PIĘTNAŚCIE PROPOZYCJI NA PRZYSZŁOŚĆ

Popieram w pełni program PiS. Dzięki programom społecznym żyje się obecnie lepiej, rozwijają się strategiczne inwestycje, działają liczne programy samorządowe. Ale pracując jako radny nie jestem w stanie wielu spraw załatwić, bardzo źle i niekompetentnie działają niektóre instytucje centralne i brak przepisów hamuje działania. Są też sprawy, przy których po prostu opadają ręce. Część z tych problemów zebrałem. Występowałem wielokrotnie o zmianę prawa, ale tylko częściowo się to udało. Zajmuję się głównie obszarami ochrony środowiska i samorządu, stąd dominuje ta właśnie tematyka. Postaram się poszczególne zagadnienia rozwinąć w najbliższych wpisach. I niezależnie od wyniku wyborów będę o te zmiany występował w przyszłości.

15 PROPOZYCJI DZIAŁAŃ I KIERUNKÓW

 1. Zakaz  obsady miejsc w Radach Nadzorczych i Zarządach Spółek przez Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz członków ich rodzin i Radnych

 2. Budowa Toru Pumptrack w Dąbrowie Górniczej

 3. Likwidacja opłaty adiacenckiej w obecnej formie

 4. Wprowadzenie obowiązku tworzenia  w każdym mieście Rad Dzielnic tworzących i nadzorujących harmonogram remontów ulic i inwestycji

 5. Wprowadzenie przepisów antyodorowych

 6. Wprowadzenie referendum lokalnego dla każdej dzielnicy miasta

 7. Doprowadzenie do ujęcia w przepisach obowiązku kontroli wpływu nowych inwestycji na zdrowie człowieka

 8. Utworzenie Lasów Społecznych w miastach spełniających funkcje rekreacyjne

 9. Opracowanie i realizacja Programu Badań dla Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce i Ząbkowice

 10. Zmiana przepisów wydawania Decyzji Środowiskowych w celu zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości inwestycji dla Mieszkańców

 11. Opracowanie na nowo dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza

  z rozszerzeniem na wszystkie substancje

 12. Wprowadzenie w każdym województwie Policji Środowiskowej działającej na zasadzie Inspekcji Pracy

 13. Wprowadzenie do planów inwestycyjnych inwestycji drogowych: Obwodnica Ząbkowic, Ronda w zjazdach na Błędów, Okradzionów, ul. Główną i wiadukty Podlesie-Tworzeń i na Staszicu

 14. Doprowadzenie do szerokiej rewitalizacji domów komunalnych i kolejowych oraz terenu osiedli

 15. Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w sprawie funkcjonowania komunikacji autobusowej i kolejowej

Jerzy Reszke

PIĘTNASTEGO GŁOSUJ NA 15  lISTA NR 4 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

PIĘTNAŚCIE PYTAŃ DO PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ

Wiele lat pracy Radnego Rady Miejskiej pozwoliło mi na zebranie 15 pytań, na które nie otrzymywałem  odpowiedzi i również postanowiłem dołożyć pytania, które zamierzałem zadać. W najbliższych wpisach rozszerzę treść z uzasadnieniem,

15 PROSTYCH PYTAŃ Do Prezydenta Dąbrowy Górniczej

 1. Jak długo będzie trwała przebudowa ulic w Centrum i ile kosztowała w całości?

 2. Czy jest zagrożenie dla utrzymania Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny ze względu na rosnące zadłużenie?

 3. Ile wynosi całkowite dofinansowanie do NEMO i Fabryki Życia?

 4. Dlaczego normalnie pracują i rozbudowują się zakłady, które nie posiadają prawomocnych Decyzji Środowiskowych?

 5. Ile na terenie miasta jest „bomb ekologicznych” w postaci wysypisk i dlaczego nie są one usuwane?

 6. Dlaczego w Dąbrowie Górniczej  zlikwidowano system monitoringu czystości powietrza?

 7. Dlaczego władze miasta odmawiają rozwiązania problemu podtopień domów?

 8. Dlaczego odmawia się przez lata montażu ekranów dźwiękochłonnych?

 9. Dlaczego nie podaje się do publicznej wiadomości harmonogramu remontów ulic i doprowadzono do ich degradacji w wielu dzielnicach?

