POROZMAWIAJMY O STRZEMIESZYCACH

Niestety, ale pracownicy Urzedu Miejskiego zamiast pomagać szukają tylko możliwości, żeby ograniczać możliwości działania Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. Tak było, gdy nie dopuszczono do głosowania nad projektem Park Rowerowy Pumptrack na podstawie donosu Sławomira Haberki i Bogdana Banasika. Donosu rozpatrywanego bez załącznika (!), w którym rzekomo miały być dowody na istnienie bomby ekologicznej na terenie po oczyszczalni na Szałasowiźnie. A obecnie jest to rejon największej ilości budowy nowych domów. Tym razem nie dopuszczono do Budżetu Partycypacyjnego pomysłów złożonych przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. Bo złożono je drogą elektroniczną, czyli niezgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta. W Rozporządzeniu jest zapis, że pomysły można składać drogą elektroniczną. 

Nam jako Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce chodzi o jak najszerszą dyskusję nad tym, co można zmienić w Strzemieszycach. Co zrobić, zeby ożywić dzielnicę, żeby żyło sie lepiej. Zebraliśmy prawie wszystkie pomysły, nad którymi pracowaliśmy. Zablokowanie tej możliwości dyskusji traktujemy jako ograniczanie dyskusji i kolejny akt ostracyzmu wobec Stowarzyszenia. Chyba, że Pan Prezydent się przełamie. Jak na razie, to nawet nie chce się zpotkać z Mieszkańcami.

Chciałbym jeszcze zauważyć, że priorytetowym pomysłem powinno być dokończenie rewitalizacji Placu Zabaw na Sulnie, który nie został dokończony w poprzedniej edycji budżetu. 

Poniżej treść pisma, które przesłaliśmy z wnioskiem o jednak dopuszczenie pomysłów.

Prezydent Pan  Marcin Bazylak

Dąbrowa Górnicza

Dot. : wniosek o dopuszczenie pomysłów z Budżetu Partycypacyjnego  Budżetu Partycypacyjnego złożonych przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

 

Zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie do procedowania pomysłów złożonych przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce do dalszego procedowania ponieważ brak jest podstaw prawnych do ich odrzucenia.

Uzasadnienie

Dla procedury  VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego ogłoszonej  w  Zarządzeniu Nr 2460.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 10.05.2022 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących procesu pn.: „Partycypacyjne wypracowanie pakietów zadań osiedlowych na rok 2023”  obowiązuje wg  § 4 pkt 5 załącznika do ww. zarządzenia sposób składania pomysłów:  

 1. elektronicznieza pośrednictwem formularza na stronie pl,  
 2. listowniena adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją  na kopercie „Konsultacje społeczne – Partycypacyjne wypracowanie pakietów zadań osiedlowych na rok 2023”, 
 3. osobiściew Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Klienta 
 4. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”) oraz w Centrum Aktywności Obywatelskiej – Wydziale Organizacji Pozarządowych  i Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a  w Dąbrowie Górniczej.    

W Rozporządzeniu nie ma zapisu, że formularz musi być wypełniany online. Przesłanie formularza elektronicznie może odbywać się również za pomocą poczty elektronicznej i taki sposób przesłania nie jest wykluczony.

  Po wejściu w słowo „ tutaj” otwiera się formularz podany w pdf, który może być przesłany elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, czyli taki sposób złożenia formularza nie jest wykluczony. Nie ma w Rozporządzeniu zapisu „wypełniony online” co jednoznacznie określałoby sposób jego przesłania i wypełnienia. Zapis jest nieprecyzyjny i może być dowolnie interpretowany. W takim przypadku prawo działa na korzyść obywatela. Jak określa Kodeks Postępowania Administracyjnego Art. 81a. – [Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony] Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j. Art.  81a.  [Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony] §  1.  Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony.

W tym przypadku wszelkie wątpliwości zostały zinterpretowane na niekorzyść członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce jako strony zgłaszającej pomysły.

