Emisja niska, wysoka i niezorganizowana, czyli trzeba podejść kompleksowo

Temat niskiej emisji we wszystkich publikacjach uderza tylko w użytkowników pieców opalanych węglem, którzy masowo palą śmieci. Smugi dymu nad domkami wołają : TO ONI SĄ WINNI. Czy tak jest  naprawdę? Jakoś w dzień wywozu odpadów widzę przed wszystkimi domami worki z plastykami. Nie szkoda wyrzucać zamiast spalić? Problem chyba leży w złej jakości paliwa i dopiero potem trzeba szukać winy gdzie indziej. Raport NIK z kontroli po próbie sprowadzenia odpadów z Salwadoru pokazuje na przykładzie Dąbrowy Górniczej, ze niska emisja z budownictwa jednorodzinnego nie jest głównym źródłem zapylenia. „Według danych zgromadzonych przez WIOŚ w roku 2013, emisja przemysłowa
pyłów na terenie Dąbrowy Górniczej wyniosła 2 498 397 kg, z czego huta
ArcelorMital Poland S.A. – Oddział w Dąbrowie Górniczej wyemitowała 2 257 035 kg
pyłów – co stanowiło 90,3% ich emisji, a JSW KOKS S.A. – Koksownia Przyjaźń
171 476 kg – co stanowiło 6,9% emisji przemysłowej pyłów w mieście. Spółka
SARPI w 2013 roku wyemitowała 500 kg pyłów, co stanowiło 0,02% przemysłowej
emisji pyłów w Dąbrowie Górniczej.
Emisja przemysłowa tlenku węgla (CO) w 2013 roku na terenie Dąbrowy Górniczej
wyniosła 115 703 334 kg, z czego huta ArcelorMital Poland S.A. – Oddział
w Dąbrowie Górniczej wyemitowała 113 607 848 kg – co stanowiło 98% emisji,
a JSW KOKS S.A. – Koksownia Przyjaźń 2 001 776 kg – co stanowiło 1,7% emisji.
Spółka SARPI w 2013 roku wyemitowała 4076 kg tlenku węgla, co stanowiło
0,004% emisji przemysłowej.
Emisja przemysłowa dwutlenku azotu (NO2) w 2013 roku na terenie Dąbrowy
Górniczej wyniosła 5 585 856 kg, z czego huta ArcelorMital Poland S.A. – Oddział
w Dąbrowie Górniczej wyemitowała 3 423 595 kg – co stanowiło 61% emisji, Grupa
Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Zakład w Dąbrowie Górniczej 777 487 kg,
co stanowiło 14%, a JSW KOKS S.A. – Koksownia Przyjaźń 738 296 kg –
co stanowiło 13,2% emisji. Spółka SARPI w 2013 roku wyemitowała 7 327 kg NO2,
co stanowiło 0,13% emisji przemysłowej.
Emisja przemysłowa dwutlenku siarki (SO2) w 2013 roku na terenie Dąbrowy
Górniczej wyniosła 6 740 268 kg, z czego huta ArcelorMital Poland S.A. – Oddział
w Dąbrowie Górniczej wyemitowała 5 033 141 kg SO2 – co stanowiło 75% emisji,
a JSW KOKS S.A. – Koksownia Przyjaźń 1 123 463 kg – co stanowiło 16,7 emisji.
Spółka SARPI w 2013 roku wyemitowała 2 687 kg SO2, co stanowiło 0,04% emisji
przemysłowej.
W 2014 roku emisja przemysłowa pyłów na terenie Dąbrowy Górniczej wyniosła
3 098 638 kg, z czego huta ArcelorMital Poland S.A. – Oddział w Dąbrowie
Górniczej wyemitowała 2 535 978 kg pyłów – co stanowiło 81,8% ich emisji, a JSW
KOKS S.A. – Koksownia Przyjaźń 257 077 kg – co stanowiło 8,3% emisji pyłów
w mieście. Spółka SARPI w 2014 roku wyemitowała 388 kg pyłów, co stanowiło
0,01% przemysłowej emisji pyłów w Dąbrowie Górniczej.
Emisja tlenku węgla(CO) w 2014 roku wyniosła 135 867 944 kg, z czego
huta ArcelorMital Poland S.A. – Oddział w Dąbrowie Górniczej wyemitowała
133 066 334 kg CO – co stanowiło 98% jego emisji, a JSW KOKS S.A. – Koksownia
Przyjaźń 2 494 977 kg – co stanowiło 1,8% jego emisji. Spółka SARPI w 2014 roku
wyemitowała 2 773 kg CO, co stanowiło 0,002% jego emisji przemysłowej.
Emisja dwutlenku azotu (NO2) w 2014 roku wyniosła 7 896 598 kg, z czego
huta ArcelorMital Poland S.A. – Oddział w Dąbrowie Górniczej wyemitowała
4 643 453 kg NO2 – co stanowiło 59% jego emisji, Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład
Wytwarzania Nowa 1 159 663 kg – co stanowiło 14,7%, Grupa Saint Gobain Glass
Polska Sp. z o.o. Zakład w Dąbrowie Górniczej 798 810 kg – co stanowiło 10,1%,
a JSW KOKS S.A. – Koksownia Przyjaźń 588 051 kg – co stanowiło 7,5% jego
emisji. Spółka SARPI w 2014 roku wyemitowała 8 666 kg NO2, co stanowiło 0,11%
jego emisji przemysłowej.
Emisja dwutlenku siarki (SO2) w 2014 roku wyniosła 8 952 275 kg, z czego
huta ArcelorMital Poland S.A. – Oddział w Dąbrowie Górniczej wyemitowała
5 668 811 kg SO2 – co stanowiło 63% jego emisji, Tauron Ciepło Sp. z o. o. Zakład
Wytwarzania Nowa 1 599 896 kg – co stanowiło 17,8%, a JSW KOKS S.A. –
Koksownia Przyjaźń 908 656 kg – co stanowiło 10,2% jego emisji. Spółka SARPI
w 2014 roku wyemitowała 706 kg SO2, co stanowiło 0,01% jego emisji.
(dowód: akta kontroli str. 214 – 221)
Według szacunków, emisja pozaprzemysłowa, na którą składa się emisja
transportowa, emisja ciepłownicza i niska emisja, dla Dąbrowy Górniczej7 w 2014 r.
wynosiła co najmniej: pyłów – 1 553 720 kg, tlenku węgla (CO) – 28 240 360 kg,
tlenków azotu (NOx) – 2 064 470 kg, dwutlenku siarki (SO2) – 1 836 216 kg oraz
Benzo(a)Pirenu – 419 kg.
(dowód: akta kontroli str. 985 – 1043)
Powodem nadmiernego zanieczyszczenia powietrza w Dąbrowie Górniczej jest
zarówno emisja przemysłowa, jak i emisja pozaprzemysłowa, w tym tak zwana niska
emisja.”  cały Raport  NIK protokół kontroli

