyłącznie nagłośnienie fałszywych zarzutów wobec mojej osoby
i prowadzenie kampanii czarnego PR. Rzekome zarzuty nie mają żadnego oparcia w faktach i w rzeczywistości.

Odpowiedź na zarzuty postawione w LIŚCIE OTWARTYM  w punktach :

 1. Zarzut – Pracę radnego ogranicza do terenu Strzemieszyc Wielkich
  z pominięciem pozostałych obszarów (okręg V to także inne dzielnice Dąbrowy Górniczej: Ząbkowice, Łęka, Łosień, Błędów, Tucznawa, Antoniów, Strzemieszyce Małe)

Odpowiedź: Dlaczego organizacje działające w Strzemieszycach Wielkich mają mi za złe, że dużo uwagi i pracy poświęcam dzielnicy, w której mieszkam?

Do czego zobowiązany jest radny? Ustawa o samorządzie gminnym w sprawie radnych stanowi:

Postanowienia o radnych zawarte są w art. 23-25 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (z późn. zmianami).

Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

2. Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.

Art. 23a. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

Art. 24. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Czy nie wypełniam zapisów Ustawy?  A w sprawach innych dzielnic podejmowałem liczne działania. Przypomnę niektóre z nich:

 • Akcja protestacyjna przeciw sprowadzeniu przez SARPI toksycznych odpadów z Salwadoru – Strzemieszyce Małe
 • Organizacja spotkań, pisanie petycji przeciw opłacie adiacenckiej, które doprowadziły do zmiany Ustawy o gospodarce nieruchomościami – dotyczy prawie wszystkich dzielnic z V Okręgu
 • Wystąpienia o realizację Programu badań dla dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Małe ( dotyczy również Łośnia)
 • Zgłoszenie wspólnie ze Stowarzyszeniem Samorządne Strzemieszyce 17 dzikich wysypisk – Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Okradzionów, Sławków
 • Zgłaszanie co roku we wnioskach inwestycyjnych do budżetu gminy pozycji obejmujących wszystkie Zielone Dzielnice z V Okręgu
 • Inicjatywa w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu i zmian w mapie wrażliwości – cała Dąbrowa Górnicza
 • Inicjatywa w sprawie stypendiów dla dzieci uzdolnionych artystycznie – cała Dąbrowa Górnicza
 • Jestem inicjatorem akcji Posadź Drzewo, która została przyjęta w nieco zmienionej formie w stosunku do moich propozycji. Akcja umożliwia mieszkańcom sadzenie drzew na terenie całego miasta
 • Działania na rzecz wprowadzenia bezpłatnych biletów dla dzieci i młodzieży – cała Dąbrowa Górnicza
 • Akcja w sprawie cen za odbiór odpadów – cała Dąbrowa Górnicza
 • Wsparcie działań dla uratowania Lasu Bienia
 • Występowałem o nowe połączenia autobusowe
 • Prowadzę działania na rzecz przywrócenia Komisariatu Policji, który swoim zasięgiem obejmie Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie dzielnice
 • Propozycje włączenia Strzemieszyc Małych do obszaru rewitalizacji
 • Interpelacje w sprawie bezpieczeństwa ruchu w Strzemieszycach Małych
 • Wystąpienie o budowę rond na skrzyżowaniach dróg wyjazdowych
  z Okradzionowa i Błędowa
 • Badania prowadzone przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce na terenie Strzemieszyc Wielkich i Strzemieszyc Małych, czyli badanie wód przeprowadzone przez Uniwersytet Śląski, badania powietrza przeprowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, prace dyplomowe Uniwersytetu Śląskiego
 • Wystąpienia o budowę obwodnicy do Euroterminalu – Strzemieszyce Wielkie
  i Sławków
 • Interwencje podejmowane doraźnie na wnioski Mieszkańców

Załączam wnioski budżetowe, jakie zgłosiłem  w imieniu Klubu Radnych PiS na 2021 rok :

