DIAGNOZA STRZEMIESZYCE WIELKIE

W ramach przeprowadzonych konsultacji w dzielnicach Dabrowy Górniczej tworzone są diagnozy dla każdej dzielnicy. 

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce przygotowało własną diagnozę. Pokazujemy, jak widzimy nasze problemy, jak chcemy je rozwiązywać i jakie mamy marzenia. Pokazujemy to wszystko, co było przedmiotem naszych pism i wystąpień oraz  interpelacji radnego Jerzego Reszke i projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego . Poniżej treść diagnozy. To duży skrót zapisany tylko w postaci samych tematów. Będziemy je stopniowo rozwijać.

DIAGNOZA DZIELNICY STRZEMIESZYCE WIELKIE – INICJATYWY STOWARZYSZENIA SAMORZĄDNE STRZEMIESZYCE

 1. Uporządkowanie terenu stacyjnego
 • Budowa tunelu na drugą stronę do ul. Astrów
 • Budowa parkingów
 • Centrum przesiadkowe, przeniesienie przystanku końcowego do zatoki przy ul. Transportowej
 • Uporządkowanie skweru przed dworcem
 • Budowa drogi spacerowej pomiędzy tunelem a dworcem
 • Uporządkowanie terenów wzdłuż torów
 1. Remonty ulic i chodników, inwestycje drogowe

Wykaz:

 • Ul. Stacyjna odcinek od placu dworcowego – remont
 • Ul. Środkowa- remont
 • ul. Puszkina – remont i budowa chodnika
 • ul. Transportowa – remont i budowa chodnika
 • ul. Hotelowa – remont za przejazdem
 • ul. Szałasowizna – remont odcinka przy granicy z Sosnowcem
 • ul. Grzybowa – remont
 • ul. Torowa – remont
 • ul. Wiosenna – remont i budowa chodnika
 • ul. Mostowa – remont
 • ul. Rodzinna – remont
 • ul. Łuszczaka – budowa chodnika od ul. Żurawiej do Szałasowizny, poszerzenie ulicy od strony terenu PKP
 • ul. Sosnowiecka – odcinki dróg bocznych (szczególnie boczne droga pomiędzy nr 42-40)
 • ul. Rzeczna – droga do nowych domów i odcinkami chodnik
 • ul. Fabryczna – remont
 • ul. Białostockiego – remont
 • ul. Myśliwska- remont
 • ul. Oddziału AK Ordona – budowa chodnika i ścieżek rowerowych do ul. Staszica, usunięcie niebezpiecznych kolizji na ścieżce rowerowej połączonych z wyjazdem na jezdnię (mostek i przejazd kolejowy)
 • ul. Kazimierzowska z budową ścieżek rowerowych
 • ul. Cmentarna – remont
 • ul. Składowa – remont
 • ul. Łazienna – remont i budowa chodnika
 • ul. Krucza – remont
 • ul/ Przełajka – remont
 • ul. Akacjowa – budowa chodnika
 • ul. Ofiar Katynia – budowa chodnika od ul. Stacyjnej i remont
 • ul. Boczna (na wprost paczkomatu), obecnie nieurządzona droga gminna (ozn. nr 3480/8) 32KDD1/2
 • ul. Rudna – boczne dojazdy do budynków nr 23 i sąsiednie)
 • Ul .Oddzialu AK Ordona 339A dokończenie wjazdu
 • ul. Strzemieszycka – droga za Wywierzyskami i dojazd do Przedszkola nr 17
 • Ul. Ofiar Katynia – budowa drogi z odwodnieniem na łączniku do Pomnika 11 Powieszonych
 • Obwodnica od DK94 do EUROTERMINAL-a przez Sławków
 • Przedłużenie ul. Szklanych Domów do Magazynowej
 • Budowa wiaduktu na przedłużeniu ul. Podlesie do Bramy Towarowej ArcelorMittal Poland
 • Budowa łącznika od ul. Szklanych Domów do ul. Magazynowej
 • Budowa obwodnicy do EUROTERMINAL-u  jako łącznik  od EUROTERMINAL-u do DK94
 1. Przyszłość budynku po Liceum i Gimnazjum i placu szkolnego
 • Przeznaczenie części budynku pod filię Centrum Nauki Kopernik  w Warszawie. Jest to jeden z punktów Programu Nowy Polski Ład.
 • Przeznaczenie części budynku świetlice środowiskowe wsparcia dziennego dla dzieci. Świetlice są miejscem pełnym różnorodnych aktywności, organizowanych akcji i wreszcie – spotkań integracyjnych  takich jak: mikołajki, dzień dziecka, dni sportu. Świetlice powstają z myślą
  o integracji, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, ale także dla dzieci
  z deficytami czy niepełnosprawnościami. Taka placówka jest bardzo potrzebna w Strzemieszycach. Gotowość utworzenia świetlicy wyraziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W okresie dzierżawy budynku przez WSPS odbyła się wizja lokalna, wybrano pomieszczenia, lecz wypowiedzenie umowy uniemożliwiło podjęcie się realizacji pomysłu.
 • Utworzenie Żłobka Miejskiego. Potrzeba utworzenia żłobka jest silnie podnoszona przez mieszkańców. Strzemieszyce się rozwijają. Buduje się setki nowych domów. Paradoksem jest odwożenie dzieci do żłobka w Dąbrowie Górniczej i powrót do pracy w Strzemieszycach. System dopłat do opłat nie zdał egzaminu.
 • Dalsze wykorzystanie budynku szkoły na cele sportowe. Uważamy,
  że budynek, a zwłaszcza sala gimnastyczna, powinien dalej służyć tym celom.
 • Wykorzystanie placu szkolnego na spotkania dzielnicowe. Wykorzystanie placu na różnego rodzaju spotkania stało się już tradycją. Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce podczas najbliższej edycji Budżetu Partycypacyjnego planuje wystąpić o budowę zadaszenia sceny i zadaszenia dla mieszkańców (podobne jak w Łęce).
 • Ponownie powinna zostać przeanalizowana wcześniejsza propozycja utworzenia w budynku centralnego przedszkola i żłobka miejskiego.
 1. Utworzenie filii żłobka miejskiego