Należy również przytoczyć stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zajęte w sprawie o sygn. SK 4/02 (wyrok z 15 kwietnia 2003 r., OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 31), , że „administracja pełni wobec obywatela rolę służebną i w sytuacji, gdy zakończenie procesu weryfikacji dokumentacji jest utrudnione z przyczyn niezależnych od zainteresowanego, to jej obowiązkiem jest fachowa i rzetelna pomoc. Brak takiej pomocy, skutkujący pozbawieniem możliwości dochodzenia uprawnień przez strony postępowania, jest wysoce naganny i nie może prowadzić do naruszenia konstytucyjnie chronionej godności człowieka, na której straży stoi także administracja publiczna. Prawo do dobrej administracji gwarantuje także Kodeks Dobrej Administracji (w tym przypadku w szczególności jego art. 17 i 22) przyjęty przez Parlament Europejski z 6 września 2001 r.” (zob. także art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, sporządzony w Nicei w 2000 r.).

Pracownicy Urzędu Miejskiego mieli nie tylko czas, ale i obowiązek zażądać ponownego złożenia pomysłów, jeżeli uważali, że zostały one złożone niezgodnie z przepisami. Niestety nie uczynili tego.

Potwierdzają to kolejne zapisy w KPA  w art. 63 i art., 64.

Art. 64. § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. § 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sposób postępowania Urzędu Miejskiego jest więc naruszeniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zgłaszający pomysły nie otrzymali żadnej informacji, ze pomysły zostały zgłoszone niezgodnie z Rozporządzeniem.

 

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku podania i wnioski mogą być wnoszone do organów w formie zwykłego e-maila. Bez bezpiecznego podpisu elektronicznego nie będą jednak skuteczne. Dlatego organ powinien wezwać stronę do usunięcia braku formalnego pisma, a nie stwierdzać bezskuteczność czynności.

W przedstawionym przypadku SKO wydało postanowienie, ze został przekroczony termin odwołania. Wanda M. zaskarżyła postanowienie do sądu administracyjnego wnosząc o przywrócenie terminu ustawowego i rozstrzygnięcie odwołania w sprawie. Podniosła, że odwołanie wysłała w terminie pocztą mailową,
a później ponowiła wysyłkę pocztą tradycyjną.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżone postanowienie. Wskazał, że skarżąca złożyła do organu I instancji odwołanie od decyzji burmistrza pocztą elektroniczną (w formie zwykłego e-maila), które następnie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Kolegium. Zgodnie z art. 63 par. 1 k.p.a. forma złożenia podania w postaci elektronicznej jest dopuszczalna. Jednak podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Brak na podaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest zatem brakiem formalnym, który może być usunięty w trybie art. 64 par. 2 k.p.a., o ile znany jest adres wnoszącego podanie. Tymczasem organ odwoławczy nie uczynił zadość temu obowiązkowi, co niewątpliwie stanowiło naruszenie wskazanego przepisu postępowania. Ostatecznie skarżąca uzupełniła brak formalny pisma z własnej inicjatywy poprzez nadesłanie do Kolegium podpisanego odwołania. Obecnie wzywanie jej w tym trybie do uzupełnienia braku formalnego byłoby zatem bezcelowe. W tej sytuacji organ powinien rozpatrzyć odwołanie. Wyrok WSA w Gdańsku z  15 kwietnia 2021 r. III SA/Gd 933/20.

Przedstawiony przypadek, jak i tez podana podstawa prawna wskazują,
że Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej nie miał podstaw odrzucić pomysły złożone przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce.

Jest też aspekt społeczny i polityczny całej sprawy. Pomysły to efekt szerokiej dyskusji w Stowarzyszeniu, co powinno zrobić się w Strzemieszycach. Stąd pomysły zostały przedstawione jako zgłoszenia kilkuosobowe. Pracujemy zespołowo co jest zgodne z ideą Budżetu Partycypacyjnego. Taką dyskusję chcieliśmy przenieść na forum zebrania Mieszkańców. Podobnie jak to było
w latach ubiegłych, gdzie podczas spotkań była konstruktywna dyskusja i osiągano pełny konsensus.

Projekty mają wymiar społeczny. Dotyczą istotnych spraw dzielnicy

i pozbawienie mieszkańców dyskusji nad nimi byłoby wykluczeniem istotnych problemów i propozycji, które są ważne dla Strzemieszyc.