Prezydent Miasta Marcin Bazylak / Komisja Budżetowa Rady Miejskiej

Dąbrowa Górnicza

Dot.: wnioski budżetowe na 2021 rok

Jako Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej wnioskujemy o uwzględnienie następujących inwestycji finansowych i remontowych w naszym mieście w planie budżetowym na 2021 rok i w WPF finansowanych z budżetu miasta z ewentualnym dofinansowaniem z programów rządowych i unijnych:

 1. Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej PODLESIE-WSCHÓD, jako efekt połączenia ulicy Podlesie z ulicą Tworzeń/Torową (na wprost bramy towarowej nr 7 ArcelorMittal Poland) poprzez budowę wiaduktu nad torami PKP (nie rozpoczęta inwestycja centralna podczas budowy Huty Katowice (obecnie Huty ArcelorMittal), istniejąca także w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej s. 180 i 191 jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym 10KDZ oraz jako początek ciągu komunikacyjnego przez Torową do ulicy Puszkina – opracowanie rozpoczęte w 2014 r.).
 2. Budowa centralnego skweru dzielnicowego przed dawnym dworcem Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce wyposażonego w strefę aktywności mieszkańców, parking i tężnię oraz alejki i ławki oraz obejmującego budowę drogi do planowanego tunelu od dawnego dworca.
 3. Realizacja Programu Badań Środowiskowych i Zdrowotnych dla Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe.
 4. Kompleksowe odnowienie (wykonanie) oznakowania poziomego i pionowego na drogach w mieście, wypracowanie sposobu naprawy doraźnej przełomów zimowych.
 5. Poprawa oznakowania szlaków turystycznych oraz uporządkowanie ścieżek (wycinka z wykarczowaniem pniaków i usunięcie kamieni) na terenie Dąbrowy Górniczej, w szczególności Szlaku Powstańców 1863 r., Szlaku Kruszcowego, Szlaku Metalurgów i Szlaku Szwajcarii Zagłębiowskiej. Reaktywacja i wytyczenie nowej trasy Szlaku Zamonitu na terenie Dąbrowy Górniczej (od granicy z gminą Łazy do stacji PKP Dąbrowa Górnicza Ząbkowice).
 6. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu przedłużenia ul. Tysiąclecia (za DK94) z ul. Staszica i drogi wjazdowej na Wschodnią obwodnicę GOP.
 7. 7. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. ul. Staszica i Starocmentarnej z ul. Wojska Polskiego.
 8. Przedłużenie ulicy Szklanych Domów do ulicy Magazynowej i Rodzinnej oraz budowa obwodnicy do Euroterminalu (ze Sławkowem) w celu wyeliminowania ciężkiego transportu z ul. Fabrycznej i ul. Strzemieszyckiej.
 9. Ekrany dźwiękochłonne przy DK94 oraz w okolicy ul. Białostockiego i na wiadukcie nad ul. Jamki.
 10. Wykonanie ułożenia kostki brukowej na wjazdach i dojazdach do domów przy ulicy Rudnej oraz na dojeździe do domów przy drogach dojazdowych do ulicy (dokończenie inwestycji).
 11. Budowa ronda i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głównej z Koksowniczą.
 12. Remont ulic w dzielnicy Okradzionów: zakończenie ulicy Rudy od strony ul. Białej Przemszy i Łaz Błędowskich oraz mostek w ulicy Turystycznej, ul. Białej Przemszy od wiaduktu LK 154 w stronę skrzyżowania SKR, odcinek drogi Kuźniczka Nowa oraz w dzielnicy Łęka ulic: ul. Dąbrowszczaków, Przelotowej, Szkotnica i Szatanówka.
 13. Budowa ścieżek rowerowych z centrum miasta do dzielnic: Strzemieszyce, Strzemieszyce Małe, Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Antoniów.
 14. Budowa drogi łączącej dzielnicę Ratanice z Mariankami oraz kompleksowy remont drogi i utwardzenie poboczy na ul. Ratanice w Ratanicach.
 15. Remont ulic (nawierzchnia i budowa chodników jeżeli nie ma): Kruczej, Myśliwskiej, Białostockiego, Podlesie, Kuźnica Błędowska, Stacyjnej od dworca. Składowej, Głównej, Zagórcze, Zagrabie, Zagórze, Transportowa, Fabryczna, Grzybowa, Hotelowa (za przejazdem) i Przełajka.
 16. Budowa Ronda w Błędowie na skrzyżowaniu ul. Laskowej z ul. Przelotową i Białej Przemszy ( bezpieczny wyjazd z i na Okradzionów) oraz Ronda na skrzyżowaniu ul. Laskowa z ul. Wypaleniska ( bezpieczny wyjazd z i na Błędów).
 17. Kanalizacja przy ul. Puszkina, ul. Ząbkowicka z wymianą rur azbestowych i remontem nawierzchni i dobudowaniem chodników. Budowa kanalizacji i wykonanie nawierzchni ul. Środkowa.
 18. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy Koksowniczej.
 19. Budowa centrum sportu i torów rowerowych na terenie po oczyszczalni w Strzemieszycach (jeżeli nie uzyska akceptacji w budżecie obywatelskim).
 20. Budowa kładki do Wapiennika Bordowicza od ul. Oddziału AK Ordona.
 21. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w niebezpiecznych miejscach.
 22. Rozbudowa monitoringu hałasu poprzez umieszczenie dodatkowych punktów pomiarowych.
 23. Modernizacja chodnika łączącego budynki przy ulicy Cieszkowskiego 14 i 16.
 24. Budowa dodatkowego wjazdu na ulicę Cieszkowskiego od strony Intermarche.
 25. Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na kostkę przy ul. 1000-lecia bloków 15, 17, 19, 21.
 26. Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Tysiąclecia 4 (między blokami 4 i 6) w Gołonogu.
 27. Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na kostkę przy ul. 1000-lecia od strony byłego banku BP PKO w Gołonogu.
 28. Utwardzenie uliczek dojazdowych: do posesji przy ul. Grabowej oraz uliczek pobocznych od ul. Hallerczyków w dzielnicy Sikorka.
 29. Przywrócenie wydarzenia w postaci Międzynarodowego Pikniku Country, (proponowany termin koniec czerwca 2021 r.).
 30. Budowa basenu przy jednej ze szkół na terenach zielonych, np. w Błędowie lub Łośniu.
 31. Budowa nowego parkingu samochodowego na osiedlu Tysiąclecia w rejonie     obiektu sportowego ( kort tenisa ziemnego) strona wschodnia.
  32, Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w dzielnicy Łazy Błędowskie oraz w Błędowie na całej długości ulicy Żołnierskiej.