 10. Dlaczego nie prowadzi się konsultacji w sprawie organizacji komunikacji miejskiej?

 11. Dlaczego brak jest zrównoważonego rozwoju w inwestycjach na terenie miasta i remontach dróg ?

 12. Dlaczego nie rozwiązuje się problemu nadmiernej populacji dzików i innych zwierząt?

 13. Dlaczego nie stworzono Programu Rozwoju Demograficznego przy drastycznym spadku ilości Mieszkańców?

 14. Ile wyniosły wpływy do budżetu miasta ze względu na wzrost podatków, ceny wody i ceny odbioru odpadów?

 15. Dlaczego doprowadzono do tragicznego stanu domy i mieszkania komunalne oraz teren wokół nich?

  Jerzy Reszke

PIĘTNASTEGO GŁOSUJ NA 15  lISTA NR 4 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

BRUDNA GRA TORAMI CPK

Dzisiaj odbyło się wyjazdowe posiedzenie Doraźnej Komisji ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową, w kontekście ich wpływu na realizację zadań Województwa Śląskiego powołanej przez Sejmik Śląski.

  https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/komisje_sejmiku/dorazna-komisja-ds-analizy-inwestycji-kolejowych-i-innych-inwestycji-realizowanych-przez-administracje-rzadowa/dorazna-komisja-ds-analizy-inwestycji-kolejowych-i-innych-inwestycji-realizowanych-przez-administracje-rzadowa-w-kontekscie-ich-wplywu-na-realizacje-zadan-wojewodztwa-slaskiego.html?fbclid=IwAR0kHBoOH6RIGk8M8kJtXrNTjKD50LDj4u1OdbRoKf6etUIlAH8MsLV180o

Sprawozdanie z posiedzenia znajduje się na stronie https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/torowiska-do-cpk-do-zly-pomysl-mieszkancy-sa-przeciwni-wspieraja-ich-samorzadowcy-i-parlamentarzysci/?fbclid=IwAR3TmvV9vGYUKUmLOg3X6Ey8yf5BnijloYKOJ_6ZW47FTRMCxXAkyowLZss  .  I co ustalono? Czytamy:

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada budowę lotniska pomiędzy Łodzią a Warszawą (w okolicy Baranowa), a także nowych dróg i torów, które mają skomunikować je z pozostałymi częściami kraju. Planowane przebiegi nowych linii kolejowych w wielu miejscowościach przebiegają przez tereny mieszkalne. W Dąbrowie Górniczej projektanci wytyczyli tory przez środek Błędowa i Kuźniczki Nowej. Ich realizacja wiązałaby się z wyburzeniem dziesiątek domów i dewastacją przyrody. Podobnie jest w rejonie Redenu i Staszica, gdzie nowa linia kolejowa została nakreślona wzdłuż plant przy ul. Poniatowskiego (przy targowisku miejskim), dalej plantami wzdłuż ul. Korczaka do ul. Wojska Polskiego i przecinając DK94 oraz ul. Staszica w stronę Sosnowca.

Plany zaprezentowano na początku 2020 r., co spotkało się ze sprzeciwem dąbrowian. 7 tys. mieszkańców podpisało się pod protestem w tej sprawie.

Czyli zorganizowano wielkie spotkanie na podstawie danych których nie ma !

