BRUDNA GRA TORAMI CPK

Dzisiaj odbyło się wyjazdowe posiedzenie Doraźnej Komisji ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową, w kontekście ich wpływu na realizację zadań Województwa Śląskiego powołanej przez Sejmik Śląski.

  https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/komisje_sejmiku/dorazna-komisja-ds-analizy-inwestycji-kolejowych-i-innych-inwestycji-realizowanych-przez-administracje-rzadowa/dorazna-komisja-ds-analizy-inwestycji-kolejowych-i-innych-inwestycji-realizowanych-przez-administracje-rzadowa-w-kontekscie-ich-wplywu-na-realizacje-zadan-wojewodztwa-slaskiego.html?fbclid=IwAR0kHBoOH6RIGk8M8kJtXrNTjKD50LDj4u1OdbRoKf6etUIlAH8MsLV180o

Sprawozdanie z posiedzenia znajduje się na stronie https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/torowiska-do-cpk-do-zly-pomysl-mieszkancy-sa-przeciwni-wspieraja-ich-samorzadowcy-i-parlamentarzysci/?fbclid=IwAR3TmvV9vGYUKUmLOg3X6Ey8yf5BnijloYKOJ_6ZW47FTRMCxXAkyowLZss  .  I co ustalono? Czytamy:

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada budowę lotniska pomiędzy Łodzią a Warszawą (w okolicy Baranowa), a także nowych dróg i torów, które mają skomunikować je z pozostałymi częściami kraju. Planowane przebiegi nowych linii kolejowych w wielu miejscowościach przebiegają przez tereny mieszkalne. W Dąbrowie Górniczej projektanci wytyczyli tory przez środek Błędowa i Kuźniczki Nowej. Ich realizacja wiązałaby się z wyburzeniem dziesiątek domów i dewastacją przyrody. Podobnie jest w rejonie Redenu i Staszica, gdzie nowa linia kolejowa została nakreślona wzdłuż plant przy ul. Poniatowskiego (przy targowisku miejskim), dalej plantami wzdłuż ul. Korczaka do ul. Wojska Polskiego i przecinając DK94 oraz ul. Staszica w stronę Sosnowca.

Plany zaprezentowano na początku 2020 r., co spotkało się ze sprzeciwem dąbrowian. 7 tys. mieszkańców podpisało się pod protestem w tej sprawie.

Czyli zorganizowano wielkie spotkanie na podstawie danych których nie ma !

Po informacji w 2020 roku  o planach (powtarzam PLANACH ) budowy sieci szybkich kolei utrzymuję cały czas regularny kontakt z CPK odnośnie terminów przygotowania planów okreslających kierunki przebiegu linii. Trochę korespondencji na dowód. Pobierz KRI_7041_2022_NAB.5926_49-51_ASP (4)

Cytat :  Realizacja projektów w tym zakresie znajduje się na etapie przygotowawczym.
W najbliższych  
miesiącach planowane jest ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy Studium TechnicznoEkonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), którego przedmiotem będzie m.in. opracowanie i analiza potencjalnych wariantów przebiegu inwestycji.
Wykonawca Studium opracuje kilkanaście trasowań wariantów wstępnych, a następnie rozpocznie się kolejny etap prac, który będzie polegał na analizie zasadności poszczególnych trasowań.  
warianty zostaną poddane szerokim konsultacjom, jakie zostaną przeprowadzone z jednostkami
samorządu terytorialnego, konsultacjom branżowym oraz konsultacjom społecznym z mieszkańcami.
Centralny Port Komunikacyjny planuje rozpocząć konsultacje z mieszkańcami w III kwartale 2023 r., tj. na Etapie II realizacji STEŚ. Wszystkie informacje na temat przebiegu Studium, w tym harmonogram spotkań zostaną opublikowane na stronie internetowej CPK. Realizacja projektów w  tym zakresie znajduje się na etapie przygotowawczym. W najbliższych  miesiącach planowane jest ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy Studium TechnicznoEkonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), którego przedmiotem będzie m.in. opracowanie i analiza  potencjalnych wariantów przebiegu inwestycji.
Wykonawca Studium opracuje kilkanaście trasowań wariantów wstępnych, a następnie rozpocznie się kolejny etap prac, który będzie polegał na analizie zasadności poszczególnych trasowań. Wszystkie warianty zostaną poddane szerokim konsultacjom, jakie zostaną przeprowadzone z jednostkami samorządu terytorialnego, konsultacjom branżowym oraz konsultacjom społecznym z   mieszkańcami.
Centralny Port Komunikacyjny planuje rozpocząć konsultacje z mieszkańcami w III kwartale 2023 r., tj. na Etapie II realizacji STEŚ. Wszystkie informacje na temat przebiegu Studium, w tym harmonogram spotkań zostaną opublikowane na stronie internetowej CPK.”

Kolejne pismo Pobierz KRI.41.21.2023_49-51.MK pop (3)   Cytat : …”w odpowiedzi na pismo [1] dotyczące informacji na temat przebiegu nowych linii kolejowych CPK w
Zagłębiu Dąbrowskim w związku z planowaną budową linii kolejowej nr 111 Biała Błotna – Węzeł
Małopolsko-Śląski (WMŚ) – Chełmek oraz budową linii kolejowej nr 113 Katowice – Węzeł MałopolskoŚląski (WMŚ) – Kraków dziękujemy za przesłaną korespondencję, jednocześnie podtrzymujemy
stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 26.09.2022 roku w zakresie zaawansowania inwestycji.
2
Realizacja projektów znajduje się na etapie prac przygotowawczych. Przetarg na opracowanie Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (dalej STEŚ) dla budowy linii kolejowych nr 111 Biała
Błotna – Węzeł Małopolsko-Śląski – Chełmek oraz nr 113 Katowice – Węzeł Małopolsko-Śląski – Kraków
znajduje się na liście przetargów do uruchomienia. Aktualne pozostają informacje dotyczące
przedmiotowych inwestycji znajdujące się w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym (SSL).
Jak każda inwestycja celu publicznego, również budowa linii kolejowych nr 111 i 113,
ma zarezerwowany przedział czasowy przeznaczony na spotkania informacyjno-konsultacyjne ze
stroną społeczną. O terminie tych spotkań zostaną Państwo poinformowani z należytym
wyprzedzeniem na odpowiednim etapie prac, po podpisaniu umowy z Wykonawcą na opracowanie
STEŚ.
Podkreślić należy fakt, iż propozycje wariantów przebiegu linii kolejowych nr 111 i 113 pojawią się na
etapie opracowania STEŚ, wtedy to wybrany w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie
opracowanie wstępnych wariantów przebiegu linii kolejowej a następnie w dalszych etapach prac
studialnych oraz wraz z pozyskiwaniem materiałów przez zespół projektowy będzie możliwość bardziej precyzyjnego określenia przebiegu linii kolejowej dla przedmiotowego projektu.
Na obecnym etapie prac „dojrzałość projektu” jest zbyt mała, aby można było określić w sposób pełny
i jednoznacznie rozstrzygający trasowania linii kolejowej oraz zajętość terenu na potrzeby inwestycji, co jest informacją najbardziej pożądaną przez mieszkańców danego obszaru. Poszczególne przebiegi wariantów linii kolejowej będą opracowywane na późniejszym etapie, w takcie prac projektowych.
Również dla naszej Spółki głos społeczny jest jednym z istotnych elementów procesu inwestycyjnego,
dlatego spotkanie z mieszkańcami powinno się odbyć na właściwym etapie prac, co umożliwi
odniesienie się mieszkańców do zaproponowanych rozwiązań projektowych.

I ostatnie  pobierz Odpowiedź w sprawie CPK 14 09 2023  Cytat : ” Szanowny Panie Prezesie,
odpowiadając na wiadomość e‐mail [3] dotyczącą informacji na temat przebiegu nowych linii
kolejowych CPK w Zagłębiu Dąbrowskim w związku z planowaną budową linii kolejowej nr 111 Biała
Błotna – Węzeł Małopolsko‐Śląski (WMŚ) – Chełmek oraz budową linii kolejowej nr 113 Katowice ‐
Węzeł Małopolsko‐Śląski (WMŚ) – Kraków dziękujemy za przesłaną korespondencję.
Informujemy jednocześnie, że podtrzymujemy stanowisko przedstawione w piśmie [2] w zakresie
zaawansowania inwestycji, tj. realizacja projektów znajduje się na etapie prac przygotowawczych.
Wskazać należy, iż wszystkie uwagi, które wpłynęły w trakcie konsultacji do Strategicznego Studium
Lokalizacyjnego, zostaną przekazane do wybranego w przyszłości Wykonawcy STEŚ dla
przedmiotowych projektów. Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie linii kolejowej w sposób,
który uwzględni głos społeczny przy jednoczesnym zachowaniu założeń projektów”. Podpisano Mariusz Kruszyński
Lider Projektu/Project Manager
Biuro Realizacji Podprogramu Kolejowego

Czyli można zapytać i uzyskać odpowiedź? Kiedy nie ma dotychczas p/lanów przebiegu linii i nie ma jeszcze powołanego podmiotu do opracowania Studium
i później konsultacji środowiskowych to trzeba stworzyć problem. Bo takie dyspozycje przyszły od kierownictwa?

Oczywiście sa problemy i protesty, ale w innych rejonach. Kiedy zaczęły wpływać uchwały protestujące przeciwko przebiegom niektórych linii przesłałem jedno z pism do wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. I jak sie okazało …….. nikt nie zadzwonił, nie wysłał emaila. Pewnie dlatego, bo takie spotkanie jak dzisiaj nie miałoby sensu.

Oczywiście problemy są przed nami. Są protesty np. w Mikołowie. Warto przeczytać wyjaśnienia https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/category/odpowiedzi

I takich dyskusji nie unikniemy. Ale może za rok czy za dwa lata. Przy obecnej strukturze i gestej zabudowie Zagłębia Dąbrowskiego nie ma możliwości poprowadzenia tras całkowicie bez wyburzeń.
Z tego wszyscy sobie zdają sprawę. Ale granie emocjami Mieszkańców przed wyborami może mieć tylko na celu szukanie „paliwa wyborczego”.  Od takiej polityki jestem jak najdalej.

I pytanie: GDZIE BYLI WSZYSCY SAMORZĄDOWCY GDY PROTESTOWALIŚMY ZA BUDOWĄ OBWODNICY DO EUROTERMINALU? ALBO DLACZEGO NIE WSPOMAGAJĄ MIESZKAŃCÓW W WALCE Z UCIĄŻLIWYMI INWESTYCJAMI? Mam wyliczyć firmy i problemy?

Jeżeli będą protesty i jeżeli przebiegi linii naruszą prawa Mieszkańców ja i Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce na pewno przyłączymy się do protestów i będziemy żądali wyjasnień. Ale na zdrowych zasadach w oparciu o oficjalne dane w momencie gdy przyjdzie czas ich opublikowania,

Jerzy Reszke

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Posted in Blog.