 

                Prosimy o informację, jeżeli wnioski nie zostaną przyjęte, kiedy zaproponowane zadania zostaną wykonane oraz o informację w stosunku do których wniosków wystąpiono o dofinansowanie z programów rządowych.

                                     Za Klub Radnych PIS:

Jerzy Reszke

 1. Zarzut – Interwencje, jakie podejmuje w imieniu Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce wielokrotnie nie rozwiązuje poprzez dialog
  a konflikt

Prezesem Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce jestem od 6.07.2020 roku. Przedtem Prezesem był Pan Jacek Sobczyk. Wszystkie działania, jakie podejmuje Stowarzyszenie, podejmowane są po przegłosowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia. Nie ma moich samodzielnych wystąpień lub interwencji. Wszystkie działania Stowarzyszenia podejmowane są w granicach prawa i w granicach uprawnień przysługujących stowarzyszeniom. Zarzut jest gołosłowny. Jeżeli naraziliśmy się komukolwiek to nie na skutek braku dialogu, lecz poprzez wytykanie naruszeń przepisów przez instytucję, zakłady lub osoby fizyczne. Jesteśmy gotowi do spotkań z każdym, co wielokrotnie udowodniliśmy. Chętnie odniosę się do każdego przykładu takich działań rzekomo podejmowanych przez Stowarzyszenie.

 1. Zarzut – Nie odpowiada na akcje społeczne dotyczące ważnych spraw dla
  Okręgu V

Nie znam przypadku, żebym lekceważył akcje społeczne organizowane w V okręgu poza akcjami organizowanymi podczas pandemii,  w których nie biorę udziału ze względu na bezpieczeństwo rodziny i możliwość zarażenia się. Wspieram działania
w różny sposób, jeżeli uznaję je za społecznie pożyteczne.