Po informacji w 2020 roku  o planach (powtarzam PLANACH ) budowy sieci szybkich kolei utrzymuję cały czas regularny kontakt z CPK odnośnie terminów przygotowania planów okreslających kierunki przebiegu linii. Trochę korespondencji na dowód. Pobierz KRI_7041_2022_NAB.5926_49-51_ASP (4)

Cytat :  Realizacja projektów w tym zakresie znajduje się na etapie przygotowawczym.
W najbliższych  
miesiącach planowane jest ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy Studium TechnicznoEkonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), którego przedmiotem będzie m.in. opracowanie i analiza potencjalnych wariantów przebiegu inwestycji.
Wykonawca Studium opracuje kilkanaście trasowań wariantów wstępnych, a następnie rozpocznie się kolejny etap prac, który będzie polegał na analizie zasadności poszczególnych trasowań.  
warianty zostaną poddane szerokim konsultacjom, jakie zostaną przeprowadzone z jednostkami
samorządu terytorialnego, konsultacjom branżowym oraz konsultacjom społecznym z mieszkańcami.
Centralny Port Komunikacyjny planuje rozpocząć konsultacje z mieszkańcami w III kwartale 2023 r., tj. na Etapie II realizacji STEŚ. Wszystkie informacje na temat przebiegu Studium, w tym harmonogram spotkań zostaną opublikowane na stronie internetowej CPK. Realizacja projektów w  tym zakresie znajduje się na etapie przygotowawczym. W najbliższych  miesiącach planowane jest ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy Studium TechnicznoEkonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), którego przedmiotem będzie m.in. opracowanie i analiza  potencjalnych wariantów przebiegu inwestycji.
Wykonawca Studium opracuje kilkanaście trasowań wariantów wstępnych, a następnie rozpocznie się kolejny etap prac, który będzie polegał na analizie zasadności poszczególnych trasowań. Wszystkie warianty zostaną poddane szerokim konsultacjom, jakie zostaną przeprowadzone z jednostkami samorządu terytorialnego, konsultacjom branżowym oraz konsultacjom społecznym z   mieszkańcami.
Centralny Port Komunikacyjny planuje rozpocząć konsultacje z mieszkańcami w III kwartale 2023 r., tj. na Etapie II realizacji STEŚ. Wszystkie informacje na temat przebiegu Studium, w tym harmonogram spotkań zostaną opublikowane na stronie internetowej CPK.”

Kolejne pismo Pobierz KRI.41.21.2023_49-51.MK pop (3)   Cytat : …”w odpowiedzi na pismo [1] dotyczące informacji na temat przebiegu nowych linii kolejowych CPK w
Zagłębiu Dąbrowskim w związku z planowaną budową linii kolejowej nr 111 Biała Błotna – Węzeł
Małopolsko-Śląski (WMŚ) – Chełmek oraz budową linii kolejowej nr 113 Katowice – Węzeł MałopolskoŚląski (WMŚ) – Kraków dziękujemy za przesłaną korespondencję, jednocześnie podtrzymujemy
stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 26.09.2022 roku w zakresie zaawansowania inwestycji.
2
Realizacja projektów znajduje się na etapie prac przygotowawczych. Przetarg na opracowanie Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (dalej STEŚ) dla budowy linii kolejowych nr 111 Biała
Błotna – Węzeł Małopolsko-Śląski – Chełmek oraz nr 113 Katowice – Węzeł Małopolsko-Śląski – Kraków
znajduje się na liście przetargów do uruchomienia. Aktualne pozostają informacje dotyczące
przedmiotowych inwestycji znajdujące się w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym (SSL).
Jak każda inwestycja celu publicznego, również budowa linii kolejowych nr 111 i 113,
ma zarezerwowany przedział czasowy przeznaczony na spotkania informacyjno-konsultacyjne ze
stroną społeczną. O terminie tych spotkań zostaną Państwo poinformowani z należytym
wyprzedzeniem na odpowiednim etapie prac, po podpisaniu umowy z Wykonawcą na opracowanie
STEŚ.
Podkreślić należy fakt, iż propozycje wariantów przebiegu linii kolejowych nr 111 i 113 pojawią się na
etapie opracowania STEŚ, wtedy to wybrany w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie
opracowanie wstępnych wariantów przebiegu linii kolejowej a następnie w dalszych etapach prac
studialnych oraz wraz z pozyskiwaniem materiałów przez zespół projektowy będzie możliwość bardziej precyzyjnego określenia przebiegu linii kolejowej dla przedmiotowego projektu.
Na obecnym etapie prac „dojrzałość projektu” jest zbyt mała, aby można było określić w sposób pełny
i jednoznacznie rozstrzygający trasowania linii kolejowej oraz zajętość terenu na potrzeby inwestycji, co jest informacją najbardziej pożądaną przez mieszkańców danego obszaru. Poszczególne przebiegi wariantów linii kolejowej będą opracowywane na późniejszym etapie, w takcie prac projektowych.
Również dla naszej Spółki głos społeczny jest jednym z istotnych elementów procesu inwestycyjnego,
dlatego spotkanie z mieszkańcami powinno się odbyć na właściwym etapie prac, co umożliwi
odniesienie się mieszkańców do zaproponowanych rozwiązań projektowych.