            Kontekst polityczny to niestety ostracyzm z jakim spotyka się Stowarzyszenie ze strony pracowników Urzędu. Uważamy, że rozpatrywanie donosu bez załączonych dokumentów stanowiących dowody w sprawie, który pozbawił Strzemieszyce udziału w głosowaniu nad projektem Parku Rowerowego Pumptrack było takim działaniem. Również wpisy w mediach społecznościowych są tego dowodem.

Takie sytuacje nie miały miejsca, natomiast świadczą o nastawieniu do Stowarzyszenia pracowników Urzędu Miejskiego.

Nasz wniosek dotyczy pomysłów:

 • Centrum Formy – Fitness i siłownia .Centrum mogłoby pomoc osobom
  w każdym wieku uprawiać ćwiczenia gimnastyczne zapewniające rozwój
  i zdrowie. Wyposażenie powinno obejmować tradycyjny sprzęt do ćwiczeń umożliwiający wykonywanie ćwiczeń jednocześnie kilku osobom. Dodatkowo wskazane jest posiadanie salki do ćwiczeń w grupie
 • Kino Letnie

Proponujemy utworzenie kina letniego, które mogłoby przybliżać Mieszkańcom ciekawe filmy. Byłaby to okazja do wspólnych spotkań i dyskusji.

 • Kort Tenisowy

Proponujemy wybudowanie na terenie obok dawnego Liceum kortu tenisowego.  Dotychczas w Strzemieszycach Wielkich nie było takiego obiektu

 • Lodowisko

Podstawą zapewnienia możliwości spędzania wolnego czasu powinna być różnorodność oferty skierowanej do mieszkańców. Proponujemy rozszerzyć tę ofertę o lodowisko sezonowe.
W Dąbrowie Górniczej brak jest takiego obiektu

 • Park Sportowy

Boisko typu Orlik znajdujące się przy ul. Sportowej nie jest wykorzystane publicznie. Przy szkołach brak jest obiektów do gry w piłkę nożną. . Proponuje się utworzenie Parku Sportowego w skład którego wchodziłyby następujące obiekty:

 1. Boisko do gry w piłkę nożną
 2. Tor Pumptrack dla dzieci
 3. Tor Pumptrack  dla zaawansowanych.
 • Pumptrack

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch  Torów  rowerowych  Pumptrack. Toru dla dzieci i toru dla zaawansowanych.   Realizacja Projektu budowy toru rowerowego   jest działaniem mającym na celu budowę legalnego miejsca do uprawiania sportów rowerowych, skupiającym w jednym funkcjonalnym miejscu kilka dyscyplin sportów rowerowych jak Racing , Dirt, oraz Pumptrack.

 • Skwer Kieślowskiego

W Strzemieszycach jest kilka skwerów. Jednym z nich jest skwer przed Bazyliką przy ul. Oddziału AK Ordona.  Skwer powinien stać się jednym z reprezentacyjnych miejsc Strzemieszyc Wielkich. Jest tutaj plac zabaw, jest siłownia. Proponuję doposażenie skweru w ławki i remont alejek oraz nasadzenia krzewów i kwiatów ozdobnych.

 1. W Strzemieszycach Wielkich na placu przed dawnym dworcem powstała tężnia. Ma zostać przeniesiony przystanek autobusowy. Zostały opracowane wytyczne do zagospodarowania terenu. Proponujemy w ramach Budżetu zagospodarowanie placu poprzez :
 2. -postawienie kurtyny wodnej lub zamgławiacza
 3. -postawienie kilku dodatkowych ławek i koszy
 4. – stworzenie małego placu zabaw składającego się z kilku huśtawek, karuzeli i innych urządzeń.
 5. -dodatkowe nasadzenia roślin ozdobnych
 6. -postawienie tablicy z planem Strzemieszyc i historią dzielnicy
 7. -stworzenie alei spacerowej do powstającego tunelu
 8. -usypanie małej górki do jazdy na sankach
 • Strzemieszyckie Miejsce Spotkań

W Strzemieszycach Wielkich jako miejsce spotkań wykorzystywany jest plac przy dawnym Liceum. Znajduje się przy nim mała scena, która jest wykorzystywana do występów. Proponujemy wykorzystanie obiektu jako miejsca spotkań poprzez jego  rozbudowę obejmującą : zadaszenie sceny i stworzenie części zadaszonej dla widzów.