 1. Zarzut – Narusza zasady współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

Zarzut nie wiadomo czego dotyczy. Jak już napisałem, Prezesem Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce jestem od lipca 2020 roku. Ze względu na okres pandemii kontakty z innymi stowarzyszeniami są zawieszone. W poprzednik okresie kiedy Prezesem Stowarzyszenia był Jacek Sobczyk nie było sytuacji spornych
z żadną organizacją. Nie przedstawiono w piśmie żadnych dowodów, że odmówiłem przekazania postulatów mieszkańców i ich organizacji. Wielokrotnie występowałem do innych organizacji o wsparcie działań na rzecz mieszkańców w akcjach prowadzonych przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Organizacje są zapraszane zawsze na spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce i które są chętne, korzystają z zaproszeń.

Na marginesie, czy pozwolenie na umieszczanie niezgodnie z regulaminem grupy Zgromadzenie Mieszkańców Strzemieszyc  ogłoszeń firm i inicjatyw różnych organizacji działających w Strzemieszycach jest przejawem złej współpracy czy raczej zrozumieniem obecnej trudnej sytuacji?

Czy jako radny mam wspierać komercyjne działania prywatnych osób, np. prowadzenie kawiarni? Mogę wspierać, ale tylko w granicach wspierania lokalnej przedsiębiorczości, co robię.

 1. Zarzut – Nie wspiera inicjatyw na rzecz rozwoju sportu i aktywnego trybu życia mieszkańców

W liście nie przedstawiono dowodów których  inicjatyw nie wspieram. Występowałem z wieloma inicjatywami na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w Dąbrowie Górniczej. Były to między innymi:

 • wnioski o oznakowanie Szlaku Metalurgów,
 • wnioski o oznakowanie Szlaku Kruszcowego,
 • składanie wniosków budżetowych o budowę ścieżek rowerowych, co pozwoliło między innymi na przedłużenie ścieżki przy ul. Oddziału AK Ordona do Sulna
 • wsparcie i opracowanie zgłoszenia do budżetu obywatelskiego budowy toru Pumptrack,
 • zgłoszenie projektów budowy stref aktywności rodzinnej przy ul. Rudnej, ul. Oddziału AK Ordona, ul. Hetmańskiej, ul. Warszawskiej, ul. Białostockiego, ul. Łaziennej
 • występowanie z wnioskami o doprowadzenie do budowy dojścia do Parku im. Jacka Kuronia, kładki do wapiennika Bordowicza, doposażenia Sroczej Góry
 • inicjatywa budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Rodzinnej
 • i inne.
 1. Zarzut – Nie przestrzega zasad współżycia społecznego, obraża mieszkańców Strzemieszyc oraz osoby, które podejmują się działalności na rzecz poprawy jakości życia m.in. w Strzemieszycach Wielkich

W tym zarzucie jest akurat odwrotnie. Ja sam jestem przedmiotem ataków i próbuję się bronić prostując kłamstwa na mój temat. Do tej pory było wiele kampanii czarnego PR prowadzonych przeciwko mnie:

 • Akcja rozpętana w Urzędzie Miejskim i wsparta przez media, że nie mieszkam w Strzemieszycach. Udowodniłem że to nieprawda i Rada Miejska przyjęła moje argumenty a Wojewoda Śląski z PO na podstawie przedstawionych dokumentów nie znalazł powodów do wydania rozstrzygnięcia zastępczego wygaszającego mandat. Również Urząd Skarbowy przyjął wyjaśnienia do wiadomości
 • Akcja Gazety Wyborczej po moim wpisie, że nie podobają mi się memy Pani Marty Frey
 • Utworzenie specjalnej strony na Facebooku Oceń radnego Jerzego Reszke w celu oczerniania mojej osoby
 • Akcja dezinformacyjna, że głosowałem za wprowadzeniem opłaty adiacenckiej. W rzeczywistości opłata została wprowadzona na wniosek Prezydenta Zbigniewa Podrazy a ja nie byłem wtedy radnym.. Z mojej inicjatywy były podjęte działania, które miały złagodzić skutki opłaty.
 • Utworzenie profilu na Facebooku Adam Miauczek w celu ataków na mnie
  i na Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Profil został zlikwidowany w dniu zgłoszenia na Policję a Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej umorzył postępowanie wobec braku wykrycia sprawców
 • Wysyłanie do mnie sms z wpisami, w których grożono mi śmiercią
 • Akcja dezinformacyjna prowadzona przez Bogdana Banasika i Sławomira Haberkę, że na skutek swoich działań doprowadziłem do wstrzymania budowy Parku Grabocin. W rzeczywistości uratowałem środki, które zostały przeznaczone na place zabaw, a Park Grabocin ze względów prawnych nie może powstać do dnia dzisiejszego. Gdyby 3 lata temu wydano środki na jego budowę, mogły one zostać zmarnowane i stracone dla Mieszkańców.
 • Ciągłe obraźliwe wpisy umieszczane przez niektóre osoby
 1. Zarzut – Dokonuje nieprawdziwych i obraźliwych wpisów m.in. na Fb wobec mieszkańców Strzemieszyc i osób publicznych

Sytuacja jak w poprzednim zarzucie. Nie umieszczam obraźliwych wpisów tylko bronię swojej godności.

Ostatnio w obrażaniu mnie celuje Grupa na Facebooku Dąbrowskie Inicjatywy Spoleczne. Umieszczono tam wpisy ( tylko część) :

 • Fałszywe informacje o moim miejscu zamieszkania, co powyżej wyjaśniłem
 • Brak moich działań w sprawie wycinki topoli. Uważam, że topole, które zagrażają mieszkańcom, powinny być wycinane
 • Brak mojej reakcji na wycinkę drzew na terenie lasów. Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną, która obejmuje i nasadzenia i wycinkę, więc trudno jest interweniować w wewnętrze sprawy firmy, jeżeli postępuje zgodnie z zasadami gospodarki
 • Brak moich działań w sprawie placu zabaw w Ząbkowicach. Jest to nieprawda, bo znam sprawę i nawet według odpowiedzi na interpelację radnego Grzegorza Jaszczury plac zabaw może zostać zrealizowany tylko na terenie spółdzielni lub wspólnoty, a sami mieszkańcy zrezygnowali
  z placu przy wyborze projektów z budżetu partycypacyjnego
 • Brak uczestnictwa w mszy w kościele. Okres pandemii wyklucza takie spotkania. Ze swojej strony wspieram działania w parafii.
 • Zły stan dróg w Dąbrowie Górniczej to moja wina – radni nie odpowiadają za drogi
 • Brak działań na rzecz uratowania dworca kolejowego w Ząbkowicach. Wpisanie dworca do rejestru zabytków spowodowało ogromny wzrost kosztów remontu, co może spowodować brak zainteresowanych. Również PKP odwołało się i teraz przez wiele lat może trwać batalia podobna do tego, co dzieje się z terenem stacyjnym w Strzemieszycach
 • Negatywny wpływ mojego wstrzymania się od głosu w sprawie wycofania środków na szpital, co spowodowało trudności szpitala. Wyjaśniam, że szpital nie przedstawił projektu wydania tych środków i dalsze ich przetrzymywanie nie miało sensu. Z chwilą przedstawienia propozycji przez kierownictwo szpitala według zapewnień Prezydenta środki te ponownie zostaną ujęte w WPF.

Brak sensu i potwierdzenia w rzeczywistości  zarzutów przedstawionych powyżej prowadzi do wniosku, że są to elementy kampanii CZARNEGO PR. W związku z tym  umieściłem wpis podważający kompetencje Pani Tatiany Duraj-Fert, bo tak należy bezstronnie oceniać jej  wpisy. Została  rozpętana wyjątkowo agresywna   i brudna akcja, w której zostały umieszczone liczne  wpisy, które mają  mnie dyskredytować. Są one powszechnie znane, więc je pominę. Poza jednym, które jest oczywistym kłamstwem wymagającym sprostowania