Raport nie podaje, czy ujęto emisję niezorganizowaną, która jest największym problemem większości instalacji, zwłaszcza, gdy oszczędza się na technologii. Kluczowe znaczenie dla czystości powietrza mają działania podjęte w AMP, które, na co liczymy, doprowadzą do znacznego ograniczenia emisji. Emisja wysoka, zwłaszcza przy bezwietrznej pogodzie, też może być dokuczliwa i tylko kompleksowe podejście może doprowadzić do poprawy jakości powietrza. Konieczne są szerokie badania powietrza, a nie tylko PM 10, bo to nie mówi wszystkiego.

Główne źródła emisji pyłu do powietrza atmosferycznego i przegląd wskaźników emisji

Pod pojęciem pyłu należy rozumieć zbiór cząstek stałych, które zostały wyrzucone do powietrza atmosferycznego oraz pozostają w nim przez pewien okres czasu . Obecnie w użyciu jest następująca klasyfikacja pyłów, której podstawą są rozmiary cząstek oraz ich wpływ na zdrowie ludzi:
• Całkowity pył zawieszony TSP (ang. total suspended particulates) – oznacza całkowitą zawartość pyłu w powietrzu atmosferycznym;
• Pył drobny PM10 (ang. particulate matter) – rozumie się jako frakcję pyłu zawieszonego, o rozmiarze cząstek poniżej 10 µm;
• Pył bardzo drobny PM2,5 – czyli frakcja pyłu zawieszonego, o rozdrobnieniu koloidalnym o średnicach cząstek mniejszych niż 2,5 µm.

Wpływ źródła emisji na właściwości pyłu

Rodzaj procesu, w wyniku którego powstały pyły ma wpływ na ich ziarnistość i zróżnicowany skład chemiczny. Z kolei rozkład frakcyjny oraz skład pyłów są czynnikami decydującymi w doborze rodzaju instalacji odpylającej oraz mają istotny wpływ na skuteczność samego procesu odpylania.
Gazy przemysłowe charakteryzują się występowaniem pyłów o bardzo zróżnicowanej ziarnistości, która wynika z rodzaju procesu wytwarzającego pył oraz z prędkości gazu, który unosi pył z miejsca powstania. W praktyce rozmiar ziaren pyłu należy do przedziału od 0,001 µm do 1000 µm. Źródłem najgrubszych pyłów są procesy mechanicznej obróbki, tj.: cięcie, szlifowanie, spalanie grubych sortymentów węgla w kotłach rusztowych i fluidalnych, z kolei najdrobniejsze ziarna powstają w wyniku procesów chemicznych, przy lakierowaniu i polerowaniu powierzchni oraz przy spalaniu pyłu węglowego w kotłach węglowych . szerzej  http://www.kniop.agh.edu.pl/glowne-zrodla-emisji-pylu-do-powietrza-atmosferycznego-i-przeglad-wskaznikow-emisji/

