AKCJA OBYWATELSKA – ŻĄDAMY NAPRAWY DRÓG

Stan techniczny ulic w Dąbrowie Górniczej pogarsza się z każdym miesiącem. Władze Dąbrowy Górniczej lekceważą wszystkie zgłoszenia o złym stanie dróg. Czy mamy dalej dać się ignorować czy trzeba podjąć walkę o doprowadzenie do należytego stanu nawierzchni i usunięcia ubytków w jezdniach?

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce po analizie prawnej proponuje akcję obywatelską doprowadzenia do naprawy dróg. Może w ten sposób poprzez nasze wnioski Inspekcja Budowlana zmusi władze do zajęcia się drogami w mieście?

Wysyłajmy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Dąbrowie Górniczej  wnioski o kontrolę i o wydanie nakazu naprawy wszystkich dziur, które widzimy, które są niebezpieczne dla ruchu pojazdów i pieszych.

Poniżej wzór wniosku do wypełnienia  i uzasadnienie prawne. Celowe jest złożenie kopii do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Na właścicielu bądź zarządcy drogi ciąży obowiązek utrzymania jej w należytym stanie technicznym bez względu na to, czy stan ten jest efektem podjętych inwestycji, czy też naturalnego pogorszenia parametrów użytkowanych związanych
z upływem czasu.

 Zgłoszenie pogorszenia się stanu technicznego drogi do organu nadzoru budowlanego jest prawem każdego mieszkańca.

Tym, co możemy zrobić  jest zawiadomienie PINB o stanie drogi, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w zakresie nakazania wykonania określonych prac celem doprowadzenia drogi do odpowiedniego stanu technicznego.

Mamy do tego pełne prawo.  Pobierz  pełny tekst z uzasadnieniem      pełny tekst

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie kontroli drogi i doprowadzenia jej do odpowiedniego stanu technicznego

Pobierz  Wniosek o kontrolę w WORD   ,     Wniosek o kontrolę w PDF

Wniosek o przeprowadzenie kontroli do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Sprawy są przyjmowane:
– za pośrednictwem poczty, na adres Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
– faxem (0-32) 295-69-24
– składane bezpośrednio w sekretariacie Inspektoratu w godzinach urzędowania.

Uwaga:
Informujemy, iż skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

Kopia do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

https://www.gunb.gov.pl/strona/dane-teleadresowe

GUNB udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, e-maile), w których jest imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub wystąpienia z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego znajdują się np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl.

Na wystąpienia, które nie mają powyższych elementów, z wyjątkiem wystąpień dotyczących

Dla poznania sposobu załatwiania interwencji zgłaszanych w sprawach dotyczących dróg i komunikacji proszę zobaczyć Interpelacje i odpowiedzi na nie w kadencji 2018-2024.  Linki:

 

1519 dojazd do kompostowni Lipówka w Strzemieszycach Małych
1516 naprawa nawierzchni i rowów melioracyjnych ul. Mostowa
1515 przejścia dla pieszych przy ul. Sobieskiego, ul. Kr. Jadwigi i ul. Al. J. Piłsudskiego
1514 harmonogram remontu ulic w Strzemieszycach
1513 zmiana organizacji ruchu na ul. Wiosennej i ul. Rodzinnej
1502 remont nawierzchni na ul. Środkowej ponownie
1501 remont i przebudowa ul. Kazimierzowskiej
1500 naprawa nawierzchni ul. Składowa
1499 naprawa nawierzchni ul. Kazdębie
1498 budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Szklanych Domów z ul. Strzemieszycką
1497 budowa łącznika ul. Szklanych Domów do ul. Magazynowej
1483 inwestycje drogowe i kanalizacyjne w Strzemieszycach Małych
1476 brak oświetlenia przy ul. Oddziału AK Ordona 339a
1475 ekrany przy drodze krajowej DK94
1473 naprawa wyrw w jezdni ul. Oddziału AK Ordona
1472 zasady koszenia trawy przy ulicach, na skwerach i placach zabaw
1470 objazd do Kompostowni na Lipówce
1469 połączenie autobusowe Strzemieszyc z Gołonogiem
1467 naprawa nawierzchni ul. Transportowej
1466 brak odpowiedzi Burmistrza Sławkowa
1456 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1450 mapa systemu melioracji
1449 droga do cmentarza w Łęce
1448 naprawa nawierzchni ul. Strzemieszycka
1447 podtopienia ul. Aleja za Remizą
1446 ponowienie – podtopienia i brudna woda ul. Stacyjna
1444 stara wiata przy ul. Głównej
1443 ponowienie – podtopienia przy ul. Oddziału AK Ordona
1442 ponowienie – kanalizacja i nawierzchnia ul. Środkowa
1401 przebudowa ul. Staszica
1399 ul. Białostockiego i ul. Myśliwska
1398 wizja na ul. Środkowej
1397 wyciek wody na ul. Hotelowej
1396 zepsuta lampa na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Obrońców Pokoju
1389 budowa terminalu samochodowego
1388 komunikacja
1373 podtopienia Aleja za Remizą
1372 oznakowanie ulicy i oświetlenie ul. Strzemieszyckiej – ponownie
1371 wycinka drzew przy ul. Strzemieszyckiej – ponownie
1370 przebudowa i remont ul. Kazimierzowskiej
1369 budowa kanalizacji przy ul. Środkowej – nieprawidłowe informacje – ponownie
1309 dojazd do kompostowni na Lipówce
1308 skrzyżowanie ul. Koksowniczej z ul. Główną
1307 budowa kanalizacji przy ul. Środkowej
1303 budowa kanalizacji przy ul. Strzemieszyckiej – usterki
1302 remont ul. Ofiar Katynia dojście do Pomnika
1275 ul. Strzemieszycka
1256 inwestycje na 2023 rok
1251 fotoradar na ul. Szosowej
1250 remont ul. Staszica i budowa ścieżki rowerowej
1247 naprawa nawierzchni ul. Stacyjna ponownie 2 raz
1246 inwestycje drogowe przy ul. Strzemieszyckiej
1245 szerokość ul. Strzemieszyckiej
1244 przejazd na ul. Grabocińskiej
1243 połączenie kolejowe Dąbrowa Górnicza Ząbkowice do Jaworzno Szczakowa
1242 inwestycje i remonty dróg w Strzemieszycach
1241 środki na inwestycje i remonty dróg
1240 sytuacja szpitala miejskiego
1239 zablokowanie ul. Kawa
1238 wyniki monitoringu zakładu ArcelorMittal Poland S.A.
1237 topole przy DK94
1236 naprawa nawierzchni ul. Wiosenna i Rodzinna
1235 remont ul. Kazimierzowskiej
1186 szerokość jezdni ul. Strzemieszycka
1185 mostek ul.Hotelowa ponownie
1184 stan prawny terenu stacyjnego
1171 naprawa ul. Rodzinnej i Wiosennej
1141 przedłużenie ul. Akacjowej – ponownie
1139 rowy przy ul. Oddziału AK ponownie
1138 rondo na granicy z Sosnowcem
1135 uporządkowanie terenu Wywierzysk i okolicy
1134 terminy realizacji inwestycji – ponownie
1133 drogi dojazdowe do Panattoni – ponownie
1132 rozwalony mostek ul. Hotelowa
1131 rowy przy ul. Aleja za Remizą – ponownie
1098 ułatwienia dla niepełnosprawnych na przejściach przez jezdnię
1096 remont ulicy dojazdowej do ALBA MPGK Sp. z o.o.
1091 remont ul. Wiosennej
1090 gminny program remontów dróg i inwestycji drogowych
1089 nawierzchnia ul. Gawronówka
1082 przejście wyniesione na ul. Strzemieszyckiej
1081 zwiększenie produkcji
1080 drogi dojazdowe do Panattoni
1079 przedłużenie ul. Akacjowej
1078 podtopienia Aleja za Remizą – ponownie
1076 utrudniony wjazd – ponownie
1047 podtopienia ul. Oddziału AK Ordona
1046 naprawa nawierzchni ul. Stacyjna
1044 ekrany przy DK-94 – sprostowanie
1040 przejście wyniesione na ul. Narutowicza
1026 bariery przy przejściach dla pieszych w dz. Strzemieszyce
1024 ograniczenie wjazdu na posesję przy ul. Oddziału AK Ordona – wysoki krawężnik
1012 remont ul. Gawronówka
1011 dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
984 rondo przy ul. Strzemieszyckiej i Szklanych Domów
981 budowa drogi do terenów inwestycyjnych Panattoni
963 terminy realizacji inwestycji w Strzemieszycach
957 trasa przebiegu łącznika od ul. Szklanych Domów do Magazynowej w Strzemieszycach
956 remont ul. Rodzinnej i Wiosennej w Strzemieszycach
948 inwestycje kolejowe
940 zbiornik retencyjny – sprostowanie
907 zapytania dot. Akcji Zima 2020/2021
906 rozliczenia zakresu prac związanych z realizacją z przygotowania terenów inwestycyjnych KAZDĘBIE
905 prace remontowe dróg na terenie DG
903 wydatki poniesione przy realizacji zadania: „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP
886 wysokość wkładu własnego przy dofinansowaniu inwestycji
885 dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
884 stan studzienek
883 odwodnienie terenu przy ul. Ofiar Katynia
881 budowa zbiornika retencyjnego przy ul Oddziału AK Ordona
880 działania dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych
872 utworzenie nowego połączenia autobusowego
870 budowa kładki na Górę Bordowicza
867 stan prawny terenu stacyjnego w Strzemieszycach
864 niepełna realizacja Projektu Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej
863 oznakowanie Drogi Krajowej DK94
861 zbiornik retencyjny do opadów z Góry Bordowicza
860 stacjonarny punkt pomiaru hałasu
859 pomiar natężenia ruchu pojazdów
858 niebezpieczne miejsca na nowej ścieżce rowerowej
857 dofinansowanie z funduszy i programów rządowych i unijnych
850 wykaz ulic i chodników do listy działań inwestycyjnych i remontowych
828 zmiany własności działek kolejowych
823 rów przydrożny przy Al. Za Remizą
782 kontrola Sp. ALBA MPGK w zakresie zimowego oczyszczania chodników, alejek, parkingów
781 analiza zamówienia publicznego na zimowe oczyszczanie chodników, alejek, parkingów
769 zasypany rów melioracyjny Al. Za Remizą
767 stan techniczny ul. Stacyjna
759 działania inwestycyjne przeniesione z 2020 na 2021r.
758 badanie ruchu pojazdów na ul. Strzemieszyckiej
756 wykorzystanie działki na cele społeczne
755 procedura zmiany organizacji ruchu ul. Strzemieszycka
740 remonty i inwestycje drogowe w 2021 r.
738 inwestycje w Zielonych Dzielnicach
737 inwestycje 2021 w Strzemieszycach
736 bezpieczeństwo ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych – ponownie
734 wnioski budżetowe Klubu Radnych PiS
730 ograniczenie dla ruchu pojazdów powyżej 7 ton
688 ruch tirów w Strzemieszycach
641 zbiornik retencyjny
640 rowy melioracyjne
639 remonty dróg
634 ekrany przy linii kolejowej nr 133
632 zmiana lokalizacji przystanku końcowego linii nr 34
625 sprawy inwestycji i stanu prawnego terenu stacyjnego
623 próg na ul. Szałasowizna
622 pomiary natężenia ruchu ul. Strzemieszycka, ul. Rudna, ul. Łuszczaka, ul. Fabryczna
613 próg na ul. Łuszczaka
588 budowa instalacji wodno-ściekowej ul. Chabrowa
587 kładka nad DK94
586 kosze na odpady
585 drogi leśne na Sulnie
583 oznakowanie dróg dz. Strzemieszyce Wielkie
556 teren przy ul. Rzecznej
554 termin realizacji inwestycji w Strzemieszycach
525 zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych
511 zmiana organizacji na ul. Strzemieszyckiej
508 chodnik przy ul. Łuszczaka
507 wprowadzenia dróg pieszo-rowerowych
506 remont ul. Kazimierzowskiej
504 oznakowanie ścieżki rowerowej do Jamek z Podlesia
503 bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów ul. Staszic
502 przebieg nowych linii kolejowych i drogowych
499 udrożnienie rowu melioracyjnego ul. Parkowa
475 oświetlenie ul. Oddziału AK Ordona
472 ul. Zagrabie
470 remont nawierzchni ul. Szałasowizna na granicy z Sosnowcem
469 nawierzchnia i kanalizacja ul. Środkowa
468 rozliczenie festynów i imprez
311 ograniczenia prędkości
302 ekrany przy DK94
299 budowa sygnalizacji ul. Koksownicza, Główna
190 wykorzystanie środków z Funduszu Dróg Samorz.
188 budowa placu zabaw ul. Rudna, Rodzinna – ponownie
187 przesunięcie progu zwalniającego ul. Puszkina
122 brak lustra ul. Warszawska z Narutowicza
121 sprzedaż terenu dla DSS Recykling
119 ul. Rudna bodowa nawierzchni
118 ruch wahadłowy na przejeździe kolejowym ul. Strzemieszycka
117 prace ziemne przy drodze bocznej ul. Chabrowa
114 ekrany przy linii kolejowej nr 133
113 budowa chodnika ul. Łuszczaka

 

 

Dość lekceważenia bezpieczeństwa na drogach

 

Jerzy Reszke

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

 

Posted in Blog.