Wpis użytkownika Fb Alicja Cieplak

 Wielki ukłon dla Pani Tatiany która ze środków własnych angażuje się społecznie, wspierając najuboższych mieszkańców DG. No cóz Pani Tatiano ten wpis radnego to zwykła zazdrość. Jako prezes strzemieszyckiego stowarzyszenia mógł również zrobić coś dobrego dla mieszkanców z przydzielonych od huty środków w wysokości 6 tyś. zł.na Zielony Dzień Strzemieszyc. Niestety jako nowy prezes zajął się obrażaniem ludzi i robieniem czystek politycznych w stowarzyszeniu no i nie miał kim spożytkować przydzielonych środków. Brak 3 aktywnych osób w zarządzie stowarzyszenia to strata z którą jednak pan radny w tym roku sobie nie poradził i pieniądze od firm wspierających stowarzyszenie nie zostały wydane na cel ekologiczny . Akcja rozadawania drzewek połączona z festynem była za trudna do zorganizowania. Konkurs ekologiczny w szkołach który jeszcze w tamtym roku ja organizowałam z ramienia stowarzyszenia w ramach Zielonego Dnia Strzemieszyc przejął Pan Bogdan B. no i mamy to co mamy czyli nic . Pan który poobrażał ludzi nie ma więc kim spożytkować nie własnych ale darowanych pieniędzy od firm i zostało mu jedynie obrażanie ludzi. A w tym jest napewno skuteczny.

(wyjaśnienie moje – jest to kłamstwo Pani Alicji Cieplak. W 2020 roku nie było realizacji grantów z ArcelorMittal Poland więc nie można było wydać pieniędzy i ze względu na pandemię zorganizować konkursów. Fragment pisma AMP w tej sprawie  poniżej:

Dzień dobry, Uprzejmie informuję, że odbyło się posiedzenie komisji grantowej (online). Komisja wybrała zaproponowany przez Państwa projekt pt.:  ZIELONY DZIEŃ STRZEMIESZYC  proponując 5.000,00 zł na dofinansowanie jego realizacji. Jednakże w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego kolejnymi ograniczeniami, również ArcelorMittal Poland musi podjąć szereg trudnych decyzji. Jedną z nich jest przesunięcie projektów społeczne zaplanowanych na najbliższy czas na późniejszy termin.  Mając na uwadze dobre relacje z naszymi interesariuszami nie rezygnujemy z realizacji programu i wybranych projektów, a jedynie odsuwamy go w czasie. Umowę podpiszemy z Państwem w momencie unormowania sytuacji epidemicznej. Mamy świadomość, że w takiej sytuacji zarówno terminy jak i zakres projektu mogą ulec zmianie, dlatego będą Państwo mogli dostosować zarówno termin jego realizacji jak i zakres lub zmianę jeżeli będzie to konieczne.  Liczymy na Państwa zrozumienie i życzymy dużo zdrowia oraz sił w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Pozdrawiam / with regards

Odpowiedzialność Biznesu i Employer Branding

HR

Za lata pracy w samorządzie zostałem potraktowany jak wróg publiczny.
I ze mną Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce.
Mieszkańcy Strzemieszyc potrafią ocenić, czy działamy na szkodę, czy dla dobra Strzemieszyc.

Zarzuca mi się, że nie pracuję jako radny. Radnego można ocenić po pracy między innymi po ilości złożonych interpelacji. Dla radnych z V Okręgu w obecnej kadencji wygląda to następująco:

Piotr Bobrowski – 14 interpelacji

Adam Klimczyk – 19 interpelacji

Jerzy Reszke –   182 interpelacje

Krystyna Szaniawska – 8 interpelacji

Katarzyna Zagajska – 124 interpelacje.

W poprzedniej kadencji złożyłem 631 interpelacji (2 miejsce w Radzie Miejskiej).

Chciałbym przy tym zaznaczyć, że Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne nie biorą udziału w miejskich konsultacjach społecznych w przeciwieństwie do Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce.