Polecam również  Pyły drobne w atmosferze
Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce
praca zespołowa pod redakcją Katarzyny Judy-Rezler i Barbary Toczko pobierz  Pyly drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy

Warto poczytać

Jerzy Reszke

Niska emisja – program na 200 lat

Dzisiaj walka ze smogiem stała się modna. Kolejne gminy opracowują ambitne plany i podejmują walkę. Gmina Dąbrowa Górnicza również. Niestety program (pobierz Projekt Uchwały Rady Miejskiej ) poddany konsultacjom, który zakłada  dopłaty w wysokości 8000 i 5000 zł przy wysokości środków ok. 260 000 zł to chyba zbyt mało. Program jest bardzo ograniczony. Czy tę Uchwałę można właściwie  nazwać programem?  To lekko zmieniona Uchwała w sprawie dopłat, do której niedawno wprowadziłem poprawkę podwyższającą wysokość dopłaty do 4000 zł.    Dla mnie to jest rozczarowanie, zwłaszcza w zestawieniu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętym we wrześniu 2016 roku. Program, a poznałem kilkadziesiąt programów , powinien zawierać ocenę stanu obecnego, kierunki działań i efekt ekologiczny jaki zostanie osiągnięty. Tego wszystkiego brakuje. Brakuje szerokiego ujęcia tematu i wielokierunkowych działań, które mogą przynieść pożądany efekt.

UWAGI OGÓLNE DO CAŁEJ UCHWAŁY zgłoszone przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce:

Ze względu na ograniczony zakres Programu, który naszym zdaniem nie spełnia warunków niezbędnych dla poprawy jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej  (przy kwocie 260 000 zł wystarczy na symboliczne dopłaty do wymiany 32 pieców),  przekazujemy uwagi ogólne. Program powinien zostać opracowany od nowa z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń:

 • Należy przeprowadzić pełną inwentaryzację źródeł emisji oraz sposobów zabezpieczenia mieszkańców w ciepło.
 • Badania jakości powietrza w 20 punktach należy na bieżąco udostępniać mieszkańcom.
 • Należy wprowadzić bieżący sposób informowania przedszkoli i szkół o stanach zagrożenia.
 • Program należy rozszerzyć o ocieplanie budynków i wymianę okien ( z wykorzystaniem PGN) oraz modernizację urządzeń grzewczych.
 • Dopłaty do wszystkich pieców i działań ustalić jednakowo na 8000 zł.
 • Wprowadzić osobne dopłaty do montażu instalacji CO w budynkach zamiast pieców kaflowych oraz instalacji gruntowej do pomp ciepła.
 • Wprowadzić dopłaty eksploatacyjne do zakupu gazu i paliw.
 • Należy opracować plan rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej i budowy kotłowni osiedlowych.
 • W Programie należy ująć wszystkie wymienione działania wraz ze skutkami ich wpływu na poprawę jakości powietrza oraz oceną efektu ekologicznego, jako zostanie osiągnięty.
 • W Programie należy wskazać źródła dofinansowania ze środków unijnych i funduszy celowych.
 • Należy znacznie zwiększyć środki poprzez znalezienie źródeł zewnętrznych lub przerzucenie środków własnych z innych kont w ramach budżetu gminy.
 • W programie należy określić cele edukacyjne, szkolenia i pokazy właściwej eksploatacji pieców.

 

Przy obecnym poziomie finansowania 8 tys. zł środków (260 000zł) wystarczy na 32 piece gazowe, co przełoży się na minimalną poprawę jakości powietrza, praktycznie nie mającą wpływu NA OBECNY STAN. Celowe jest określenie w Programie stanu prawnego i odniesienie sytuacji w gminie do przepisów unijnych, krajowych i wojewódzkich.

 

 

Pozostałe uwagi:

 

W § 3. W punkcie 2)  Dopisać : Dofinansowanie obejmuje założenie instalacji CO, założenie filtru na komin i budowa instalacji gruntowej do pomp ciepła oraz modernizację urządzeń grzewczych niezależnie od dofinansowania na zakup pieca lub urządzenia grzewczego  . Zmianę wprowadzić we wszystkich zapisach dotyczących tego tematu.  § 11. usunąć

W § 4. Dofinansowanie z tytułu zmiany sytemu ogrzewania, o którym mowa § 2 lit. a, dotyczy wyłącznie

budynków istniejących, które zostały oddane do użytkowania do 31 grudnia 1997 roku. – ZMIENIĆ DATĘ NA 31 GRUDNIA 2007 ROK

 

W § 6. Dopuszcza zamiast 20 lat wpisać 10 lat.