W budynku po Liceum, po przedszkolu na Kozubka lub po przedszkolu kolejowym

 1. Remonty kamienic

Kamienice ul. Warszawska 72 i 74, ul. Hotelowa oraz budynki kolejowe, dawne STRM-u.

 1. Tereny sportowe
 • Budowa Parku Rowerowego Pumtrack na Szałasowiźnie
 • Rozbudowa zaplecza stadionu Unii
 • Budowa kortów tenisowych
 1. Przywrócenie Komisariatu Policji

Jest już decyzja, że budynek zostanie rozebrany a na jego miejscu postawiony nowy

 1. Odbudowa dworca kolejowego

Na razie jest odmowa włączenia odbudowy dworca do programu odbudowy dworców kolejowych ze względu na niejasny stan prawny terenu stacyjnego. Budynek powinien zostać odbudowany mniejszy w stylu nawiązującym do poprzedniego.

 1. Budowa ścieżek rowerowych

Ścieżka do Sulna ma zostać wydłużona do ul. Wojska Polskiego. W planach jest budowa ścieżki wzdłuż ul. Kazimierzowskiej do granicy z Sosnowcem i ścieżki do Szklanych Domów od przejazdu. Występujemy również o ścieżkę wzdłuż ul. Myśliwskiej do Gołonoga.

 1. Uporządkowanie placów zabaw

       Stan prawny placów zabaw został określony w interpelacji BRM.0003.961.2021. Konieczne są dalsze działania dla uporządkowania stanu prawnego części placów. Do remontu są place przy ul. Białostockiego, Łaziennej i Warszawskiej.

 1. Uporządkowanie skwerów

Do uporządkowania są skwery obok Bazyliki, na Wywierzyskach i obok dawnego dworca.

 1. Zagospodarowanie nieczynnych budynków

Do zagospodarowania są budynki kolejowe dawnej stołówki, przychodni, Dworca Południowego  i przedszkola oraz budynek przedszkola przy ul. Kozubka i budynek po Liceum.