Pracując jako radny działam jednocześnie w Stowarzyszeniu Samorządne Strzemieszyce. Stanowimy zespół, mamy różne poglądy i nie licytujemy się
w zasługach, ale zależy nam na dobru Mieszkańców. Mogę wymienić naszą  aktywność w ostatnich latach poprzez podanie różnych działań na rzecz mieszkańców:

protesty przeciw sprowadzeniu odpadów z Salwadoru, protesty przeciw opłacie adiacenckiej, badania profilaktyczne pulmonologiczne, kardiologiczne
i alergologiczne, badanie dzieci na ołów, zatrzymanie budowy kompostowni, wstrzymanie rozbudowy DSS Recykling, parking przy cmentarzu, wyjazd z Biedronki, ścieżka rowerowa do Sulna, chodnik i ścieżka przy Białostockiego, obwodnica do EUROTERMINAL-a, badania wód, badania powietrza, Badania podejmowane wspólnie z Uniwersytetem śląskim, z Uniwersytetem Jagiellońskim, zgłoszenie 17 dzikich wysypisk, konferencje ekologiczne, program badań zdrowotnych
i środowiskowych, konferencja organizacji ekologicznych z całej Polski, Srocza Góra, Szlak Kruszcowy, Szlak Metalurgów, odwodnienie ul. Rudnej, place zabaw, dotacje do szkół i przedszkola,  rozdawanie sadzonek, Zielony Dzień Strzemieszyc
i konkursy, zagospodarowanie terenu stacyjnego, zbiornik retencyjny przy ul. Oddziału AK Ordona, tężnia, Pumptrack, konferencja historyczna i wystawa, zmiana nazwy ul. Majewskiego, uratowanie szkoły, walka z krocionogami, ekrany akustyczne, dworzec w Strzemieszycach, udział w postępowaniach środowiskowych wielu firm, udział we wszystkich konsultacjach społecznych, wytłumienie hałasu
z Bazy Przeładunku Rud, nagłaśnianie w mediach problemów Strzemieszyc,  działania na rzecz budowy żłobka i wiele różnych innych akcji. Część udało się zakończyć, inne trwają, jeszcze inne czekają na swoją przyszłość. Opisanie wszystkich działań to byłoby dodatkowo kilkadziesiąt stron. Były wyjazdy do Sejmu, Kancelarii Prezydenta, apele i petycje.

Jestem w stanie wytłumaczyć każde działanie, jego cele, przebieg na każdym etapie i osiągnięte rezultaty. W każdym z nich brało aktywny udział Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce i ja osobiście, Czy z pozycji Mieszkańca Strzemieszyc zasłużyłem  na podpisanie listu o odwołanie mnie z funkcji radnego? 

Co do podpisu pod listem członków Rady Dzielnicy to jest to kolejne kłamstwo pani Tatiany Duraj-Fert. Nie ma takiej jednostki samorządowej. Podpis z tego, co mi wiadomo, umieściło tylko dwóch byłych Radnych dawnej Rady Dzielnicy z kadencji 2014-2018 i nie było podejmowania żadnych wspólnych akcji.

A Rodzicom dzieci trenujących w UKS Ronin tylko współczuję, że nie wiedzą, kto zajmuje się wychowaniem Ich dzieci i jakie ma poglądy i jaką działalność historyczną prowadzi Prezes Klubu..

Uważam za swój obowiązek wobec rozpowszechniania fałszywych informacji
i  hejtu jaki spotkał mnie i Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce za przedstawienie swoich argumentów i odpowiedź na przedstawione zarzuty.

Wielokrotnie występowałem z propozycjami współpracy. Taką propozycję w stosunku do wszystkich organizacji i Mieszkańców ponawiam. Jestem gotowy do spotkania i odpowiedzi na każde pytanie i wyjaśnienie każdej sprawy. Mieszkańcy Strzemieszyc tylko działając razem mają szanse utrzymać ten kierunek rozwoju, który udało się wypracować w ostatnich latach. Nie może być przekazu, że jesteśmy skłóceni, bo tak nie jest. Zachowajmy kulturę i szacunek. Nie ulegajmy fałszywym plotkom i nie dajmy nabierać się ludziom, którzy je rozpowszechniają. 

Jerzy Reszke