 

W § 19. I § 23. 1. I § 25. 1.  Dopisać założenie instalacji

W § 24. 1.przyjąć jednakową kwotę 8000 zł za zakup pieca lub urządzenia lub ich modernizację  i 8000 zł za założenie instalacji CO, założenie filtru na komin i budowa oraz instalacji gruntowej do pomp ciepła niezależnie od dofinansowania na zakup pieca lub urządzenia grzewczego  

 

Dopisać : Rozdział 10 Monitoring powietrza o treści

 

 • Badania jakości powietrza w 20 punktach należy na bieżąco udostępniać mieszkańcom.
 • Należy wprowadzić bieżący sposób informowania przedszkoli i szkół o stanach zagrożenia.

 

Dopisać : Rozdział 11 Źródła finansowania o treści

 

W terminie do 1 czerwca przedstawić rozeznanie możliwości finansowania Programu ze środków Unii Europejskiej, NFOŚIGW, WFOŚIGW oraz innych źródeł oraz dostosować poziom finansowania do uzyskanych środków

 

Dopisać Rozdział 13 Działania edukacyjne

 

Do dnia 1 czerwca przedstawić program działań edukacyjnych i szkoleń mieszkańców oraz harmonogram spotkań

 

Dopisać : Rozdział 14 Działania uzupełniające

 

 • Należy przeprowadzić pełną inwentaryzację źródeł emisji oraz sposobów zabezpieczenia mieszkańców w ciepło według stanu obecnego oraz prognozowany efekt ekologiczny po zastosowaniu proponowanych w Uchwale działań.
 • Należy przedstawić aktualny stan sieci ciepłowniczych oraz możliwości jej rozbudowy i budowy kotłowni osiedlowych
 • Program należy rozszerzyć o ocieplanie budynków i wymianę okien ( z wykorzystaniem zadań określonych w  PGN i środków z programu PGN)
 • W ramach Programu należy określić do 1 czerwca wysokość dopłat do eksploatacji urządzeń na zakup paliw i energii elektrycznej

Jerzy Reszke

ROZPOCZYNAMY BATALIĘ O SZKOŁĘ ŚREDNIĄ W STRZEMIESZYCACH

W naszej dzielnicy są  bogate tradycje funkcjonowania szkół średnich. Liceum Ogólnokształcące, liceum medyczne, szkoły policealne działały w Strzemieszycach wiele lat. Liceum powstało na skutek działań społecznych grupy osób, które po II wojnie światowej podjęły taką inicjatywę.

 Gimnazjum ma zostać przekształcone w szkołę podstawową, co wypacza sens reformy. Nie widzimy sensu takiego działania. Gimnazjum to bardzo dobra baza lokalowa, która powinna dalej służyć nauce. Obecny nacisk rządu  na rozwój kształcenia zawodowego oraz  bliskość wielu wielkich zakładów przemysłowych uzasadniają utworzenie szkoły kształcącej przyszłych pracowników, którzy swoją przyszłość zwiążą z miastem.

 Rozpoczynamy kampanię na rzecz utworzenia w Strzemieszycach szkoły średniej. Nie chcemy decydować, jaka to ma być szkoła. Mamy na to dwa lata. Utworzenie szkoły jest  odpowiedzialnym działaniem, które musi być realizowane we współpracy wielu instytucji. Dlatego rozpoczynamy od zgłoszenia wniosku o rozpoczęcie  i przeprowadzenie konsultacji społecznych w temacie :

Utworzenie szkoły średniej w Strzemieszycach

Do wniosku potrzebujemy 150 podpisów.

 Im ich będzie więcej, tym lepiej.

W następnej kolejności utworzymy Społeczny Komitet Odbudowy Szkolnictwa Średniego w Strzemieszycach, do którego zaprosimy przedstawicieli różnych środowisk. Będą apele, spotkania, pikiety. Nie pozwolimy na decydowanie poza mieszkańcami o naszych sprawach.

 Liczymy na szerokie wsparcie naszych działań. Utworzenie szkoły to  nobilitacja dla dzielnicy. Konsultacje rozumiemy jako spotkania z mieszkańcami z udziałem Dyrekcji Gimnazjum nr 10,

nauczycieli, rodziców, uczniów, przedstawicieli zakładów pracy (ArcelorMittal Poland, Saint-Gobain, Koksownia, Tauron), Urzędu Miasta  oraz Kuratorium Oświaty.

Celem tych spotkań będzie ustalenie profilu szkoły, który powinien najlepiej odpowiadać potrzebom rynku i możliwościom lokalowym.

Zamieszczamy druk listy  Druk do podpisów wniosku, który każdy chętny do pomocy może wydrukować i dostarczyć do Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce ul. Warszawska 43b lub ustalić odbiór telefonicznie .

 

Zarząd Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce