DIAGNOZA STRZEMIESZYCE WIELKIE

W ramach przeprowadzonych konsultacji w dzielnicach Dabrowy Górniczej tworzone są diagnozy dla każdej dzielnicy. 

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce przygotowało własną diagnozę. Pokazujemy, jak widzimy nasze problemy, jak chcemy je rozwiązywać i jakie mamy marzenia. Pokazujemy to wszystko, co było przedmiotem naszych pism i wystąpień oraz  interpelacji radnego Jerzego Reszke i projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego . Poniżej treść diagnozy. To duży skrót zapisany tylko w postaci samych tematów. Będziemy je stopniowo rozwijać.

DIAGNOZA DZIELNICY STRZEMIESZYCE WIELKIE – INICJATYWY STOWARZYSZENIA SAMORZĄDNE STRZEMIESZYCE

 1. Uporządkowanie terenu stacyjnego
 • Budowa tunelu na drugą stronę do ul. Astrów
 • Budowa parkingów
 • Centrum przesiadkowe, przeniesienie przystanku końcowego do zatoki przy ul. Transportowej
 • Uporządkowanie skweru przed dworcem
 • Budowa drogi spacerowej pomiędzy tunelem a dworcem
 • Uporządkowanie terenów wzdłuż torów
 1. Remonty ulic i chodników, inwestycje drogowe

Wykaz:

 • Ul. Stacyjna odcinek od placu dworcowego – remont
 • Ul. Środkowa- remont
 • ul. Puszkina – remont i budowa chodnika
 • ul. Transportowa – remont i budowa chodnika
 • ul. Hotelowa – remont za przejazdem
 • ul. Szałasowizna – remont odcinka przy granicy z Sosnowcem
 • ul. Grzybowa – remont
 • ul. Torowa – remont
 • ul. Wiosenna – remont i budowa chodnika
 • ul. Mostowa – remont
 • ul. Rodzinna – remont
 • ul. Łuszczaka – budowa chodnika od ul. Żurawiej do Szałasowizny, poszerzenie ulicy od strony terenu PKP
 • ul. Sosnowiecka – odcinki dróg bocznych (szczególnie boczne droga pomiędzy nr 42-40)
 • ul. Rzeczna – droga do nowych domów i odcinkami chodnik
 • ul. Fabryczna – remont
 • ul. Białostockiego – remont
 • ul. Myśliwska- remont
 • ul. Oddziału AK Ordona – budowa chodnika i ścieżek rowerowych do ul. Staszica, usunięcie niebezpiecznych kolizji na ścieżce rowerowej połączonych z wyjazdem na jezdnię (mostek i przejazd kolejowy)
 • ul. Kazimierzowska z budową ścieżek rowerowych
 • ul. Cmentarna – remont
 • ul. Składowa – remont
 • ul. Łazienna – remont i budowa chodnika
 • ul. Krucza – remont
 • ul/ Przełajka – remont
 • ul. Akacjowa – budowa chodnika
 • ul. Ofiar Katynia – budowa chodnika od ul. Stacyjnej i remont
 • ul. Boczna (na wprost paczkomatu), obecnie nieurządzona droga gminna (ozn. nr 3480/8) 32KDD1/2
 • ul. Rudna – boczne dojazdy do budynków nr 23 i sąsiednie)
 • Ul .Oddzialu AK Ordona 339A dokończenie wjazdu
 • ul. Strzemieszycka – droga za Wywierzyskami i dojazd do Przedszkola nr 17
 • Ul. Ofiar Katynia – budowa drogi z odwodnieniem na łączniku do Pomnika 11 Powieszonych
 • Obwodnica od DK94 do EUROTERMINAL-a przez Sławków
 • Przedłużenie ul. Szklanych Domów do Magazynowej
 • Budowa wiaduktu na przedłużeniu ul. Podlesie do Bramy Towarowej ArcelorMittal Poland
 • Budowa łącznika od ul. Szklanych Domów do ul. Magazynowej
 • Budowa obwodnicy do EUROTERMINAL-u  jako łącznik  od EUROTERMINAL-u do DK94
 1. Przyszłość budynku po Liceum i Gimnazjum i placu szkolnego
 • Przeznaczenie części budynku pod filię Centrum Nauki Kopernik  w Warszawie. Jest to jeden z punktów Programu Nowy Polski Ład.
 • Przeznaczenie części budynku świetlice środowiskowe wsparcia dziennego dla dzieci. Świetlice są miejscem pełnym różnorodnych aktywności, organizowanych akcji i wreszcie – spotkań integracyjnych  takich jak: mikołajki, dzień dziecka, dni sportu. Świetlice powstają z myślą
  o integracji, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, ale także dla dzieci
  z deficytami czy niepełnosprawnościami. Taka placówka jest bardzo potrzebna w Strzemieszycach. Gotowość utworzenia świetlicy wyraziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W okresie dzierżawy budynku przez WSPS odbyła się wizja lokalna, wybrano pomieszczenia, lecz wypowiedzenie umowy uniemożliwiło podjęcie się realizacji pomysłu.
 • Utworzenie Żłobka Miejskiego. Potrzeba utworzenia żłobka jest silnie podnoszona przez mieszkańców. Strzemieszyce się rozwijają. Buduje się setki nowych domów. Paradoksem jest odwożenie dzieci do żłobka w Dąbrowie Górniczej i powrót do pracy w Strzemieszycach. System dopłat do opłat nie zdał egzaminu.
 • Dalsze wykorzystanie budynku szkoły na cele sportowe. Uważamy,
  że budynek, a zwłaszcza sala gimnastyczna, powinien dalej służyć tym celom.
 • Wykorzystanie placu szkolnego na spotkania dzielnicowe. Wykorzystanie placu na różnego rodzaju spotkania stało się już tradycją. Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce podczas najbliższej edycji Budżetu Partycypacyjnego planuje wystąpić o budowę zadaszenia sceny i zadaszenia dla mieszkańców (podobne jak w Łęce).
 • Ponownie powinna zostać przeanalizowana wcześniejsza propozycja utworzenia w budynku centralnego przedszkola i żłobka miejskiego.
 1. Utworzenie filii żłobka miejskiego

W budynku po Liceum, po przedszkolu na Kozubka lub po przedszkolu kolejowym

 1. Remonty kamienic

Kamienice ul. Warszawska 72 i 74, ul. Hotelowa oraz budynki kolejowe, dawne STRM-u.

 1. Tereny sportowe
 • Budowa Parku Rowerowego Pumtrack na Szałasowiźnie
 • Rozbudowa zaplecza stadionu Unii
 • Budowa kortów tenisowych
 1. Przywrócenie Komisariatu Policji

Jest już decyzja, że budynek zostanie rozebrany a na jego miejscu postawiony nowy

 1. Odbudowa dworca kolejowego

Na razie jest odmowa włączenia odbudowy dworca do programu odbudowy dworców kolejowych ze względu na niejasny stan prawny terenu stacyjnego. Budynek powinien zostać odbudowany mniejszy w stylu nawiązującym do poprzedniego.

 1. Budowa ścieżek rowerowych

Ścieżka do Sulna ma zostać wydłużona do ul. Wojska Polskiego. W planach jest budowa ścieżki wzdłuż ul. Kazimierzowskiej do granicy z Sosnowcem i ścieżki do Szklanych Domów od przejazdu. Występujemy również o ścieżkę wzdłuż ul. Myśliwskiej do Gołonoga.

 1. Uporządkowanie placów zabaw

       Stan prawny placów zabaw został określony w interpelacji BRM.0003.961.2021. Konieczne są dalsze działania dla uporządkowania stanu prawnego części placów. Do remontu są place przy ul. Białostockiego, Łaziennej i Warszawskiej.

 1. Uporządkowanie skwerów

Do uporządkowania są skwery obok Bazyliki, na Wywierzyskach i obok dawnego dworca.

 1. Zagospodarowanie nieczynnych budynków

Do zagospodarowania są budynki kolejowe dawnej stołówki, przychodni, Dworca Południowego  i przedszkola oraz budynek przedszkola przy ul. Kozubka i budynek po Liceum.

 1. Przestrzeń parkowa i tereny rekreacyjne
 • Dalsze zagospodarowanie Sroczej Góry
 • Budowa kładki do Wapiennika Bordowicza
 • Budowa dojścia do Parku im. Jacka Kuronia
 • Budowa Parku Grabocin ( projekt z budżetu partycypacyjnego)
 • Budowa zbiornika retencyjnego mokrego przy ul. Rodzinnej
 1. Rewitalizacja Szlaku Metalurgów

Szlak został oznakowany. Konieczna jest ponowna wycinka i wzmocnienie drogi od strony ul. Kamiennej

Opieka lekarska specjalistyczna i rehabilitacja

 • Strzemieszyce jako tereny zdegradowane powinny mieć łatwiejszy dostęp do opieki medycznej specjalistycznej i do rehabilitacji. Można wykorzystać obecnie puste budynki.
 • Badania profilaktyczne mieszkańców
 1. Walka z hałasem

Walka z hałasem jest jednym z priorytetów. Należy zapewnić:

 • Weryfikację mapy wrażliwości i mapy akustycznej
 • Zamontowanie nowych stałych punktów pomiarowych przy ul. Strzemieszyckiej i ul. Hotelowej
 • Uzupełnienie ekranów wzdłuż drogi DK94
 • Uzupełnienie ekranów wzdłuż linii kolejowej nr 133 i postawienie nowych wzdłuż linii nr 62
 • Ograniczenie ciężkiego transportu
 1. Bezpieczeństwo drogowe i publiczne
 • Nowy monitoring wizyjny
 • Budowa progów zwalniających
 • Lepsze oznakowanie dróg i przejść
 • Oznakowanie chodników jako dróg rowerowo-pieszych w miejscach, gdzie brak miejsca na budowę ścieżki rowerowej
 1. Połączenia autobusowe i kolejowe
 • Zwiększenie ilości połączeń kolejowych na trasie Olkusz-Katowice
 • Przywrócenie ruchu pasażerskiego na Dworcu Południowym
 • Wydłużenie do Strzemieszyc linii metropolitalnej M4
 • Utworzenie nowej linii autobusowej z centrum Dąbrowy Górniczej, obok Urzędu Miejskiego, przez Gołonóg, obok cmentarza do dworca północnego i dalej do terenów inwestycyjnych w Tucznawie przez Strzemieszyce Małe, Łosień, Łękę
 1. Stan środowiska naturalnego
 • Podjęcie stałych badań pyłów grubych na terenie całej dzielnicy
 • Powtórzenie badań wód płynących
 • Inwentaryzacja dzikich wysypisk
 • Montaż kolejnych punktów stałych pomiaru hałasu
 • Weryfikacja działalności firm pod kątem posiadanych pozwoleń środowiskowych
 • Zalesienia wolnych terenów
 • Rozszerzenie badań w sieci monitoringu badań powietrza

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Włączenie do sieci kanalizacyjnej ulic Środkowa, Puszkina ( z wymianą wodociągu azbestowego), Strzemieszycka, Fabryczna

 1. Działalność edukacyjna i kulturalna
 • Stworzenie świetlicy środowiskowej
 • Zwiększenie ilości występów i imprez w Bibliotece
 • Utworzenie filii Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej
 • Utrzymanie corocznych festynów
 • Organizacja dożynek dzielnicowych
 1. Wyznaczenie miejsca pod plac targowy

Wiele tematów jest rozwojowych. Trwają obecnie prace przy budowie tężni, są realizowane inwestycje drogowe. I mamy kolejne zgłoszenia. Zostałem poproszony o interwencję w sprawie drogi na przedłużeniu ul. Akacjowej do przejazdu. Tragedia, jak wygląda dojazd i dojście do domów. Okazało się też, że na Jamkach nie ma gazu.

I takich spraw jest dużo. Prosimy o zgłaszanie ich do Stowarzyszenia Samorządne Stzremieszyce, gdyż naszym celem i i misją jest zmiana Strzemieszyc na lepsze, przyjazne do zycia dla Mieszkańców.

Jerzy Reszke

 

LIST OTWARTY CZYLI  CZARNY PIJAR TDF

LIST OTWARTY CZYLI  CZARNY PIJAR TDF

W związku z listem  otwartym skierowanym do Pana Posła Roberta Warwasa z żadaniem odwołania radnego Jerzego Reszke czyli mojej skromnej osoby  z funkcji Radnego Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej czuję się zobowiązany wobec Mieszkańców Dąbrowy Górniczej w obowiązku, żeby pokazać fałsz oskarżeń
i przedstawiam swoje stanowisko.

 List do Posła został podpisany przez władze Koła Gospodyń Wiejskich w Strzemieszycach Wielkich, przez Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce, Klub Ronin i przez Stowarzyszenie Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne. Został nagłośniony w mediach społecznościowych  i stał się przedmiotem hejtu na moją osobę i na Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Uważam jego  opublikowanie, jak też kampanię czarnego PR prowadzoną przez Panią Tatianę Duraj-Fert za działania mające na celu zdyskredytowanie mojej osoby w oczach mieszkańców oraz poprzez poniżanie i przedstawianie fałszywych informacji doprowadzenie do utraty zaufania w stosunku do mnie jako osoby publicznej.  Działania te podlegają pod art. 212 §1 i §2 k.k.oraz art.216 §2 (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.).

List jest kierowany nie wiadomo w jakim trybie do pana Posła Roberta Warwasa. Poseł nie ma żadnych uprawnień, żeby odwołać Radnego Rady Gminy. List jest więc wyłącznie zagrywką PR mającą zdyskredytować moją osobę.

Do Stowarzyszenia Budzimy Strzemieszyce i do KGW Strzemieszyce Wielkie zwróciłem się pisemnie z wyjaśnieniami do przedstawionych zarzutów. KGW nie odpowiedziało, natomiast Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce odpowiedziało podtrzymując zarzuty i powielając kolejne nieprawdziwe fakty. Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce odmówiło współpracy ze mną w pracy na rzecz Strzemieszyc.

Pani Tatiana Duraj-Fert od kilku miesięcy  niesłuszne przypisuje mi zachowania i zaniechania w pełnieniu obowiązków radnego poprzez wysuwanie  i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na mój temat. Pomówienia mają postać listów otwartych, pytań w sprawie braku podejmowania działań do których byłem rzekomo zobligowany oraz podawanie przykładów zaniechań   w działaniach, do których według niej  byłem zobowiązany jako radny.

Podejmowane działania i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji prowadzi do utraty zaufania u mieszkańców wobec mojej osoby oraz prowadzi do publicznych wypowiedzi innych osób, które mi ubliżają publicznie wyzywając od chamów, ciulów, buców itp. Jestem pomawiany o branie korzyści majątkowych
z tytułu swojej działalności oraz  o oszukiwanie urzędów w zakresie mojego miejsca zamieszkania.

Poniżej przedstawiam przykłady działań

 1. Pomówienia w liście otwartym do Pana Posła Roberta Warwasa o odwołanie mnie z funkcji radnego.

Pani Tatiana Duraj-Fert jako osoba wykształcona i startująca w wyborach na prezydenta Miasta powinna posiadać wiedzę zawartą w Ustawie  o samorządzie gminnym, że Poseł nie jest organem który może odwołać radnego. Zasady określa Ustawa z 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy.

Wobec powyższego wysyłanie tego typu apeli i ich publiczne nagłaśnianie ma na celu wyłącznie nagłośnienie fałszywych zarzutów wobec mojej osoby
i prowadzenie kampanii czarnego PR. Rzekome zarzuty nie mają żadnego oparcia w faktach i w rzeczywistości.

Odpowiedź na zarzuty postawione w LIŚCIE OTWARTYM  w punktach :

 1. Zarzut – Pracę radnego ogranicza do terenu Strzemieszyc Wielkich
  z pominięciem pozostałych obszarów (okręg V to także inne dzielnice Dąbrowy Górniczej: Ząbkowice, Łęka, Łosień, Błędów, Tucznawa, Antoniów, Strzemieszyce Małe)

Odpowiedź: Dlaczego organizacje działające w Strzemieszycach Wielkich mają mi za złe, że dużo uwagi i pracy poświęcam dzielnicy, w której mieszkam?

Do czego zobowiązany jest radny? Ustawa o samorządzie gminnym w sprawie radnych stanowi:

Postanowienia o radnych zawarte są w art. 23-25 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (z późn. zmianami).

Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

2. Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.

Art. 23a. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

Art. 24. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Czy nie wypełniam zapisów Ustawy?  A w sprawach innych dzielnic podejmowałem liczne działania. Przypomnę niektóre z nich:

 • Akcja protestacyjna przeciw sprowadzeniu przez SARPI toksycznych odpadów z Salwadoru – Strzemieszyce Małe
 • Organizacja spotkań, pisanie petycji przeciw opłacie adiacenckiej, które doprowadziły do zmiany Ustawy o gospodarce nieruchomościami – dotyczy prawie wszystkich dzielnic z V Okręgu
 • Wystąpienia o realizację Programu badań dla dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Małe ( dotyczy również Łośnia)
 • Zgłoszenie wspólnie ze Stowarzyszeniem Samorządne Strzemieszyce 17 dzikich wysypisk – Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Okradzionów, Sławków
 • Zgłaszanie co roku we wnioskach inwestycyjnych do budżetu gminy pozycji obejmujących wszystkie Zielone Dzielnice z V Okręgu
 • Inicjatywa w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu i zmian w mapie wrażliwości – cała Dąbrowa Górnicza
 • Inicjatywa w sprawie stypendiów dla dzieci uzdolnionych artystycznie – cała Dąbrowa Górnicza
 • Jestem inicjatorem akcji Posadź Drzewo, która została przyjęta w nieco zmienionej formie w stosunku do moich propozycji. Akcja umożliwia mieszkańcom sadzenie drzew na terenie całego miasta
 • Działania na rzecz wprowadzenia bezpłatnych biletów dla dzieci i młodzieży – cała Dąbrowa Górnicza
 • Akcja w sprawie cen za odbiór odpadów – cała Dąbrowa Górnicza
 • Wsparcie działań dla uratowania Lasu Bienia
 • Występowałem o nowe połączenia autobusowe
 • Prowadzę działania na rzecz przywrócenia Komisariatu Policji, który swoim zasięgiem obejmie Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie dzielnice
 • Propozycje włączenia Strzemieszyc Małych do obszaru rewitalizacji
 • Interpelacje w sprawie bezpieczeństwa ruchu w Strzemieszycach Małych
 • Wystąpienie o budowę rond na skrzyżowaniach dróg wyjazdowych
  z Okradzionowa i Błędowa
 • Badania prowadzone przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce na terenie Strzemieszyc Wielkich i Strzemieszyc Małych, czyli badanie wód przeprowadzone przez Uniwersytet Śląski, badania powietrza przeprowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, prace dyplomowe Uniwersytetu Śląskiego
 • Wystąpienia o budowę obwodnicy do Euroterminalu – Strzemieszyce Wielkie
  i Sławków
 • Interwencje podejmowane doraźnie na wnioski Mieszkańców

Załączam wnioski budżetowe, jakie zgłosiłem  w imieniu Klubu Radnych PiS na 2021 rok :

Prezydent Miasta Marcin Bazylak / Komisja Budżetowa Rady Miejskiej

Dąbrowa Górnicza

Dot.: wnioski budżetowe na 2021 rok

Jako Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej wnioskujemy o uwzględnienie następujących inwestycji finansowych i remontowych w naszym mieście w planie budżetowym na 2021 rok i w WPF finansowanych z budżetu miasta z ewentualnym dofinansowaniem z programów rządowych i unijnych:

 1. Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej PODLESIE-WSCHÓD, jako efekt połączenia ulicy Podlesie z ulicą Tworzeń/Torową (na wprost bramy towarowej nr 7 ArcelorMittal Poland) poprzez budowę wiaduktu nad torami PKP (nie rozpoczęta inwestycja centralna podczas budowy Huty Katowice (obecnie Huty ArcelorMittal), istniejąca także w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej s. 180 i 191 jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym 10KDZ oraz jako początek ciągu komunikacyjnego przez Torową do ulicy Puszkina – opracowanie rozpoczęte w 2014 r.).
 2. Budowa centralnego skweru dzielnicowego przed dawnym dworcem Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce wyposażonego w strefę aktywności mieszkańców, parking i tężnię oraz alejki i ławki oraz obejmującego budowę drogi do planowanego tunelu od dawnego dworca.
 3. Realizacja Programu Badań Środowiskowych i Zdrowotnych dla Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe.
 4. Kompleksowe odnowienie (wykonanie) oznakowania poziomego i pionowego na drogach w mieście, wypracowanie sposobu naprawy doraźnej przełomów zimowych.
 5. Poprawa oznakowania szlaków turystycznych oraz uporządkowanie ścieżek (wycinka z wykarczowaniem pniaków i usunięcie kamieni) na terenie Dąbrowy Górniczej, w szczególności Szlaku Powstańców 1863 r., Szlaku Kruszcowego, Szlaku Metalurgów i Szlaku Szwajcarii Zagłębiowskiej. Reaktywacja i wytyczenie nowej trasy Szlaku Zamonitu na terenie Dąbrowy Górniczej (od granicy z gminą Łazy do stacji PKP Dąbrowa Górnicza Ząbkowice).
 6. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu przedłużenia ul. Tysiąclecia (za DK94) z ul. Staszica i drogi wjazdowej na Wschodnią obwodnicę GOP.
 7. 7. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. ul. Staszica i Starocmentarnej z ul. Wojska Polskiego.
 8. Przedłużenie ulicy Szklanych Domów do ulicy Magazynowej i Rodzinnej oraz budowa obwodnicy do Euroterminalu (ze Sławkowem) w celu wyeliminowania ciężkiego transportu z ul. Fabrycznej i ul. Strzemieszyckiej.
 9. Ekrany dźwiękochłonne przy DK94 oraz w okolicy ul. Białostockiego i na wiadukcie nad ul. Jamki.
 10. Wykonanie ułożenia kostki brukowej na wjazdach i dojazdach do domów przy ulicy Rudnej oraz na dojeździe do domów przy drogach dojazdowych do ulicy (dokończenie inwestycji).
 11. Budowa ronda i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głównej z Koksowniczą.
 12. Remont ulic w dzielnicy Okradzionów: zakończenie ulicy Rudy od strony ul. Białej Przemszy i Łaz Błędowskich oraz mostek w ulicy Turystycznej, ul. Białej Przemszy od wiaduktu LK 154 w stronę skrzyżowania SKR, odcinek drogi Kuźniczka Nowa oraz w dzielnicy Łęka ulic: ul. Dąbrowszczaków, Przelotowej, Szkotnica i Szatanówka.
 13. Budowa ścieżek rowerowych z centrum miasta do dzielnic: Strzemieszyce, Strzemieszyce Małe, Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Antoniów.
 14. Budowa drogi łączącej dzielnicę Ratanice z Mariankami oraz kompleksowy remont drogi i utwardzenie poboczy na ul. Ratanice w Ratanicach.
 15. Remont ulic (nawierzchnia i budowa chodników jeżeli nie ma): Kruczej, Myśliwskiej, Białostockiego, Podlesie, Kuźnica Błędowska, Stacyjnej od dworca. Składowej, Głównej, Zagórcze, Zagrabie, Zagórze, Transportowa, Fabryczna, Grzybowa, Hotelowa (za przejazdem) i Przełajka.
 16. Budowa Ronda w Błędowie na skrzyżowaniu ul. Laskowej z ul. Przelotową i Białej Przemszy ( bezpieczny wyjazd z i na Okradzionów) oraz Ronda na skrzyżowaniu ul. Laskowa z ul. Wypaleniska ( bezpieczny wyjazd z i na Błędów).
 17. Kanalizacja przy ul. Puszkina, ul. Ząbkowicka z wymianą rur azbestowych i remontem nawierzchni i dobudowaniem chodników. Budowa kanalizacji i wykonanie nawierzchni ul. Środkowa.
 18. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy Koksowniczej.
 19. Budowa centrum sportu i torów rowerowych na terenie po oczyszczalni w Strzemieszycach (jeżeli nie uzyska akceptacji w budżecie obywatelskim).
 20. Budowa kładki do Wapiennika Bordowicza od ul. Oddziału AK Ordona.
 21. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w niebezpiecznych miejscach.
 22. Rozbudowa monitoringu hałasu poprzez umieszczenie dodatkowych punktów pomiarowych.
 23. Modernizacja chodnika łączącego budynki przy ulicy Cieszkowskiego 14 i 16.
 24. Budowa dodatkowego wjazdu na ulicę Cieszkowskiego od strony Intermarche.
 25. Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na kostkę przy ul. 1000-lecia bloków 15, 17, 19, 21.
 26. Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Tysiąclecia 4 (między blokami 4 i 6) w Gołonogu.
 27. Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na kostkę przy ul. 1000-lecia od strony byłego banku BP PKO w Gołonogu.
 28. Utwardzenie uliczek dojazdowych: do posesji przy ul. Grabowej oraz uliczek pobocznych od ul. Hallerczyków w dzielnicy Sikorka.
 29. Przywrócenie wydarzenia w postaci Międzynarodowego Pikniku Country, (proponowany termin koniec czerwca 2021 r.).
 30. Budowa basenu przy jednej ze szkół na terenach zielonych, np. w Błędowie lub Łośniu.
 31. Budowa nowego parkingu samochodowego na osiedlu Tysiąclecia w rejonie     obiektu sportowego ( kort tenisa ziemnego) strona wschodnia.
  32, Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w dzielnicy Łazy Błędowskie oraz w Błędowie na całej długości ulicy Żołnierskiej.

 

                Prosimy o informację, jeżeli wnioski nie zostaną przyjęte, kiedy zaproponowane zadania zostaną wykonane oraz o informację w stosunku do których wniosków wystąpiono o dofinansowanie z programów rządowych.

                                     Za Klub Radnych PIS:

Jerzy Reszke

 1. Zarzut – Interwencje, jakie podejmuje w imieniu Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce wielokrotnie nie rozwiązuje poprzez dialog
  a konflikt

Prezesem Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce jestem od 6.07.2020 roku. Przedtem Prezesem był Pan Jacek Sobczyk. Wszystkie działania, jakie podejmuje Stowarzyszenie, podejmowane są po przegłosowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia. Nie ma moich samodzielnych wystąpień lub interwencji. Wszystkie działania Stowarzyszenia podejmowane są w granicach prawa i w granicach uprawnień przysługujących stowarzyszeniom. Zarzut jest gołosłowny. Jeżeli naraziliśmy się komukolwiek to nie na skutek braku dialogu, lecz poprzez wytykanie naruszeń przepisów przez instytucję, zakłady lub osoby fizyczne. Jesteśmy gotowi do spotkań z każdym, co wielokrotnie udowodniliśmy. Chętnie odniosę się do każdego przykładu takich działań rzekomo podejmowanych przez Stowarzyszenie.

 1. Zarzut – Nie odpowiada na akcje społeczne dotyczące ważnych spraw dla
  Okręgu V

Nie znam przypadku, żebym lekceważył akcje społeczne organizowane w V okręgu poza akcjami organizowanymi podczas pandemii,  w których nie biorę udziału ze względu na bezpieczeństwo rodziny i możliwość zarażenia się. Wspieram działania
w różny sposób, jeżeli uznaję je za społecznie pożyteczne.

 1. Zarzut – Narusza zasady współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

Zarzut nie wiadomo czego dotyczy. Jak już napisałem, Prezesem Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce jestem od lipca 2020 roku. Ze względu na okres pandemii kontakty z innymi stowarzyszeniami są zawieszone. W poprzednik okresie kiedy Prezesem Stowarzyszenia był Jacek Sobczyk nie było sytuacji spornych
z żadną organizacją. Nie przedstawiono w piśmie żadnych dowodów, że odmówiłem przekazania postulatów mieszkańców i ich organizacji. Wielokrotnie występowałem do innych organizacji o wsparcie działań na rzecz mieszkańców w akcjach prowadzonych przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Organizacje są zapraszane zawsze na spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce i które są chętne, korzystają z zaproszeń.

Na marginesie, czy pozwolenie na umieszczanie niezgodnie z regulaminem grupy Zgromadzenie Mieszkańców Strzemieszyc  ogłoszeń firm i inicjatyw różnych organizacji działających w Strzemieszycach jest przejawem złej współpracy czy raczej zrozumieniem obecnej trudnej sytuacji?

Czy jako radny mam wspierać komercyjne działania prywatnych osób, np. prowadzenie kawiarni? Mogę wspierać, ale tylko w granicach wspierania lokalnej przedsiębiorczości, co robię.

 1. Zarzut – Nie wspiera inicjatyw na rzecz rozwoju sportu i aktywnego trybu życia mieszkańców

W liście nie przedstawiono dowodów których  inicjatyw nie wspieram. Występowałem z wieloma inicjatywami na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w Dąbrowie Górniczej. Były to między innymi:

 • wnioski o oznakowanie Szlaku Metalurgów,
 • wnioski o oznakowanie Szlaku Kruszcowego,
 • składanie wniosków budżetowych o budowę ścieżek rowerowych, co pozwoliło między innymi na przedłużenie ścieżki przy ul. Oddziału AK Ordona do Sulna
 • wsparcie i opracowanie zgłoszenia do budżetu obywatelskiego budowy toru Pumptrack,
 • zgłoszenie projektów budowy stref aktywności rodzinnej przy ul. Rudnej, ul. Oddziału AK Ordona, ul. Hetmańskiej, ul. Warszawskiej, ul. Białostockiego, ul. Łaziennej
 • występowanie z wnioskami o doprowadzenie do budowy dojścia do Parku im. Jacka Kuronia, kładki do wapiennika Bordowicza, doposażenia Sroczej Góry
 • inicjatywa budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Rodzinnej
 • i inne.
 1. Zarzut – Nie przestrzega zasad współżycia społecznego, obraża mieszkańców Strzemieszyc oraz osoby, które podejmują się działalności na rzecz poprawy jakości życia m.in. w Strzemieszycach Wielkich

W tym zarzucie jest akurat odwrotnie. Ja sam jestem przedmiotem ataków i próbuję się bronić prostując kłamstwa na mój temat. Do tej pory było wiele kampanii czarnego PR prowadzonych przeciwko mnie:

 • Akcja rozpętana w Urzędzie Miejskim i wsparta przez media, że nie mieszkam w Strzemieszycach. Udowodniłem że to nieprawda i Rada Miejska przyjęła moje argumenty a Wojewoda Śląski z PO na podstawie przedstawionych dokumentów nie znalazł powodów do wydania rozstrzygnięcia zastępczego wygaszającego mandat. Również Urząd Skarbowy przyjął wyjaśnienia do wiadomości
 • Akcja Gazety Wyborczej po moim wpisie, że nie podobają mi się memy Pani Marty Frey
 • Utworzenie specjalnej strony na Facebooku Oceń radnego Jerzego Reszke w celu oczerniania mojej osoby
 • Akcja dezinformacyjna, że głosowałem za wprowadzeniem opłaty adiacenckiej. W rzeczywistości opłata została wprowadzona na wniosek Prezydenta Zbigniewa Podrazy a ja nie byłem wtedy radnym.. Z mojej inicjatywy były podjęte działania, które miały złagodzić skutki opłaty.
 • Utworzenie profilu na Facebooku Adam Miauczek w celu ataków na mnie
  i na Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Profil został zlikwidowany w dniu zgłoszenia na Policję a Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej umorzył postępowanie wobec braku wykrycia sprawców
 • Wysyłanie do mnie sms z wpisami, w których grożono mi śmiercią
 • Akcja dezinformacyjna prowadzona przez Bogdana Banasika i Sławomira Haberkę, że na skutek swoich działań doprowadziłem do wstrzymania budowy Parku Grabocin. W rzeczywistości uratowałem środki, które zostały przeznaczone na place zabaw, a Park Grabocin ze względów prawnych nie może powstać do dnia dzisiejszego. Gdyby 3 lata temu wydano środki na jego budowę, mogły one zostać zmarnowane i stracone dla Mieszkańców.
 • Ciągłe obraźliwe wpisy umieszczane przez niektóre osoby
 1. Zarzut – Dokonuje nieprawdziwych i obraźliwych wpisów m.in. na Fb wobec mieszkańców Strzemieszyc i osób publicznych

Sytuacja jak w poprzednim zarzucie. Nie umieszczam obraźliwych wpisów tylko bronię swojej godności.

Ostatnio w obrażaniu mnie celuje Grupa na Facebooku Dąbrowskie Inicjatywy Spoleczne. Umieszczono tam wpisy ( tylko część) :

 • Fałszywe informacje o moim miejscu zamieszkania, co powyżej wyjaśniłem
 • Brak moich działań w sprawie wycinki topoli. Uważam, że topole, które zagrażają mieszkańcom, powinny być wycinane
 • Brak mojej reakcji na wycinkę drzew na terenie lasów. Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną, która obejmuje i nasadzenia i wycinkę, więc trudno jest interweniować w wewnętrze sprawy firmy, jeżeli postępuje zgodnie z zasadami gospodarki
 • Brak moich działań w sprawie placu zabaw w Ząbkowicach. Jest to nieprawda, bo znam sprawę i nawet według odpowiedzi na interpelację radnego Grzegorza Jaszczury plac zabaw może zostać zrealizowany tylko na terenie spółdzielni lub wspólnoty, a sami mieszkańcy zrezygnowali
  z placu przy wyborze projektów z budżetu partycypacyjnego
 • Brak uczestnictwa w mszy w kościele. Okres pandemii wyklucza takie spotkania. Ze swojej strony wspieram działania w parafii.
 • Zły stan dróg w Dąbrowie Górniczej to moja wina – radni nie odpowiadają za drogi
 • Brak działań na rzecz uratowania dworca kolejowego w Ząbkowicach. Wpisanie dworca do rejestru zabytków spowodowało ogromny wzrost kosztów remontu, co może spowodować brak zainteresowanych. Również PKP odwołało się i teraz przez wiele lat może trwać batalia podobna do tego, co dzieje się z terenem stacyjnym w Strzemieszycach
 • Negatywny wpływ mojego wstrzymania się od głosu w sprawie wycofania środków na szpital, co spowodowało trudności szpitala. Wyjaśniam, że szpital nie przedstawił projektu wydania tych środków i dalsze ich przetrzymywanie nie miało sensu. Z chwilą przedstawienia propozycji przez kierownictwo szpitala według zapewnień Prezydenta środki te ponownie zostaną ujęte w WPF.

Brak sensu i potwierdzenia w rzeczywistości  zarzutów przedstawionych powyżej prowadzi do wniosku, że są to elementy kampanii CZARNEGO PR. W związku z tym  umieściłem wpis podważający kompetencje Pani Tatiany Duraj-Fert, bo tak należy bezstronnie oceniać jej  wpisy. Została  rozpętana wyjątkowo agresywna   i brudna akcja, w której zostały umieszczone liczne  wpisy, które mają  mnie dyskredytować. Są one powszechnie znane, więc je pominę. Poza jednym, które jest oczywistym kłamstwem wymagającym sprostowania

Wpis użytkownika Fb Alicja Cieplak

 Wielki ukłon dla Pani Tatiany która ze środków własnych angażuje się społecznie, wspierając najuboższych mieszkańców DG. No cóz Pani Tatiano ten wpis radnego to zwykła zazdrość. Jako prezes strzemieszyckiego stowarzyszenia mógł również zrobić coś dobrego dla mieszkanców z przydzielonych od huty środków w wysokości 6 tyś. zł.na Zielony Dzień Strzemieszyc. Niestety jako nowy prezes zajął się obrażaniem ludzi i robieniem czystek politycznych w stowarzyszeniu no i nie miał kim spożytkować przydzielonych środków. Brak 3 aktywnych osób w zarządzie stowarzyszenia to strata z którą jednak pan radny w tym roku sobie nie poradził i pieniądze od firm wspierających stowarzyszenie nie zostały wydane na cel ekologiczny . Akcja rozadawania drzewek połączona z festynem była za trudna do zorganizowania. Konkurs ekologiczny w szkołach który jeszcze w tamtym roku ja organizowałam z ramienia stowarzyszenia w ramach Zielonego Dnia Strzemieszyc przejął Pan Bogdan B. no i mamy to co mamy czyli nic . Pan który poobrażał ludzi nie ma więc kim spożytkować nie własnych ale darowanych pieniędzy od firm i zostało mu jedynie obrażanie ludzi. A w tym jest napewno skuteczny.

(wyjaśnienie moje – jest to kłamstwo Pani Alicji Cieplak. W 2020 roku nie było realizacji grantów z ArcelorMittal Poland więc nie można było wydać pieniędzy i ze względu na pandemię zorganizować konkursów. Fragment pisma AMP w tej sprawie  poniżej:

Dzień dobry, Uprzejmie informuję, że odbyło się posiedzenie komisji grantowej (online). Komisja wybrała zaproponowany przez Państwa projekt pt.:  ZIELONY DZIEŃ STRZEMIESZYC  proponując 5.000,00 zł na dofinansowanie jego realizacji. Jednakże w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego kolejnymi ograniczeniami, również ArcelorMittal Poland musi podjąć szereg trudnych decyzji. Jedną z nich jest przesunięcie projektów społeczne zaplanowanych na najbliższy czas na późniejszy termin.  Mając na uwadze dobre relacje z naszymi interesariuszami nie rezygnujemy z realizacji programu i wybranych projektów, a jedynie odsuwamy go w czasie. Umowę podpiszemy z Państwem w momencie unormowania sytuacji epidemicznej. Mamy świadomość, że w takiej sytuacji zarówno terminy jak i zakres projektu mogą ulec zmianie, dlatego będą Państwo mogli dostosować zarówno termin jego realizacji jak i zakres lub zmianę jeżeli będzie to konieczne.  Liczymy na Państwa zrozumienie i życzymy dużo zdrowia oraz sił w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Pozdrawiam / with regards

Odpowiedzialność Biznesu i Employer Branding

HR

Za lata pracy w samorządzie zostałem potraktowany jak wróg publiczny.
I ze mną Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce.
Mieszkańcy Strzemieszyc potrafią ocenić, czy działamy na szkodę, czy dla dobra Strzemieszyc.

Zarzuca mi się, że nie pracuję jako radny. Radnego można ocenić po pracy między innymi po ilości złożonych interpelacji. Dla radnych z V Okręgu w obecnej kadencji wygląda to następująco:

Piotr Bobrowski – 14 interpelacji

Adam Klimczyk – 19 interpelacji

Jerzy Reszke –   182 interpelacje

Krystyna Szaniawska – 8 interpelacji

Katarzyna Zagajska – 124 interpelacje.

W poprzedniej kadencji złożyłem 631 interpelacji (2 miejsce w Radzie Miejskiej).

Chciałbym przy tym zaznaczyć, że Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne nie biorą udziału w miejskich konsultacjach społecznych w przeciwieństwie do Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce.

Pracując jako radny działam jednocześnie w Stowarzyszeniu Samorządne Strzemieszyce. Stanowimy zespół, mamy różne poglądy i nie licytujemy się
w zasługach, ale zależy nam na dobru Mieszkańców. Mogę wymienić naszą  aktywność w ostatnich latach poprzez podanie różnych działań na rzecz mieszkańców:

protesty przeciw sprowadzeniu odpadów z Salwadoru, protesty przeciw opłacie adiacenckiej, badania profilaktyczne pulmonologiczne, kardiologiczne
i alergologiczne, badanie dzieci na ołów, zatrzymanie budowy kompostowni, wstrzymanie rozbudowy DSS Recykling, parking przy cmentarzu, wyjazd z Biedronki, ścieżka rowerowa do Sulna, chodnik i ścieżka przy Białostockiego, obwodnica do EUROTERMINAL-a, badania wód, badania powietrza, Badania podejmowane wspólnie z Uniwersytetem śląskim, z Uniwersytetem Jagiellońskim, zgłoszenie 17 dzikich wysypisk, konferencje ekologiczne, program badań zdrowotnych
i środowiskowych, konferencja organizacji ekologicznych z całej Polski, Srocza Góra, Szlak Kruszcowy, Szlak Metalurgów, odwodnienie ul. Rudnej, place zabaw, dotacje do szkół i przedszkola,  rozdawanie sadzonek, Zielony Dzień Strzemieszyc
i konkursy, zagospodarowanie terenu stacyjnego, zbiornik retencyjny przy ul. Oddziału AK Ordona, tężnia, Pumptrack, konferencja historyczna i wystawa, zmiana nazwy ul. Majewskiego, uratowanie szkoły, walka z krocionogami, ekrany akustyczne, dworzec w Strzemieszycach, udział w postępowaniach środowiskowych wielu firm, udział we wszystkich konsultacjach społecznych, wytłumienie hałasu
z Bazy Przeładunku Rud, nagłaśnianie w mediach problemów Strzemieszyc,  działania na rzecz budowy żłobka i wiele różnych innych akcji. Część udało się zakończyć, inne trwają, jeszcze inne czekają na swoją przyszłość. Opisanie wszystkich działań to byłoby dodatkowo kilkadziesiąt stron. Były wyjazdy do Sejmu, Kancelarii Prezydenta, apele i petycje.

Jestem w stanie wytłumaczyć każde działanie, jego cele, przebieg na każdym etapie i osiągnięte rezultaty. W każdym z nich brało aktywny udział Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce i ja osobiście, Czy z pozycji Mieszkańca Strzemieszyc zasłużyłem  na podpisanie listu o odwołanie mnie z funkcji radnego? 

Co do podpisu pod listem członków Rady Dzielnicy to jest to kolejne kłamstwo pani Tatiany Duraj-Fert. Nie ma takiej jednostki samorządowej. Podpis z tego, co mi wiadomo, umieściło tylko dwóch byłych Radnych dawnej Rady Dzielnicy z kadencji 2014-2018 i nie było podejmowania żadnych wspólnych akcji.

A Rodzicom dzieci trenujących w UKS Ronin tylko współczuję, że nie wiedzą, kto zajmuje się wychowaniem Ich dzieci i jakie ma poglądy i jaką działalność historyczną prowadzi Prezes Klubu..

Uważam za swój obowiązek wobec rozpowszechniania fałszywych informacji
i  hejtu jaki spotkał mnie i Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce za przedstawienie swoich argumentów i odpowiedź na przedstawione zarzuty.

Wielokrotnie występowałem z propozycjami współpracy. Taką propozycję w stosunku do wszystkich organizacji i Mieszkańców ponawiam. Jestem gotowy do spotkania i odpowiedzi na każde pytanie i wyjaśnienie każdej sprawy. Mieszkańcy Strzemieszyc tylko działając razem mają szanse utrzymać ten kierunek rozwoju, który udało się wypracować w ostatnich latach. Nie może być przekazu, że jesteśmy skłóceni, bo tak nie jest. Zachowajmy kulturę i szacunek. Nie ulegajmy fałszywym plotkom i nie dajmy nabierać się ludziom, którzy je rozpowszechniają. 

Jerzy Reszke

SZLAK KRUSZCOWY – sukces po interpelacjach

Szukając materiałów na temat Szlaku Metalurgów trafiłem w starych dokumentach na mapke z zaznaczonym Szlakiem Kruszcowym.  Na starej mapie wygląda on tak jak zaznaczono czerwonymi kropkami. Biegnie od Dworca Dąbrowa Górnicza Południowa do Wywierzysk. Pokazuje historię górnictwa w Strzemieszycach Wielkich i Małych. Będzie oznakowany czerwonym paskiem, będa tablice edukacyjne i oznakowane wejścia, np. z ul. Strzemieszyckiej na Sroczą Górę.

Zacząłem pisać. Jeden z pierwszych tekstów powstał o możliwościach utworzenia szlaków turystycznych w Strzemieszycach Strzemieszyce-rowerowe

Złożyłem interpelacje  2144_Reszke  i odpowiedź  2144_Reszke_odp

następna  2542_Reszke  i odpowiedź  2542_Reszke_odp 

i z zeszłego roku 497R (6) i odpowiedź  497R odp

Ta ostatnia była decydująca. Odbyło się spotkanie w terenie z udziałem zainteresowanych i został przyjęty wstępny przebieg trasy.

Informacja ze spotkania 

i zdjęcie 

9 stycznia 2021 roku ukazał sie w Gazecie Wyborczej artykuł o powstaniu Szlaku Kruszcowego Szlak Kruszcowy ma stać się nową atrakcją Dąbrowy Górniczej (wyborcza.pl)

Szlak Kruszcowy ma stać się nową atrakcją Dąbrowy Górniczej

Tomasz Nieć

Słupek po górniczej eksploatacji na terenie danej kopalni Kawia Góra.

Słupek po górniczej eksploatacji na terenie danej kopalni Kawia Góra. (Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej)

Najpierw wydobywano srebro, cynk i ołów, choć to z węglem kojarzy się nazwa Dąbrowy Górniczej. Szlak Kruszcowy może to zmienić. Trasę w terenie chce wyznaczyć Muzeum Miejskie „Sztygarka”. Prace już trwają.Górnictwo kruszcowe rozwijało się w kilku dzielnicach Dąbrowy Górniczej, między innymi w Strzemieszycach – mówi Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Kierowana przez niego placówka wyszła z inicjatywą wytyczenia Szlaku Kruszcowego – trasy, która ma przypomnieć, gdzie niegdyś znajdowały się wyrobiska i szyby. 

– Kończymy uzgadnianie ostatnich szczegółów związanych z wyznaczeniem szlaku. Chcemy pokazać mało znane mieszkańcom miasta miejsca – wyjaśnia dyrektor Sztygarki.

Szlak Kruszcowy będzie oznakowany, muzeum planuje postawienie tablic informacyjnych historycznych i przyrodniczych, bo ścieżka powstaje we współpracy z Lasami Państwowymi, PTTK oraz Urzędem Miejskim. Powstanie też strona internetowa, na której będzie można znaleźć dodatkowe informacje o dawnym wydobyciu, zdjęcia, mapy oraz dokumenty. Ścieżka ma powstać do jesieni tego roku, ale – jak zapewnia dyrektor Rybak – będzie się rozwijać. Kolejnym etapem ma być oznaczenie szybów i oczyszczenie terenu wokół nich. W zależności od finansów, muzeum nie wykluczają, że w dalszej kolejności uda się udostępnić zwiedzającym jeden z szybów, bo zwykle mają one niewielką głębokość, sięgającą zaledwie 20 do 25 metrów.

Szlak Kruszcowy ma stać się nową atrakcją Dąbrowy Górniczej

Chodzi przede wszystkim o pozostałości po kopalniach Anna i Kawia Góra oraz płuczkę galmanu, która dziś jest użytkiem ekologicznym Wywierzyska w Strzemieszycach.

– Mało kto zdaje sobie sprawę, patrząc na pływające pstrągi, że w tym miejscu płukano wydobyte w okolicy rudy, które potem transportowano do zagłębiowskich hut cynku – mówi Rybak.

Szlak Kruszcowy wyznaczają pracownicy Muzeum Miejskiego 'Sztygarka' w Dąbrowie Górniczej.

Szlak Kruszcowy wyznaczają pracownicy Muzeum Miejskiego ‚Sztygarka’ w Dąbrowie Górniczej. Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej

Kruszcowa przeszłość ma tu wiele odsłon. Na dzisiejszych terenach dzisiejszej Dąbrowy Górniczej ołów i srebro wydobywano już w średniowieczu. Kopalnię Anna, w której wydobywano galman, czyli rudy cynku, zakładał Stanisław Staszic, jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od jego wychowanki księżnej Anny Sapiehy, której był mentorem. Funkcjonowała w Strzemieszycach Małych w latach 1820–1893, zatrudniając w szczytowym momencie rozwoju około 200 osób. Jej dawny teren jest w znacznym stopniu zalesiony, ale ślady działalności górniczej sprzed ponad 130 lat wciąż są widoczne. Podobnie jest na terenach po pobliskiej, nieco młodszej kopalni Kawia Góra, gdzie można znaleźć pozostałości po eksploatacji górniczej, w tym hałdę. Ta kopalnia prowadziła wydobycie galmanu w latach 1829–1850.

Gazeta Wyborcza jak pisała o mnie to tylko kłamstwa albo robiła sztuczne afery. Teraz przemilczała mój udział w reaktywacji  po kilkunastu latach tematu powstania Szlaku Kruszcowego. Czy bez moich interpelacji i nagłaśniania tematu szlak by powstał? Czy mapka przeleżała by kolejne 17 lat gdzieś głeboko w szafie? To jest więcej niż pewne. Osobiście cieszę się, ze szlak powstaje i będzie nowa atrakcja. I że niezależnie od obecnych wypowiedzi nie do końca lojalnych udało się doprowadzić do końca ważny temat.

Radni mają możliwość poprzez interpelacje czy zgłaszanie w oświadczeniach poruszanie ważnych spraw dla Mieszkańców. I cieszy sam efekt jeżeli się uda zrobić coś dobrego a nie reklama. No chyba, że ktoś udaje celebrytę … Czy ktokolwiek wie na przykład, że zgłosilem na komisjach i w interpelacjach tematy potrzeby wprowadzenia stypendiów dla zdolnej  artystycznie młodzieży ( były tylko sportowe), kilka razy zgłaszałem potrzebę wprowadzenia bezpłatnych biletów dla uczniów czy doprowadziłem do uruchomienia  Akcji Posadź Drzewo? To wszystko działa i jest z tego powodu duża satysfakcja. 

Jerzy Reszke

POROZUMIENIE PONAD GŁOWAMI MIESZKAŃCÓW STRZEMIESZYC

Wiele dobrego ostatnio działo się w Strzemieszycach. Ruszyły inwestycje, są planowane nowe. Optymistyczne było spotkanie Prezydenta Marcina Bazylaka z mieszkańcami. Bardzo dobrze została przyjęta decyzja Prezydenta o ograniczeniu  tonażu ciężkiego transportu na ul. Strzemieszyckiej. Niestety była to radość krótkotrwała. Decyzja okazała się tymczasowa. Jest to dla nas nie do przyjęcia. Co więcej, decyzja została wydana bez żadnych konsultacji z mieszkańcami. Stało się niedobrze, bo jeżeli nie ma Rady Dzielnicy, to są choćby radni z V okręgu, którzy zostali wybrani. Można było zorganizować zebranie, choćby na ulicy. Niestety złe zwyczaje decydowania o sprawach Mieszkańców Strzemieszyc bez ich obecności wróciły.

Występowałem wielokrotnie o ujęcie w planach inwestycyjnych przedłużenie ul. Szklanych Domów do ul. Rodzinnej z łącznikiem do ul. Magazynowej. Jest to jedyne rozwiązanie, eliminuje ciężki transport na Strzemieszyckiej od ul. Szklanych Domów do Puszkina i na Fabrycznej. Ale to rozwiązanie może być realizowane dla Strzemieszyc a nie jako zastępstwo łącznika Euroterminalu z DK94. Przy takim rozwiązaniu Strzemieszyce przejmują cały transport do Euroterminala, Bazy Przeładunku Rud, znajdujących się tam firm  i firm przy Fabrycznej i Magazynowej.

Przy przyjętym POROZUMIENIU Sławków właściwie nie musi więcej walczyć o budowę połączenia z Euroterminalem. Wszystkie niedogodności wzięła na siebie Dąbrowa Górnicza. Bo to jest dobre rozwiązanie, ale w takim znaczeniu o którym napisałem. Nie i nie jako jedyna droga dojazdowa do obszaru Euroterminala i Bazy Przeładunku Rud. Do tego dochodzą jeszcze koszty utrzymania drogi w latach następnych.

Po wybudowaniu łącznika na Hrubieszowskiej dzieci będą mogły spokojnie jeździć na rowerkach i rolkach. A u nas chciałbym poznać odpowiedź na szereg wątpliwości związanych z projektem, bo nie widzę w oświadczeniach na nie odpowiedzi. I takie pytania zostaną zadane. Dotyczy to:

 • Jaki jest koszt projektu? Czy wykonano Feabisility Study dla projektu, czyli czy określono wykonalność i wstępne koszty
 • Co z domami przy ul. Szklanych Domów (kilkanaście), które ucierpią najbardziej i czy właściciele otrzymają oferty wykupienia?
 • Co ze skrzyżowaniami Drogi 790 i ul. Szklanych Domów z : wyjazdem z magazynów Panattoni ( nie uzyskało zgody na wyjazd na 790), z ul. Strzemieszycką, ze zjazdem do Saint Gobain, ze zjazdem na Magazynową, z ul. Rodzinną. To wszystko  potencjalne miejsca tworzenia korków.
 • Jakie jest zakładane natężenie ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych?
 • Jakie będzie skażenie środowiska i hałas?
 • Dlaczego sprzedano ul. Szklanych Domów firmie Saint Gobain, wskutek czego łącznik musi zostać poprowadzony naokoło firmy, a nie jak jest pokazane na rysunku w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • W jakim trybie zostaną wywłaszczone działki pod budowę łącznika?
 • W jakich miejscach zostaną usytuowane ekrany dźwiękochłonne?

Chciałbym dodać, że w związku z obecną sytuacją wystąpię o:

 • Umieszczenie punktu monitoringu hałasu przy ul. Strzemieszyckiej w rejonie nr 290
 • O badanie gleby w rejonie ul. Strzemieszyckiej ze względu na ostatni wynik badania, który dla węglowodorów aromatycznych w Przedszkolu wykazał przekroczenie normy ponad 800%
 • Umieszczenie przy ul. Strzemieszyckiej punktu monitoringu badania jakości powietrza
 • O pomiary natężenia ruchu na ul. Strzemieszyckiej, drodze 790 i ul. Fabrycznej
 • Częste kontrole Policji i TDT w Strzemieszycach ruchu ciężkiego transportu
 • Weryfikacje decyzji w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu przy ul. Strzemieszyckiej zgodnie z rzeczywistą zabudową terenu

Budowa łącznika jest ogromnym przedsięwzięciem wymagającym ogromnych nakładów. Nieznany jest przede wszystkim teren (torfowy), nieznana jest wymagana długość wiaduktu.

W obecnej sytuacji przed przystąpieniem do budowy powinien być znany koszt budowy łącznika ul. Szklanych Domów z Magazynową i koszt budowy łącznika Euroterminalu z DK94 przez las w Sławkowie. Dopiero porównanie kosztów powinno umożliwić podjęcie ostatecznej decyzji. Takie rozwiązanie byłoby na dzień dzisiejszy optymalne i chyba najtańsze. Zapewniłoby dojazd z pominięciem osiedli mieszkaniowych. Łącznik Euroterminalu z S1 to zadanie na późniejsze lata.

Na obecne rozwiązanie i przejęcie całego ruchu samochodowego przez Strzemieszyce nie może być zgody. Również na wycofanie się z decyzji i wprowadzenia okresów dwumiesięcznych.

Jerzy Reszke

Rok 1905 w Hucie Bankowej

Załączam  fragment Kroniki Huty Bankowej obejmującej okres wydarzeń 1905 roku. Uważam, że mimo nieraz nowomowy  i terminów z PRL,  jest to dokument pokazujący zarówno przebieg wydarzeń, jak i wysuwane postulaty. Nie dotyczyły one zmiany ustroju. Były to postulaty pracownicze i niepodległościowe.  I osiągnięto mimo wszystko dużo ustępstw. 

Pobierz huta bankowa rozdział drugi  . Dokument jest znany w Muzeum Miejskim.

Dla równowagi tekst na temat fałszowania historii pracownika IPN Macieja Wiktora Korkuć umieszczony na stronie

http://www.omp.org.pl/stareomp/indexbb41-2.html

Dyskusja o pomnikach nie powinna zastępować dyskusji o fałszowaniu historii.

Jerzy Reszke

21 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCH CZYLI OBYWATELE WALCZĄ O ŻYCIE

W wielu miastach jest kryzys samorządu. O tym trzeba mówić wprost i głośno. Kryzys w miastach na prawach powiatu , ale nie tylko wynika z przerostu  uprawnień władzy wykonawczych nad stanowiącą. Rada gminy czy miasta przestała być reprezentantem mieszkańców a atała się elementem układu, który bardziej jest wspólnotą interesów niż wspólnotą mieszkańców. Wiele miast tworzonych było na zasadzie przyłączania sąsiednich miasteczek lub gmin, nie pytając mieszkańców o zgodę. To wychodzi teraz. Połączenie zadań gminy i powiatu, tylko jeden zapis o miastach na prawach powiatu w Ustawie o samorządzie powiatowych sprawia wrażenie, że reforma administracyjna zapomniała o regulacjach prawnych dla miast i powstał bubel prawny, który skutkuje obecnie wieloma konfliktami, które częściowo wynikają  z pozbawienia praw części mieszkańców, zwłaszcza dzielnic peryferyjnych. Przerost wladzy i klientelizm to zjawiska zbyt często wystepujące.

Ogłoszone przez Związek Miast 21 postulatów to propozycje, które jeszcze pogłębią kryzys. Wzmocnienie władzy prezydentów miast i osłabienie władzy centralnej posluży do demontażu państwa i rozbicia na udzielne księstwa. To działanie niebezpieczne.

To co proponujemy, to działania w innym kierunku. Absolutnie to nie są propozycje stojące przeciw tym 21 postulatom.  To działanie mające zupełnie inny charakter. Te propozycje to są marzenia o innym państwie, o innych mechanizmach funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Stanowią tylko wycinek potrzebnych działań, sa bardziej przykładem, co można zrobić, niż próbą reformy.  Bardziej próbą dyskusji  i głosem sprzeciwu niż receptą. Wynikają z doświadczeń i to głównie tych negatywnych. Część działań wymaga również zmiany konstytucji.

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce wielokrotnie występowało  publicznie o pomoc w rozwiązaniu problemów ochrony środowiska
w dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Były liczne protesty, wizyty w Sejmie  i w Kancelarii Prezydenta RP. Osiągnęliśmy niewiele. Nagłośniliśmy problemy,
ale dalej one pozostały. Nie mamy pomocy z instytucji powołanych do przestrzegania prawa. W tym oraz w partykularnych interesach samorządów gminnych  czy też w jego bezczynności widzimy główne przyczyny bezradności i obecnego stanu. Proponujemy zmiany w przepisach, które mogą zmienić regulacje i poprawić funkcjonowanie instytucji i samorządu oraz zwiększyć wpływ obywateli na rozwiązywanie problemów, które ich dotyczą. Oto zaproponowane 21 postulatów:

 

 1. Wprowadzić w Ustawie prawo ochrony środowiska w art. 3 podpunkt 50 uzupełnienie zapisu definicji zrównoważonego rozwoju

Art. 3.:  50) zrównoważonym rozwoju – rozumie się przez to taki rozwój społeczno- -gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.  Dopisać:  Rozwój społeczno-gospodarczy nie może doprowadzić do zagrożeń zdrowotnych mieszkańców i  powstania na skutek podejmowanych działań czynników trwale wywołujących te zagrożenia lub stwarzających ryzyko ich wystąpienia. Podstawą systemu przyrodniczego jest człowiek, jego warunki życia i stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju dla przyszłych pokoleń.

 1. Proponuję stworzenie Sejmików Miejskich w miastach na prawach powiatu złożonych z radnych Rad Dzielnic i z radnych Rady Miasta. Upoważnić Sejmik do udzielania absolutorium prezydentowi
  za wykonanie budżetu oraz zobowiązać prezydentów do przedstawiania planów budżetowych Sejmikowi.

 

 1. Wprowadzić ustawowe zapisy o Radach Dzielnic w miastach na prawach powiatu obejmujące:

 

 • Obowiązek tworzenia rad dzielnic
 • Zniesienie progów frekwencji przy wyborach
 • Głosowanie na ilość kandydatów na karcie wyborczej maksymalnie do liczby członków rady
 • Upoważnić Rady Dzielnic do ustalania list preferencyjnych inwestycji i remontów w dzielnicy oraz do rozdziału 20% budżetu gminy na inwestycje dzielonych na dzielnice według ilości mieszkańców i wielkości obszaru
 • Umożliwić udział przedstawicieli Rady Dzielnicy w komisjach konkursowych instytucji działających w dzielnicy
 • Ustalić obligatoryjne konsultowanie uchwał dotyczących dzielnicy
 • Wprowadzić budżet na potrzeby dzielnicy do dyspozycji Rady Dzielnicy

 

 

 1. Zwiększyć uprawnienia radnych Rad Miasta i Rad Gminy poprzez:
 • Stworzenie możliwości tworzenia zespołów radnych na wzór zespołów parlamentarnych
 • Przywrócenie możliwości przedstawiania interpelacji na sesji rady
 • Przyjęcie zasady, ze przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny opozycji, a komisję tworzą przedstawiciele klubów radnych ( po jednym)
 • Przyjęcie zasady, że do prezydium rady wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów
 • Zapewnić udział opozycji w mediach utrzymywanych przez gminę

 

 1. Do Ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzić definicję terenów wiejskich oraz wprowadzić możliwość uznawania przez radę poszczególnych dzielnic jako tereny wiejskie korzystające z przepisów ustawowych jak dla terenów wiejskich leżących poza miastami.

 

 1. Do Ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzić definicję terenów zdegradowanych oraz wprowadzić możliwość uznawania przez radę poszczególnych dzielnic jako tereny zdegradowane korzystających
  z przepisów ustawowych jak dla terenów zdegradowanych zwolnionych z opłat i danin publiczno-prawnych. Jako teren zdegradowany należy uznać teren  dzielnicy w której występuje skażenie historyczne gleb lub są zlokalizowane co najmniej dwa zakłady zaliczone do mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Uzależnić budowę kolejnych zakładów na terenach zdegradowanych
  od referendum mieszkańców.

 

 

 1. Do Ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzić referendum
  w którym o przyszłości powiatu jako miasta na prawach powiatu lub powiatu ziemskiego decydują mieszkańcy na wniosek 10% ogółu osób zameldowanych w mieście. Dodatkowo wprowadzić możliwość przeprowadzania na wniosek mieszkańców dzielnicy referendum, czy chce ona pozostać w mieście na prawach powiatu, czy uzyskać samodzielność jako gmina.

 

 1. Wprowadzić zasadę , że w gminie pozostaje 10% dochodów z PIT (PIT lokalny) i uwzględnić to w dotacjach celowych.
 2. Wprowadzić zapis w Ustawie prawo ochrony środowiska, że decyzja
  o budowie nowego zakładu może zostać podjęta, jeżeli teren przeznaczony pod budowę posiada oddzielną drogę dojazdową,
  nie przebiegającą przez tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

 1. Wprowadzić w Ustawie prawo ochrony środowiska obowiązek spełniania poziomu Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT). Uzupełnić BAT
  dla wszystkich stosowanych technologii i działań gospodarczych.

 

 1. Przekazać wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do urzędów wojewódzkich oraz przeprowadzić weryfikację wydanych pozwoleń. Wprowadzić odpowiedzialność karną urzędnika za wydanie decyzji budowlanej dla podmiotu, który nie posiada środowiskowych uwarunkowań.

 

 1. W postępowaniach środowiskowych uwzględniać zagrożenia zdrowotne mieszkańców i możliwość powstania na skutek podejmowanych działań gospodarczych czynników wywołujących te zagrożenia w chwili obecnej i w przyszłości.

 

 1. W planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzić szczegółowe zapisy w zakresie dopuszczalnych poziomów skażenia środowiska dla powietrza, gleby, wód i hałasu dla każdego rodzaju terenu.

 

 1. Wyeliminować z obiegu prawnego i z postępowań środowiskowych pojęcie „emisja niezorganizowana”.

 

 1. Wprowadzić aktualne normy dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich substancji i je zweryfikować a w niektórych przypadkach obniżyć do obecnych standardów. Wyeliminować z obiegu urządzenia monitorujące, które nie analizują składu chemicznego substancji oraz wprowadzić zasadę, że substancje pyłowe wytwarzane przez firmę nie mogą być obecne poza terenem działalności firmy w żadnej postaci.

 

 1. Ustalić jako minimalną odległość zakładów zaliczonych do mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko od zabudowy mieszkaniowej na 3 km.

 

 1. Przeprowadzić reorganizację instytucji ochrony środowiska poprzez stworzenie jednej „policji środowiskowej” mającej uprawnienia kontroli bez uprzedzenia podmiotów gospodarczych i samorządowych, wyposażonej w środki i laboratoria do badań.

 

 1. Wprowadzić Ustawę antyodorową dla działalności gospodarczej.

 

 1. Wprowadzić w Ustawie prawo ochrony środowiska obowiązek prowadzenia procesu kruszenia wszystkich substancji oraz ich sortowania w halach.

 

 1. Wprowadzić w Ustawie prawo ochrony środowiska odpowiedzialność za nadzór nad ochroną środowiska i przestrzeganiem prawa dla burmistrzów, wójtów i prezydentów na obszarze na którym sprawują władzę samorządową oraz odpowiedzialność dla inspekcji ochrony środowiska za kontrolę przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

 

 1. Wprowadzić centralny rejestr odpadów prowadzony przez inspekcję ochrony środowiska z systemem śledzenia od momentu opuszczenia zakładu do dostarczenia do końcowego odbiorcy, rejestr odpadów odbieranych od mieszkańców oraz rejestr odpadów powstających
  w procesie produkcji w zakładach i składowanych na wewnątrzzakładowych składowiskach.

Uważamy, że są to niezbędne regulacje dla zapewnienia właściwej równowagi pomiędzy warunkami życia mieszkańców a realizacją koniecznych dla gospodarki inwestycji oraz wpływu mieszkańców na samorząd podejmujący decyzje w imieniu mieszkańców. Obecnie brak takiej równowagi wywołuje społeczne konflikty i prowadzi do poważnych niepokojów społecznych. Wszystkie protesty podejmowane przez mieszkańców wielu miast  mają głębokie uzasadnienie. Oczekujemy, że instytucje odpowiedzialne za ład prawny w Rzeczypospolitej Polskiej  podejmą wreszcie działania zapewniające właściwe funkcjonowanie ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju, które będzie brało uwagę przede wszystkim dobro człowieka. Nie jesteśmy przeciwko budowie nowych zakładów, ale muszą to być zakłady nie szkodzące obywatelom naszego państwa, działające w ramach czytelnych i jednoznacznych oraz powszechnie akceptowanych ram prawnych.

Jerzy Reszke

Hałas dalej głośny czyli trochę uwag do Programu Ochrony przed Hałasem

Zgłaszam następujące uwagi do Programu Ochrony przed Hałasem Miasta Dąbrowa Górnicza:

 1. Na stronie Mapy Akustycznej nie można odnaleźć Mapy Wrażliwości, która ma pokazywać dopuszczalne poziomy hałasu. Mapa powinna być widoczna i łatwo dostępna, ponieważ nie można znaleźć poziomów odniesienia do wartości przekraczających dopuszczalny poziom.
 2. Wyniki pomiarów pokazane na Mapie Akustycznej znacznie odbiegają od wyników z monitoringu miejskiego. Różnice są tak znaczne, że podważają sposób opracowania mapy. Nie uwzględniono również pomiarów WIOŚ które wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów (Strzemieszycka, Fabryczna, Orkana, Tworzeń).
 3. W Programie Ochrony Środowiska przed Hałasem nie ujęto wszystkich głównych miejsc będących przedmiotem skarg mieszkańców i licznych protestów. Dotyczy to następujących miejsc:
 • Obszar wzdłuż linii kolejowej nr 133. Badania WIOŚ wykazały przekroczenia, jest nakaz inspekcji postawienia ekranów
 • Droga krajowa nr 94. Nie można doprosić się o dokładne badania, a na posesjach wzdłuż drogi nie można wytrzymać panującego hałasu. Podczas realizacji remontu drogi zrezygnowano z części ekranów i obecnie teren nie jest zabezpieczony. Ekranu są postawione odcinkami, są w niektórych miejscach z jednej strony, co powoduje odbicia i gorsze warunki dla zabudowy po drugiej stronie, brak jest ekranów na wiaduktach, co rozszerza obszar oddziaływania. Ruch na drodze DK94 jest znacznie większy od planowanego.
 • Obszar wzdłuż ul. Strzemieszyckiej. Ulica służy jako główna droga dojazdowa do EUROTERMINALU w Sławkowie, do zakładów : DSS Recykling, Zenmar, Miner, Saint Gobain, baz samochodowych i innych, co powoduje że ulicą przejeżdża ponad tysiąc ciężkich pojazdów na dobę. Ponadto na hałas drogowy nakłada się hałas przemysłowy z Saint Gobain. Urząd Miejski ustalił na tym obszarze dopuszczalny hałas, przyjmując, że jest to teren usługowy i w związku z tym przyjął poziomy o 5 dB wyższe.
 • Zabudowania przy ul. Fabrycznej. Ulica nie jest przystosowana do ciężkiego transportu. Przy ulicy jest hałas dochodzący do 90 dB spowodowany między innymi ruchem transportu ciężkiego. Na ulicy było ograniczenie tonażu, ale znak został skradziony. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza mógł nie dopełnić procedury zmiany organizacji ruchu wykorzystując fakt kradzieży znaku i nie ustalając nowej organizacji ruchu, nie doprowadził do badania drgań w budynkach, do czego się zobowiązał w korespondencji,  narażając mieszkańców na utratę majątku i zdrowia oraz pokrył koszty remontu mostku, mimo, że zobowiązał się do tego inwestor. Z dokumentów wynika, ze było zobowiązanie inwestora, czyli firmy DSS Recykling do pokrycia kosztów remontu mostu. Koszty  pokrył Urząd Miejski.  Prezydent również nie wyegzekwował budowy drogi dojazdowej w postaci obwodnicy ul. Fabrycznej, do czego zobowiązał się inwestor. Ul. Fabryczna jest ulicą o nierównej nawierzchni wyłożonej kostką, która jest uszkodzona, jest wąska, co utrudnia wymijanie się dwóch pojazdów o dużym tonażu. Ulica stanowi dojazd do zakładów: Zenmar Polska, Miner, DSS Recykling.
 • Orkana i ul. Narutowicza. Nakładają się na siebie hałas z linii kolejowej nr 133, hałas uliczny i hałas przemysłowy z DSS Recykling i Zenmaru. Według wskazań monitoringu przekroczenia podobnie jak na ul. Fabrycznej dochodzą do 40 dB. Nakaz WIOŚ budowy ekranów wzdłuż linii nr 133 nie został wykonany
 • Orna. Pomiary WIOŚ wykazały przekroczenie hałasu przemysłowego z Koksowni. Brak jest działań dla wyeliminowania hałasu, który nasilił się po wycięciu drzew w pasie oddzielającym zakład od zabudowań
 • Kazdębie wchodzi w obszar ograniczonego użytkowania. Dlaczego przeniesiono dodatkowo w ten rejon zakład przerobu złomu? Dlaczego mieszkańcy nie skorzystali z przysługujących im środków przy tworzeniu obszaru?
 • Tworzeń. Hałas przemysłowy i drogowy nakładają się. Ulica stanowi dojazd do bramy towarowej AMP oraz wzdłuż ulicy utworzono bazy transportowe, co jest przedmiotem wielu protestów mieszkańców
 • Hotelowa. Miejsce licznych skarg mieszkańców na hałas przemysłowy i drogowy
 • Rudna i Rodzinna. Hałas z Bazy Przeładunku Rud. Mieszkańcy walczą od ponad 30 lat z hałasem. Miała być zrealizowana inwestycja do końca roku 2018, ale brak jest na razie efektów.
 • Głowna, która stanowi dojazd do wysypisk odpadów
 • Hałas z Eletrociepłowni Tameh

 

 1. W Programie oprócz braku głównych miejsc budzących sprzeciw mieszkańców, nie określono środków zaradczych, które mogą rozwiązać przedstawione problemy. Dotyczy to:
 • Budowa drogi dojazdowej do EUROTERMINALU. Były interpelacje poselskie, ministerstwo wskazało, ze droga ma powstać ze środków wojewódzkich
 • Budowa wiaduktu na przedłużeniu ul. Podlasie. Wiadukt był planowany podczas budowy Huty Katowice i miał stanowić drogę dojazdową do bramy towarowej. Budowa wiaduktu jest jedynym rozwiązaniem, które może ograniczyć ciężki transport na ulicach Dąbrowy Górniczej
 • Budowa wiaduktu na przedłużeniu ul. Szklanych Domów. Inwestycja jest w planach strategicznych miasta.
 • Budowa zastępczej drogi dojazdowej do Lipówki w celu wyeliminowania ciężkiego transportu z ul. Głównej i Składowej

 

 1. Niezrozumiałe jest wskazanie w Programie, ze należy wprowadzić zapisy odnośnie hałasu w planach zagospodarowania przestrzennego. Tego rodzaju zapisy są obligatoryjne, lecz gmina nie wywiązuje się z zapisów ustawowych. Obecnie brak jest odpowiednich zapisów w ponad 40 planach. Przepisy określają obowiązek określenia poziomu hałasu w następujących dokumentach:

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 15.

 1. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

U S T AWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Art. 113. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku kierując się potrzebą zapewnienia należytej ochrony środowiska przed hałasem oraz mając na uwadze przepisy prawa Unii Europejskiej odnoszące się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

 1. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:

1) zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów faktycznie zagospodarowanych:

 1. a) pod zabudowę mieszkaniową,
 2. b) pod szpitale i domy pomocy społecznej,
 3. c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 4. d) na cele uzdrowiskowe,
 5. e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 6. f) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2) dopuszczalne poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu;

3) okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.

 1. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone poziomy hałasu z uwzględnieniem:

1) zmienności działania źródeł hałasu w czasie;

2) charakterystyki częstotliwościowej hałasu;

3) zawartości impulsów akustycznych.

Art. 114. 1. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1. 2. Jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu.

 

Obwieszczenie MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 • 1. Określa się:

1) zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów przeznaczonych:

 1. a) pod zabudowę mieszkaniową,
 2. b) pod szpitale i domy opieki społecznej,
 3. c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 4. d) na cele uzdrowiskowe,
 5. e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 6. f) na cele mieszkaniowo-usługowe;

2) poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu;

3) okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.

 • 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku są określone w załączniku do rozporządzenia.
 1. a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
 2. b) Tereny szpitali poza miastem
 3. a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 4. b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
 5. c) Tereny domów opieki społecznej
 6. d) Tereny szpitali w miastach
 7. a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
 8. b) Tereny zabudowy zagrodowej
 9. c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
 10. d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

Właśnie obszary wymienione w tabeli załącznika, w której określa się dopuszczalne poziomy hałasu, muszą być uwzględnione w każdym planie zagospodarowania przestrzennego, a brak zapisów w planie umożliwia dowolną interpretację, często niekorzystną dla mieszkańców, a korzystną dla przemysłu.

 

 1. Niezrozumiałe jest zalecenie umieszczone w Programie, że należy ograniczyć budownictwo mieszkaniowe w niektórych obszarach.
 2. Mapy umieszczone w Programie są nieczytelne.
 3. W Programie nie wskazano błędów w lokalizacji zakładów, do których nie zabezpieczono dróg dojazdowych.

 

Generalnie przedstawiony program nie oddaje rzeczywistego stanu zagrożeń i nie pokazuje ani najbardziej zagrożonych miejsc, ani środków poprawy obecnej sytuacji, a szczególnie kuriozalne jest pominięcie
w Programie problemów dzielnicy Strzemieszyce.

 

Jerzy Reszke

 

 

UCIECZKI PENTAGONU CZYLI SPADEK DLA NASTĘPCY

Mieszkańcy otrzymali gazetkę wyborczą Kandydata na Prezydenta Miasta Pana Marcina Bazylaka. Jednym z elementów tej gazetki jest moje zdjęcie z wpisem na temat in vitro. Jest kuriozalne, że po zakończeniu wyborów do Rady Miejskiej atakuje się radnego, a nie dyskutuje się z drugim kandydatem. Jestem , co podkreślam po raz kolejny, za przyjęciem kompromisu w sprawie in vitro, który zostanie przyjęty przez wszystkich. Hucpa z pomnikiem pokazuje, że nie szanuje również historii i pamięci bohaterów rewolucji 1905 roku.
W tej ulotce jest jeszcze jedno. Bezgraniczne poparcie przez obecnego Prezydenta Zbigniewa Podrazę. I namaszczenie na swojego następcę.
Ta kadencja dla Prezydenta Zbigniewa Podrazy była klęską. Była ucieczką od odpowiedzialności. Przejęcie uchwały grupy radnych w sprawie opłaty adiacenckiej i wprowadzenie w niej zmian naruszających prawo i złożenie kasacji do NSA to tylko ucieczka do przodu, a w przypadku prawdopodobnej przegranej mieszkańcy będą płacić opłatę adiacencką, bo dotychczas Prezydent nie odpuszczał. Ale uciekł w czasie od okresu wyborczego.
W sprawie usunięcia odpadów obok toru motocrossowego na Zakawiu na terenach miasta Prezydent się odwołuje od decyzji RDOŚ nakazującej oczyszczenie terenu. Prezydent nie wie, co się dzieje na terenie miasta, a jeżeli przyjdzie usunąć wszystkie odpady, to gmina może ponieść koszty ok. 20 mln zł. Odwołując się , prezydent uciekł do przodu, ale nie od problemu.
Kolejna ucieczka to brak załatwienia sprawy odpadów przy ul. Oddziału AK Ordona. Była budowana kanalizacja, znalazło się na prywatnym terenie ok. 6000 ton odpadów. Przez 6 lat nie można wyjaśnić skąd się wzięły, czy to gmina przekazała w prezencie odpady prywatnej osobie, pozbywając się problemu. To ucieczka długodystansowa.
Kolejna sprawa to odwołanie od decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie komunalizacji terenu stacyjnego. Ten teren jest potrzebny Strzemieszycom, ale na skutek ucieczki od dogadania się z PKP straciliśmy najważniejszy obiekt w Dzielnicy.
Spektakularną klęską, której nie pomoże nawet ucieczka jest projekt Park Grabocin. Przy przyjmowaniu projektu i jego procedowaniu popełniono wszystkie możliwe błędy, nie dopilnowano zgodności z planem, nie sprawdzono spraw własnościowych i na końcu stwierdzono, że to moja wina, bo pytam. A Mieszkańcy zamiast parku otrzymają kawałek ścieżki na mokradłach, a miał być tor rowerowy, ścieżki od ul. Chabrowe do Grabocińskiej, plac spotkań, staw itd. To jest ucieczka od przyznania się do błędu i zwrócenia Mieszkańcom 800 000 zł na inne , potrzebne cele.
Takich ucieczek było znacznie więcej. Sposób sprawowania władzy w obecnej kadencji i dążenie do kontynuacji to niebezpieczeństwo, że pozostaną nierozwiązane problemy Mieszkańców.
Dlatego, jeżeli ma coś się zmienić w podejściu do naszych spraw, apeluję o głosowanie na Roberta Warwasa.
Pan Marcin Bazylak też zaczął od ucieczki. Mimo uzgodnienia warunków odmówił udziału w DEBACIE PREZYDENCKIEJ w Strzemieszycach.

PRZYWRÓCIĆ POMNIK DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Komuniści chcieli zawłaszczyć  podczas swojego panowania  nie tylko sumienia Polaków, ale i historię, chcąc udowodnić, że bogata spuścizna walk o prawa socjalne to wstęp do ich rządów.  Zniszczenie po drugiej wojnie światowej PPS i jej legendy służyło narzuceniu retoryki, że jedyną opcją lewicową jest ta przyniesiona ze wschodu. Wreszcie upadek komunizmu był dla wielu Polaków klęską projektu o lewicowym charakterze i  rewolucja 1905 roku była jednym z symboli  przegranego systemu. Zawłaszczenie jej dziedzictwa przez PZPR skutkowało jej zapomnieniem, a nikt nie wspominał jaki miała przebieg, o co walczyli uczestnicy i co osiągnęli. Przejrzałem kiedyś Kronikę Huty Bankowej. Robotnicy walczyli przede wszystkim o poprawę warunków socjalnych. Również formułowano postulaty o swobody obywatelskie i niepodległościowe.

Rewolucja 1905 – 1907 roku przyniosła Królestwu Polskiemu ulgi językowe i wyznaniowe. W wyniku strajku szkolnego uzyskano prawo do zakładania prywatnych szkół z językiem polskim. Pewne swobody działania uzyskały polskie organizacje kulturalno-oświatowe. Nastąpiła także poprawa warunków bytowych robotników.

Wszystko to okupiono krwią setek ofiar, ale w 1905 roku do walki stanęły po raz pierwszy tak liczne rzesze robotników i chłopów. W miastach powstawały szkoły prywatne z językiem polskim, działały organizacje społeczne i oświatowe: Macierz Szkolna, Kultura Polska, Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego, powstawały towarzystwa naukowe, działały uniwersytety ludowe.

28 stycznia 1905 r. Strajk szkolny w Królestwie Polskim

Odrodził się ruch spółdzielczy na wsi, reaktywowano Towarzystwo Rolnicze. Większość tych zdobyczy miała jednak charakter przejściowy.

Czytaj więcej na https://nowahistoria.interia.pl/drogi-do-wolnosci/news-skutki-rewolucji-1905-roku-dla-mieszkancow-krolestwa-polskie,nId,2256081#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Decyzja sprzed wielu lat o wyburzeniu spowodowała akcję, w wyniku której pomnik pozostał. Teraz stał sie znowu przedmiotem walki. Walki wyborczej, w której władza wykorzystuje wszystkie możliwe środki, żeby prowokować. I przypisywać swoim przeciwnikom czyny lub dążenia, których nie popełnili i nie zamierzają popełnić. Jednocześnie ta sama władza robi wszystko, żeby jak najdłużej stały pomniki wdzięczności Armii Czerwonej lub dopiero niedawno zlikwidowany pomnik bandytów z KPP. Czy patrząc na dzieje Rewolucji 1905 roku nie lepiej oddać hołd tym, którzy zginęli, którzy walczyli o poprawę losu robotników, o wyzwolenie narodowe i swobody obywatelskie i zmienić obecną tablicę na prostą tablicę poświęconą Rewolucji 1905 roku? Tablicę, która nie będzie zawierała kłamstw historycznych, tylko oddawała prawdę historyczną? Może w ten sposób unikniemy włączania spraw historii i jej interpretacji przez ludzi, którzy są spadkobiercami tamtego systemu, do walki wyborczej.

Jerzy Reszke

MIESZKAŃCY STRZEMIESZYC MUSZĄ SIĘ BRONIĆ

Szanowni Państwo,

Reportaż Redaktor Anity Gargas Magazyn Śledczy o odpadach w Dąbrowie Górniczej pokazał patologię zarządzania odpadami. Na codzień doświadczamy smrodu, pyłów i hałasu. Nie ma  już nikogo w Strzemieszycach , kto by nie odczuwał na codzień skutków skażenia środowiska. Magazyn nie pokazał wszystkiego. Kilka lat temu opracowany został  opracowany  program badań  Ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Strzemieszyce Wielkie i Małe.

To program dla całej Dąbrowy.

W realizacji tego programu widzieliśmy szansę na wyjaśnienie wszystkich zagrożeń środowiskowych dla zdrowia mieszkańców. Program wymaga aktualizacji, bo warunki się pogarszają. Występowaliśmy wiele razy o realizację tego programu bez skutku. Zawiedli nas wszyscy. Szczegóły w petycji.

Przygotowaliśmy dlatego kolejną petycję. Nie ustąpimy do skutku, aż poczujemy się bezpieczni. Apelujemy do Mieszkańców o jej wysyłanie indywidualnie na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Pomóżmy sobie sami i jednocześnie wszystkim mieszkańcom. Adresy do wysyłki :

e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

lub listownie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3

Pobierz plik do wysłania Petycja do Premiera

Pomózmy sobie sami. Może jedna petycja nie robi wrazenia, ale wysłanie ich przez 100 mieszkańców musi odnieść skutek. Pamiętajmy, ze walczymy o swoje zdrowie i zdrowie swojej rodziny.

Jerzy Reszke

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

 

Poniżej petycja

 

Petycja

Do Prezesa Rady Ministrów RP

Warszawa

 

     Reportaż w TVP1 Magazyn Śledczy Red. Anity Gargas pokazał przerażający obraz życia w mieście , w którym zniszczono środowisko. Niszczenie warunków życia trwa w Dąbrowie Górniczej od wielu lat.                                                                                                    W 2014 roku Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce zorganizowało na wielką skalę protesty przeciw sprowadzeniu do Dąbrowy Górniczej toksycznych odpadów z Salwadoru celem utylizacji. Jako mieszkańcy nie tylko to powstrzymaliśmy, ale jednocześnie zwróciliśmy uwagę opinii publicznej
i władz państwowych na ogromną degradację środowiska naturalnego
i zagrożenia zdrowotne występujące w Dąbrowie Górniczej.

Nasze protesty przyciągnęły do Strzemieszyc środowiska naukowe. Efektem wystąpienia przed sejmową Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz ustaleń spotkania w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Górniczej było zobowiązanie ówczesnego kierownictwa Ministerstwa Środowiska do realizacji i sfinansowania szerokiego programu badań środowiskowych i zdrowotnych dla Dąbrowy Górniczej.

Taki program powstał, opracowany przez zespół pod kierownictwem Pani Prof. Danuty Mielżyńskiej- Švach z INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO W SOSNOWCU we współpracy z INSTYTUTEM EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH W KATOWICACH,

INSTYTUTEM PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN W ZABRZU oraz INSTYTUTEM  METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ .Nosi on nazwę :

Ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Strzemieszyce Wielkie i Małe.

 

Program badań po wielomiesięcznych analizach został przerzucony do Ministerstwa Zdrowia, które nie miało z nim wcześniej do czynienia. Mamy podstawy uważać, że było to celowe działanie polityczne, żeby nie dopuścić do realizacji Programu, który był niewygodny dla ówczesnych władz zarówno samorządowych, jak i państwowych.

Brała w tym udział Pani Wiceminister Beata Małecka-Libera, obecnie Poseł na Sejm RP, która ze względu na swoje stanowisko mogła mieć wpływ na przeniesienie Programu do Ministerstwa Zdrowia, a potem jego wstrzymanie do wyborów
i rozmycie w innych programach.

Dzisiaj jako mieszkańcy dotknięci w coraz większym stopniu skutkami składamy petycję o:

·         Przeprowadzenie weryfikacji opracowanego Programu w oparciu o informacje o dalszym skażeniu środowiska w latach 2014-2018

·         Przeniesienie Programu z powrotem z Ministerstwa Zdrowia do Ministerstwa Środowiska

·         Podjęcie realizacji Programu w ramach Ministerstwa Środowiska
przy współpracy Ministerstwa Zdrowia

·         Ujęcie Programu w ramach Programu dla Śląska

·         Przeprowadzenie kontroli wysypisk i zakładów wymienionych w piśmie Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce z dnia

·         Doprowadzenie do wyjaśnienia źródeł smrodu porażającego miasto

·         Ustalenie źródeł pochodzenia pyłów lecących na mieszkańców

·         Weryfikacji mapy akustycznej zgodnie z rzeczywistymi zagrożeniami

·         Badania skażenia wód podziemnych

·    Skierowanie do służb śledczych wniosków o wszczęcie postępowań w przypadku naruszenia przepisów

W Dąbrowie Górniczej, w dzielnicy Strzemieszyce, występuje niespotykana gdzie indziej w Europie kumulacja przemysłu. Na terenie niespełna dwudziestu km² znajdują się: największy w Polsce zakład metalurgiczny, Koksownia, huta
i zakład przeróbczy szkła, ubojnia drobiu, lakiernia, kompostownia z MBP, zakład produkcji paliwa alternatywnego, dwa składowiska odpadów komunalnych, składowisko odpadów hutniczych, kilkanaście zakładów przerobu odpadów i kilkanaście nielegalnych składowisk odpadów. Transport do tych zakładów odbywa się po lokalnych, niedostosowanych do tego ulicach.

            Dotychczasowe badania są przeprowadzane wyrywkowo i pozwalają określić jedynie zagrożenia, bez wskazania źródeł i możliwości ich likwidacji lub ograniczenia emisji. Jednak poszczególne wyniki alarmują.

          Do tego dochodzi to, co obserwujemy sami, czyli skażenie wód, odory
z wysypisk i uciążliwy hałas, przekraczający 90 dB oraz opady pyłu, który przez 5 lat nie został zidentyfikowany.

W mediach obecnie na fali „pożarów wysypisk” wszystkie te zjawiska są opisywane szeroko. Ale Strzemieszyce tym różnią się od innych miejsc w kraju, że tutaj te zjawiska, które gdzie indziej zdarzają się pojedynczo, występują wszystkie naraz.

Koszty złej jakości powietrza w oparciu o wielkość emisji pyłu PM2,5 dla roku 2015 dla poszczególnych stref w województwie śląskim to 5 987,18 mln zł. 

Koszty złej jakości powietrza w oparciu o wielkość emisji pyłu PM2,5 dla roku 2015 dla poszczególnych stref w Dąbrowie Górniczej to 603,413 mln zł.

Ludność Dąbrowy Górniczej wynosi ok. 120 000 osób, województwa śląskiego 4 570 000 mieszkańców.  Czyli ludność stanowi 2,6% ludności województwa,
a koszty złej jakości powietrza ponad 10%.

Koszty te obejmują tylko część zanieczyszczeń.  Dochodzą jeszcze nieoszacowane koszty efektów skażenia obszaru benzopirenem, dwutlenkiem azotu, dwutlenkiem siarki, dioksynami i innymi substancjami. Koszt  owych 603 mln zł ich nie uwzględnia.

Czy 4,5 mln zł na realizację Programu badań przy kosztach 603 mln zł na rok za złą  jakość powietrza dla Dąbrowy Górniczej to dużo?

Czy jest drugie takie miasto w Polsce i w Europie, gdzie te koszty są tak wysokie ?

Czy jest drugie miasto w Polsce, w którym:

Badania przeprowadzone w sezonie zimowym 2013/2014 przez zespół pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. Katarzyny Sawickiej-Kapusty wykazały bardzo dużą akumulację metali ciężkich (Cd, Pb, Cr, Ni, Cu, Zn, Fe) i siarki w plechach transplantowanego porostu Hypogymnia physodes dochodzacą do 38 000 μg/g s.m.. Stwierdzono, że zanieczyszczenie powietrza stanowi realne zagrożenie dla zdrowia lokalnej ludności w związku
z wysokim stężeniem metali kancerogennych. Z uwagi na złą jakość powietrza wskazane jest ciągłe stosowanie monitoringu technicznego i biologicznego na tym terenie.

Badania wykonane w 2011 roku  przez Główny Instytut Górnictwa – PATRYCJA KUNA – ZANIECZYSZCZENIE WYBRANYCH KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA PRZEZ WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (WWA)
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ-  wykazały, że w badanych próbkach gleb jedynie 2% stanowiły gleby niezanieczyszczone. Pozostałe 98% próbek było skażonych; 54% próbek to gleby słabo zanieczyszczone, a 37% zanieczyszczone (w tym 17% silnie).

Skażenie środowiska potwierdza mapa geochemiczna Arkusz Strzemieszyce. Stężenia metali w wodach i glebach niektórych  lasów, pól, łąk i ogrodów są tak duże, że tereny te powinny być użytkowane tylko jako obszary przemysłowe.

Skażenie gleby  benzopirenem na terenie przedszkola w Strzemieszycach wynosi 850 % dopuszczalnej normy.

 

Program badań jest szansą dla Dąbrowy Górniczej na normalne życie. Pomagają nam podejmowane działania społeczne, ale nic one nie pomogą, jeżeli nie naprawi się szkód wywołanych skażeniem środowiska.