 1. Przestrzeń parkowa i tereny rekreacyjne
 • Dalsze zagospodarowanie Sroczej Góry
 • Budowa kładki do Wapiennika Bordowicza
 • Budowa dojścia do Parku im. Jacka Kuronia
 • Budowa Parku Grabocin ( projekt z budżetu partycypacyjnego)
 • Budowa zbiornika retencyjnego mokrego przy ul. Rodzinnej
 1. Rewitalizacja Szlaku Metalurgów

Szlak został oznakowany. Konieczna jest ponowna wycinka i wzmocnienie drogi od strony ul. Kamiennej

Opieka lekarska specjalistyczna i rehabilitacja

 • Strzemieszyce jako tereny zdegradowane powinny mieć łatwiejszy dostęp do opieki medycznej specjalistycznej i do rehabilitacji. Można wykorzystać obecnie puste budynki.
 • Badania profilaktyczne mieszkańców
 1. Walka z hałasem

Walka z hałasem jest jednym z priorytetów. Należy zapewnić:

 • Weryfikację mapy wrażliwości i mapy akustycznej
 • Zamontowanie nowych stałych punktów pomiarowych przy ul. Strzemieszyckiej i ul. Hotelowej
 • Uzupełnienie ekranów wzdłuż drogi DK94
 • Uzupełnienie ekranów wzdłuż linii kolejowej nr 133 i postawienie nowych wzdłuż linii nr 62
 • Ograniczenie ciężkiego transportu
 1. Bezpieczeństwo drogowe i publiczne
 • Nowy monitoring wizyjny
 • Budowa progów zwalniających
 • Lepsze oznakowanie dróg i przejść
 • Oznakowanie chodników jako dróg rowerowo-pieszych w miejscach, gdzie brak miejsca na budowę ścieżki rowerowej
 1. Połączenia autobusowe i kolejowe
 • Zwiększenie ilości połączeń kolejowych na trasie Olkusz-Katowice
 • Przywrócenie ruchu pasażerskiego na Dworcu Południowym
 • Wydłużenie do Strzemieszyc linii metropolitalnej M4
 • Utworzenie nowej linii autobusowej z centrum Dąbrowy Górniczej, obok Urzędu Miejskiego, przez Gołonóg, obok cmentarza do dworca północnego i dalej do terenów inwestycyjnych w Tucznawie przez Strzemieszyce Małe, Łosień, Łękę
 1. Stan środowiska naturalnego
 • Podjęcie stałych badań pyłów grubych na terenie całej dzielnicy
 • Powtórzenie badań wód płynących
 • Inwentaryzacja dzikich wysypisk
 • Montaż kolejnych punktów stałych pomiaru hałasu
 • Weryfikacja działalności firm pod kątem posiadanych pozwoleń środowiskowych
 • Zalesienia wolnych terenów
 • Rozszerzenie badań w sieci monitoringu badań powietrza

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Włączenie do sieci kanalizacyjnej ulic Środkowa, Puszkina ( z wymianą wodociągu azbestowego), Strzemieszycka, Fabryczna

 1. Działalność edukacyjna i kulturalna
 • Stworzenie świetlicy środowiskowej
 • Zwiększenie ilości występów i imprez w Bibliotece
 • Utworzenie filii Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej
 • Utrzymanie corocznych festynów
 • Organizacja dożynek dzielnicowych
 1. Wyznaczenie miejsca pod plac targowy

Wiele tematów jest rozwojowych. Trwają obecnie prace przy budowie tężni, są realizowane inwestycje drogowe. I mamy kolejne zgłoszenia. Zostałem poproszony o interwencję w sprawie drogi na przedłużeniu ul. Akacjowej do przejazdu. Tragedia, jak wygląda dojazd i dojście do domów. Okazało się też, że na Jamkach nie ma gazu.

I takich spraw jest dużo. Prosimy o zgłaszanie ich do Stowarzyszenia Samorządne Stzremieszyce, gdyż naszym celem i i misją jest zmiana Strzemieszyc na lepsze, przyjazne do zycia dla Mieszkańców.

Jerzy Reszke

 

Posted in Blog.