 • Świetlica środowiskowa i placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Strzemieszyce Wielkie są jedną z nielicznych dzielnic na terenach zielonych , w której nie ma świetlicy środowiskowej.  W Dąbrowie Górniczej jest ich obecnie 9. Chodzi o stworzenie w Strzemieszycach Wielkich placówki, w której. mogliby spotykać się mieszkańcy, prowadzone byłyby zajęcia dla grup w różnym wieku i następowałyby integracja środowiska.

 • Zielone tereny dla Strzemieszyc

W Strzemieszycach Wielkich znajdują się tereny zielone, które przez lata nie były wykorzystane na cele rekreacyjne. Obecnie to się zmienia, jednak w zbyt małym stopniu, w związku z czym proponujemy:

 1. Góra Bordowicza – utworzenie miejsca postojowego wyposażonego w ławki i stoły, doprowadzenie do możliwości przejścia Szlaku Kruszcowego, wyznaczenie tras dla narciarzy biegowych i wyznaczenie stoku dla zjazdu na sankach. Pożądana jest budowa kładki na górę od strony ul. Oddziału AK Ordona
 2. Góra Srocza – dodatkowe wyposażenie w ławki i stoliki, kosze na śmieci, punkt widokowy.
 3. Park im. J. Kuronia – wykonanie dojścia do parku od strony Strzemieszyc.
 • Place zabaw – integracja rodziców
 1. Plac zabaw przy ul. Łaziennej – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 2. Plac zabaw przy ul. Białostockiego – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 3. Plac zabaw na Wywierzyskach – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 4. Mały plac zabaw przy Tężni – wyposażony w kilka ławek, karuzelę, Huśtawki, równoważnię itp.
 5. Plac zabaw przy ul. Rudnej- nowy plac, proponujemy doposażenie w huśtawkę dla wózków w celu umożliwienia korzystania z placu osobom niepełnosprawnym.
 6. Plac zabaw przy ul. Grabocińskiej – proponujemy budowę nowego placu w miejscu, w którym brak jest tego typu urządzeń. Jako wyposażenie obok typowego dla placów proponujemy plac z przeszkodami do nauki i doskonalenia jazdy na rowerze dla dzieci.
 7. Plac zabaw przy ul. Warszawskiej – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 8. Plac zabaw przy ul. Oddziału AK Ordona Na terenie Sulna znajduje się jeden plac zabaw. Był on rewitalizowany w poprzedniej Edycji Budżetu Partycypacyjnego, jednak jego modernizacja nie została zakończona. Konieczne są dalsze działania aby plac służył dzieciom z osiedla. Według informacji Urzędu Miejskiego plac zostanie dokończony według ustalonego zakresu jeżeli zostanie zakwalifikowany w obecnej edycji Budżetu Partycypacyjnego.

 

 

Dochodzi do tego sytuacja co najmniej dziwna. Mieszkańcy nie zauważyli,że projekty nie zostały dopuszczone.  Jak widać na fragmencie dokumentuz projektami ze strony Urzędu przy projektach Stowarzyszenia są małe gwiazdki i poniżej jest tekst bardzo drobnym drukiem wyjaśniający, że projekty są niezgodne z Rozporządzeniem.

Czy to jest uczciwe? Drobny druk jest obecnie zakazany w umowach.

Tego typu teksty sa zakazane prawem w reklamach i umowach. Ich zastosowanie w oficjalnym dokumencie miejskim  może mieć cel wprowadzenia mieszkańców  w błąd.

Zaznaczamy, że zgłaszający pomysły nie otrzymali zadnej informacji pisemnej i są gotowi do złożenia pomysłów w wersji papierowej, co spełniłoby wymóg przytoczonego wyroku sądu.

Mając na względzie niejasne i niejednoznaczne sformułowania
w Rozporządzeniu i naruszenie przepisów KPA wnosimy o dopuszczenie projektów do procedowania.

Z poważaniem
Prezes Jerzy Reszke

 

 

Posted in Blog.