I ostatnie  pobierz Odpowiedź w sprawie CPK 14 09 2023  Cytat : ” Szanowny Panie Prezesie,
odpowiadając na wiadomość e‐mail [3] dotyczącą informacji na temat przebiegu nowych linii
kolejowych CPK w Zagłębiu Dąbrowskim w związku z planowaną budową linii kolejowej nr 111 Biała
Błotna – Węzeł Małopolsko‐Śląski (WMŚ) – Chełmek oraz budową linii kolejowej nr 113 Katowice ‐
Węzeł Małopolsko‐Śląski (WMŚ) – Kraków dziękujemy za przesłaną korespondencję.
Informujemy jednocześnie, że podtrzymujemy stanowisko przedstawione w piśmie [2] w zakresie
zaawansowania inwestycji, tj. realizacja projektów znajduje się na etapie prac przygotowawczych.
Wskazać należy, iż wszystkie uwagi, które wpłynęły w trakcie konsultacji do Strategicznego Studium
Lokalizacyjnego, zostaną przekazane do wybranego w przyszłości Wykonawcy STEŚ dla
przedmiotowych projektów. Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie linii kolejowej w sposób,
który uwzględni głos społeczny przy jednoczesnym zachowaniu założeń projektów”. Podpisano Mariusz Kruszyński
Lider Projektu/Project Manager
Biuro Realizacji Podprogramu Kolejowego

Czyli można zapytać i uzyskać odpowiedź? Kiedy nie ma dotychczas p/lanów przebiegu linii i nie ma jeszcze powołanego podmiotu do opracowania Studium
i później konsultacji środowiskowych to trzeba stworzyć problem. Bo takie dyspozycje przyszły od kierownictwa?

Oczywiście sa problemy i protesty, ale w innych rejonach. Kiedy zaczęły wpływać uchwały protestujące przeciwko przebiegom niektórych linii przesłałem jedno z pism do wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. I jak sie okazało …….. nikt nie zadzwonił, nie wysłał emaila. Pewnie dlatego, bo takie spotkanie jak dzisiaj nie miałoby sensu.

Oczywiście problemy są przed nami. Są protesty np. w Mikołowie. Warto przeczytać wyjaśnienia https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/category/odpowiedzi

I takich dyskusji nie unikniemy. Ale może za rok czy za dwa lata. Przy obecnej strukturze i gestej zabudowie Zagłębia Dąbrowskiego nie ma możliwości poprowadzenia tras całkowicie bez wyburzeń.
Z tego wszyscy sobie zdają sprawę. Ale granie emocjami Mieszkańców przed wyborami może mieć tylko na celu szukanie „paliwa wyborczego”.  Od takiej polityki jestem jak najdalej.

I pytanie: GDZIE BYLI WSZYSCY SAMORZĄDOWCY GDY PROTESTOWALIŚMY ZA BUDOWĄ OBWODNICY DO EUROTERMINALU? ALBO DLACZEGO NIE WSPOMAGAJĄ MIESZKAŃCÓW W WALCE Z UCIĄŻLIWYMI INWESTYCJAMI? Mam wyliczyć firmy i problemy?

Jeżeli będą protesty i jeżeli przebiegi linii naruszą prawa Mieszkańców ja i Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce na pewno przyłączymy się do protestów i będziemy żądali wyjasnień. Ale na zdrowych zasadach w oparciu o oficjalne dane w momencie gdy przyjdzie czas ich opublikowania,

Jerzy Reszke

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej